9 november 1976

Dagboek 1976

(Dag 1746) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Maas­tricht. Ik ben daar hulp-toe­zicht bij ka­bel­werk­zaam­he­den die door een aan­ne­mer wor­den uit­ge­voerd. Het gra­ven van de geu­len waar­in de ka­bel komt te lig­gen wordt ge­daan mid­dels man­kracht en de schop. – Ik was in sep­tem­ber en ok­to­ber in Ma­rok­ko. Om­dat ik te veel kle­ding had mee­ge­no­men zond ik een deel er­van te­rug naar Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 9 november 1976.
Op 6.10 uur.
Met [collega] PJ. naar Grons­veld.
Collega PC. gezien.
Ik heb ook mee ge­gra­ven, circa 5 me­ter. [Geul.]
Thuis 16.25 uur.
Postkantoor. Het circa 20-9-76 in Mar­ra­kesh ver­zon­den pak met kle­ren is aan­ge­komen: f. 3,00 be­ta­len.
Eten.
Afwassen.

Diaprojector: lamp ka­pot.
Nu 22.40 uur. Moe.
Weer: aanvankelijk regen­drei­ging. Na een vroe­ge (circa 06.00 uur) re­gen­bui, toch niet koud. Ge­he­le dag ge­heel be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 oktober 1976

Dagboek 1976

(Dag 1733) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Maas­tricht. – Ik was in sep­tem­ber en ok­to­ber van dit jaar op va­kan­tie in Ma­rok­ko.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 17 oktober 1976.
Op 6.00 uur.
Met [collega] RH. om 7.30 uur naar Els­loo. Het dorp van de mooie kna­pen. Ik heb er van­daag wei­nig ge­zien.
Telefonische afspraak met Ma­ma om vrij­dag met hen naar Her­ken­bosch te gaan.
Thuis 16.45 uur.
Him lezen. [Duits ho­mo­blad.]
Jan G. even hier.
Eten.
Dia’s uitzoeken, over Ma­rok­ko.
JM. en KM. alle dia’s van Ma­rok­ko la­ten zien.
Bed rond 23.00 uur.
Weer: droog, mistig, steen­koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 oktober 1975

Dagboek 1975

(Dag 1366) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bische taal en cul­tuur. – Om­dat er geen boe­ken in het Ne­der­lands zijn waar­uit men Ara­bisch kan le­ren, maar wel in het En­gels, Duits en Frans, volg ik ook en cur­sus om Frans on­der de knie te krij­gen.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 26 oktober 1975.
Op 10.00 uur.
Bed verschonen. Ka­mer op­rui­men.
Gegeten.
Frans geleerd. Fan­ta­sie – in­sect ge­te­kend.
Van de radio Ma­rok­kaan­se mu­ziek op­ge­no­men.
Begonnen met het le­zen van een boek over Mo­ham­med.
Gegeten.
Op de fiets naar Opa [in Meers­sen], van cir­ca 20.10 tot on­ge­veer 22.25 uur.
Thuis rond 23.00 uur.
Arabische en Gre­go­ri­aan­se mu­ziek.
Nu 00.20 uur.
M. gezien.
Weer: hele dag droog en erg koud. ’s Avonds op de fiets erg mis­tig. Nog geen vijf­tig me­ter zicht.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

14 oktober 1976

Dagboek 1976

(Dag 1720) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Maas­tricht. – Gis­te­ren werd ik op mijn werk ziek, daar­om blijf ik van­daag thuis. – Ik ben sinds en­ke­le da­gen te­rug van een va­kan­tie in Ma­rok­ko. – el-In­dio is een knap­pe jon­ge­man wiens wer­ke­lij­ke naam ik niet weet.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 14 oktober 1976.
Oma zou jarig ge­weest zijn. Ze zou 80 ge­wor­den zijn.
Ziek thuis.
Op 9.30 uur. Eten. Ik maak de ther­mo­staat van de ver­war­ming om­scha­kel­baar van de ka­mer van KM. naar de ka­mer naar mij, want KM. gaat twee we­ken naar Haar­lem.
Een reisverslag [over Ma­rok­ko] voor Jan G. schrij­ven.
Samen met KM. afwassen.
Inkopen in de stad.
Eten maken, zo lek­ker, dat ik me stijf vreet: warm eten.
Jan G. komt van circa 20.00 tot 01.10 uur. Veel pra­ten.
Ik zie el-Indio twee keer en ik ge­loof dat hij mijn ‘nieuwe lief­de’ wordt. Als hij hier op het plein­tje zijn hond uit­laat, kijkt hij ge­re­geld om naar een van de (twee) ra­men waar ik ach­ter sta.
Weer: fris en regen­achtig.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

