6 mei 1977

Dagboek 1977

(Dag 1924) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk op kan­toor, bij de af­de­ling Tech­nisch Over­zicht: T.O. – Mijn nieuwe vriend HL. (sinds 6 maart jl.) woont al eni­ge tijd bij mij in mijn ka­mer, maar ik heb toch ook nog een zwak voor an­de­re jon­ge­man­nen, blijkt uit de tekst. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in Ara­bi­sche mu­ziek.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 6 mei 1977.
Op 6.15 uur. Douche.
Zaak. (T.O.) (Collega PC. is pa­pa ge­wor­den van een doch­ter.)
Thuis.
Zaak.
Op weg naar de kap­per zie ik HL. en spreek even met hem.
Kapper James zit vol en neemt geen klan­ten meer aan.
Ik ga de stad in en ga (17.35 uur) bij de Ma­re­tak bin­nen. Hoe­wel ik de vrij­dag­avond had uit­ge­zocht om te eten, om­dat dan wel­licht het stuk, de wit­te krul­len­bol, er zou zijn, dacht ik toen niet meer aan hem, maar toen ik hem zag ging er een schok door me heen.
Onder het eten komt de oud-di­rec­teur Van P. van PTT-Te­le­com naast me zit­ten. Hij kent me niet en ik spreek ook niet met hem.
Ik eet onder an­de­re een stuk­je ker­sen­taart met cir­ca 30 pit­ten.
Rond 19.00 uur ben ik thuis. Sa­men met HL. in de Ma­re­tak zou veel ge­zel­li­ger zijn ge­weest.
HL. ligt hier te slapen, we vrij­en en ik ben blij dat hij er is.
Tegen 19.30 uur gaat hij naar Mo­len­hof om te wer­ken. Ik lees de krant. Draai Ara­bi­sche mu­ziek.
Hierna vertaal ik de op 26-4-77 ont­van­gen brief van M. [Uit Ma­rok­ko.]
Nu 21.50 uur.
Weer: zomers warm. Heer­lijk, cir­ca 16 à 17 °C. Licht be­wolkt en dus veel zon.
Bed 22.20 uur.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 april 1977

Dagboek 1977

(Dag 1911) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn nieuwe vriend HL. (sinds 6 maart jl.) woont al enige tijd bij mij in mijn ka­mer.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 23 april 1977.
Op 10.00 uur.
Eten.
Fotograaf Voets ver­koopt in de Spo­ren­straat nr. 16 een huis dat On­be­woon­baar ver­klaard is, voor f. 70.000,00. Bij hem thuis in de Sme­den­straat voor woens­dag­avond een af­spraak ge­maakt.
Inkopen.
Afwassen.
Inkopen, onder an­de­re bij Fo­to Rem­brandt ko­pen we een twee­de­hands ver­gro­tings­ap­pa­raat Ope­mus III, dat nieuw f. 299,00 kost, maar waar ik nu f. 150,00 voor be­taal. We be­kij­ken wat boe­ken.
Eten in de Maretak.
We gaan naar HL.’s flat waar we de film­pro­jec­tor op­ha­len en en­ke­le films.
Van HL. krijg ik een su­per se­xy strak­ke broek.
We proberen de filmprojector te re­pa­re­ren van 21.30 tot 23.30 uur.
De Dikke Dragonder: twee jus d’oran­ge
Bagatelle: vijf jus d’oran­ge.
HL. is een beetje aan­ge­scho­ten.
Thuis 02.20 uur na een woor­den­wis­se­ling tus­sen HL. en ene JT. waar­bij, naar mijn ge­voel, het ge­lijk aan HL.’s kant was.
Bed circa 02.00 uur.
Weer: koud, veel re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 april 1977

