20 mei 1978

Dagboek 1978

(Dag 2303) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – We be­zit­ten een Ford Tran­sit, die we als kam­peer­au­to in­richt­ten, maar waar­aan nog steeds werk moet ge­beu­ren. Ko­men­de nacht blij­ven we in die au­to sla­pen, na­bij het cen­trum van Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 20 mei 1978.
Op 10.30 uur.
Inkopen in de stad.
Van 14.30 tot 16.00 uur bij HL.’s moe­der.
Thuis, tot circa 21.00 uur aan de au­to ge­werkt: aan­recht­je.
Tv.
Stad in. Auto [geparkeerd] op de Gro­te Looi­er­straat, bij het Na­tuur­his­to­risch Mu­se­um.
Bagatelle.
Bed rond 02.00 uur in de au­to.
Weer: fris. Regen. Geen zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

24 april 1978

Dagboek 1978

(Dag 2277) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Door de week werk ik bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht in de re­gio Sit­tard als hulp­toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – We heb­ben en Ford Tran­sit, die we als kam­peer­au­to in­ge­richt heb­ben. Daar moet nog het een en an­der aan ge­beu­ren. Ik werk er de­ze avond aan.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 24 april 1978.
Op 6.50 uur.
Sittard.
Munstergeleen: toezicht Huis­aan­slui­tin­gen.
Om 17.15 uur: in Maas­tricht HL. op­ha­len.
Stad in.
Chinees eten: Asia, bij een knap­pe ober.
Thuis 19.00 uur.
Aan de auto wer­ken.
22.00 uur douche.
Tv
Bed rond 00.00 uur.
Weer: zomers warm. Veel knap­pe man­nen op straat.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

11 april 1978

Dagboek 1978

(Dag 2264) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Door de week werk ik bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht in Sit­tard als hulp­toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt.
Om­dat ik bij de ver­schil­lende af­de­lin­gen waar ik ge­werkt heb niet aan al­le ver­wach­ting­en vol­doe, ik kan bij­voor­beeld he­le­maal niet op kan­toor wer­ken (ik ben een tech­ni­cus en wil met mijn han­den wer­ken en niet ach­ter een bu­reau zit­ten om for­mu­lie­ren in te vul­len), heeft mijn chef in Sit­tard, mis­schien wel in op­dracht van zijn su­pe­ri­eu­ren, mij een erns­tig ver­zuim in de schoe­nen ge­scho­ven, zo­dat ik ont­sla­gen kan wor­den. Hij heeft ech­ter bui­ten de ‘waard’ ge­re­kend: om­dat ik een dag­boek bij hou, waar­in ik ook mijn werk­zaam­he­den voor PTT ver­meld, waar en wan­neer, kan ik aan­to­nen dat het ver­zuim dat hij mij ver­wijt, op een fou­te aan­na­me ge­ba­seerd is.
(Uit­ein­de­lijk krijgt mijn chef een ver­wijt aan zijn broek en word ik ge­pro­mo­veerd!) – (Voor be­zoe­kers via
the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 11 april 1978.
Op 6.20 uur.
Sittard. Hulptoezicht Steen­weg, al­leen MK. aan­we­zig. Hij maakt drie las­sen. Ik heb niet veel an­ders te doen dan kou te lij­den [bui­ten­werk] en pra­ten met de sta­gi­air H. uit Ge­leen die een mooi fi­guur heeft, maar niet zo slim is.
Bij HL.’s moeder, circa 17.15 uur.
Puin ruimen.
Eten.
Thuis 19.00 uur.
Huizen bekijken in Oud Caberg. [HL. ik wil­len een huis ko­pen.]
Brief maken voor H. [De chef van mijn chef.]
Tv
Bed 23.00 uur.
Weer: regen, sneeuw, hagel. Veel kou­de wind. Wei­nig zon.


