11 november 1978

Dagboek 1978

(Dag 2478) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – We heb­ben in Eijs­den een huis ge­kocht en gaan naar de vor­de­rin­gen van de bouw kij­ken. – La­ter op de dag be­zoeken we mijn ouders in Her­ken­bosch.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 11 november 1978.
Maastricht – Her­ken­bosch.
Op 10.00 uur.
Stad: inkopen.
In de Lanteern: On­ze Lie­ve Vrouwe­plein ‘un­ne­sop‘ [uien­soep] en kof­fie.
Eijsden.
Herkenbosch.
‘In de loop van de mid­dag’, had­den we af­ge­spro­ken. We wa­ren er ech­ter al om 13.30 uur. P. en J. wa­ren er al­leen. Pa en Ma kwa­men tegen 15.00 uur.
Lezen.
Vertellen.
Eten.
Film en dia’s draai­en. [Va­kan­tie­dia’s]
Vertellen.
Tv: film The blazing tower. Een slap­pe film over een to­ren­flat­brand van 1974.
Bed 01.30 uur.
Slecht slapen. Ik ben geil. Pas te­gen de mor­gen val ik in slaap, na af­trek­ken.
Weer: veel mist, vorst. Koud.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 oktober 1978

Dagboek 1978

(Dag 2465) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 29 oktober 1978.
Op 11.30 uur.
Wassen.
Eten.
13.00 tot 16.50 dag­boek van de va­kan­tie bij­wer­ken, tot en met 8-10-78.
Eten.
18.00 de stad in: rond­wan­de­len.
Thuis 19.30 uur.
Tv tot 23.00 uur.
Tegen 23.30 Midi-bios­coop: veel mooie stuk­ken en flik­kers. Film van Pier Pa­olo Pa­so­li­ni: 1001 Nacht. Veel he­te­ro- en ho­mo­seks, prach­tige boys en di­to pik­ken. Ook was er in de bios­coop een heel mooie ne­ger en hij was al­leen. Prijs f. 6,00 per persoon.
Thuis 01.30 uur.
Bed 02.00 uur.
Weer: triest, geheel be­wolkt en fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

16 oktober 1978

Dagboek 1978

(Dag 2452) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Gis­te­ren kwa­men we terug van onze va­kan­tie in Span­je. – We be­zoe­ken mijn ou­ders in Her­ken­bosch.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 16 oktober 1978.
Maastricht – Her­ken­bosch.
Op 10.00 uur.
Douche, eten.
Stad in.
Naar Herkenbosch, sou­ve­nirs voor Pa en Ma.
Ik had de indruk dat Ma niet zo in­ge­no­men was met het ca­deau, om­dat ze niet weet wat ze er mee aan moet. (Ze ont­kent dit.) Een goed ca­deau zoe­ken is ook erg moei­lijk.
De anderen vonden het schaak­bord mooi.
Er is weer een nieuwe paus, een Pool: Jo­han­nes Pau­lus II.
Eten. (Warm.)
Koffie.
We besluiten deze nacht te blij­ven.
Bed, circa 01.30 uur.
Weer: lekker zonnig.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

3 oktober 1978

Dagboek 1978

(Dag 2439) Mijn vriend HL. en ik zijn op / met va­kan­tie in Span­je. Dit is de 12e va­kan­tie­dag. We heb­ben een Ford Tran­sit­bus in­ge­richt als cam­per en kam­pe­ren op Cam­ping Mo­tel Sier­ra Ne­va­da in Gra­na­da in Zuid-Span­je (An­da­lu­sië). – De munt­een­heid in Span­je is de Pe­se­ta. De koers is: 100 Pe­se­tas = f. 3,00.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 3 oktober 1978.
Granada.
Rond 5.00 uur: HL. en ik wor­den ’s nachts wak­ker van de hoofd­pijn van het ijs­kast­gas, dat waar­schijn­lijk als ge­volg van een ver­keerd uit­laat­sys­teem te­rug­slaat. We ne­men as­pro en draai­en het gas uit. In het ver­volg zul­len we dat al­tijd doen. Dus ’s nachts geen ijs­kast meer aan. Ik ga in de­ze ijs­kou­de nacht naar bui­ten en maak dia’s van de prach­ti­ge ster­ren­he­mel. Waar­schijn­lijk heb ik de pla­neet Ju­pi­ter ge­fo­to­gra­feerd.
Een hond stoort zich aan mijn nach­te­lijke ope­ra­ties.
Slapen te­gen 5.45 uur.
Op, na deze bij­zon­der kou­de nacht, te­gen 10.30 uur.
Eten. Afwas­sen. Op­rui­men.
Rond 12.30 op weg naar de stad. We ne­men een taxi naar de Al­ham­bra*, in­clu­sief 25 Pe­se­tas fooi, 125 Pe­se­tas.
We bezoeken het Al­hambra van 13.00 tot 17.30 uur. Ook de Generalife.
(De ‘buurtjes’ (uit Oss) zo­als ze zich­zelf in het af­scheids­brief­je noem­den, zijn van­mor­gen vroeg ver­trok­ken naar Es­te­po­na, rich­ting Gi­bral­tar. Ze wens­ten ons veel ple­zier.)
HL. filmt veel en ik maak dia’s. We doen nog in­ko­pen in Gra­na­da en zijn met een taxi rond 19.00 uur op de cam­ping. In­clu­sief fooi van 30 Pe­se­tas, kost­te de taxi­rit 100 Pe­se­tas.
Fotoapparatuur op­rui­men.
Kaarten naar de familie H. in Maas­tricht en de fa­mi­lie V. in Val­ken­burg.
Eten koken.
Scrabble.
Eten.
Scrabble afmaken.
Afwassen.
Naar huis bellen. Door de stad wan­de­len. Gin / tonic.
Taxi 100 Pesetas, inclusief 30 Pe­se­tas fooi.
Kantine tot 00.30 uur.
Scrabble tot 01.45 en tosti’s eten.
We hebben van het Al­ham­bra ge­no­ten en nog meer van de Ge­ne­ra­li­fe (Djen­nat al-Arif)
Weer: in de zon lek­ker, maar er is wei­nig zon. In de scha­duw fris. ’s Middags steeds fris­ser en meer be­wol­king.
Uitgaven tot 19.00 uur: 1076 Pe­se­tas voor de he­le dag, aan taxi, in­ko­pen, en­tree etc.
Uitgaven op 3-10-1978