Dagboek 1977

(Dag 1898) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Sinds be­gin maart heb ik een vriend­je: HL. – Ik bak zelf brood. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bi­sche cul­tuur en luis­ter naar Ara­bi­sche mu­ziek. – Ik volg een schrif­te­lij­ke cur­sus Frans.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 10 april 1977.
Eerste Paasdag.
03.00 uur komt HL. Ik ben blij.
Op 9.10 uur.
Brood bakken. [Zuur­de­sem­brood.]
Eten.
Bed verschonen.
Krant lezen.
Tegen 13.30 uur komt HL. weer op be­zoek.
Van 14.00 tot 15.00 uur naar het Bon­ne­fan­ten­mu­se­um.
Wandelen in het Stadspark. Ik zie [de knap­pe PTT-col­le­ga] JB. en we groe­ten. Vol­gens HL. bloos ik, ik merk er zelf niets van.
In de Ouwe Klok koff­ie drin­ken
Even naar de Marmite [res­tau­rant], waar HL. werkt. Een mooie zaak.
Thuis.
Eten. HL. maakte soep.
Om 17.10 uur breng ik hem tot bij de Mar­mi­te. Ik wan­del nog wat door de stad.
Thuis.
Eet nog wat. Lees nog wat. Af­was­sen met Ara­bi­sche mu­ziek.
Nu 21.40 uur.
Het is mijn bedoeling tot 00.00 uur te wach­ten en Frans te le­ren tot­dat HL. komt.
Misschien komt hij later en lig ik al in bed, maar hij heeft de sleu­tels van de deu­ren.
Lezen.
Tegen 22.40 uur komt HL.
Hij trekt een spij­ker­broek en di­to jas­je van mij aan en we gaan cir­ca 23.10 uur naar Zee­zicht. We drin­ken er een jus d’o­ran­ge / jon­ge. [Jon­ge je­ne­ver.]
Hierna naar de Ouwe Klok waar wat per­so­neel van de Mar­mi­te is van wie we wat drin­ken. Ik voel me voor het eerst een in de open­baar­heid tre­den­de flik­ker.
We drinken veel en ik vertel HL. dat ik de eer­ste we­ken to­neel ten op­zich­te van hem heb ge­speeld, wat vol­gens hem een te­ken is dat ik hem niet kwijt wil­de, wat ook zo is. [Ik was de eer­ste we­ken toch niet zo op HL. ge­steld.]
Na diverse jonge / jus d’o­ran­ges en vrij­a­ges zijn we cir­ca 01.00 uur thuis. Daar vrij­en we veel.
01.45 uur op bed.
Weer: zie elders.
(Even heb ik CG. gezien, de vo­ri­ge vriend van HL., op de rug en van op­zij.)
Weer: in de schaduw fris, in de zon lek­ker. Licht be­wolkt. De he­le dag droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 maart 1977

Dagboek 1977

(Dag 1885) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Vanaf 7 maart werk ik op kan­toor, bij de af­de­ling Tech­nisch Over­zicht (T.O.) die de tech­ni­sche ad­mi­ni­stra­tie van te­le­foon­aan­slui­tin­gen voor­be­reidt en vast­legt. Ik heb een he­kel aan dat werk en kan het ook niet goed. Ik pro­beer­de de be­drijfs­arts voor mijn kar­ret­je te span­nen, maar die trap­te daar niet in. – Sinds be­gin maart heb ik een vriend­je: HL.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 28 maart 1977.
Op 6.00 uur. Douche.
Eten.
Naar de Bedrijfs­arts, die mijn werk-over­span­nen­heid niet ac­cep­teer­de en me wer­ken stuur­de. Hij zei dat hij over­leg ge­voerd had met VH. en VH. en dat ik niet moest pro­be­ren pres­sie uit te oe­fe­nen. Ik kan van dit werk, vol­gens hem, niet ziek wor­den.
T.O.