Brief gericht aan de Chef Bui­ten­dienst van het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht, de heer H.
Gezien het feit dat de he­ren HH., VdP. en K. tijd­ens een sa­men­komst met mij het nood­za­ke­lijk von­den dat er over de pe­ri­ode die ik in de Dienst­kring Sit­tard ge­werkt heb een be­oor­de­ling wordt op­ge­maakt, ben ik voor mij­zelf eens na­ge­gaan wel­ke werk­zaam­heden ik in die pe­ri­ode (van 10 no­vem­ber 1977 tot 28 maart 1978) heb moe­ten ver­rich­ten. De­ze vind u in de twee bij­la­gen. [Twee bij­la­gen.]
Deze samen­komst vond plaats op 28 maart 1978 in de Dienst­kring Sit­tard.
De heer HH. deel­de mij op de­ze mor­gen me­de dat men (de heer VdP. en de heer K.) over mijn werk­zaam­he­den in de Dienst­kring Sit­tard niet erg te spre­ken was. Ik vol­deed niet aan de ei­sen die aan een Em­plo­yé Eer­ste Klas­se ge­steld wor­den. Men had het blijk­baar nood­za­ke­lij­ker ge­von­den de heer HH. hier eer­der van in ken­nis te stel­len dan de be­trok­ken per­soon.
Het was na­me­lijk voor het eerst dat ik dit hoor­de en ik heb mijn werk­zaam­he­den tot dan toe steeds ver­richt in de stel­li­ge over­tui­ging dat ik ze goed deed, daar ik nooit en te nim­mer van wel­ke chef dan ook te ho­ren heb ge­kre­gen dat dit niet zo was.
Men kon mij niet con­creet zeg­gen wat er aan mijn werk­wij­ze schort­te, maar men had het ge­voel dat er iets niet in or­de was.
De ‘rechters’ had­den het oor­deel reeds ge­veld: ik moet te­rug naar de Dienst­kring Maas­tricht en nu werd de ‘ver­dach­te’ ook nog even ge­hoord. Het leek op in­qui­si­tie­recht­spraak.
Uit de bij­lage blijkt dat ik vijf da­gen zelf­stan­dig toe­zicht ben ge­weest. Op mijn vraag aan de heer K. hoe hij had ge­von­den dat dit ver­lo­pen was, ant­woord­de hij: goed.
Verder blijkt dat ik 17 da­gen hulp­toe­zicht ben ge­weest over me­ren­deels ge­sprei­de pe­ri­odes.
Dit is nu de pe­ri­ode waar­over men het ge­voel heeft dat ik niet vol­doe. (Al­le an­de­re werk­zaam­he­den von­den plaats onder een an­de­re chef of wer­den door de heer K. als goed ge­kwa­li­fi­ceerd: dra­den trek­ken.)
Terecht wei­ger­de, mijn in­ziens, in de Dienst­kring Maas­tricht de Chef Werk­uit­voe­ring DR. een be­oor­de­ling op te ma­ken over een pe­ri­ode van en­ke­le we­ken met als mo­ti­va­tie dat dit een te kor­te pe­ri­ode is om tot een re­de­lijk ob­jec­tief oor­deel te ko­men.
Was het niet wen­se­lij­ker, men­se­lij­ker ge­weest, eerst met mij over hun opi­nie te pra­ten, voor­dat men eerst een ho­ge­re chef in Maas­tricht waar­schuwt, zo­dat de­ze de za­ken moet ko­men kla­ren?
Maastricht, 11 april 1978.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 maart 1979

