18 september 1976

Rabat
Uit­zicht op Ra­bat, van­uit de stad Sa­lé ge­zien. In het mid­den staat de recht­hoe­ki­ge Has­san­mi­na­ret en links er­van (op de fo­to cir­ca 1 cm) is het wit­te ge­bouw het mau­so­leum van ko­ning Mo­ham­med V.

Dagboek 1976

(Dag 1694) Cees en ik zijn sa­men op va­kan­tie in Ma­rok­ko. We ver­blij­ven sinds en­ke­le da­gen in de hoofd­stad van dat land: Ra­bat. We be­zoeken de stad Sa­lé, die aan de over­kant van de ri­vier Bou Reg­reg ligt, naast Ra­bat. De ri­vier stroomt tus­sen bei­de ste­den door.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 18 september 1976.
Op tegen 9.00 uur. Ont­bijt in het ho­tel. Ver­tel­len met een Duit­ser.
Aangezien het ont­bijt hier uit twee stuk­jes brood en een pot­je jam be­staat, heb ik gis­te­ren in de nieuwe stad kaas ge­kocht en eten we nu ont­bijt van het ho­tel plus extra brood en kaas.
Tegen 10.30 uur haal ik op het Post­kan­toor 250 Dirham (Dh) af.
Rond 12.00 uur gaan we naar Sa­lé, te voet.
Het is smoor­heet en we ver­wach­ten op de brug te zul­len smel­ten. Dat ge­beurt niet, want het is op­mer­ke­lijk koel op de brug over de Bou Reg­reg.
We lopen door een mooie Me­di­na. Ko­pen er fruit. Als Cees de tas op zijn rug heeft han­gen voelt hij iets aan de tas. Als hij zich om­draait ziet hij niets, maar als hij in de tas kijkt, is een si­naas­ap­pel weg.
We lo­pen naar het strand en gaan om de beurt zwem­men in de zou­te mon­ding van de Bou Reg­reg in de At­lan­tische oce­aan. (Om de beurt, om­dat an­ders het geld en de fo­to­spul­len on­be­heerd zijn.)
We krijgen aan­spraak van de niet le­lij­ke Idriss, die een oog mist en het oog­lid dicht heeft, waar­on­der een et­ter­rand­je staat, en zijn vriend.
Zijn vriend gaat weg en hij blijft al­leen over. Cees gaat wan­de­len en Idriss wrijft het zand van mijn li­chaam. Zo­veel man­ne­lij­ke te­der­heid!
Hij leidt ons door de stad Sa­lé in een wat hij ‘ou­de mos­kee’ noemt, maar wat waar­schijn­lijk een ou­de Ma­dras­sa is. [Entree:] 1 Dir­ham per per­soon.
Na een poos­je baal ik van hem en we ge­ven hem cir­ca 6 Dir­ham als dank voor de rond­leiding. Hij wil ons ook in Ra­bat rond­leiden, maar dat wil­len we niet, om­dat we mor­gen­vroeg wil­len ver­trek­ken.
We lo­pen te­rug naar Ra­bat en zit­ten op de rand van een muur bij de Oued [=rivier] Bou Reg­reg, schuin te­gen­over de Has­san­to­ren / Has­san­mi­na­ret, bij een ver­keers­licht.
We pra­ten met een mooie jon­gen van 18 jaar, die erg vrien­de­lijk is. Hij werkt bij een toe­ris­ten­bu­reau. Hij heet Ka­li­fa en houdt zich niet aan de Ra­ma­dan. Hij rookt hasj, drinkt wijn en eet als hij hon­ger heeft. Hij droomt ervan om naar Ki­ta­ma te gaan. (Daar wordt hasj wordt ver­bouwd.)
Tegen 19.00 uur is het ein­de van de Ra­ma­dan. De 23ste dag en in de Me­di­na be­gint dan het ge­zel­lige le­ven. In de Me­di­na spre­ken we een Ame­ri­kaans spre­ken­de Ma­rok­kaan, een an­de­re dan gis­te­ren, die ons een plaats­je toont om lek­ke­re ha­ri­ra (soep) te eten. (Twee kom­men plus brood is 1 Dh.) We ge­ven 1 Dh fooi.
Cees koopt schoent­jes (ba­bou­ches) voor 25 Dh (f. 15,00) Ik denk de he­le Ko­ran te ko­pen voor 2 Dh, maar la­ter blijkt het slechts een stuk­je te zijn.
Tegen 22.30 uur gaan we naar bed.
Weer: hele dag smoor­heet. ’s Avonds iets be­wolkt.