Tussen de mid­dag thuis.
HL. even hier.
T.O.
Thuis 16.30 uur.
De stad in.
Eten maken. Afwas­sen.
Tegen 20.00 uur ben ik na een fiets­tocht van een kwar­tier bij HL. Luis­ter klas­sie­ke mu­ziek. We drin­ken wat in ca­fé het Atri­um [in Daal­hof]: drie jon­ge je­ne­ver / jus d’oran­ge.
Tegen 00.00 uur naar bed. Ik ben blij naast hem te lig­gen. Er volgt een fij­ne nacht.
Weer: koud, sneeuw. Een ha­gel­storm.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

15 maart 1977

Dagboek 1977

(Dag 1872) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Vanaf 7 maart werk ik op kan­toor, bij de af­de­ling Tech­nisch Over­zicht (T.O.) die de tech­ni­sche ad­mi­ni­stra­tie van te­le­foon­aan­slui­tin­gen voor­be­reidt en vast­legt. – De avond­uren be­steed ik aan een schrif­te­lij­ke cur­sus Frans. Daar­naast draai ik [gram­mo­foon­pla­ten met] Ara­bische mu­ziek. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 15 maart 1977.
Op 6.00 uur. Douche.
Zaak om 7.40 uur. De hele dag op kan­toor: T.O.
Thuis 16.30 uur.
Eten maken. Krant lezen.
Eten. Afwassen.
Frans: les 50.
Arabische muziek: Abd al-Wa­haab al-Doe­ka­li: Ana wa’l-roer­ba.*
Nu 02.25 uur.
Weer: droog, fris, veel zon.

*
Abd al-Wa­haab al-Doe­ka­li: Ana wa’l-roer­ba. De Ma­rok­kaan­se zan­ger Abd al-Wa­haab al-Doe­ka­li zingt over het le­ven in het bui­ten­land, als im­mi­grant en heeft heim­wee. Hij mist on­der an­de­re het zand van de Sa­ha­ra en het land van Al­lah.
Ana wa’l-roer­ba [fo­ne­ti­sche weer­ga­ve van de ti­tel] be­te­kent let­ter­lijk: ik en ‘het ver­wij­derd zijn’ van het va­der­land, dus: ik, in den vreem­de.
YouTube: Abd al-Wa­haab al-Doe­kali: Ana wa’l-roer­ba.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

2 maart 1977

Dagboek 1973

(Dag 1859) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. Poet­sen moe­ten de ka­mer­be­wo­ners doen, dus dat doe ik van­avond met een me­de­be­woon­ster. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – Ik ben zeer ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bische taal en cul­tuur.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 2 maart 1973.
Op 6.00 uur.
Douche.
Zaak.
Ford Escort van de Sto­rings­dienst.
Maastricht. Meerssen. Even naar Beek: [naar col­le­ga] WN.
Enkele stukken gezien.
Thuis 17.00 uur.
Eten maken en eten met Ara­bische mu­ziek: Boe­saat al-Rieh (Het vlie­gend ta­pijt) en Noe­goem al-Layl (De ster­ren van de nacht). [Bei­de van de zan­ger Fa­ried al-Atrasj.]*
Afwassen.
Koffie bij JM. FK. was er ook. Van 20.00 uur tot 21.00 uur gang en hal­ve trap schoon­ge­maakt, sa­men met JM.
Wat aan rotzooien.
nu 22.00 uur.
Weer: enkele regen­bui­en. Fris. Geen zon

*
Arabische muziek.
YouTube: Boe­saat al-Rieh. (Het vlie­gend ta­pijt. Met be­we­gend beeld en on­der­ti­te­ling in het En­gels.)
YouTube: Noe­goem al-Layl (De ster­ren van de nacht.)
Wikipedia: Fa­ried al-Atrasj.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

17 februari 1977

Dagboek 1977

(Dag 1846) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling die te­le­foon­ka­bels in de grond legt, van­daag in Meers­sen en Gul­pen.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 17 februari 1977.
Op 6.25 uur.
Zaak 7.50 uur.
[Met collega] PC. ge­spro­ken.
Meerssen. ’s Middags even naar Gul­pen.
Circa een kwartier bij Opa. [Die in Meers­sen woont.]
Thuis 17.05 uur.
Eten maken. Krant le­zen.
Eten. Afwassen.
Met [medebewoonster] JM. naar de Kom­bi, Film­huis. Film met Bus­ter Kea­ton: Go West*. We heb­ben ons slap ge­la­chen.
Film f. 3,50 van 20.30 tot 21.30 uur. Er wa­ren daar veel mooie jon­gens, maar op de ero­tiek heb ik niet ge­let.
Thuis 21.50 uur.
Wat lezen.
Ik drink warme (magere) melk met ho­ning.
Nu 22.35 uur.
Weer: fris, droog, behalve van­mor­gen en van­avond. Ook wat zon?

