6 mei 1977

Dagboek 1977

(Dag 1924) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk op kan­toor, bij de af­de­ling Tech­nisch Over­zicht: T.O. – Mijn nieuwe vriend HL. (sinds 6 maart jl.) woont al eni­ge tijd bij mij in mijn ka­mer, maar ik heb toch ook nog een zwak voor an­de­re jon­ge­man­nen, blijkt uit de tekst. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in Ara­bi­sche mu­ziek.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 6 mei 1977.
Op 6.15 uur. Douche.
Zaak. (T.O.) (Collega PC. is pa­pa ge­wor­den van een doch­ter.)
Thuis.
Zaak.
Op weg naar de kap­per zie ik HL. en spreek even met hem.
Kapper James zit vol en neemt geen klan­ten meer aan.
Ik ga de stad in en ga (17.35 uur) bij de Ma­re­tak bin­nen. Hoe­wel ik de vrij­dag­avond had uit­ge­zocht om te eten, om­dat dan wel­licht het stuk, de wit­te krul­len­bol, er zou zijn, dacht ik toen niet meer aan hem, maar toen ik hem zag ging er een schok door me heen.
Onder het eten komt de oud-di­rec­teur Van P. van PTT-Te­le­com naast me zit­ten. Hij kent me niet en ik spreek ook niet met hem.
Ik eet onder an­de­re een stuk­je ker­sen­taart met cir­ca 30 pit­ten.
Rond 19.00 uur ben ik thuis. Sa­men met HL. in de Ma­re­tak zou veel ge­zel­li­ger zijn ge­weest.
HL. ligt hier te slapen, we vrij­en en ik ben blij dat hij er is.
Tegen 19.30 uur gaat hij naar Mo­len­hof om te wer­ken. Ik lees de krant. Draai Ara­bi­sche mu­ziek.
Hierna vertaal ik de op 26-4-77 ont­van­gen brief van M. [Uit Ma­rok­ko.]
Nu 21.50 uur.
Weer: zomers warm. Heer­lijk, cir­ca 16 à 17 °C. Licht be­wolkt en dus veel zon.
Bed 22.20 uur.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 april 1977

Dagboek 1977

(Dag 1911) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn nieuwe vriend HL. (sinds 6 maart jl.) woont al enige tijd bij mij in mijn ka­mer.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 23 april 1977.
Op 10.00 uur.
Eten.
Fotograaf Voets ver­koopt in de Spo­ren­straat nr. 16 een huis dat On­be­woon­baar ver­klaard is, voor f. 70.000,00. Bij hem thuis in de Sme­den­straat voor woens­dag­avond een af­spraak ge­maakt.
Inkopen.
Afwassen.
Inkopen, onder an­de­re bij Fo­to Rem­brandt ko­pen we een twee­de­hands ver­gro­tings­ap­pa­raat Ope­mus III, dat nieuw f. 299,00 kost, maar waar ik nu f. 150,00 voor be­taal. We be­kij­ken wat boe­ken.
Eten in de Maretak.
We gaan naar HL.’s flat waar we de film­pro­jec­tor op­ha­len en en­ke­le films.
Van HL. krijg ik een su­per se­xy strak­ke broek.
We proberen de filmprojector te re­pa­re­ren van 21.30 tot 23.30 uur.
De Dikke Dragonder: twee jus d’oran­ge
Bagatelle: vijf jus d’oran­ge.
HL. is een beetje aan­ge­scho­ten.
Thuis 02.20 uur na een woor­den­wis­se­ling tus­sen HL. en ene JT. waar­bij, naar mijn ge­voel, het ge­lijk aan HL.’s kant was.
Bed circa 02.00 uur.
Weer: koud, veel re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 april 1977

