21 mei 1979

Dagboek 1979

(Dag 2669) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag werk ik in Maas­tricht en bij Ab­dij Rol­duc, na­bij Kerk­ra­de. – HL. en ik heb­ben een nieuw­bouw­huis in Eijs­den ge­kocht. – In de avond­uren pro­beer ik Ara­bisch te le­ren.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 21 mei 1979.
Op 7.50 uur.
Op de fiets naar ga­ra­ge Veu­gen. Met de Opel [dienst­au­to] naar de Dienst­kring Maas­tricht en daar uit de VW-bus, die AJ. be­stuurt, ap­pa­ra­tuur ge­haald. Naar Din­ge­mans Ar­chi­tec­ten­bu­reau. De ou­de ap­pa­ra­tuur­do­zen plat ge­maakt zo­dat [col­le­ga] M. die kan op­ha­len voor oud pa­pier voor een goed doel.
Door de stad toeren.
Om 11.00 bij Rolduc [Kerk­ra­de] tot 16.50 uur.
Thuis 17.50 uur.
Eten. Afwassen.
Douche.
HL. is naar Eijs­den.
Herstelwerk aan een werk­broek.
Arabisch les 23 vanaf 20.15 tot 22.30 uur.
Nu 23.00 uur.
Weer: af en toe zon. Veel en mooie wol­ken. Fris­se wind. Geen weer voor deze tijd van het jaar.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 mei 1979

Dagboek 1979

(Dag 2656) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Wij heb­ben een nieuw­bouw­huis in Eijs­den ge­kocht en de hui­zen van dat com­plex wor­den nu één voor één op­ge­le­verd.
(Voor be­zoe­kers via
the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 8 mei 1979.
Op 7.10 uur.
Op de fiets naar de [Raad voor de] Kin­der­be­scher­ming op het Oran­je­plein. Er was nie­mand.
Station NS. Op een UB twee toe­stel­len, 503 en 504, ge­sperd voor in­ko­mend PTT-ver­keer. (Lang zoe­ken naar de juis­te pa­pie­ren.)
Om 11.30 bij Ar­chi­tect Din­ge­mans op Het Bat.
Vanaf 12.30 met HL. door de stad wan­de­len.
van 13.30 tot 14.45 een po­li­tie­ke dis­cus­sie met de col­le­ga’s.
Gewerkt tot 16.15 uur.
Thuis 17.00 uur.
Een brief getypt voor de Werk­groep Kairos*(1) in ver­band met de mach­ti­ging voor de aan­deel­hou­ders­ver­ga­de­ring (17-5 a.s.) om de KNPM met haar Shell-ac­ti­vi­tei­ten in Zuid-Afri­ka op de vin­gers te tik­ken. [KNPM: Ko­nink­lij­ke Ne­der­land­se Pe­tro­le­um Maat­schap­pij.]
Ik heb het bewijs van toe­gang en de mach­ti­ging voor PN., S.-laan te Den Haag naar Kai­ros ver­zend­klaar ge­maakt. Ik heb één aan­deel, dus ik ben maar ge­rech­tigd één stem uit te bren­gen of via een mach­ti­ging uit te la­ten bren­gen.

Eten.
Naar Eijsden. Het wordt tijd dat we het huis krij­gen, want HL. kan ’s nachts van de ze­nu­wen niet meer sla­pen en vreet zich op over de din­gen die niet goed zijn en dat zijn er veel.
Rond 19.00 thuis.
Omkleden.
HL. brengt me tegen 19.35 uur naar het NVV-huis waar de PTT-groeps­ver­ga­de­ring van de ABVA*(2) is.
Eén pils. Veder saai. Om 22.10 uur af­ge­lo­pen. Ik bel HL. en wacht op het Sta­tion. Te­gen 22.30 is hij er.
Om 22.45 uur thuis.
Bestek Eijsden na­kij­ken.
Nu 23.35 uur.
Weer: heerlijk. Lekker zomers weer. De he­le dag vol­op zon en dan zit ik bij Din­ge­mans in een erg naar pe­tro­le­um stin­ken­de kel­der. (Of stook­olie?)

*(1)
Werkgroep Kairos: een groep men­sen, een or­ga­ni­sa­tie, die zich ver­zet te­gen de Apart­heid in Zuid-Afri­ka.
Wikipedia: Werk­groep Kai­ros.
Wikipedia: Apart­heid.

Te­rug.