Index

Index van termen:
Index van personen:
Cees.
Index van locaties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990Ma­rok­ko 1976 (over­zicht).

5 september 1976

Dagboek 1976

(Dag 1681) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik bak ge­woon­lijk zuur­de­sem­brood, nu kneed ik daar­voor het deeg. – Van­daag trekt de pro­ces­sie van de Hei­lig­doms­vaart door het cen­trum van Maas­tricht. Ik sta langs de kant met het doel fo­to’s te ma­ken van de jon­ge­re man­ne­lijke om­stan­ders. – Ik ben van zins over en­ke­le da­gen met va­kan­tie naar Ma­rok­ko te gaan. Mijn rug­zak, die mee moet, is van can­vas. KM. heeft een ster­ke­re naai­ma­chi­ne dan ik en kan daar­mee stof op het can­vas naaien.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 5 september 1976.
Op 9.30 uur.
Bed verschonen.
Eten.
Brood: deeg kne­den.
Eten.
Dagboek schrijven.
Nu 12.10 uur. Duf. Van de wijn? [Gis­te­ren­avond.]
Broek naaien.
Circa 14.30 uur even naar de Hei­lig­doms­vaart* met de be­doe­ling mooie jon­gens­por­tret­ten te ma­ken. Dat viel te­gen. PH. was er wel, maar zag mij niet en ik schoot een dia van hem.
Snel weer naar huis.
CM. naait een extra zak op mijn rug­zak met zijn naai­ma­chi­ne.
Eten.
Van 19.00 tot 21.30 uur bij Opa. [Meers­sen.] Per 1 sep­tem­ber is de prijs van een avond­re­tour van f. 1,35 met f. 0,15 ver­hoogd tot f. 1,50
Thuis tegen 22.00 uur.
Rugzak gedeeltelijk in­pak­ken.
Nu 23.45 uur.
Weer: vrijwel de gehele dag bewolkt. Af en toe zon.

*
Hei­lig­doms­vaart. (Wi­ki­pe­dia), (Web.) Een re­li­gi­eus eve­ne­ment dat eens per ze­ven jaar in Maas­tricht plaats­vindt.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 augustus 1976

Dagboek 1976

(Dag 1668) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Maas­tricht. – Voor PTT hou ik toe­zicht bij een aan­ne­mer die ka­bels in de grond legt. – JA. is (mijn) de Chef Werk­uit­voe­ring (Cwu) – MS. is een aar­di­ge col­le­ga. – JK. is een me­de­be­wo­ner in het pand Ta­fel­straat 30. Hij was een poos­je met / op va­kan­tie en in die tijd ver­zorg­de ik zijn plan­ten.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 23 augustus 1976.
Op 7.10 uur.
Zaak: nog een dag va­kan­tie* bij Cwu JA. [Col­le­ga] PH. heeft ook van­daag ver­lof.
MS. doet razend lief te­gen mij.
Met de wagen [dienst­au­to] had ik pech. Na start­moei­lijk­he­den moet [col­le­ga] RF. mijn wa­gen met start­ka­bels ko­men op­star­ten. Bij Ga­ra­ge Ver­straaten heb ik di­ver­se scho­nen [jon­ge­man­nen] ge­zien. Een nieuwe ac­cu in de “bak”.
Tussen de middag schaf­ten langs de Maas: den­ken aan MS.
Na de middag bij de apo­theek Schoepp, Gro­te Gracht di­ver­se ge­nees­mid­de­len en ver­ban­den ge­kocht.
Ook ’s avonds deed MS. erg lief
Thuis 17.00 uur.
Eten.
Foedraal uit een oude broeks­pijp naai­en.
Afwassen.
Van 20.10 tot 21.30 uur kof­fie bij JK. en bloe­men als dank voor het ver­zor­gen van de plan­ten.
Nog aan het foe­draal wer­ken.
Nu 22.55 uur.
Lieve MS., hou ik van je?
Weer: veel (oosten) wind, wei­nig wol­ken. Veel zon. Uit de wind erg warm.

