21 januari 1976

Dagboek 1976

(Dag 1453) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com. Voor dit be­drijf werk ik ge­woon­lijk in ver­schil­len­de plaat­sen in Zuid-Lim­burg, van­daag in Meers­sen. – Ik wil graag Ara­bisch le­ren en be­gin van­daag in mijn dag­boek met het ge­bruik van die taal, in La­tijns schrift. – Ik schreef mijn dag­boek in een soort ste­no, om­dat wat ik te mel­den had, ie­de­re dag on­ge­veer het­zelf­de was. Nu, na meer dan veer­tig jaar, blijkt de tekst toch wel erg sum­mier te zijn en is mij niet al­tijd meer (he­le­maal) dui­de­lijk wat ik toen be­doel­de.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 21 januari 1976.
Met [collega] JM. mee.
In het Koffiemeuleke* met M. ge­spro­ken.
Gasthuisstraat [Meers­sen] 300″ [drie­hon­derd-dub­bel: 150x4x0,5] be­scha­digd. De gis­te­ren door Opa be­stel­de cog­nac, door mij gekochte Rémy Martin (f. 28,95 voor 0,7 liter), bij hem af­ge­le­verd.
Emmaweg 54, (ar­ba’a wa kham­sien: [vier en vijf­tig]) bij abon­nee G. het bui­ten­werk ge­maakt. [We kre­gen:] li­mo­na­de, kof­fie, bier.
Thuis rond 17.00 uur.
Krant lezen. Sla­pen met mijn hoofd op de ta­fel.
Rond 19.00 uur komt [broer] P. op be­zoek.
Arabische muziek luis­te­ren.
Circa 21.50 uur Old Dutch, een pils.
Zeezicht, een pils, twee mooie stu­den­ten van de To­neel­aca­de­mie.
Thuis tegen 22.55 uur.
Rond 23.05 uur gaat P. weg. Nu 23.35 uur.
Weer: fris, hele dag droog en veel wind.

*
Koffiemeuleke. In het Kof­­fie­­meu­­le­­ke [Kof­fie­mo­len­tje] aan de Markt in Maas­­tricht gaan we ’s och­­tends op ie­de­re wer­k­dag kof­­fie drin­­ken, voor­­dat we naar het werk gaan. (Zie ook: 30 ok­to­ber 1975.)

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 januari 1976

Dagboek 1976

(Dag 1441) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com. Voor dit be­drijf werk ik ge­woon­lijk in ver­schil­len­de plaat­sen in Zuid-Lim­burg, van­daag in Ule­stra­ten. – Er is feest in Maas­tricht. De Rijks­uni­ver­si­teit Lim­burg wordt ge­o­pen­d door ko­ning­in Ju­li­ana.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 9 januari 1976.
Opgehaald door [col­le­ga] WF. We ge­ven JP. op de Fran­cis­cus Ro­ma­nus­weg een lift.
Met de wagen naar Van Straa­ten*(1). Er werkt daar een flik­ker. Van ge­zicht ken ik hem van de Ba­ga­tel­le. Hij is niet le­lijk, maar een schoon­heid… Wel was er een an­de­re mooie boy. (Door­smeer­der.)
’s Middags in Ule­stra­ten te­gen­over per­ceel 48 Eu­ro­pa­straat: LD1 sol­de­ren*(2).
Thuis circa 17.00 uur.
Inkopen in de stad. PvdH. loopt met me mee.
Krant lezen.
van 18.30 tot 19.30 uur op bed sla­pen.
Soep (aduki-bonen) ko­ken tot circa 22.30 uur.
Met J. en CM. naar de Eurohal. Er is feest ter ere van de ope­ning van de Rijks­uni­ver­si­teit Lim­burg, van­daag, door de ko­nin­gin*(3). Voor “het volk” vol­gens [dag­blad] De Lim­bur­ger.
Onderweg komen we (sexy) B. en A. (vrien­den van CM.) te­gen. Zij gaan mee.
In de Euro­hal tal van sexy boys. Lie­ve [col­le­ga] M. was er ook. Met hem on­ge­veer een half uur ge­spro­ken.
Aan PvdH. f. 10,00 ge­leend.
Zat. Om 03.30 uur weg. (Cir­ca acht pils.)
Op de Markt zie ik JN. met zijn vriend.
De Dik­ke Dra­gon­der, niets ge­dron­ken. In ver­band met de ope­ning van de uni­ver­si­teit geldt geen ca­fé­slui­tings­tijd.
Thuis circa 04.30 uur.
Gegeten (brood en kaas) bij J. en CM.
Bed circa 05.00 uur.
Weer: fris, af en toe re­gen.