1 oktober 1976

Mansourpoort
Baab Man­sour (Man­sour­poort) in Mek­nes.

Dagboek 1976

(Dag 1707) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We zijn sinds gis­te­ren in Mek­nes. – Ik ven­ti­leer hier een frus­tra­tie over Cees, om­dat die al­tijd aan­we­zig is, dag en nacht, niet al­leen in per­soon, maar ook ‘dwin­gend’. Hij kent al­leen maar Ne­der­lands, daar­om kan hij er niet al­leen op uit, zelfs niet een paar uurt­jes. – Een jon­ge­man pro­beert mij te ver­lei­den en ik raak daar­door noga­l op­ge­won­den.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 1 oktober 1976.
Op 9.00 uur. Eten.
We lopen en zoe­ken de Rue de Ni­ce, die nie­mand weet en vra­gen in ga­ra­ges of ze au­to’s ver­hu­ren. “Nee, maar wel dat reis­bu­reau.” We gaan er­naar toe.
“Een Renault? Ja­ze­ker, maar die moet uit Ra­bat ko­men en u moet die 140 km be­ta­len.” Nou, dat wil­len we niet.
Onder een oude stads­muur zoe­ken we een plaat­sje om eten te ko­ken.
Een stoned Ma­rok­kaan en zijn vriend­je komt op ons af. Eerst wil­len ze ro­ken, ver­vol­gens bie­den ze een ver­se vijg aan, die ik niet wil heb­ben. Bei­den zien er goor uit. Dan wil hij mijn hor­lo­ge zien en wil het van mijn pols ha­len. Ik trek mijn arm te­rug. We lo­pen weg, maar hij wil geld heb­ben. Ik geef hem, op ad­vies van Cees, niets en we gaan er van­door. Zij gaan ook.
We lo­pen de Me­di­na in, waar niet veel te be­le­ven is: vrij­dag, dit is de is­la­mi­tische ‘zon­dag’. We zien en­ke­le mooie par­ken en al gauw ben ik fut­loos. Cees er­vaart het­zelf­de.
Op een ter­ras­je ben ik leeg. Drink twee kof­fie en aan­schouw de mooie boys die langs lopen en el­kaar lief aai­en of kus­sen.
In het ho­tel: Cees kookt op de ka­mer een pot­je gaar. De pri­mus staat op het ‘bal­kon’ tus­sen de V-vor­mig ge­open­de deu­ren. De ka­mer­deur is op slot en we heb­ben de bed­den­sprei­en voor de deur ge­han­gen om even­tu­ele geurt­jes naar de gang te­gen te gaan.
Ik sta ook op het bal­kon te fo­to­gra­feren. Twee jon­gens ko­men hand in hand aan­ge­wan­deld en ik wil hen fo­to­gra­fe­ren om­dat er een sexy boy bij is, maar om­dat Cees bij ie­de­re fo­to die ik neem vraagt wat en waar­om ik fo­to­gra­feer doe ik het niet, om­dat ik niet wil lie­gen, maar ook niet wil zeg­gen “een dik­ke lul”. Dui­de­lijk is dat ik door zijn aan­we­zig­heid ge­remd word.
Een van de jon­gens merkt na een poos­je dat ik naar hem kijk en hij maakt het sexy stuk daar­op at­tent. Ik sta op de der­de ver­die­ping en kan niet ver­staan wat hij zegt, maar na een poos­je maakt hij neuk­ge­ba­ren door een vin­ger van zijn lin­ker­hand in een tot een hol­te ge­vor­mde rech­ter­hand heen en weer te be­we­gen. Hij wil naar bo­ven ko­men en houdt zijn lul vast.