*(2)
NVV / ABVA.
NVV: Neder­lands Ver­bond van Vak­ver­eni­gin­gen.
ABVA: Al­ge­me­ne Bond van Amb­te­na­ren.
Wikipedia: NVV.
Wikipedia: ABVA.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

25 april 1979

Dagboek 1979

(Dag 2643) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg en van­daag werk ik in Maas­tricht. – We heb­ben in Eijs­den een nieuw­bouw­huis ge­kocht en gaan daar van­avond naar de vor­de­rin­gen kij­ken.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 25 april 1979.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar Ahrend aan het Vrijt­hof. Te­le­foon­au­to­maat UH45 (20-4-6) Tus­sen de mid­dag met HL. de stad in.
Thuis 17.05 uur.
Eten.
Lezen.
Eijsden.
Tv.
Om 21.30 uur de stad in en daar­na naar HL.’s ou­ders.
Tegen 22.30 uur thuis.
Nog wat papieren voor Eijs­den na snuf­fe­len.
Nu 23.15 uur.
Weer: fris, vrijwel de hele dag re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

12 april 1979

Dagboek 1979

(Dag 2630) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg en van­daag werk ik in Heer­len. Om­dat ik niet meer met ei­gen au­to wil rei­zen en er geen dienst­au­to voor mij be­schik­baar is, ga ik met de trein van Maas­tricht naar Heer­len.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 12 april 1979.
Op 6.50 uur.
Op de fiets naar ga­ra­ge Veu­gen. Naar Sta­tion Maas­tricht. Re­tour Heer­len: f. 6,20.
Trein 8.03 uur. Aan­komst op het Sta­tion Heer­len cir­ca 8.25 uur.
Van Zandvoort (aan­ne­mer) van de Wil­lem­straat ver­hui­zen naar het Ho­me­rus­plant­soen. Daar heb ik met GvdW. de [te­le­foon-]au­to­maat weer in dienst ge­zet. Ge­werkt tot 16.50 uur. GvdW. was al eer­der weg in ver­band met een bood­schap.
Trein van 17.17 uur.
Thuis 18.10 uur.
Eten.
19.00 uur de stad in, in­ko­pen en Ve­ne­zia [ijs­sa­lon]: ijs. Veel mooie en se­xy boys.
21.40 uur: HL.’s ou­ders.
Thuis 22.40 uur.
Nu 23.15 uur.
Weer: lekker zonnig. Op de fiets iets fris­jes. Af en toe ge­heel be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

17 maart 1979

Dagboek 1979

(Dag 2604) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – We heb­ben een huis ge­kocht in Eijs­den.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 17 maart 1979.
Op 9.00 uur.
Douche.
Eten.
Stad in.
Eijsden: het huis begint op te schie­ten. Eind mei ho­pen we te ver­hui­zen.
HL.’s vader in het zie­ken­huis be­zocht. Hij heeft het aan de le­ver.
HL.’s moeder bezocht. [Ook in het zie­ken­huis!]

Eten.
Krant lezen.
Tekenen.
20.15 tot 00.00 Tv.
00.30 tot 02.00 Bar de Es­quire.
Nu 02.35 uur.
Weer: koud, zonnig. Nacht­vorst.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

4 maart 1979

Dagboek 1979

(Dag 2591) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik bak zelf (zuur­de­sem)­brood.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 4 maart 1979.
Op 11.00 uur.
Douche.
Afwassen.
Deeg kneden.
Opruimen.
Eten.
Van 14.10 tot 17.20 uur 1001 Nacht le­zen.
JL. hier op bezoek
Rond 18.15 uur eten.
Circa 18.45 tot 20.00 sla­pen op de bank.
Tv tot 23.45 uur, onder an­de­re de film Pa­dre Pa­dro­ne van Pao­lo en Vit­to­rio Ta­via­ni (1977, Ita­lië) naar het ge­lijk­na­mi­ge boek van Ga­vi­no Led­da*.
Nu 23.55 uur.
Weer: koud (denk ik, want ik ben niet bui­ten ge­weest) en veel re­gen. Geen zon.

*
Padre Padrone. Het wer­ke­lijk ge­beur­de ver­haal van Ga­vi­no Led­da. Op zijn zes­de wordt de Sar­dijn­se boe­ren­zoon Ga­vi­no Led­da door zijn va­der van school ge­haald om scha­pen te hoe­den. Al­dus brengt de jon­ge Ga­vi­no zijn ge­he­le jeugd een­zaam door in de ber­gen van Sar­di­nië. Wan­neer een stren­ge win­ter de boom­gaard van de fa­mi­lie Led­da ver­woest, be­sluit Ga­vi­no’s va­der de boer­de­rij te ver­ko­pen. Ga­vi­no zelf gaat in het le­ger. Pas daar leert hij schrij­ven met de hulp van zijn ka­me­raad Ce­sa­re.
Wikipedia: Padre Pa­dro­ne.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

19 februari 1979

Dagboek 1979

(Dag 2578) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg, van­daag werk ik in Heer­len. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 19 februari 1979.
Op 7.15 uur.
Hele dag Planbureau Jon­gen Heer­len BV. De he­le dag ad­mi­ni­stra­tie.
Om 17.00 in de stad [Maas­tricht] de was weg­bren­gen, naar de was­se­rij.
Rond 17.20 thuis.