*
(Wi). = Wikipedia.
Het Alhambra (Wi.) (Ara­bisch: Qasr al-Ham­ra’ :ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺣﻣﺮﺍﺀ :het Ro­de Pa­leis) is een mid­del­eeuws pa­leis en fort van de Moor­se heer­sers van het ko­nink­rijk Gra­na­da in An­da­lu­sië (Zuid-Span­je). Het be­vindt zich op een heu­vel­ach­tig pla­teau aan de zuid­oos­te­lij­ke grens van de stad Gra­na­da.
Het Generalife (Wi.) (Ara­bisch: Djan­nat al-‘Arief :ﺟﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﻒ :de Tuin van de ar­chi­tect.) Het zo­mer­pa­leis en land­huis van de Nas­ri­dische sul­tans van Gra­na­da.

Te­rug.

Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: ove­rige bron­nen.
Span­je:
GM., Wi.
An­da­lu­sië:
Gra­na­da:

Cam­ping Sier­ra Ne­va­da:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

20 september 1978

Dagboek 1978

(Dag 2426) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht en sinds 1 au­gus­tus jl., na een in­ter­ne over­plaat­sing van de Dienst­kring Maas­tricht, bij de af­de­ling PHTF. Hoe­wel ik de theo­re­tische ken­nis van het werk van die af­de­ling be­zit, heb ik nog geen prak­tische er­va­ring er­mee en werk (dus) on­der su­per­vi­sie van col­le­ga’s bij di­ver­se be­drij­ven en van­daag bij Mel­chior. – HL. en ik be­zit­ten een Ford Tran­sit trans­port­bus en heb­ben die als cam­per / kam­peer­au­to in­ge­richt.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 20 september 1978.
HL. is ziek thuis, de acht­ste dag.
Op 7.20 uur.
Klant Melchior, wach­ten op [col­le­ga] SH. Wer­ken bij Vis­sers We­gen­bouw.
Vanaf 10.30 uur bij Mel­chior. De ver­de­re dag had SH. niets voor mij te doen en ik heb veel ge­le­zen.
Om 13.45 uur op de Dienst­kring Maas­tricht. Het af­scheids­ca­deau van de Per­so­neels­kas, op ei­gen ver­zoek, twee keer vijf­en­twin­tig gul­den, ca­deau­bon.
Sinds 1 augustus 1978 zit ik bij PHTF. Een af­scheid van de Dienst­kring Maas­tricht zon­der ver­ga­de­ring van het per­so­neel. Al­leen VD. en ik, zoals ik ge­wild heb en VD. was het daar­mee eens.
Weer naar Mel­chior.
Thuis 17.00 uur.
Eten.
Onze auto voorin, sa­men met HL., poet­sen en ‘vas­te’ vloer­be­dek­king aan­ge­bracht.
Iemand had zijn sleutels in het con­tact­slot la­ten ste­ken en af­ge­slo­ten. In Veld­we­zelt [Bel­gië] met hem de re­ser­ve sleu­tels op­ge­haald.
Bij HL.’s ouders de was op­ge­haald.
Tv: de holocaust.
Vakantiespullen uit­zoe­ken.
Nu 23.35 uur.
Weer: fris, zonnig, droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.