Hij blijft schuin on­der mij staan en ik draai me ge­re­geld om en dan maakt hij weer die ge­ba­ren.
Als hij zijn vriend­je op de bus heeft ge­zet, gaat hij weg en kijkt nog een keer om. Ik ver­wacht dat hij te­rug zal komen, maar dat is niet het ge­val.
Hij kan mij ook voor een griet heb­ben aan­ge­zien, dat ook in de Me­di­na door kin­de­ren veel ge­beurt. Als ze groe­ten: mon­si­eur voor Cees en ma­da­me voor mij. Niet zo leuk en toch ook wel han­dig, want Cees wordt veel va­ker dan ik las­tig ge­val­len om hasj of door lie­den die gids wil­len zijn of geld wil­len heb­ben.
Als ik later aan het stuk denk, wil Cees ook nog we­ten waar­aan ik denk. Ik zeg hem dat ik geen ant­woord wil ge­ven. Ik wil geen leu­gens ver­tel­len, maar ik wil mijn ge­dach­ten voor mij­zelf hou­den.
We eten een lek­ke­re maal­tijd en ik kijk vaak naar bui­ten, maar ik zie het sexy stuk niet meer.
Tegen 20.00 uur ga ik dou­chen. Met een dik­ke lul sta ik on­der de war­me straal en ik moet vaak aan de dik­ke lul en het lek­ker kont­je van die jon­gen, in een bei­ge broek, een blauw hemd­je, dat mooie zwar­te haar en zijn vrien­de­lij­ke ge­zicht den­ken.
Als we na het eten ’s avonds de stad ik gaan, zoek ik hem, maar zie hem niet meer. Hij is een mooie jon­ge­man, zo­als dui­zen­den Ma­rok­kanen.
We maken een vijf­tal men­sen ge­luk­kig in de nieuwe stad.
Een jongen be­delt voor 1 Dh “Om te eten”, zegt hij. We ko­pen voor 0,35 Dh een brood (idee van Cees) en ge­ven dat aan hem. Hij be­dankt har­te­lijk en be­gint me­teen te eten.
Een jongen ver­koopt voor 1 Dh vijf ou­de an­sich­ten, we ge­ven een hal­ve Dir­ham voor niets.
Een taxichauffeur loopt zijn au­to te du­wen, we hel­pen hem met het aan­du­wen van zijn wa­gen.
Een jongen ver­koopt nieuwe an­sicht­en en we ko­pen voor 2 Dh vijf stuks.
En weer een be­de­laart­je voor 1 Dh ge­ven we 0,40 Dh, zo­dat hij een brood kan ko­pen.
22.00 uur: ho­tel. Douche.
Het ero­tisch ‘avon­tuur’ heeft veel, heel veel in­druk op mij ge­maakt en ik ver­wacht een nat­te droom. Als ik al­leen was ge­weest was ik mis­schien wel op zijn aan­bod in­ge­gaan.
’s Nachts word ik wak­ker. Ik heb mijn on­der­broek in de slaap af­ge­stroopt. (Thuis slaap ik al­tijd naakt.) Ik lig met mijn lul te spe­len, ook al in mijn slaap. Ik wil sla­pen, maar eigen­lijk ook niet. Na en­ke­le, ei­gen­lijk te veel voor mijn op­ge­won­den toe­stand, ruk­be­we­gin­gen spuit het zaad tot op mijn borst. Na een pe­ri­o­de van drie we­ken kom ik heer­lijk klaar en blijf even zo lig­gen. Met het la­ken veeg ik me­zelf schoon en val weer in slaap.
Weer: warm tot zeer warm. ’s Avonds, zo­als ge­woon­lijk een trui aan.

Index

In­dex van ter­men:
In­dex van per­so­nen:
Cees.
In­dex van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990Ma­rok­ko 1976 (over­zicht).