21 september 1979

Dagboek 1979

(Dag 2792) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag ben in Heer­len aan het werk. – We heb­ben in Eijs­den een huis ge­kocht, dat we bin­nen­kort be­trek­ken. Sinds eer­gis­teren zijn we be­zig om een par­ket­vloer van 22mm dik eiken­hout in de woon­kamer en (open) keu­ken te leg­gen.

MenuIndex en het einde.

21 september 1979.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar het werk. [Dienst­auto] VW-bus. Ma­ga­zijn Maas­tricht. Ap­pa­ra­tuur in­la­den voor de UH45 van GTI te Heer­len.
GTI: Heer­len, te­gen 9.45 uur.
Telefoonautomaat testen.
Na 12.30 eten in Pa­le­mig. [Na­bij Heer­len.]
Rond 17.15 thuis.
Brood eten.
Om 18.20 in Eijs­den.
HL. gaat naar een re­cep­tie in Meers­sen (trouw­par­tij) van 18.45 tot 21.15 uur.
De parketvloer is klaar om 00.00 uur.
Een beetje op­rui­men.
Thuis 00.40 uur.
Nu 00.50 uur.
Weer: fris, ook regen: ’s avonds. Het is dan koud. Rond 12.45 uur lek­ker. Af en toe scher­pe zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 september 1979

Dagboek 1979

(Dag 2779) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – We heb­ben in Eijs­den een huis ge­kocht, dat we bin­nen­kort be­trek­ken, daar­om koop ik al nood­za­ke­lijk ge­reed­schap.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 8 september 1979.
Op 11.30 uur.
Stad in: inkopen tot 16.00 uur. On­der an­de­re een cir­kel­zaag (aan­bie­ding) Black en Decker 1.800 W, 4.200 om­wen­te­lin­gen per mi­nuut, 387 gul­den, in­clu­sief ij­ze­ren kist. Zaag­diep­te 8,5cm. Wi­dia-­zaag­blad 99,50 gul­den.
Thuis 16.00 uur.
Lezen.
Eten.
18.00 tot nu, 21.00 uur: dag­boek bij­wer­ken van­af 22-8-79. [Va­kan­tie.]
Weer: warm, heer­lijk zo­mers.
Tv.
Met HL. om 22.30 naar de ker­mis tot 23.15 uur.
Bagatelle: veranderd, nu met spie­gels. Erg leuk.
De hele avond met J. en AH. op­ge­trok­ken.
Een Marokkaan is gek op mij. Wil mij ‘neuk‘ in het toi­let.
Ik: ‘Ik wil jou neu­ken.’ Hij kijkt ver­baasd en dan zegt hij: ‘Goed,’ maar ik ga toch niet met hem mee. Hij is lad­der­zat. Ik voel aan zijn broek. Leuk vol bult­je.
Hij is kwaad dat ik niet met hem uit wil naar Smeer­maas of Vroen­ho­ven [bei­de plaat­sen in Bel­gië]. De taxi zal hij be­ta­len. La­ter wil hij tien gul­den van mij le­nen. Te­gen 01.00 uur gaat hij weg.
Met J. en AH. tegen 02.40 uur hier [on­ze flat] ver­tel­len.
Rond 03.30 naar Vroen­ho­ven, naar dan­cing de ‘Re­ser­ve‘. Veel Ita­liaan­se stuk­ken.
Thuis met de Mer­ce­des [van AH.] te­gen 04.00 uur.
Bed 04.30 uur.
Weer: heer­lijk. (’s Avonds.) Rond 04.00 stort­bui­en. On­weer en dus ook fris.

Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: ove­rige bron­nen.
Vroen­hoven:
GM., Wi.
Smeer­maas:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 augustus 1979

