19 september 1977

Dagboek 1977

(Dag 2060) Mijn vriend HL. en ik zijn in Frank­rijk met va­kan­tie. We rei­zen met on­ze cam­per Ford Tran­sit. We ver­blij­ven naast een cam­ping, want die is ge­slo­ten, in de buurt van Avig­non. – Van­daag, elf jaar ge­le­den, trad ik in dienst bij mijn hui­di­ge werk­ge­ver: PTT-Te­le­com.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 19 september 1977.
Avignon – Luxemburg.
Ik ben vandaag 11 jaar in dienst bij de PTT.
Op 9.00 uur. Steen­koud.
HL. filmt wat.
Koekjes eten.
Vertrek 9.30 uur.
Ik rij tot voorbij Lyon. Een beet­je sla­pen in de au­to. Ki­lo­me­ter­stand: 13.100
We rijden tot Esch-sur-Al­zet­te in Lu­xem­burg. Noord-Frank­rijk is erg mooi.
In Esch zou een ho­mo­bar zijn. We kunnen die ech­ter niet vin­den en we rij­den dan naar de stad Lu­xem­burg, waar we Chi­nees eten. Een mooie jon­gen was er ook.
We slapen op een par­keer­ter­rein.
Weer: koud en nat.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 september 1977

Dagboek 1977

(Dag 2047) Mijn vriend HL. en ik zijn sinds 31 au­gus­tus jl. met on­ze cam­per Ford Tran­sit in Ma­rok­ko met va­kan­tie. We ver­blij­ven op een cam­ping in If­rane. – Ver­le­den jaar was ik ook in Ma­rok­ko en ont­moet­te er Mo­ham­mad. We be­zoe­ken hem nu thuis in Mek­nes en de fa­mi­lie wil dat we bij hen in huis sla­pen. – Ik word lang­zaam ziek. – De mun­teen­heid in Ma­rok­ko is de Dir­ham (Meer­voud: Da­raa­him). 1 Dir­ham is f. 0,55. (Gul­den.)

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 6 september 1977.
IfraneMeknes.
Op 9.00 uur.
Wassen
De auto wassen. (De twee­de keer sinds ik hem heb.) Een jon­gen spuit het ga­zon. We vra­gen hem on­ze au­to nat te spui­ten. We be­ta­len de jon­gen 10 Dh (f. 5,50) De­ze weet niet wat hem over­komt en weet niet hoe hij ons moet be­dan­ken. Hij be­gint nog eens ex­tra goed te wrij­ven.
We rijden circa 12.30 uur naar Mek­nes.
Als ik in Itto iets van de weg af loop, om be­te­re dia’s te ma­ken, raakt HL. in pa­niek. Hij be­gint te roe­pen en te toe­te­ren. Hard schreeu­wen kan ik niet, want ik heb keel­pijn. HL. is bang, dus on­re­de­lijk.
Hier heb ik een drie­tal mooie dia’s ge­maakt.
In Meknes tref­fen we Mo­ham­med thuis. We ge­ven hem een radio. We zijn erg wel­kom en hij is blij met de ra­dio. We leg­gen hem de wer­king uit.
Met hem en zijn erg mooie vriend Mo­rad rij­den we naar Aïn Si­di Sli­ma­ne, een be­de­vaart­soord (zo­als Banneux, met even­veel poe­ha) in de buurt van Me­knes.
We bezoeken de ver­la­ten die­ren­tuin Ban­jo.
Bij hem thuis: 18.30 uur.
We eten mee. (Het is nog steeds Ra­ma­dan, tot 16-9-77)
Na het eten gaan we op­nieuw de stad in.
HL. drinkt vier fles­sen bier op een ter­ras in Mek­nes.
Ik begin last van diar­ree te krij­gen.
Met Mohammed bezoeken we ach­ter­af een huis waar hij sa­men met vrien­den mu­ziek van Nas al-Ghi­wa­ne* maakt. Er is daar een vol­le­dig sto­ned persoon aan­we­zig en an­de­ren ge­bruik­ten kief* (Wij ons bier en zij hun hasj, een mens moet toch wat.)
Het is er gezellig en HL. maakt op trom­mels ook mu­ziek. Er zijn en­ke­le leuke en min­der leuke jon­gens.
Ik krijg steeds meer last van buik­pijn, diar­ree.
We gaan na circa een uur naar Mo­ham­med thuis.
Tegen 00.30 uur, na een af­ge­sla­gen maal­tijd (het staat me ge­woon te­gen) moe­ten we bij Mo­ham­med in huis sla­pen.
Het is er stik­be­nauwd, maar ik heb het de he­le nacht koud. Ik vraag een de­ken en leg die vier­dub­bel op en ik draag twee trui­tjes. Vaak moet ik naar de WC en hoe­wel ik ho­ge koorts heb en het dus slecht is om naar bui­ten te gaan (de WC is bui­ten) vind ik dat een ver­ade­ming, bo­ven die be­nauw­de ka­mer.
In mijn eigen auto kun­nen we niet sla­pen, omdat met ons ‘bin­nen sla­pen’ er an­de­ren moes­ten schui­ven en die sla­pen nu in on­ze au­to.
We wilden ze niet be­le­di­gen, maar we had­den toch lie­ver in on­ze ei­gen bed ge­sla­pen, wat boven­dien ook nog 10x zach­ter zou zijn ge­weest en min­der slecht voor mij.
Weer: in Ifrane fris. Mek­nes, smoor­heet.

