24 januari 1979

Dagboek 1979

(Dag 2552) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – We be­zit­ten een Ford Tran­sit, ge­kocht als be­drijfs­wa­gen, maar om­ge­bouwd tot kam­peer­au­to en daar­om heeft die van de Rijks­dienst voor het Weg­ver­keer (RDW) een nieuw ken­te­ken ge­kre­gen.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 24 januari 1979.
Op: 7.15 uur.
Dienstkring Maas­tricht.
Rond 9.00 bij Goessen, Onze Lie­ve Vrou­we­plein 20. UH30 10-3-5.
Tussen de mid­dag bij Priem Ro­zen­berg twee ken­te­ken­pla­ten (gis­te­ren be­steld en be­taald: f. 23,60) (20% kor­ting plus 18% BTW) op­ge­haald.
Om 13.30 uur bij Van Wijns­ber­ge, Bloe­men­weg. UH45.
Thuis 17.10 uur.
Brood eten.
Tegen 18.20 uur nieuwe ken­te­ken­pla­ten be­ves­ti­gen (ge­le, re­flec­te­ren­de): DL-59-BK. Ou­de, blau­we: 83-60-UB ver­wij­derd.
Vanaf 19.10 op bezoek bij HL.’s tante M. en oom H. Ver­tel­len.
Thuis 00.30 uur.
Weer: ’s morgens sneeuw. Over­dag lich­te dooi. ’s Avonds sneeuw en op­vrie­zen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

12 januari 1979

Dagboek 1979

(Dag 2540) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar ik ben nu al an­der­hal­ve week ziek thuis. – HL. en ik heb­ben in Eijs­den een huis ge­kocht, waar­aan nog ge­bouwd wordt. We gaan van­daag kij­ken hoe het werk vor­dert.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 12 januari 1979.
10e Ziekdag.
Van 00.00 tot 01.00 Scrab­ble in bed.
Op 11.30 uur. Ik heb HL. ge­doucht. Hij heeft ver­lof.
Eten.
Inkopen in de stad.
Even in Eijsden. In ver­band met de vorst is er nu al drie we­ken niet meer ge­werkt.
In de stad [Maas­tricht] on­der an­de­re zwart / wit film­ma­te­ri­aal ge­kocht. [Om films te ont­wik­ke­len.]
17.00 HL.’s ou­ders.
Thuis 17.45 uur.
Ik ga de film van gis­te­ren­avond ont­wik­ke­len.
HL. maakt twee pot­ten snert. Een ve­ge­ta­rische voor mij en een vlees-snert voor hem.
Ik maak sa­men met hem ook nog af­druk­ken. [Van de fo­to’s.]
Tegen 21.00 uur ko­men P. en J., zoals van­avond te­le­fo­nisch af­ge­spro­ken. Zij zul­len hier over­nach­ten.
Tegen 23.00 uur gaan we de stad in. We ne­men eerst de Es­quire, wat hen wel be­valt. Daar­na di­ver­se an­de­re kroe­gen, waar in ver­band met het weer en het geld­ge­brek na de du­re de­cem­ber­maand niets te doen is. We ein­di­gen in de Ba­ga­tel­le op hun ver­zoek.
J., wiens ver­ke­ring sinds een week uit is, is ta­me­lijk heet. Hij re­a­geert op een op­mer­king van HL.: “Dat is een lek­ker stuk.”, door naar de WC te gaan. Even la­ter komt hij ver­bou­we­reerd te­rug en zegt, ge­heel ver­ward: “Dat, dat is een ke­rel, een vent.” We la­chen hem uit.
Bij de afrekening staan er 13 pils op de re­ke­ning en 2 fris­dran­ken. Ik re­a­geer en zeg: “Vier keer drie is twaalf en niet der­tien.”
“Drie rond­jes,” zegt T. van de Ba­ga­tel­le.
Ik, on­mid­del­lijk: “Drie keer drie is ne­gen.” Hoe­wel ik weet dat zij ie­der vier heb­ben ge­had, hoef ik maar ne­gen te be­ta­len, want ik hou vol dat ze er maar drie heb­ben ge­had. Ik hoef maar ne­gen pils en twee fris te be­ta­len: f. 14.20. T. weet niet hoe hij zich moet ex­cu­se­ren*.
Thuis 02.30 uur.

