20 september 1978

Dagboek 1978

(Dag 2426) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht en sinds 1 au­gus­tus jl., na een in­ter­ne over­plaat­sing van de Dienst­kring Maas­tricht, bij de af­de­ling PHTF. Hoe­wel ik de theo­re­tische ken­nis van het werk van die af­de­ling be­zit, heb ik nog geen prak­tische er­va­ring er­mee en werk (dus) on­der su­per­vi­sie van col­le­ga’s bij di­ver­se be­drij­ven en van­daag bij Mel­chior. – HL. en ik be­zit­ten een Ford Tran­sit trans­port­bus en heb­ben die als cam­per / kam­peer­au­to in­ge­richt.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 20 september 1978.
HL. is ziek thuis, de acht­ste dag.
Op 7.20 uur.
Klant Melchior, wach­ten op [col­le­ga] SH. Wer­ken bij Vis­sers We­gen­bouw.
Vanaf 10.30 uur bij Mel­chior. De ver­de­re dag had SH. niets voor mij te doen en ik heb veel ge­le­zen.
Om 13.45 uur op de Dienst­kring Maas­tricht. Het af­scheids­ca­deau van de Per­so­neels­kas, op ei­gen ver­zoek, twee keer vijf­en­twin­tig gul­den, ca­deau­bon.
Sinds 1 augustus 1978 zit ik bij PHTF. Een af­scheid van de Dienst­kring Maas­tricht zon­der ver­ga­de­ring van het per­so­neel. Al­leen VD. en ik, zoals ik ge­wild heb en VD. was het daar­mee eens.
Weer naar Mel­chior.
Thuis 17.00 uur.
Eten.
Onze auto voorin, sa­men met HL., poet­sen en ‘vas­te’ vloer­be­dek­king aan­ge­bracht.
Iemand had zijn sleutels in het con­tact­slot la­ten ste­ken en af­ge­slo­ten. In Veld­we­zelt [Bel­gië] met hem de re­ser­ve sleu­tels op­ge­haald.
Bij HL.’s ouders de was op­ge­haald.
Tv: de holocaust.
Vakantiespullen uit­zoe­ken.
Nu 23.35 uur.
Weer: fris, zonnig, droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

7 september 1978

Dagboek 1978

(Dag 2413) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht, bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 7 september 1978.
Op 7.10 uur.
Kantoor tot 9.10 uur.
Vaals via het ’t Gast­huis. (Pau­ze op het Pla­teau van Mar­gra­ten.)
Bij [collega] KH., wer­kend in het Ge­meen­te­huis Vaals, pa­pie­ren en kie­zers [ap­pa­ra­tuur] af­ge­ven.
Kan­ton­ge­recht Heer­len, toes­tel 27 ont­sper­ren.
’s Middags onder andere met AD. en JH. en nog iemand een te­le­foon­au­to­maat UH30 in­la­den. De­ze met twee kas­ten naar Re­search en Mar­ke­ting in de Ho­ning­mann­straat [Heerlen] ge­bracht.
In Brunssum bij de Ne­der­land­se Mid­den­stands­bank ge­pro­beerd een vijf­de net­lijn in dienst te stel­len. De ver­bin­dings­draad in de Te­le­foon­cen­tra­le was niet ge­trok­ken.
Thuis 17.10 uur.
Vlug brood eten. Inko­pen.
Heen en weer naar Eijs­den.
Venezia. [IJssalon in Maas­tricht.]
Thuis 19.30 uur. Bed tot 22.00. Douche.
Nu 22.50 uur.
Om 23.05 Duitsland 2 zendt de En­gel­se Tv-film Night­hawks uit. Een film over ho­mo­fie­len, ge­speeld en ge­re­gis­seerd door ho­mo­fie­len, over een le­raar die bars en dis­co’s af­loopt op zoek naar de ‘wa­re Ja­cob‘. Een goe­de film.
Nu 01.10 uur. We gaan voor de twee­de keer naar bed.
Weer: zonnig, bewolkt. Niet koud. Af en toe mot­regen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