Tegen 18.00 uur eten. Af­was­sen.
Op de Tv, van 18.40 Tv tot 18.50 uur: de Staats­lo­te­rij. Drie gul­den ge­won­nen.
Van 19.00 tot 21.00 Ara­bisch le­ren.
Tv tot 22.20 uur.
Schaken.
Beetje eten.
Nu 23.15 uur.
Tussen de middag heb ik in Heer­len een kaart van de To­po­gra­fi­sche Dienst van Zuid-Lim­burg ge­kocht. Schaal 1:50.000, f. 19,90
Weer: geheel bewolkt. Op af­stand mis­tig. Koud. Vorst.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 februari 1979

Dagboek 1979

(Dag 2565) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Ver­le­den jaar had ik ru­zie met mijn su­pe­ri­eu­ren bij een an­de­re af­de­ling. – Ik rij met ei­gen ver­voer voor de zaak, maar als ik een paar ki­lo­me­ter (ze­ven) te veel rij vol­gen er al klach­ten, daar­om deel de sous-chef van mijn af­de­ling (VS.) mee dat ik voor­taan niet meer met mijn au­to voor de zaak wil rij­den. Dat be­valt hem niet. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 6 februari 1979.
Op 7.20 uur.
Om 8.30 bij G., On­ze Lie­ve Vrou­we­plein 20, Maas­tricht. De te­le­foon­au­to­maat in dienst ge­zet.
Tegen 11.30 komt VS. en ik ver­tel hem dat ik niet meer met ei­gen ver­voer wil rei­zen.
Als reden geef ik:
1e: mijn bij de PTT niet bijs­ter hoog aan­ge­schre­ven naam wordt door die klach­ten over te veel ki­lo­me­ters nog ver­der naar be­ne­den ge­trok­ken.
2e: gro­te par­keer­pro­ble­men zor­gen voor meer ki­lo­me­ters, zo­dat punt 1 weer in wer­king treedt.
Vermoedelijk moet ik dan met het Open­baar Ver­voer reizen, zegt VS. [Dit geldt als drei­ge­ment.]
Tussen de middag kom ik HL. in de stad te­gen.
Bij Venezia drink ik warme cho­co­mel en HL. eet een ijs­je. Ik vraag de prijs: f. 3,95. Ik be­taal met een brief­je van vijf­en­twin­tig gul­den en krijg f. 1,05 en drie tient­jes te­rug. Ik waar­schuw ze niet, zo­dat dit een ex­tra voor­de­lig uit­je is.
In de middag ver­zorg ik de do­cu­men­ta­tie bij di­ver­se abon­nees in Maas­tricht en Hout­hem.
Thuis 17.10 uur.
Eten.
Op de bank sla­pen.
Douche.
Afwassen.
Van 20.10 tot 22.20 Ara­bisch, les 18.
Tv.
Nu 23.30 uur.
Weer: fris. Veel zon, geen neer­slag.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

24 januari 1979

Dagboek 1979

(Dag 2552) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – We be­zit­ten een Ford Tran­sit, ge­kocht als be­drijfs­wa­gen, maar om­ge­bouwd tot kam­peer­au­to en daar­om heeft die van de Rijks­dienst voor het Weg­ver­keer (RDW) een nieuw ken­te­ken ge­kre­gen.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 24 januari 1979.
Op: 7.15 uur.
Dienstkring Maas­tricht.
Rond 9.00 bij Goessen, Onze Lie­ve Vrou­we­plein 20. UH30 10-3-5.
Tussen de mid­dag bij Priem Ro­zen­berg twee ken­te­ken­pla­ten (gis­te­ren be­steld en be­taald: f. 23,60) (20% kor­ting plus 18% BTW) op­ge­haald.
Om 13.30 uur bij Van Wijns­ber­ge, Bloe­men­weg. UH45.
Thuis 17.10 uur.
Brood eten.
Tegen 18.20 uur nieuwe ken­te­ken­pla­ten be­ves­ti­gen (ge­le, re­flec­te­ren­de): DL-59-BK. Ou­de, blau­we: 83-60-UB ver­wij­derd.
Vanaf 19.10 op bezoek bij HL.’s tante M. en oom H. Ver­tel­len.
Thuis 00.30 uur.
Weer: ’s morgens sneeuw. Over­dag lich­te dooi. ’s Avonds sneeuw en op­vrie­zen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

