21 mei 1979

Dagboek 1979

(Dag 2669) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag werk ik in Maas­tricht en bij Ab­dij Rol­duc, na­bij Kerk­ra­de. – HL. en ik heb­ben een nieuw­bouw­huis in Eijs­den ge­kocht. – In de avond­uren pro­beer ik Ara­bisch te le­ren.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 21 mei 1979.
Op 7.50 uur.
Op de fiets naar ga­ra­ge Veu­gen. Met de Opel [dienst­au­to] naar de Dienst­kring Maas­tricht en daar uit de VW-bus, die AJ. be­stuurt, ap­pa­ra­tuur ge­haald. Naar Din­ge­mans Ar­chi­tec­ten­bu­reau. De ou­de ap­pa­ra­tuur­do­zen plat ge­maakt zo­dat [col­le­ga] M. die kan op­ha­len voor oud pa­pier voor een goed doel.
Door de stad toeren.
Om 11.00 bij Rolduc [Kerk­ra­de] tot 16.50 uur.
Thuis 17.50 uur.
Eten. Afwassen.
Douche.
HL. is naar Eijs­den.
Herstelwerk aan een werk­broek.
Arabisch les 23 vanaf 20.15 tot 22.30 uur.
Nu 23.00 uur.
Weer: af en toe zon. Veel en mooie wol­ken. Fris­se wind. Geen weer voor deze tijd van het jaar.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 mei 1979

Dagboek 1979

(Dag 2656) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Wij heb­ben een nieuw­bouw­huis in Eijs­den ge­kocht en de hui­zen van dat com­plex wor­den nu één voor één op­ge­le­verd.
(Voor be­zoe­kers via
the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 8 mei 1979.
Op 7.10 uur.
Op de fiets naar de [Raad voor de] Kin­der­be­scher­ming op het Oran­je­plein. Er was nie­mand.
Station NS. Op een UB twee toe­stel­len, 503 en 504, ge­sperd voor in­ko­mend PTT-ver­keer. (Lang zoe­ken naar de juis­te pa­pie­ren.)
Om 11.30 bij Ar­chi­tect Din­ge­mans op Het Bat.
Vanaf 12.30 met HL. door de stad wan­de­len.
van 13.30 tot 14.45 een po­li­tie­ke dis­cus­sie met de col­le­ga’s.
Gewerkt tot 16.15 uur.
Thuis 17.00 uur.
Een brief getypt voor de Werk­groep Kairos*(1) in ver­band met de mach­ti­ging voor de aan­deel­hou­ders­ver­ga­de­ring (17-5 a.s.) om de KNPM met haar Shell-ac­ti­vi­tei­ten in Zuid-Afri­ka op de vin­gers te tik­ken. [KNPM: Ko­nink­lij­ke Ne­der­land­se Pe­tro­le­um Maat­schap­pij.]
Ik heb het bewijs van toe­gang en de mach­ti­ging voor PN., S.-laan te Den Haag naar Kai­ros ver­zend­klaar ge­maakt. Ik heb één aan­deel, dus ik ben maar ge­rech­tigd één stem uit te bren­gen of via een mach­ti­ging uit te la­ten bren­gen.

Eten.
Naar Eijsden. Het wordt tijd dat we het huis krij­gen, want HL. kan ’s nachts van de ze­nu­wen niet meer sla­pen en vreet zich op over de din­gen die niet goed zijn en dat zijn er veel.
Rond 19.00 thuis.
Omkleden.
HL. brengt me tegen 19.35 uur naar het NVV-huis waar de PTT-groeps­ver­ga­de­ring van de ABVA*(2) is.
Eén pils. Veder saai. Om 22.10 uur af­ge­lo­pen. Ik bel HL. en wacht op het Sta­tion. Te­gen 22.30 is hij er.
Om 22.45 uur thuis.
Bestek Eijsden na­kij­ken.
Nu 23.35 uur.
Weer: heerlijk. Lekker zomers weer. De he­le dag vol­op zon en dan zit ik bij Din­ge­mans in een erg naar pe­tro­le­um stin­ken­de kel­der. (Of stook­olie?)

*(1)
Werkgroep Kairos: een groep men­sen, een or­ga­ni­sa­tie, die zich ver­zet te­gen de Apart­heid in Zuid-Afri­ka.
Wikipedia: Werk­groep Kai­ros.
Wikipedia: Apart­heid.

Te­rug.

*(2)
NVV / ABVA.
NVV: Neder­lands Ver­bond van Vak­ver­eni­gin­gen.
ABVA: Al­ge­me­ne Bond van Amb­te­na­ren.
Wikipedia: NVV.
Wikipedia: ABVA.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

25 april 1979

Dagboek 1979

(Dag 2643) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg en van­daag werk ik in Maas­tricht. – We heb­ben in Eijs­den een nieuw­bouw­huis ge­kocht en gaan daar van­avond naar de vor­de­rin­gen kij­ken.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 25 april 1979.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar Ahrend aan het Vrijt­hof. Te­le­foon­au­to­maat UH45 (20-4-6) Tus­sen de mid­dag met HL. de stad in.
Thuis 17.05 uur.
Eten.
Lezen.
Eijsden.
Tv.
Om 21.30 uur de stad in en daar­na naar HL.’s ou­ders.
Tegen 22.30 uur thuis.
Nog wat papieren voor Eijs­den na snuf­fe­len.
Nu 23.15 uur.
Weer: fris, vrijwel de hele dag re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

12 april 1979

Dagboek 1979

(Dag 2630) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg en van­daag werk ik in Heer­len. Om­dat ik niet meer met ei­gen au­to wil rei­zen en er geen dienst­au­to voor mij be­schik­baar is, ga ik met de trein van Maas­tricht naar Heer­len.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 12 april 1979.
Op 6.50 uur.
Op de fiets naar ga­ra­ge Veu­gen. Naar Sta­tion Maas­tricht. Re­tour Heer­len: f. 6,20.
Trein 8.03 uur. Aan­komst op het Sta­tion Heer­len cir­ca 8.25 uur.
Van Zandvoort (aan­ne­mer) van de Wil­lem­straat ver­hui­zen naar het Ho­me­rus­plant­soen. Daar heb ik met GvdW. de [te­le­foon-]au­to­maat weer in dienst ge­zet. Ge­werkt tot 16.50 uur. GvdW. was al eer­der weg in ver­band met een bood­schap.
Trein van 17.17 uur.
Thuis 18.10 uur.
Eten.
19.00 uur de stad in, in­ko­pen en Ve­ne­zia [ijs­sa­lon]: ijs. Veel mooie en se­xy boys.
21.40 uur: HL.’s ou­ders.
Thuis 22.40 uur.
Nu 23.15 uur.
Weer: lekker zonnig. Op de fiets iets fris­jes. Af en toe ge­heel be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

17 maart 1979

Dagboek 1979

(Dag 2604) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – We heb­ben een huis ge­kocht in Eijs­den.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 17 maart 1979.
Op 9.00 uur.
Douche.
Eten.
Stad in.
Eijsden: het huis begint op te schie­ten. Eind mei ho­pen we te ver­hui­zen.
HL.’s vader in het zie­ken­huis be­zocht. Hij heeft het aan de le­ver.
HL.’s moeder bezocht. [Ook in het zie­ken­huis!]

Eten.
Krant lezen.
Tekenen.
20.15 tot 00.00 Tv.
00.30 tot 02.00 Bar de Es­quire.
Nu 02.35 uur.
Weer: koud, zonnig. Nacht­vorst.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.