*
Kief (Wi.)
Nas al-Ghi­wane (Wi.) (YouTube.) Een zeer po­pu­lai­re Ma­rok­kaan­se mu­ziek­groep.

Te­rug.

Voor een sum­mie­re uit­leg over het Ara­bisch: klik hier.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: ove­rige bron­nen.
Marokko:
:ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
Ifrane:
:ﺇﻓﺮﺍﻥ
Itto:
:ﺇﻳﻄﻮ
Mek­nes:
:ﻣﻜﻨﺎﺱ
Aïn Sidi Sli­mane:
GM?., Wi?.
:ﻋﻴﻦ ﺳﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

In de tekst ge­noemd.

Ban­neux:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

24 augustus 1977

Dagboek 1977

(Dag 2034) Ik woon sa­men met mijn vriend HL in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht – Ik kocht on­langs een Ford Tran­sit trans­port­bus en wij heb­ben die in­ge­richt als cam­per. Van­daag pro­beer ik het koel­kast­je aan het wer­ken te krij­gen.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 24 augustus 1977.
Op 7.30 uur.
Werk.
’s Avonds even bij de ou­ders HL. ge­weest.
Aangezien de ijskast niet goed werk­te, ben ik bij [col­le­ga] WF., die er ver­stand van heeft, op be­zoek ge­weest.
Hij heeft me een op­los­sing aan de hand ge­daan.
23.30 uur thuis.
Bier en bed.
Nu 00.00 uur.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 juni 1977

Dagboek 1977

(Dag 1979) Ik woon sinds twee dagen sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. Voor­heen woon­de ik twee­ën­half jaar op ka­mers aan de Ta­fel­straat in het Cen­trum van Maas­tricht. Daar had ik een bed op een stel­la­ge ge­maakt. Die stellage ga ik van­daag af­bre­ken. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht in een tech­nische func­tie op kan­toor.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 30 juni 1977.
Op 6.45 uur.
Zaak: met de au­to.
Draden trek­ken in Eijs­den, met een dienst­au­to er­heen.
Thuis: flat, 16.45 uur.
Hout bestellen bij Bouw­man in de Recht­straat.
In de Maretak eten.
Bedconstructie in de Ta­fel­straat af­bre­ken.
Naar Opa in Meers­sen.
Naar HL.’s broer JL. op be­zoek. Naar HL.’s moe­der.
Bed 00.00 uur.
Weer: redelijk. Een beetje zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

17 juni 1977

Dagboek 1977

(Dag 1966) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht in een tech­nische func­tie op kan­toor. – Ik heb deze na­mid­dag vrij en wij gaan naar Duits­land waar een broer van HL. als Lucht­macht-mi­li­tair ge­le­gerd is. (We rij­den in een Ford Tran­sit-bus, die we als cam­per wil­len in­rich­ten.)

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 17 juni 1977.
Op 6.10 uur.
Douche.
Zaak.
Maretak. [Win­kel met bio­lo­gische le­vens­mid­de­len, in Maas­tricht.]
Tegen 12.50 uur thuis. ’s Mid­dag vrij van de over­uren.
Auto inruimen. (Van CL. en haar vriend S. heb­ben we voor 30 gul­den 2,5x 2 meter vloer­be­dek­king ge­kre­gen.) [Voor 30 gul­den ge­kre­gen …?]
Deze vloer­be­dek­king pro­vi­so­risch leg­gen. [Op de vloer in de Ford Tran­sit-bus.]
Vertrek circa 14.15 uur.
In Herkenbosch [Pa en Ma] van 15.30 tot 17.30 uur.
Via Venlo (circa 1,5 uur fi­le) naar Nij­megen, Arn­hem, Ol­den­zaal, Rhei­ne, Os­na­brück, Bram­sche. Aan­komst circa 23.30 uur. (Eén uur tijds­ver­schil daar Duits­land geen Zo­mer­tijd kent. Het is in Ne­der­land 00.30 uur.)
Tot circa 01.30 uur in een ca­fé. HL. is dron­ken en rijdt als een gek in een an­der zijn au­to. (Le­lij­ke eend.)
Bij ene JH. tot circa 03.30 uur thuis. Na ver­loop van tijd doe ik er het zwij­gen toe, want aan de dron­ke­mans­praat kan ik geen touw vast­kno­pen en is toch ver­spil­de ener­gie, want de vol­gen­de dag is er wel­licht al­leen de ka­ter en de rest is ver­ge­ten.
Bed rond 03.45 uur.
Weer: droog, bewolkt en niet koud.

Als ik HL. er op at­ten­deer dat hij dron­ken is en dat ik me er­ger aan die dron­ke­mans­praat en hem zeg dat ik kwaad ben om­dat hij dron­ken heeft ge­re­den en dat het me geen zak uit­ge­maakt had als hij zich te bars­ten had ge­re­den, be­gint hij te hui­len. Dat kan ik niet aan­ho­ren en ik doe weer lief te­gen hem.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.