12 november 1979

Dagboek 1979

(Dag 2844) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag werk ik in di­ver­se plaat­sen. – We heb­ben een Ford Tran­sit, in­ge­richt als kam­peer­au­to, maar we rij­den er ook bui­ten de va­kan­ties mee.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 12 november 1979.
Op 7.10 uur. Met de Ford Tran­sit naar Maas­tricht. [Ga­ra­ge Veu­gen.] Zaak met de VW-bus [Dienst­auto]. Ik vraag en krijg de Opel. (In de VW-bus is al twee we­ken de ver­war­ming ka­pot.)
Magazijn Maastricht: de steek­schop­pen in­le­ve­ren.
Eten bij De Geus­selt.
Brand Brou­we­rij: Wyl­ré. Ont­sper­ren van een toes­tel.
Vlukon: Vaals. Twee net­lijnen, te weten 1 en 2, on­toe­gan­ke­lijk ma­ken voor de 0-draai­ers. (Uit­gaand ver­keer sper­ren.)
Schaften in Heer­len, Im­sten­ra­der­bos. (Zand­weg.)
Caja: Kerk­rade. Twee toes­tel­len ont­sper­ren en vijf toes­tel­len sper­ren.
Gemeentehuis. Do­cu­men­ta­tie be­zor­gen.
PDM: Heerlen. Ont­sper­ren één toes­tel en de do­cu­men­ta­tie be­zor­gen.
Boeing Company: af­le­ve­ren schema’s en uit­leg ge­ven aan een slet­te­ri­ge Ne­der­land­se te­le­fo­nis­te.
Maastricht 16.40 uur.
HL. komt tegen 17.00 uur om mij op te ha­len.
Eijsden tegen 17.20 uur. JL. komt vol­gens af­spraak ge­ge­vens over de is­lam ha­len we­gens zijn stu­die aan de Avond­mavo.
Eten koken. Eten.
Vanaf 18.30 in bed sek­sen en sla­pen tot 22.00 uur.
Douche, afwassen. Ara­bische mu­ziek.
Bed 00.20 uur.
Weer: de hele dag kou­de, straf­fe wind. Veel re­gen. Herfst­stor­men.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 oktober 1979

Dagboek 1979

(Dag 2831) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 30 oktober 1979.
Op 6.50 uur.
Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht. Met de [dienst­au­to] VW-bus naar het Ma­ga­zijn Maas­tricht. De te­le­foon­au­to­maat van de VTF: Vaals in­le­ve­ren.
Tegen 11.30 bij Garage Ver­straaten: ka­chel van de VW-bus le­vert be­hal­ve war­mte ook uit­laat­gas­sen. De­ze au­to is toe aan een gro­te beurt.
Op de Sint Pieters­berg kleer­haak­jes ma­ken in de bus en er ook schaf­ten.
Om 14.00 uur: Fran­çois de Veye­straat: of­fi­ci­eel af­scheid van VS. als sous-­chef en werk­be­spre­king.
Garage Veugen 16.50 uur. [Stal­ling van de dienst­au­to’s]
Thuis 17.20 uur. HL. eet bij zijn ou­ders en gaat bij PL. stu­de­ren.
Om 18.00 uur eten. (Warm.)
De was oprui­men en strij­ken.
Om 19.30 uur de film: ‘Mo­dern ti­mes” van Char­ley Chap­lin. Nog wat Tv kij­ken tot ver­ve­lens toe.
Aftrek­ken
Nu 22.45 uur.
Weer: droog, triest, niet koud. Ge­heel be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

17 oktober 1979

Dagboek 1979

(Dag 2818) Va­naf 6 ok­to­ber jl. wo­nen mijn vriend HL. en ik sa­men in Eijs­den. – We heb­ben een Ford Tran­sit in­ge­richt als kam­peer­au­to, maar we rij­den er ook bui­ten de va­kan­ties mee. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag ben ik aan het werk in Maas­tricht en Heer­len.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 17 augustus 1979.
Op 6.50 uur. De was op de zol­der cen­tri­fu­ge­ren en op­han­gen. HL. heeft een en an­der van­nacht in de was­ma­chi­ne ge­stopt.
Met HL. met de Ford Tran­sit naar Maas­tricht.
Met de VW-bus [Dienst­au­to] naar de zaak.
Architecten­werkgroep: Maas­tricht, aan­slui­ten van een au­to­ma­tisch kies­ap­pa­raat op het be­die­nings­toes­tel van de UH30 te­le­foon­au­to­maat.
Heerlen: Con­sul­ta­tie­bu­reau voor Al­co­hol en Drugs UH30 (20-4-4) bou­wen.
Maastricht 16.30 uur.
HL. haalt me tegen 17.00 op. We gaan naar Pa en Ma in Her­ken­bosch.
Eten aldaar.
We laden enkele spul­len in, zo­als de ster­ren­kij­ker* en we kij­ken naar het voet­bal­len op de Tv. Ne­der­land – Po­len: 1 – 1.
Vertrek 21.45 uur.
Via de container in Heu­ge­mer­veld (rom­mel van Pa) naar huis: 23.00 uur.
Ster­ren­kij­ker op­stel­len en ster­ren kij­ken.
De Volks­krant lezen.
Nu 00.10 uur.
Weer: ’s morgens fris, later lek­ker. ’s Avonds fris. De hele dag droog.