De hele avond is voor on­ze re­ke­ning ge­weest en heeft f. 45,00 ge­kost.
Eten tegen 03.00 uur.
Nu 03.40 uur. Ik ga naar bed.
Weer: hele dag veel sneeuw en koud. ’s Avonds wa­ren de we­gen spek­glad door op­ge­vro­ren sneeuw en dooi­wa­ter.

*
Ba­ga­tel­le. Me zo gedragen als ik 1979 in de Ba­ga­tel­le deed, zou ik nu niet meer doen. Ik zou niet te veel wil­len be­ta­len, maar ook niet te wei­nig. Waar­schijn­lijk ging T. er­mee ak­koord, om­dat zijn bar, als mo­no­po­list in vo­ri­ge ja­ren, nu met de rug te­gen de muur stond, fi­nan­ci­eel, sinds de Es­quire er was. De Ba­ga­tel­le liep op de laat­ste be­nen. In de tijd dat die al­leen­heer­ser was had­den bei­de ei­ge­naars de­ze zaak nooit ge­mo­der­ni­seerd. De Es­quire was een dis­co, don­ker, veel kleu­ri­ge lam­pen en er was een disc­jockey. De Ba­ga­tel­le was een ou­bol­li­ge tent met veel spie­gels en een ju­ke­box, waar je als klant een kwart­je moest in­wer­pen, om ‘ou­we’ mu­ziek (veel Duit­se schla­gers) te ho­ren.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

12 november 1979

Dagboek 1979

(Dag 2844) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag werk ik in di­ver­se plaat­sen. – We heb­ben een Ford Tran­sit, in­ge­richt als kam­peer­au­to, maar we rij­den er ook bui­ten de va­kan­ties mee.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 12 november 1979.
Op 7.10 uur. Met de Ford Tran­sit naar Maas­tricht. [Ga­ra­ge Veu­gen.] Zaak met de VW-bus [Dienst­auto]. Ik vraag en krijg de Opel. (In de VW-bus is al twee we­ken de ver­war­ming ka­pot.)
Magazijn Maastricht: de steek­schop­pen in­le­ve­ren.
Eten bij De Geus­selt.
Brand Brou­we­rij: Wyl­ré. Ont­sper­ren van een toes­tel.
Vlukon: Vaals. Twee net­lijnen, te weten 1 en 2, on­toe­gan­ke­lijk ma­ken voor de 0-draai­ers. (Uit­gaand ver­keer sper­ren.)
Schaften in Heer­len, Im­sten­ra­der­bos. (Zand­weg.)
Caja: Kerk­rade. Twee toes­tel­len ont­sper­ren en vijf toes­tel­len sper­ren.
Gemeentehuis. Do­cu­men­ta­tie be­zor­gen.
PDM: Heerlen. Ont­sper­ren één toes­tel en de do­cu­men­ta­tie be­zor­gen.
Boeing Company: af­le­ve­ren schema’s en uit­leg ge­ven aan een slet­te­ri­ge Ne­der­land­se te­le­fo­nis­te.
Maastricht 16.40 uur.
HL. komt tegen 17.00 uur om mij op te ha­len.
Eijsden tegen 17.20 uur. JL. komt vol­gens af­spraak ge­ge­vens over de is­lam ha­len we­gens zijn stu­die aan de Avond­mavo.
Eten koken. Eten.
Vanaf 18.30 in bed sek­sen en sla­pen tot 22.00 uur.
Douche, afwassen. Ara­bische mu­ziek.
Bed 00.20 uur.
Weer: de hele dag kou­de, straf­fe wind. Veel re­gen. Herfst­stor­men.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 oktober 1979