Dagboek 1979

(Dag 2766) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – De­ze och­tend staan we op een cam­ping in Pa­rijs, we over­nacht­ten in on­ze Ford Tan­sit-cam­per. We zijn met va­kan­tie ge­weest in Span­je en Fran­krijk. Rond de mid­dag ver­trek­ken we naar huis.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 26 augustus 1979.
Parijs.
Tot 06.00 uur slecht geslapen in ver­band met stro­men­de re­gen op het dak.
Op 10.00 uur. Eten. Af­was­sen.
Vertrek: 11.45 uur. Ki­lo­me­ter­stand 71.368. HL. rijdt.
Via de Pé­ri­phé­ri­que en di­ver­se we­gen naar Sois­sons en via Laon en Hir­son naar Bel­gië.
16.00 tot 16.15 brood eten. Niet af­was­sen.
16.15 uur: kilometerstand 71.622: ik rij.
Ik moet een noodstop maken, dat wil zeg­gen, fors rem­men. Hier­na trekt de wa­gen niet meer. Ik scha­kel in een te hoog toe­ren­tal te­rug en de wa­gen trekt hier­na nog niet meer.
Bij kilometerstand 71.640 ha­len we het lucht­fil­ter er­af en doen wat an­de­re le­ken doen, zo­als de stroom­ver­de­ler con­tro­le­ren.
De wagen rijdt alleen maar sto­tend, be­hal­ve bij 100 km per uur, dan gaat het goed. Kruis­snel­heid tij­dens on­ze va­kan­tie was 80 / 85 km. per uur.
Bij kilometerstand 71.651 wil HL. ver­der rij­den. Het is vlak voor Char­le­roi. HL. denkt dat ik de ver­oor­za­ker van de­ze sto­ring ben. (Maan­dag blijkt wa­ter in de car­bu­ra­teur te zit­ten. Waar­schijn­lijk iets van wat in de ben­zi­ne­lei­ding heeft ge­ze­ten en naar vo­ren is ge­scho­ten bij het for­se rem­men. Slech­te ben­zi­ne cir­ca 50 km voor de Bel­gische grens ge­tankt? Total?)
Rond 19.00 bij HL.’s ou­ders.
Ik krijg een black-out en weet niet goed meer wat ik zeg. Ik kan mij din­gen slecht her­in­ne­ren. Ik zie slecht. Erg moe en duf.
Thuis 20.20 uur. Ki­lo­me­ter­stand 71.798.
Wandborden uitpakken. [Sou­ve­nirs.]
Bed 20.30 uur. Op 22.30 uur.
Douche.
Rond 00.10 naar de Esquire en daar­na de Bagatelle. Zowel HL. als ik al­co­hol­vrij.
Thuis 01.50 uur.
Kranten doorkijken.
Bed 02.30 uur.
Na de vakantie in Maas­tricht: ki­lo­me­ters ge­re­den: 3.390 km.
Weer: tegen 12.00 fris en zon­nig. Rond 16.15 af en toe re­gen en fris. 17.30 regen in Na­men. 17.50 licht be­wolkt en zon. 18.40 regen en zwaar bewolkt. 02.00 uur: koud en droog en herfst.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

2 juli 1979

Dagboek 1979

(Dag 2711) Ik woon sa­men met mijn vriend HL in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag ben ik uit­slui­tend in Maas­tricht aan het werk.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 2 juli 1979.
Op 7.00 uur.
Met de fiets naar In­tron, Volks­plein 2 en di­rect door naar de zaak. Po­li­tie­ke dis­cus­sie met [sous – chef] JvS. Ver­vol­gens met de VW-bus [Dienst­au­to] naar In­tron, tegen 10.00 uur.
Een sto­ring on­der­zoe­ken.
Tussen de middag even thuis en mid­dag­pau­ze in het Stads­park.
Intron.
Vredestein Radium, ont­sper­ren in­ter­na­ti­o­naal: toes­tel 311 en 111.
Terug naar Intron, waar de aan­nemer* nu wel aan­we­zig is, die ik de he­le mor­gen ge­zocht had.
Tegen 16.45 uur: garage Veu­gen. [Stal­ling van Dienst­au­to’s]
Om 17.00 thuis.
Circa 18.00 eten.
Van 18.30 tot 19.45 samen met HL. op de bank sla­pen.
Tot 20.20 afwassen.
Tot 21.30 in de kel­der zoe­ken naar ma­te­ri­aal om in de au­to [Ford Tran­sit] te wer­ken.
Met Ma gebeld, omdat Pa sinds van­och­tend is op­ge­no­men [Zie­ken­huis]. Hij wordt mor­gen­mid­dag aan zijn me­nis­cus ge­o­pe­reerd. De he­le fa­mi­lie is wat ze­nuw­ach­tig, want in ons ach­ter­hoofd speelt nog al­tijd die mis­luk­te ope­ra­tie van Oma in ju­li 1973.
Dagboek bijwerken.

Ik ben erg moe.
Tv en bed rond 23.20 uur.
Weer: lekker en droog. Beet­je zon.