*
Buster Keaton: Go west: Buster Keaton speelt Friend­less, die, in de Ver­enig­de Sta­ten, naar het Wes­ten trekt in de hoop daar rijk te wor­den. Daar aan­ge­ko­men ge­raakt hij in een toe­stand, ver­ge­lijk­baar met twaalf am­bach­ten, der­tien on­ge­luk­ken. Hij is dus niet erg suc­ces­vol, wat al­ler­lei hi­la­ri­sche scè­nes op­le­vert.
Zie Wikipedia: Bus­ter Kea­ton: Go West.
Zie YouTube: Bus­ter Kea­ton: Go West.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

4 februari 1977

Dagboek 1977

(Dag 1833) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling die te­le­foon­ka­bels in de grond legt, van­daag in Eijs­den en Meers­sen. – Ik leer Frans met be­hulp van een schrif­te­lij­ke cur­sus. – Ik ben geïn­te­res­seerd in de Ara­bi­sche cul­tuur en luis­ter naar mu­ziek uit die stre­ken. – ’s Avonds ga ik in Maas­tricht uit.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 4 februari 1977.
Op 6.30 uur. Zaak.
[Collega] MS. ge­spro­ken over zelf brood bak­ken. Ik was blij om na lan­ge tijd (sinds half de­cem­ber) weer eens met MS. ge­spro­ken te heb­ben.
HJS. (ex-huis­be­woner) even ge­spro­ken.
Naar de oogarts om con­tact­len­zen te la­ten aan­me­ten. Dr. V.d. A. doet dat ech­ter niet meer, zo­dat ik naar dr. L. zal moe­ten.
Eijsden (Oost-Maar­land) en Meers­sen.
Thuis 16.45 uur.
Inkopen en onder an­de­re f. 100,00 van de Gi­ro ge­haald.
Eten in de Ma­re­tak van 17.30 tot 19.10 uur. Kost: f. 8,25. JF. en ML. (ex-be­wo­ners) ko­men er ook.
Thuis: ROZ. [Re­gio­na­le Om­roep Zuid: ra­dio-uit­zen­din­gen.]
Van circa 20.00 tot 22.30 uur Frans, les 41 en half 42.
Tot 23.00 uur Ara­bi­sche mu­ziek.
Ik wil naar de Ba­ga­tel­le en kom on­der­weg PH. te­gen.
‘Hoe gaat het?’ vraag ik hem.
‘Redelijk, niet al te best, maar het gaat.’ zegt hij.
Ik sta in dubio, om PH. te zien of te spre­ken wil­de ik naar de Ba­ga­tel­le gaan en nu is hij er niet.
Ik ga naar de Tri­bu­nal, drink er een pils. [Col­le­ga] V. is er ook. Ik groet hem vrien­de­lijk en laat het daar bij.
Er is een jon­gen. Hij kijkt met zijn gro­te brui­ne ogen va­ker naar mij. Hij heeft zwart kort haar. Plot­se­ling gaat hij weg en moet zich tus­sen mij en een an­der door wrin­gen. Ik zie in een frac­tie van een se­con­de zijn jeans strak om zijn kont­je zit­ten. Hij draait zich om en kijkt me treu­rig en door­drin­gend aan. Dat geeft hem diep­te en daar houd ik van. Ik ga even la­ter ook weg, naar de Ba­ga­tel­le (voor het eerst sinds 18-10-75) en drink er drie pils.
Het is er niet druk en een Waal en S. (voor­jaar 75) heb­ben in­te­res­se in mij. De Waal (R.) biedt me wat te drin­ken aan en ik ken bij­na geen Frans. (Lees: wil niet ken­nen.)
De jongen met de Ci­troën is er met een mooie vriend en er zijn er die niet zo leeg uit de ogen kij­ken.
R. gaat na een poos­je weg, na­dat ik hem ge­vraagd had wat hij wil­de: ‘Toi!’ [Jou!] maar ik wil­de hem uit­leg­gen dat ik geen zin heb om zo maar klak­ke­loos bij ie­mand in bed te stap­pen, maar ik ken­de niet ge­noeg Frans.
Bed tegen 02.00 uur.
Te veel gedronken.
Weer: af en toe zon. Veel wol­ken. ’s Avonds wat re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 januari 1977