25 augustus 1978

Dagboek 1978

(Dag 2400) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht, bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. – We le­ver­den gis­te­ren on­ze Ford Tran­sit cam­per af bij Ga­ra­ge Feijts in Maas­tricht voor de 40.000 ki­lo­me­ter­beurt. Daar­bij werd zon­der over­leg de uit­laat ver­van­gen.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 25 augustus 1978.
Op 6.45 uur.
Circa 8.00 uur bij Garage Feijts, re­cla­me­ren over het on­ge­vraagd ver­van­gen van de uit­laat wordt ver­de­digd met dat ik op­dracht zou heb­ben ge­ge­ven de au­to in ver­band met de va­kan­tie goed na te kij­ken.
Ik heb gezegd: “Wilt u de au­to goed na­kij­ken in ver­band met de va­kan­tie? Maar dat doet u toch al­tijd al.’ Er werd ja ge­knikt.
De chef kon niets be­slis­sen. Wel werd het prut­te­len uit de knal­pijp ge­haald.
Vanuit Heerlen met de la­ter ar­ri­ve­ren­de chef (9.00 uur) ge­beld. Deze liet zich niet ver­mur­wen met mijn drei­ging een ad­vo­caat in de arm te ne­men (die ik van de vak­bond gra­tis krijg) en dat ik een brief naar Ford Ne­der­land zou stu­ren.
Brunssum. Een ze­ven­tal do­cu­men­ta­ties ver­zorgd.
Gebroeders Sanders, Aker­straat.
Erkens Bakkerijen, Bouw­berg­straat.
Marebos, Maas­trich­ter­straat.
Fico, Bosch­straat.
Bejaardencentrum Tie­der, Groen­weg in Mer­kel­beek.
Woningvereniging Bruns­sum, Dorps­straat.
Moret en Lim­perg, Heer­len, bij de No­bel­straat, waar [col­le­ga] SH. aan het werk was.
In Maastricht moest ik bij Me­lot­te een toes­tel ont­sper­ren, vol­gens [as­sis­tent-chef] VS. Bij de firma Me­lot­te wist men ner­gens van. Wel wil­den ze een lijst­je met toes­tel­fa­ci­li­tei­ten.
Thuis 17.00 uur.
Inkopen in de stad.
Thuis eten.
Slapen van 18.30 tot rond 20.00
Wat knutselen aan de ijs­kast, bo­ven, die met ex­plo­sie van de co­ca-co­la­fles op 31-7-78 ka­pot was ge­gaan.
Douche.
Naar GH. thuis waar we de gis­te­ren­avond ge­leen­de boor­ma­chi­ne te­rug­brach­ten.
Geleen, twee homo­bars: De Orchi­dee en Les Amis.
Gezellig.
Thuis, 01.00 uur.
Eten.
Bed rond 01.40 uur.
Weer: fris en bewolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

1 juli 1978

Dagboek 1978

(Dag 2345) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Bij Ma­ke­laars­kan­toor Stien­stra gaan we in­for­me­ren naar een huis, dat la­ter in­der­daad ons ei­gen­dom zal wor­den en waar­voor we nu la­ten uit­re­ke­nen wat de kos­ten zijn. – We rij­den in een Ford Tran­sit-bus, die we als cam­per in­ge­richt heb­ben.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 1 juli 1978.
Op 8.30 uur.
Rond 9.30 uur bij [ma­ke­laars­kan­toor] Stien­stra. We la­ten ons ka­vel 95 in Eijs­den, Bis­schop Era­cles­plein uit­re­ke­nen.
Hypotheek f. 1.198 per­ma­nent af­los­sen. Kos­ten f. 159.900 plus rest, cir­ca f. 175.000. Ei­gen geld, no­dig: f. 10.000
Stad in.
Ieder [kopen we] een wit­te broek: 2x f. 49,00; HL. ook een hemd, cir­ca f. 45,00; ik twee truit­jes, f. 32,00
We bezoeken HL. ’s moe­der.
Thuis 16.00 uur.
Aan de auto werken. Er zijn ook leu­ke en sexy boys bui­ten. Ook zie ik de mooie MV.
20.00 uur: eten.
Lezen.
Even aan de au­to wer­ken.
21.30 uur boven. [In de flat.]
Tv
Van 23.30 tot 02.00 uur: Ba­ga­tel­le. Al­le twee wil­den we een der­de man­net­je voor de nacht. Het is er niet van ge­ko­men.
Bed 02.30 uur.
Weer: redelijk, niet koud en droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

18 juni 1978

Dagboek 1978

(Dag 2332) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik bak, op re­gel­ma­ti­ge basis, zelf zuur­de­sem­brood. – We rij­den in een Ford Tran­sit-bus, die we als cam­per in­ge­richt heb­ben.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 18 juni 1978.
Vaderdag.
Op 10.45 uur.
Deeg kneden.
Op de fiets naar HL.’s ou­ders, cir­ca 11.30 uur. Ge­zel­li­ge fa­mi­lie­bij­een­komst. Al­leen JL en ML. wa­ren er niet.
Eten. (Lek­ker.)
Thuis 15.30 uur.
Brooddeeg kne­den.
Van 16.30 aan de au­to wer­ken tot 21.40 uur.
Tv: Nederland – West Duits­land (WK Ar­gen­ti­nië) 2-2.
Bed 00.40 uur.
Weer: fris, zonnig. La­ter lek­ker tot warm. Licht be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.