*
Een­vou­di­ge klus­sen, zo­als het aan­leg­gen van een te­le­foon­lei­ding­net (ka­bels) bin­nen, bij mid­del­gro­te en gro­te on­der­ne­min­gen werd niet uit­ge­voerd door ei­gen PTT-per­so­neel, maar door ge­spe­ci­a­li­seer­de aan­ne­mers die hier­voor door PTT wer­den in­ge­huurd.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

19 juni 1979

Dagboek 1979

(Dag 2698) Ik woon sa­men met mijn vriend HL in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. – Ik ben sinds 23 maart 1978 als ‘Vak­groeps­be­stuur­der’ bij het af­de­lings­be­stuur van de vak­bond ABVA* be­trok­ken. – Van­daag is er een de­mon­stra­tie te­gen het ka­bi­nets­be­leid in Ut­recht en op grond van mijn werk voor de vakbond krijg ik daar­voor vrij zon­der dat het me een ver­lof­dag kost.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 19 juni 1979.
Faciliteitenverlof ABVA.
Op 6.35 uur.
Eten.
Samen met de auto naar Sta­tion Maas­tricht en op een ABVA – vrij rei­zen do­cu­ment voor ie­der van ons (HL. is ook ABVA-lid, maar heeft wel ge­woon ver­lof moe­ten ne­men) met de trein van 7.29 naar Ut­recht CS, waar van­daag om 14.00 een gro­te de­mon­stra­tie te­gen Van Agt (Pre­mier) en diens be­zui­ni­gings­plan­nen wordt ge­hou­den.
We zijn om 9.30 in Ut­recht.
We wandelen door de stad, eten en drin­ken wat. To­taal ge­ven we vijf­en­der­tig gul­den uit. We kij­ken even naar de de­mon­stra­tie, zoe­ken het eind­punt van de tocht: ‘Irene – hal’, maar ge­ven dit gauw op.
Ik ben slecht ge­mo­ti­veerd. Dat eeuwi­ge ge­zeur over geld en werk, alsof er niet an­ders in de wereld is. (Ik heb mak­ke­lijk pra­ten: mijn maand­loon is 1.800 gul­den schoon en ik ben vrij­ge­zel, ter­wijl het mi­ni­mum­loon 1.200 gul­den is en als je werk­loos bent, krijg je 80% hier­van. Je zal voor vrouw en kin­de­ren moe­ten zor­gen … HL. krijgt cir­ca 1.400 gul­den.)
We kijken veel naar de stuk­ken, waar­on­der veel Ara­bie­ren en Su­ri­na­mers.
Met de trein van 19.32 zuid­waarts. In Sit­tard over­stap­pen.
Maastricht 21.30 uur.
Stadspark.
HL.’s ouders.
JL.’s tweedehands huis­je van 137.000 gul­den, kos­ten ko­per, aan de Ebe­nis­ten­dreef in Maas­tricht: wel een aar­dig huis­je voor veel geld.
HL.’s ouders.
Thuis 23.30 uur.
Bed 00.00 uur.
Weer: ’s morgens fris en mis­tig tot Ut­recht. Daar­na, cir­ca 10.30 heer­lijk zo­mers en vrij­wel on­be­wolkt.

*
ABVA: Al­ge­me­ne Bond van Amb­te­na­ren. (Wi­ki­pe­dia).
In het 1977 had ik hulp ge­zocht van de vak­bond bij een aan­tal kwes­ties die ik met PTT had. Die hulp speel­de zich ook in de in­for­me­le sfeer af, waar­na ik mij min of meer ge­dwon­gen voel­de, me bij het af­de­lings­be­stuur aan te slui­ten als Vak­groep­be­stuur­der. Maar het Vak­bonds­werk ligt me niet: ik ben een tech­ni­cus en geen be­stuur­der.
Een vak­bonds­be­stuur­der moet min of meer ‘in­trin­siek’ on­te­vre­den zijn over het be­drijf waar­voor de vak­bond zich in­zet, maar ik ben al­leen maar ‘in­trin­siek’ on­te­vre­den over mijn werk als Vak­groep­be­stuur­der en ver­der ben ik een te­vre­den mens.
Nu or­ga­ni­seert de ABVA een de­mon­stra­tie te­gen het be­zui­ni­gings­beleid van het Ka­bi­net Van Agt en ik ‘moet’ daar dus heen, maar ik ben niet ge­mo­ti­veerd.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.