Dagboek 1977

(Dag 1820) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik bak zelf zuurdesembrood. – Ik hou van Ara­bische mu­ziek. – Mo­ham­med R., de jon­ge­man die ik tij­dens mijn va­kan­tie in Ma­rok­ko in 1976 ont­moet­te (5 ok­to­ber 1976), heeft eni­ge tijd ge­le­den aan­ge­ge­ven dat hij graag naar Ne­der­land wil ko­men. – Een jon­ge­da­me drinkt kof­fie bij mij. Zij zou ver­liefd zijn op mij, had ik ver­no­men. Ik niet op haar. Hoe ben ik met haar om­ge­gaan? Mijn dag­boek ver­meldt het niet. – Ik heb een naai­ma­chi­ne en ver­stel daar­mee mijn broe­ken.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 22 januari 1977.
Op 7.30 uur.
Douche. Brood bakken.
Kadetjes gekocht en met kaas op­eten.
Inkopen. F. 100,00 van de Gi­ro.
Maretak.
[Grammofoonplaten­han­del] Goossen, plaat: Ah­mad Ham­za. [Ara­bische mu­ziek] f. 24,90
Ik zag een jongeman bij de pla­ten staan. Klein, licht snor­ret­je, een echte pu­ber, niet uit­ge­sla­pen. Ver­der schonk ik hem geen aan­dacht.
Hij bleek ver­ko­per te zijn. Ik be­keek hem beter, maar nu on­der de riem. On­der zijn vrij strak­ke, ge­deel­te­lijk ver­sle­ten jeans, droeg hij géén on­der­broek. Zijn lek­ke­re kont­je en ede­le de­len wa­ren zo erg goed te zien dat ik de plaat aan bei­de kan­ten af­luis­ter­de, wat ik nooit eer­der heb ge­daan. Oh, lek­ker ero­tisch stuk.
Thuis met MS., vriendin van JM., komt op be­zoek. We drin­ken kof­fie. JM. en KM. zijn niet thuis.
Ik ga naar Assuradeur Goes­sens [Bre­de­straat] en vraag wat het kost om me tegen de even­tu­ele komst van Mo­ham­med te ver­ze­ke­ren: en­ke­le hon­der­den gul­dens.
16.00 tot 18.30 uur: bood­schap­pen­tas naai­en.
Eten.
Verder aan de tas wer­ken en rit­sen op ach­ter­zak­ken van een broek naai­en.
Ik voel me erg een­zaam en wil een lie­ve jon­gen in bed voor de lief­de en seks. Zal ik weer naar de Ba­ga­tel­le gaan? Voor het eerst weer sinds 18-10-75?
Bed 23.10 uur.
Weer: fris, af en toe zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 januari 1977

Dagboek 1977

(Dag 1808) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Maas­tricht. Ik ben daar hulp-toe­zicht bij ka­bel­werk­zaam­he­den die door een aan­ne­mer wor­den uit­ge­voerd, de­ze da­gen in de plaats Bun­de, ten noor­den van Maas­tricht. – In de avond­uren pro­beer ik Frans te le­ren met be­hulp van een schrif­te­lij­ke cur­sus.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 10 januari 1977.
Op 6.15 uur. Aan­klooien.
Bunde. Niet veel ge­daan.
Thuis 16.30 uur.
Inkopen.
Eten. Afwas­sen.
Frans les 32: voor her­ha­ling vat­baar.
Nu 22.05 uur.
Weer: regen, sneeuw, dooi, ijzel, re­gen en na 12.00 uur zon, re­gen, droog, en van­avond een ster­ren­hemel met vries­weer.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.