12 januari 1979

Dagboek 1979

(Dag 2540) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar ik ben nu al an­der­hal­ve week ziek thuis. – HL. en ik heb­ben in Eijs­den een huis ge­kocht, waar­aan nog ge­bouwd wordt. We gaan van­daag kij­ken hoe het werk vor­dert.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 12 januari 1979.
10e Ziekdag.
Van 00.00 tot 01.00 Scrab­ble in bed.
Op 11.30 uur. Ik heb HL. ge­doucht. Hij heeft ver­lof.
Eten.
Inkopen in de stad.
Even in Eijsden. In ver­band met de vorst is er nu al drie we­ken niet meer ge­werkt.
In de stad [Maas­tricht] on­der an­de­re zwart / wit film­ma­te­ri­aal ge­kocht. [Om films te ont­wik­ke­len.]
17.00 HL.’s ou­ders.
Thuis 17.45 uur.
Ik ga de film van gis­te­ren­avond ont­wik­ke­len.
HL. maakt twee pot­ten snert. Een ve­ge­ta­rische voor mij en een vlees-snert voor hem.
Ik maak sa­men met hem ook nog af­druk­ken. [Van de fo­to’s.]
Tegen 21.00 uur ko­men P. en J., zoals van­avond te­le­fo­nisch af­ge­spro­ken. Zij zul­len hier over­nach­ten.
Tegen 23.00 uur gaan we de stad in. We ne­men eerst de Es­quire, wat hen wel be­valt. Daar­na di­ver­se an­de­re kroe­gen, waar in ver­band met het weer en het geld­ge­brek na de du­re de­cem­ber­maand niets te doen is. We ein­di­gen in de Ba­ga­tel­le op hun ver­zoek.
J., wiens ver­ke­ring sinds een week uit is, is ta­me­lijk heet. Hij re­a­geert op een op­mer­king van HL.: “Dat is een lek­ker stuk.”, door naar de WC te gaan. Even la­ter komt hij ver­bou­we­reerd te­rug en zegt, ge­heel ver­ward: “Dat, dat is een ke­rel, een vent.” We la­chen hem uit.
Bij de afrekening staan er 13 pils op de re­ke­ning en 2 fris­dran­ken. Ik re­a­geer en zeg: “Vier keer drie is twaalf en niet der­tien.”
“Drie rond­jes,” zegt T. van de Ba­ga­tel­le.
Ik, on­mid­del­lijk: “Drie keer drie is ne­gen.” Hoe­wel ik weet dat zij ie­der vier heb­ben ge­had, hoef ik maar ne­gen te be­ta­len, want ik hou vol dat ze er maar drie heb­ben ge­had. Ik hoef maar ne­gen pils en twee fris te be­ta­len: f. 14.20. T. weet niet hoe hij zich moet ex­cu­se­ren*.
Thuis 02.30 uur.

De hele avond is voor on­ze re­ke­ning ge­weest en heeft f. 45,00 ge­kost.
Eten tegen 03.00 uur.
Nu 03.40 uur. Ik ga naar bed.
Weer: hele dag veel sneeuw en koud. ’s Avonds wa­ren de we­gen spek­glad door op­ge­vro­ren sneeuw en dooi­wa­ter.

*
Ba­ga­tel­le. Me zo gedragen als ik 1979 in de Ba­ga­tel­le deed, zou ik nu niet meer doen. Ik zou niet te veel wil­len be­ta­len, maar ook niet te wei­nig. Waar­schijn­lijk ging T. er­mee ak­koord, om­dat zijn bar, als mo­no­po­list in vo­ri­ge ja­ren, nu met de rug te­gen de muur stond, fi­nan­ci­eel, sinds de Es­quire er was. De Ba­ga­tel­le liep op de laat­ste be­nen. In de tijd dat die al­leen­heer­ser was had­den bei­de ei­ge­naars de­ze zaak nooit ge­mo­der­ni­seerd. De Es­quire was een dis­co, don­ker, veel kleu­ri­ge lam­pen en er was een disc­jockey. De Ba­ga­tel­le was een ou­bol­li­ge tent met veel spie­gels en een ju­ke­box, waar je als klant een kwart­je moest in­wer­pen, om ‘ou­we’ mu­ziek (veel Duit­se schla­gers) te ho­ren.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.