Dagboek 1979

(Dag 2617) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg en van­daag kom ik Heer­len en Sit­tard. – Ik bak zelf brood. – HL. en ik heb­ben een Ford Tran­sit, in­ge­richt als kam­peer­au­to.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 30 maart 1979.
Op 6.45 uur.
Op de fiets naar de zaak in ver­band met de ka­pot­te ei­gen au­to. Op kan­toor werd veel ver­teld door JB. en CB. (Over sous­chef VS.) Ik was toe­hoor­der.
Om 11.30 met JB. naar Heer­len en ik neem daar het stuur over. JB. werkt in Heer­len en komt van­avond met JF. te­rug.
13.00 in Sittard.
13.45 NEOM tot 16.00 uur. [NEOM: Ne­der­land­se Ener­gie Ont­wik­ke­lings­maat­schap­pij.]
Bloemen voor de NEOM be­steld [na­mens PTT-Te­le­com]: f. 25,00
Gereedschap thuis brengen, cir­ca 17.10 uur.
Auto stallen.
Op de fiets naar huis.
17.40 uur thuis.
Eten.
Van 18.30 tot 20.10 aan de Tran­sit wer­ken.
Deeg kneden.
Tv.
Deeg kneden. [Zuur­de­sem.]
Tv.
Nu 00.40 uur.
Weer: koud en nat.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 maart 1978

Dagboek 1978

(Dag 2251) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht. Mo­men­teel ben ik in de regio Sit­tard aan het werk als hulp­toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – Ik heb pro­ble­men met mijn chef en ver­meld daar­om hoe­veel werk ik er­gens aan be­steed­de. U kunt op 1 april 1978, in de toe­lich­ting, de con­text le­zen waar­op die op­mer­king be­trek­king heeft.

MenuIndex en het einde.

Woendag, 29 maart 1978.
Op 7.00 uur.
[Naar] Born. Storingen op­los­sen, dra­den trek­ken [in een ka­bel­ver­de­ler], Hulp­toe­zicht.
Thuis 17.30 uur.
Provinciale Staten Ver­kie­zin­gen. Ik stem in de Ma­re­tak en ik stem PvdA.
Venezia [ijssalon]: café Oriënt (met gem­ber).
HL.’s ouders.
Thuis deeg kne­den.
Een lijst maken met de ver­rich­te werk­zaam­he­den in de Dienst­kring Sit­tard.
Opmerkelijk is dat ik 33% van de tijd be­steed heb aan dra­den trek­ken [in kabelverdelers] en cir­ca 22% aan het ei­gen­lij­ke hulp­toe­zicht­werk, waar­op ik be­oor­deeld zal wor­den.
Tv.
Deeg kneden.
Duizend en één nacht le­zen.
Brood bakken.
Bed 00.15 uur.
Weer: fris, beetje zon en droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

16 maart 1978

Dagboek 1978

(Dag 2238) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht. Mo­men­teel ben ik in Sit­tard aan het werk als hulp­toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – HL. en ik zijn op zoek naar een koop­wo­ning. We be­zoe­ken er een.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 16 maart 1978.
Sittard en Born: kabel­ver­de­ler.
Thuis 17.30 uur. F. 150,00 [opgenomen] van de Gi­ro.
Freek hier.
Maretak eten.
Huis President Roosevelt­laan, f. 140.000,00 Oud: 30 jaar. Ge­le­gen aan de druk­ke A2.
Op bezoek bij FS.
Thuis 22.00 uur.
Tv.
Bed 00.40 uur.
Weer: storm. Nat en koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

3 maart 1978

Dagboek 1978

(Dag 2225) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht. Mo­men­teel ben ik in de regio Sit­tard aan het werk als hulp­toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – Ik bak zelf (zuur­desem)­brood.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 3 maart 1978.
Naar Urmond. Draden trek­ken en tes­ten.
Kapper: kort haar.
Maretak eten.
De moeder van HL. is erg ziek.
Thuis 20.00 uur.
Deeg kneden.
Op bezoek bij JL. en ML.
Thuis 23.00 uur.
Deeg kneden.
Tv.
Bed 01.20 uur.
Weer: koud en droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