*
Het werk van toe­zicht bij het leg­gen van ka­bels kan zeer veel­eis­end en in­ten­sief zijn, maar soms is het ge­mak­ke­lijk. Dat is van­daag het ge­val.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 juni 1976

Dagboek 1976

(Dag 1613) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik ga van­daag, na veer­tien da­gen ziek­te, weer wer­ken. Mijn col­le­ga is SZ. en we van­daag de he­le dag in Maas­tricht be­zig. – Om­dat er een hit­te­golf heerst, heb­ben we ‘tro­pen­dienst’ en mo­gen we één uur eer­der stop­pen.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 29 juni 1976.
Op 7.10 uur.
Weer werken, he­laas. (Met SZ.)
Koffie bij [dag­blad] De Lim­bur­ger. Kof­fie bij mij thuis.
Monhemius: te­le­foon­lij­nen op­rui­men we­gens fail­lis­se­ment.
Rijkswaterstaat: toes­tel ver­plaat­sen.
Eten bij de Me­dische Fa­cul­teit. In dat park wan­de­len.
Gemeente Be­drij­ven: een toes­tel voor twee lij­nen op­rui­men. Een toes­tel plaat­sen.
Tropendienst, dus ein­de dienst is om 15.45 uur.
Thuis circa 15.45 uur.
Eten.
Afwassen. Brood­deeg kne­den.
Fietsen: Amby, Rot­hem, De Nach­te­gaal*, Rot­hem, Lim­mel. Thuis te­gen 21.10 uur.
Douche tot 21.45 uur.
Dagboek schrijven.
Nu 22.40 uur.
Weer: alweer smoor­heet.

*
De Nach­te­gaal: een uit­span­ning in het Geul­dal, na­bij Meers­sen.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

16 juni 1976

Dagboek 1976

(Dag 1600) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar ik ben ziek thuis. Ik kan niet wer­ken, om­dat ik af­ge­lo­pen za­ter­dag tij­dens een fiets­tocht door het Zuid-Lim­bur­gse heu­vel­land ge­val­len ben en mijn lin­ker el­le­boog ge­kneusd heb. – Ik wil met va­kan­tie naar Ma­rok­ko en in­for­meer naar de reis­mo­ge­lijk­he­den per trein en prij­zen. – Door zelf­stu­die pro­beer ik het Ara­bisch onder de knie te krij­gen.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 16 juni 1976.
Nachtmerries, on­rus­ti­ge slaap.
Het hoogtepunt was een droom waar­in ik ‘Ro­meo-pre­ten­ties‘ had. Ik pleeg­de na­me­lijk zelf­moord voor een of an­der (wa­zig) vrou­wen­fi­guur(?) door een dolk in mijn hart te ste­ken. (Er­gens op mijn werk, bij een te­le­foon­au­to­maat.)
Pijn voel­de ik niet. Het le­ven ging en­ke­le se­con­den nor­maal door. Toen zak­te ik langs de te­le­foon­in­stal­la­tie in el­kaar. Lang­zaam werd al­les zwart. Ik kon niets meer be­we­gen. Zelfs met de groot­ste kracht kon ik mijn ar­men niet be­we­gen. Spre­ken kon ik niet meer en ik had geen speek­sel meer in mijn mond. (Vre­se­lijk eng.) Toen was het af­ge­lo­pen en was ik klaar­wak­ker.
Opgestaan 8.00 uur. Ik kan mijn lin­ker arm nog niet goed ge­brui­ken.
Douche.
Eten.
Arabisch tot circa 13.30 uur.
Eten.
Postkantoor en Spoor­we­gen: in­for­me­ren naar een reis naar Ca­sa­blan­ca. Re­tour 1e klas: f. 717,20; re­tour [2e klas?] f. 493,00
15.00 tot 16.45 uur Ara­bisch.
Eten maken. Kof­fie drin­ken.
Tegen 19.30 uur naar Jan G. en sa­men naar oud – kas­teel Kas­dorp waar de abor­tus­kli­niek ge­ves­tigd wordt. Er­ach­ter staat een oud groot huis en Jan heeft dat ge­huurd als ate­lier. Met cir­ca acht gro­te ruim­tes. Met één ervan cir­ca 30 m. lang.
Even bij Jan thuis pra­ten. Uit­ge­leen­de boe­ken over Al­brecht Dü­rer (sinds 30-12-75) te­rug.
Thuis 22.00 uur.
Door het Stad­spark fiet­sen. Het stuk van gis­te­ren­avond niet meer ge­zien. Thuis rond 22.45 uur.
Nu 23.00 uur.
Weer: geheel bewolkt. Iets min­der warm als gis­te­ren. Te­gen de avond min­der bewolking.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.