22 januari 1977

Dagboek 1977

(Dag 1820) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik bak zelf zuurdesembrood. – Ik hou van Ara­bische mu­ziek. – Mo­ham­med R., de jon­ge­man die ik tij­dens mijn va­kan­tie in Ma­rok­ko in 1976 ont­moet­te (5 ok­to­ber 1976), heeft eni­ge tijd ge­le­den aan­ge­ge­ven dat hij graag naar Ne­der­land wil ko­men. – Een jon­ge­da­me drinkt kof­fie bij mij. Zij zou ver­liefd zijn op mij, had ik ver­no­men. Ik niet op haar. Hoe ben ik met haar om­ge­gaan? Mijn dag­boek ver­meldt het niet. – Ik heb een naai­ma­chi­ne en ver­stel daar­mee mijn broe­ken.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 22 januari 1977.
Op 7.30 uur.
Douche. Brood bakken.
Kadetjes gekocht en met kaas op­eten.
Inkopen. F. 100,00 van de Gi­ro.
Maretak.
[Grammofoonplaten­han­del] Goossen, plaat: Ah­mad Ham­za. [Ara­bische mu­ziek] f. 24,90
Ik zag een jongeman bij de pla­ten staan. Klein, licht snor­ret­je, een echte pu­ber, niet uit­ge­sla­pen. Ver­der schonk ik hem geen aan­dacht.
Hij bleek ver­ko­per te zijn. Ik be­keek hem beter, maar nu on­der de riem. On­der zijn vrij strak­ke, ge­deel­te­lijk ver­sle­ten jeans, droeg hij géén on­der­broek. Zijn lek­ke­re kont­je en ede­le de­len wa­ren zo erg goed te zien dat ik de plaat aan bei­de kan­ten af­luis­ter­de, wat ik nooit eer­der heb ge­daan. Oh, lek­ker ero­tisch stuk.
Thuis met MS., vriendin van JM., komt op be­zoek. We drin­ken kof­fie. JM. en KM. zijn niet thuis.
Ik ga naar Assuradeur Goes­sens [Bre­de­straat] en vraag wat het kost om me tegen de even­tu­ele komst van Mo­ham­med te ver­ze­ke­ren: en­ke­le hon­der­den gul­dens.
16.00 tot 18.30 uur: bood­schap­pen­tas naai­en.
Eten.
Verder aan de tas wer­ken en rit­sen op ach­ter­zak­ken van een broek naai­en.
Ik voel me erg een­zaam en wil een lie­ve jon­gen in bed voor de lief­de en seks. Zal ik weer naar de Ba­ga­tel­le gaan? Voor het eerst weer sinds 18-10-75?
Bed 23.10 uur.
Weer: fris, af en toe zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 januari 1977

Dagboek 1977

(Dag 1808) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Maas­tricht. Ik ben daar hulp-toe­zicht bij ka­bel­werk­zaam­he­den die door een aan­ne­mer wor­den uit­ge­voerd, de­ze da­gen in de plaats Bun­de, ten noor­den van Maas­tricht. – In de avond­uren pro­beer ik Frans te le­ren met be­hulp van een schrif­te­lij­ke cur­sus.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 10 januari 1977.
Op 6.15 uur. Aan­klooien.
Bunde. Niet veel ge­daan.
Thuis 16.30 uur.
Inkopen.
Eten. Afwas­sen.
Frans les 32: voor her­ha­ling vat­baar.
Nu 22.05 uur.
Weer: regen, sneeuw, dooi, ijzel, re­gen en na 12.00 uur zon, re­gen, droog, en van­avond een ster­ren­hemel met vries­weer.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 november 1977

Dagboek 1977

(Dag 2112) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht. Van­af van­daag moet ik in Sit­tard aan het werk als hulp-toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 10 november 1977.
Als een bezetene gefietst om niet te laat voor de trein naar Sit­tard te ko­men.
Om 7.45 uur in Sit­tard. [Col­le­ga] HS. haalt me rond 7.50 uur af.
Ik ben hulp­toe­zicht van NG.
Aanvankelijk leek het of ik er niet veel moest doen, maar ge­luk­kig was er later meer werk. (Toe­zicht op drie las­sers en drie grond­wer­kers.)
Thuis 17.30 uur.
Douche.
Bij HL.’s ouders lek­ke­re mos­se­len eten.
Tv. Dia’s. Film.
Drie pils.
Thuis 23.20 uur.
Bed 23.45 uur.
Weer: droog, lekker, af en toe zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 oktober 1977

Dagboek 1977

(Dag 2099) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht in een tech­nische func­tie op kan­toor. – Res­tau­rant De Ma­re­tak is een ve­ge­ta­risch res­tau­rant. – Wij be­zit­ten een Ford-Tran­sit die in­ge­richt is als cam­per. Ko­men­de nacht zul­len we er­in over­nach­ten.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 28 oktober 1977.
Douche.
Zaak. [Technisch Over­zicht.]
Inkopen.
Eten in de Maretak.
Thuis.
Naar het (Nederlandse) cir­cus Mik­ke­nie. 2x f. 15,00 Loge.
Sinds mijn 7e of 8e jaar kom weer eens in een cir­cus. Toen in Meers­sen, waar­van ik me nog de be­ren kan he­rin­ne­ren.
Ik vond het een mooi en in­te­res­sant pro­gram­ma.
Hierna naar Spekholzerheide, Kas­pe­ren­straat, bar So­bri­na. Homo­bar. Veel jon­gens met meis­jes voor de show. Van 23.00 tot 23.50 uur.
Bed 01.00 uur.
Weer: geheel bewolkt. Niet koud. ’s Avonds wel.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

15 oktober 1977

Dagboek 1977

(Dag 2086) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – We heb­ben een Ford Tran­sit trans­port­bus en die hebben we in­ge­richt als een cam­per. – Gis­te­ren­avond gin­gen we op stap in Has­selt in Bel­gië. We over­nacht­ten daar in onze kam­peer­auto.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 15 oktober 1977.
Hasselt – Maastricht.
Op 10.00 uur in Hasselt.
We rijden naar Maastricht, naar HL.’s ou­ders.
Thuis eten.
Van 13.00 tot 17.30 uur in de stad in­ko­pen doen, onder an­de­re vier slaap­zak­ken, f. 199,00; ieder een broek, f. 139,00
Bij HL.’s ouders.
Voor GL. verhui­zen we een kast en een ta­fel.
Thuis afwassen.
Uiensoep maken.
Scrabble.
Bed 02.30 uur.
Weer: lekker zon­nig, niet koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.