18 februari 1978

Dagboek 1978

(Dag 2212) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik krijg van­daag het ont­stel­len­de be­richt dat mijn jong­ste broer een ern­stig ver­keers­on­ge­luk heeft ge­had, waar­bij een oog ern­stig be­scha­digd is. Hij woont bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch en we gaan daar­heen. – ’s Avonds gaan we uit in Spek­hol­zer­hei­de, in de So­bri­na bar. – We heb­ben een Ford Tran­sit, in­ge­richt als cam­per en het is in die au­to dat we de­ze nacht zul­len over­nach­ten. – Het is bar koud.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 18 februari 1978.
Op 10.30 uur.
Arabische mu­ziek luis­te­ren.
HL. komt bij zijn ouders weg met de me­de­de­ling dat [broer] P. gis­te­ren­mid­dag een au­to-on­ge­luk heeft ge­had en dat hij aan een oog ge­ope­reerd is.
Snel eten en na een te­le­foont­je, [gaan we] naar Her­ken­bosch. Daar hoor ik dat P. met zijn au­to te­gen een bull­do­zer is ge­slipt, in het bos. Om­dat hij geen vei­lig­heids­riem droeg is hij met zijn hoofd door de ruit ge­gaan en is aan zijn lin­ker­oog ge­wond. J, zijn vriend, die wel een riem droeg, man­keer­de niets. Er is geen po­li­tie bij ge­weest. Ze heb­ben het spat­bord uit­ge­trok­ken en zijn naar de dok­ter ge­re­den en van­daar naar het zie­ken­huis, waar P. aan zijn oog is ge­o­pe­reerd.
HL. en ik be­zoch­ten P. even­als Pa en Ma (uiter­aard), ook an­de­re fa­mi­lie­le­den. We­gens de enor­me be­nauwd­heid [in die ka­mer] heb ik het ge­voel niet goed te wor­den en hap aan de deur fris­se lucht. We blij­ven tot 18.30 uur in Her­ken­bosch.
Thuis 19.30 uur.
Brood eten.
Tv.
Krant.
Rond 00.30 uur naar Spek­hol­zer­hei­de: [So­bri­na bar] een slap­pe be­doe­ning.
Bed 03.30 uur. [In de cam­per.]
Weer: koud. Afge­lo­pen nacht -14°C. Ook zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

5 februari 1978

Dagboek 1978

(Dag 2199) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Vandaag start het Car­na­val, of, in het Maas­trichts, De Kar­na­val, ook wel De Vas­te­loa­vend. – We heb­ben en Ford Tran­sit, in­ge­richt als cam­per. Na­dat we in Maas­tricht zijn uit­ge­gaan blij­ven we in de­ze au­to, ge­par­keerd na­bij het cen­trum van de stad, sla­pen.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 5 februari 1978.
Carnavalszondag.
Op tegen 10.10 uur.
Afwassen.
12.00 uur: in­schie­ten van het Car­na­val. [Ka­non­scho­ten.]
Thuis.
We gaan naar Bel­gië: een door­re­gend Luik, de Ker­mis in Sint Trui­den en naar GC. thuis in R. Daar kij­ken we Tv.
Naar Has­selt, ook Ker­mis.
HL. en ik bezoeken de gay­bar die nu Al­fa­bar heet en geen ho­mo­fie­len­bar meer is.
Naar Maastricht.
Diverse cafés, ook in Wyck.
L. is een heel erg leu­ke en char­man­te col­le­ga van HL. Haar beeld­scho­ne vriend J., die dron­ken is, be­grijpt haar niet als zij te­gen hem zegt dat ik HL.’s lief­ste ben.
Café Zee­zicht.
Bed 02.40 uur, na circa 35 bier­gla­zen te heb­ben ver­za­meld. [in Maas­tricht, op straat.]
We slapen in de auto.
Weer: veel regen en erg koud.

Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: ove­rige bron­nen.
Hasselt:
GM., Wi.
Sint Truiden:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 januari 1978

Dagboek 1978

(Dag 2186) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht. Mo­men­teel ben ik in Sit­tard aan het werk als hulp-toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – Ik voel me van­daag niet lek­ker.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 23 januari 1978.
Sittard. Erg moe. (De dag ver­loopt traag en ik baal als een stier.) De he­le dag ze­nuw­ach­tig. Hulp­toe­zicht.
Thuis 17.30 uur.
Inkopen.
Afwassen.
Eten.
Afwassen.
Tv.
Bed 22.35 uur.
Weer: vrieskoud, zon­nig

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.