*
Die ster­ren­kijker had ik in het na­jaar 1969 zelf ge­bouwd met be­hulp van een be­schrij­ving in het maand­blad van de Stich­ting Ma­cro. Ik had de spie­gel zelf ge­sle­pen op een ta­fel op de zol­der in ons huis in Rot­hem. Ik heb de spie­gel la­ten ver­zil­ve­ren bij het Phi­lips Na­tuur­kun­dig La­bo­ra­to­ri­um (Nat­Lab) in Eind­ho­ven.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

4 oktober 1979

Dagboek 1979

(Dag 2805) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – We heb­ben in Eijs­den een huis ge­kocht met drie slaap­ka­mers. We zijn be­zig met ver­hui­zen en over­morgen zul­len we de wo­ning be­trek­ken.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 4 oktober 1979.
Op 6.50 uur.
Op de fiets naar het werk. [Dienst­au­to:] VW-bus. Dienst­kring Maast­richt.
Om 9.00 uur bij de Ar­chi­tec­ten­werk­groep HBO-BNA: Bur­ge­mees­ter Cor­ten­straat, Heer, Maas­tricht. Te­le­foon­au­to­maat UH30 (20-4-4) bou­wen.
Om 16.30 had ik alar­men, kies­tijd­be­wa­king en in­tern ver­keer ge­test.
Om 12.00 Magazijn Maas­tricht.
Rond 12.30 eten langs de Rijks­weg naar Val­ken­burg.
Thuis 17.00 uur.
Bij JL. heeft HL. dui­zend gul­den ge­leend. De­ze op­ge­haald.
Post­kan­toor Maas­tricht.
Eten bij HL.’s ouders: vis, aard­ap­pe­len, groen­te. Lek­ker.
19.30 met HL.’s moe­der via Maus­sen* (gor­dij­nen ge­kocht: re­ke­ning er­van komt nog) naar Eijs­den.
Op deze tiende rit al­leen de naai­ma­chi­ne en de gor­dij­nen mee­ge­nomen. Ook de over­gor­dij­nen voor de slaap­ka­mer, die HL.’s moe­der ge­naaid heeft.
De gordijnen van Maus­sen (acryl) zijn erg mooi. Ook vi­tra­ge voor de twee ach­ter­ste ka­mers, om en nabij de 950 gul­den, in­clu­sief naai­en.
Vertellen tot circa 22.00 uur.
HL.’s ouders tot 23.30 uur.
Door de stad rijden.
Thuis 00.00 uur.
Ver­huis­bericht voor de PTT ty­pen.
Nu 00.20 uur.
Weer: erg lekker, zonnig. Be­nauwd warm. ’s Avonds re­gen.

*
(Wi.) = Wi­ki­pe­dia.
Maus­sen (Wi.) Een wa­ren­huis in de Wyck, een wijk van Maas­tricht, ge­ves­tigd aan de Wycker Brug­staat.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 september 1979

Dagboek 1979

(Dag 2792) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag ben in Heer­len aan het werk. – We heb­ben in Eijs­den een huis ge­kocht, dat we bin­nen­kort be­trek­ken. Sinds eer­gis­teren zijn we be­zig om een par­ket­vloer van 22mm dik eiken­hout in de woon­kamer en (open) keu­ken te leg­gen.

MenuIndex en het einde.

21 september 1979.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar het werk. [Dienst­auto] VW-bus. Ma­ga­zijn Maas­tricht. Ap­pa­ra­tuur in­la­den voor de UH45 van GTI te Heer­len.
GTI: Heer­len, te­gen 9.45 uur.
Telefoonautomaat testen.
Na 12.30 eten in Pa­le­mig. [Na­bij Heer­len.]
Rond 17.15 thuis.
Brood eten.
Om 18.20 in Eijs­den.
HL. gaat naar een re­cep­tie in Meers­sen (trouw­par­tij) van 18.45 tot 21.15 uur.
De parketvloer is klaar om 00.00 uur.
Een beetje op­rui­men.
Thuis 00.40 uur.
Nu 00.50 uur.
Weer: fris, ook regen: ’s avonds. Het is dan koud. Rond 12.45 uur lek­ker. Af en toe scher­pe zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.