12 april 1979

Dagboek 1979

(Dag 2630) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg en van­daag werk ik in Heer­len. Om­dat ik niet meer met ei­gen au­to wil rei­zen en er geen dienst­au­to voor mij be­schik­baar is, ga ik met de trein van Maas­tricht naar Heer­len.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 12 april 1979.
Op 6.50 uur.
Op de fiets naar ga­ra­ge Veu­gen. Naar Sta­tion Maas­tricht. Re­tour Heer­len: f. 6,20.
Trein 8.03 uur. Aan­komst op het Sta­tion Heer­len cir­ca 8.25 uur.
Van Zandvoort (aan­ne­mer) van de Wil­lem­straat ver­hui­zen naar het Ho­me­rus­plant­soen. Daar heb ik met GvdW. de [te­le­foon-]au­to­maat weer in dienst ge­zet. Ge­werkt tot 16.50 uur. GvdW. was al eer­der weg in ver­band met een bood­schap.
Trein van 17.17 uur.
Thuis 18.10 uur.
Eten.
19.00 uur de stad in, in­ko­pen en Ve­ne­zia [ijs­sa­lon]: ijs. Veel mooie en se­xy boys.
21.40 uur: HL.’s ou­ders.
Thuis 22.40 uur.
Nu 23.15 uur.
Weer: lekker zonnig. Op de fiets iets fris­jes. Af en toe ge­heel be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

17 maart 1979

Dagboek 1979

(Dag 2604) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – We heb­ben een huis ge­kocht in Eijs­den.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 17 maart 1979.
Op 9.00 uur.
Douche.
Eten.
Stad in.
Eijsden: het huis begint op te schie­ten. Eind mei ho­pen we te ver­hui­zen.
HL.’s vader in het zie­ken­huis be­zocht. Hij heeft het aan de le­ver.
HL.’s moeder bezocht. [Ook in het zie­ken­huis!]

Eten.
Krant lezen.
Tekenen.
20.15 tot 00.00 Tv.
00.30 tot 02.00 Bar de Es­quire.
Nu 02.35 uur.
Weer: koud, zonnig. Nacht­vorst.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

4 maart 1979

Dagboek 1979

(Dag 2591) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik bak zelf (zuur­de­sem)­brood.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 4 maart 1979.
Op 11.00 uur.
Douche.
Afwassen.
Deeg kneden.
Opruimen.
Eten.
Van 14.10 tot 17.20 uur 1001 Nacht le­zen.
JL. hier op bezoek
Rond 18.15 uur eten.
Circa 18.45 tot 20.00 sla­pen op de bank.
Tv tot 23.45 uur, onder an­de­re de film Pa­dre Pa­dro­ne van Pao­lo en Vit­to­rio Ta­via­ni (1977, Ita­lië) naar het ge­lijk­na­mi­ge boek van Ga­vi­no Led­da*.
Nu 23.55 uur.
Weer: koud (denk ik, want ik ben niet bui­ten ge­weest) en veel re­gen. Geen zon.

*
Padre Padrone. Het wer­ke­lijk ge­beur­de ver­haal van Ga­vi­no Led­da. Op zijn zes­de wordt de Sar­dijn­se boe­ren­zoon Ga­vi­no Led­da door zijn va­der van school ge­haald om scha­pen te hoe­den. Al­dus brengt de jon­ge Ga­vi­no zijn ge­he­le jeugd een­zaam door in de ber­gen van Sar­di­nië. Wan­neer een stren­ge win­ter de boom­gaard van de fa­mi­lie Led­da ver­woest, be­sluit Ga­vi­no’s va­der de boer­de­rij te ver­ko­pen. Ga­vi­no zelf gaat in het le­ger. Pas daar leert hij schrij­ven met de hulp van zijn ka­me­raad Ce­sa­re.
Wikipedia: Padre Pa­dro­ne.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

19 februari 1979

Dagboek 1979

(Dag 2578) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg, van­daag werk ik in Heer­len. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 19 februari 1979.
Op 7.15 uur.
Hele dag Planbureau Jon­gen Heer­len BV. De he­le dag ad­mi­ni­stra­tie.
Om 17.00 in de stad [Maas­tricht] de was weg­bren­gen, naar de was­se­rij.
Rond 17.20 thuis.

Tegen 18.00 uur eten. Af­was­sen.
Op de Tv, van 18.40 Tv tot 18.50 uur: de Staats­lo­te­rij. Drie gul­den ge­won­nen.
Van 19.00 tot 21.00 Ara­bisch le­ren.
Tv tot 22.20 uur.
Schaken.
Beetje eten.
Nu 23.15 uur.
Tussen de middag heb ik in Heer­len een kaart van de To­po­gra­fi­sche Dienst van Zuid-Lim­burg ge­kocht. Schaal 1:50.000, f. 19,90
Weer: geheel bewolkt. Op af­stand mis­tig. Koud. Vorst.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 februari 1979

Dagboek 1979

(Dag 2565) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Ver­le­den jaar had ik ru­zie met mijn su­pe­ri­eu­ren bij een an­de­re af­de­ling. – Ik rij met ei­gen ver­voer voor de zaak, maar als ik een paar ki­lo­me­ter (ze­ven) te veel rij vol­gen er al klach­ten, daar­om deel de sous-chef van mijn af­de­ling (VS.) mee dat ik voor­taan niet meer met mijn au­to voor de zaak wil rij­den. Dat be­valt hem niet. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 6 februari 1979.
Op 7.20 uur.
Om 8.30 bij G., On­ze Lie­ve Vrou­we­plein 20, Maas­tricht. De te­le­foon­au­to­maat in dienst ge­zet.
Tegen 11.30 komt VS. en ik ver­tel hem dat ik niet meer met ei­gen ver­voer wil rei­zen.
Als reden geef ik:
1e: mijn bij de PTT niet bijs­ter hoog aan­ge­schre­ven naam wordt door die klach­ten over te veel ki­lo­me­ters nog ver­der naar be­ne­den ge­trok­ken.
2e: gro­te par­keer­pro­ble­men zor­gen voor meer ki­lo­me­ters, zo­dat punt 1 weer in wer­king treedt.
Vermoedelijk moet ik dan met het Open­baar Ver­voer reizen, zegt VS. [Dit geldt als drei­ge­ment.]
Tussen de middag kom ik HL. in de stad te­gen.
Bij Venezia drink ik warme cho­co­mel en HL. eet een ijs­je. Ik vraag de prijs: f. 3,95. Ik be­taal met een brief­je van vijf­en­twin­tig gul­den en krijg f. 1,05 en drie tient­jes te­rug. Ik waar­schuw ze niet, zo­dat dit een ex­tra voor­de­lig uit­je is.
In de middag ver­zorg ik de do­cu­men­ta­tie bij di­ver­se abon­nees in Maas­tricht en Hout­hem.
Thuis 17.10 uur.
Eten.
Op de bank sla­pen.
Douche.
Afwassen.
Van 20.10 tot 22.20 Ara­bisch, les 18.
Tv.
Nu 23.30 uur.
Weer: fris. Veel zon, geen neer­slag.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.