*(1)
Van Straaten. Dit be­drijf (Volks­wa­gen­dea­ler) in Maas­tricht ver­zorgt de ser­vi­ce aan de dienst­au­to’s van het merk Volks­wa­gen.

Te­rug.

*(2)
LD1. LD1 is een lo­den mof en be­te­kent Lo­den Door­las­mof, num­mer 1. Zie voor ver­de­re uit­leg Ka­bels en las­sen.

Te­rug.

*(3)
Koningin Ju­li­ana. Ko­nin­gin Ju­li­ana was het staats­hoofd van Ne­der­land van­af 1948 tot me­dio 1980. Zie Wi­ki­pe­dia: Ju­li­ana der Ne­der­lan­den.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 november 1976

Dagboek 1976

(Dag 1746) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Maas­tricht. Ik ben daar hulp-toe­zicht bij ka­bel­werk­zaam­he­den die door een aan­ne­mer wor­den uit­ge­voerd. Het gra­ven van de geu­len waar­in de ka­bel komt te lig­gen wordt ge­daan mid­dels man­kracht en de schop. – Ik was in sep­tem­ber en ok­to­ber in Ma­rok­ko. Om­dat ik te veel kle­ding had mee­ge­no­men zond ik een deel er­van te­rug naar Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 9 november 1976.
Op 6.10 uur.
Met [collega] PJ. naar Grons­veld.
Collega PC. gezien.
Ik heb ook mee ge­gra­ven, circa 5 me­ter. [Geul.]
Thuis 16.25 uur.
Postkantoor. Het circa 20-9-76 in Mar­ra­kesh ver­zon­den pak met kle­ren is aan­ge­komen: f. 3,00 be­ta­len.
Eten.
Afwassen.

Diaprojector: lamp ka­pot.
Nu 22.40 uur. Moe.
Weer: aanvankelijk regen­drei­ging. Na een vroe­ge (circa 06.00 uur) re­gen­bui, toch niet koud. Ge­he­le dag ge­heel be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 oktober 1976

Dagboek 1976

(Dag 1733) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Maas­tricht. – Ik was in sep­tem­ber en ok­to­ber van dit jaar op va­kan­tie in Ma­rok­ko.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 17 oktober 1976.
Op 6.00 uur.
Met [collega] RH. om 7.30 uur naar Els­loo. Het dorp van de mooie kna­pen. Ik heb er van­daag wei­nig ge­zien.
Telefonische afspraak met Ma­ma om vrij­dag met hen naar Her­ken­bosch te gaan.
Thuis 16.45 uur.
Him lezen. [Duits ho­mo­blad.]
Jan G. even hier.
Eten.
Dia’s uitzoeken, over Ma­rok­ko.
JM. en KM. alle dia’s van Ma­rok­ko la­ten zien.
Bed rond 23.00 uur.
Weer: droog, mistig, steen­koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 oktober 1975

Dagboek 1975

(Dag 1366) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bische taal en cul­tuur. – Om­dat er geen boe­ken in het Ne­der­lands zijn waar­uit men Ara­bisch kan le­ren, maar wel in het En­gels, Duits en Frans, volg ik ook en cur­sus om Frans on­der de knie te krij­gen.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 26 oktober 1975.
Op 10.00 uur.
Bed verschonen. Ka­mer op­rui­men.
Gegeten.
Frans geleerd. Fan­ta­sie – in­sect ge­te­kend.
Van de radio Ma­rok­kaan­se mu­ziek op­ge­no­men.
Begonnen met het le­zen van een boek over Mo­ham­med.
Gegeten.
Op de fiets naar Opa [in Meers­sen], van cir­ca 20.10 tot on­ge­veer 22.25 uur.
Thuis rond 23.00 uur.
Arabische en Gre­go­ri­aan­se mu­ziek.
Nu 00.20 uur.
M. gezien.
Weer: hele dag droog en erg koud. ’s Avonds op de fiets erg mis­tig. Nog geen vijf­tig me­ter zicht.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.