Dagboek 1979

(Dag 2831) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 30 oktober 1979.
Op 6.50 uur.
Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht. Met de [dienst­au­to] VW-bus naar het Ma­ga­zijn Maas­tricht. De te­le­foon­au­to­maat van de VTF: Vaals in­le­ve­ren.
Tegen 11.30 bij Garage Ver­straaten: ka­chel van de VW-bus le­vert be­hal­ve war­mte ook uit­laat­gas­sen. De­ze au­to is toe aan een gro­te beurt.
Op de Sint Pieters­berg kleer­haak­jes ma­ken in de bus en er ook schaf­ten.
Om 14.00 uur: Fran­çois de Veye­straat: of­fi­ci­eel af­scheid van VS. als sous-­chef en werk­be­spre­king.
Garage Veugen 16.50 uur. [Stal­ling van de dienst­au­to’s]
Thuis 17.20 uur. HL. eet bij zijn ou­ders en gaat bij PL. stu­de­ren.
Om 18.00 uur eten. (Warm.)
De was oprui­men en strij­ken.
Om 19.30 uur de film: ‘Mo­dern ti­mes” van Char­ley Chap­lin. Nog wat Tv kij­ken tot ver­ve­lens toe.
Aftrek­ken
Nu 22.45 uur.
Weer: droog, triest, niet koud. Ge­heel be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

17 oktober 1979

Dagboek 1979

(Dag 2818) Va­naf 6 ok­to­ber jl. wo­nen mijn vriend HL. en ik sa­men in Eijs­den. – We heb­ben een Ford Tran­sit in­ge­richt als kam­peer­au­to, maar we rij­den er ook bui­ten de va­kan­ties mee. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag ben ik aan het werk in Maas­tricht en Heer­len.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 17 augustus 1979.
Op 6.50 uur. De was op de zol­der cen­tri­fu­ge­ren en op­han­gen. HL. heeft een en an­der van­nacht in de was­ma­chi­ne ge­stopt.
Met HL. met de Ford Tran­sit naar Maas­tricht.
Met de VW-bus [Dienst­au­to] naar de zaak.
Architecten­werkgroep: Maas­tricht, aan­slui­ten van een au­to­ma­tisch kies­ap­pa­raat op het be­die­nings­toes­tel van de UH30 te­le­foon­au­to­maat.
Heerlen: Con­sul­ta­tie­bu­reau voor Al­co­hol en Drugs UH30 (20-4-4) bou­wen.
Maastricht 16.30 uur.
HL. haalt me tegen 17.00 op. We gaan naar Pa en Ma in Her­ken­bosch.
Eten aldaar.
We laden enkele spul­len in, zo­als de ster­ren­kij­ker* en we kij­ken naar het voet­bal­len op de Tv. Ne­der­land – Po­len: 1 – 1.
Vertrek 21.45 uur.
Via de container in Heu­ge­mer­veld (rom­mel van Pa) naar huis: 23.00 uur.
Ster­ren­kij­ker op­stel­len en ster­ren kij­ken.
De Volks­krant lezen.
Nu 00.10 uur.
Weer: ’s morgens fris, later lek­ker. ’s Avonds fris. De hele dag droog.

*
Die ster­ren­kijker had ik in het na­jaar 1969 zelf ge­bouwd met be­hulp van een be­schrij­ving in het maand­blad van de Stich­ting Ma­cro. Ik had de spie­gel zelf ge­sle­pen op een ta­fel op de zol­der in ons huis in Rot­hem. Ik heb de spie­gel la­ten ver­zil­ve­ren bij het Phi­lips Na­tuur­kun­dig La­bo­ra­to­ri­um (Nat­Lab) in Eind­ho­ven.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.