Dagboek 1977

(Dag 1898) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Sinds be­gin maart heb ik een vriend­je: HL. – Ik bak zelf brood. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bi­sche cul­tuur en luis­ter naar Ara­bi­sche mu­ziek. – Ik volg een schrif­te­lij­ke cur­sus Frans.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 10 april 1977.
Eerste Paasdag.
03.00 uur komt HL. Ik ben blij.
Op 9.10 uur.
Brood bakken. [Zuur­de­sem­brood.]
Eten.
Bed verschonen.
Krant lezen.
Tegen 13.30 uur komt HL. weer op be­zoek.
Van 14.00 tot 15.00 uur naar het Bon­ne­fan­ten­mu­se­um.
Wandelen in het Stadspark. Ik zie [de knap­pe PTT-col­le­ga] JB. en we groe­ten. Vol­gens HL. bloos ik, ik merk er zelf niets van.
In de Ouwe Klok koff­ie drin­ken
Even naar de Marmite [res­tau­rant], waar HL. werkt. Een mooie zaak.
Thuis.
Eten. HL. maakte soep.
Om 17.10 uur breng ik hem tot bij de Mar­mi­te. Ik wan­del nog wat door de stad.
Thuis.
Eet nog wat. Lees nog wat. Af­was­sen met Ara­bi­sche mu­ziek.
Nu 21.40 uur.
Het is mijn bedoeling tot 00.00 uur te wach­ten en Frans te le­ren tot­dat HL. komt.
Misschien komt hij later en lig ik al in bed, maar hij heeft de sleu­tels van de deu­ren.
Lezen.
Tegen 22.40 uur komt HL.
Hij trekt een spij­ker­broek en di­to jas­je van mij aan en we gaan cir­ca 23.10 uur naar Zee­zicht. We drin­ken er een jus d’o­ran­ge / jon­ge. [Jon­ge je­ne­ver.]
Hierna naar de Ouwe Klok waar wat per­so­neel van de Mar­mi­te is van wie we wat drin­ken. Ik voel me voor het eerst een in de open­baar­heid tre­den­de flik­ker.
We drinken veel en ik vertel HL. dat ik de eer­ste we­ken to­neel ten op­zich­te van hem heb ge­speeld, wat vol­gens hem een te­ken is dat ik hem niet kwijt wil­de, wat ook zo is. [Ik was de eer­ste we­ken toch niet zo op HL. ge­steld.]
Na diverse jonge / jus d’o­ran­ges en vrij­a­ges zijn we cir­ca 01.00 uur thuis. Daar vrij­en we veel.
01.45 uur op bed.
Weer: zie elders.
(Even heb ik CG. gezien, de vo­ri­ge vriend van HL., op de rug en van op­zij.)
Weer: in de schaduw fris, in de zon lek­ker. Licht be­wolkt. De he­le dag droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 maart 1977

Dagboek 1977

(Dag 1885) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Vanaf 7 maart werk ik op kan­toor, bij de af­de­ling Tech­nisch Over­zicht (T.O.) die de tech­ni­sche ad­mi­ni­stra­tie van te­le­foon­aan­slui­tin­gen voor­be­reidt en vast­legt. Ik heb een he­kel aan dat werk en kan het ook niet goed. Ik pro­beer­de de be­drijfs­arts voor mijn kar­ret­je te span­nen, maar die trap­te daar niet in. – Sinds be­gin maart heb ik een vriend­je: HL.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 28 maart 1977.
Op 6.00 uur. Douche.
Eten.
Naar de Bedrijfs­arts, die mijn werk-over­span­nen­heid niet ac­cep­teer­de en me wer­ken stuur­de. Hij zei dat hij over­leg ge­voerd had met VH. en VH. en dat ik niet moest pro­be­ren pres­sie uit te oe­fe­nen. Ik kan van dit werk, vol­gens hem, niet ziek wor­den.
T.O.

Tussen de mid­dag thuis.
HL. even hier.
T.O.
Thuis 16.30 uur.
De stad in.
Eten maken. Afwas­sen.
Tegen 20.00 uur ben ik na een fiets­tocht van een kwar­tier bij HL. Luis­ter klas­sie­ke mu­ziek. We drin­ken wat in ca­fé het Atri­um [in Daal­hof]: drie jon­ge je­ne­ver / jus d’oran­ge.
Tegen 00.00 uur naar bed. Ik ben blij naast hem te lig­gen. Er volgt een fij­ne nacht.
Weer: koud, sneeuw. Een ha­gel­storm.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

15 maart 1977

Dagboek 1977

(Dag 1872) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Vanaf 7 maart werk ik op kan­toor, bij de af­de­ling Tech­nisch Over­zicht (T.O.) die de tech­ni­sche ad­mi­ni­stra­tie van te­le­foon­aan­slui­tin­gen voor­be­reidt en vast­legt. – De avond­uren be­steed ik aan een schrif­te­lij­ke cur­sus Frans. Daar­naast draai ik [gram­mo­foon­pla­ten met] Ara­bische mu­ziek. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 15 maart 1977.
Op 6.00 uur. Douche.
Zaak om 7.40 uur. De hele dag op kan­toor: T.O.
Thuis 16.30 uur.
Eten maken. Krant lezen.
Eten. Afwassen.
Frans: les 50.
Arabische muziek: Abd al-Wa­haab al-Doe­ka­li: Ana wa’l-roer­ba.*
Nu 02.25 uur.
Weer: droog, fris, veel zon.

*
Abd al-Wa­haab al-Doe­ka­li: Ana wa’l-roer­ba. De Ma­rok­kaan­se zan­ger Abd al-Wa­haab al-Doe­ka­li zingt over het le­ven in het bui­ten­land, als im­mi­grant en heeft heim­wee. Hij mist on­der an­de­re het zand van de Sa­ha­ra en het land van Al­lah.
Ana wa’l-roer­ba [fo­ne­ti­sche weer­ga­ve van de ti­tel] be­te­kent let­ter­lijk: ik en ‘het ver­wij­derd zijn’ van het va­der­land, dus: ik, in den vreem­de.
YouTube: Abd al-Wa­haab al-Doe­kali: Ana wa’l-roer­ba.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.