18 mei 1976

Dagboek 1976

(Dag 1571) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Sa­men met mijn col­le­ga SZ. ben ik be­zig in Lim­mel, nabij Maas­tricht. – Ik pro­beer Ara­bisch te le­ren.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 18 mei 1976.
Met SZ. mee.
Ik had het eerst gis­te­ren al wil­len schrij­ven, maar toen ben ik het ver­ge­ten: de laat­ste tijd kan ik het steeds be­ter met SZ. vin­den. Ik werk graag met hem.
’s Morgens naar Ga­ra­ge Schoen­ma­ker. De spui­ter, 27 jaar, f. 1.200,00 net­to, gehuwd, vond ik erg mooi. Lang met hem ge­praat. Circa één keer per mi­nuut keek hij om, om te zien of de baas niet zag dat hij niet werk­te.
Verder de hele dag, tot cir­ca 14.30 uur, de Sphinx te Lim­mel.
Administratie bij Sphinx Bosch­straat en Ge­meen­te Be­drij­ven Maas­tricht.
Thuis 17.00 uur.
Krant lezen.
Naar el-Berred: ge­slo­ten. [El-Ber­red is een Ma­rok­kaans res­tau­rant.]
Thuis eten en koek bak­ken.
Intensief Arabisch leren, van­af 20.15 tot 22.00 uur.
Nu 22.20 uur.
Weer: zomers, circa 25°C tot ongeveer 15.30 uur. Re­gen tot cir­ca 16.15 uur en harde re­gen van­af 20.30 tot 21.30 uur.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 april 1976

Dagboek 1976

(Dag 1545) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 22 april 1976.
Met [collega] SW. mee. On­der an­de­re [wer­ken bij] de Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij. De Lim­bur­ger [Dag­blad], De Brand­weer.
Thuis 17.00 uur.
Voor KM. ben ik bij Vo­gel­zang gaan vra­gen hoe je een drie-fa­sen mo­tor op 220 Volt moet aan­slui­ten. Een prach­tig stuk, niet F., hielp mij. Sa­men heb­ben we het uit­ge­zocht. Uit een boek­je. Een vrien­de­lij­ke mooie boy en zijn broek was re­de­lijk ge­vuld.
Eten.
Douche.
Een kop kof­fie bij KM.
Kamer opruimen.
Een Trappist drin­ken. Ho­mo­seks­blaad­je door­kij­ken.
Nu 23.35 uur.
Weer: de dag begon zo­mers. La­ter op de dag woei (waai­de) een hal­ve storm.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 april 1976

Dagboek 1976

(Dag 1532) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 9 april 1976.
Vannacht lekker klaar­ko­men na seks­fan­ta­sieën.
Gemeente Maas­tricht, Maag­den­dries (al­leen): op­ne­men van de aan­slui­ting van een se­rie-in­stal­la­tie. [Een soort te­le­foon­in­stal­la­tie.]
Bourgognestraat 29, Maas­tricht.
Om 15.00 uur moe. Bood­schap­pen doen en de au­to op­ge­ruimd.
Thuis 17.00 uur.
Old Dutch [café]. Seks­brok: trok zijn broek zo strak dat strak­ker niet ging. Was met een (Duit­se?) vriend. Lek­ke­re mooie boy.
Eten en afwassen met Ara­bi­sche mu­ziek. Vloer poet­sen met [mu­ziek van de] Strawbs.
Toilet poet­sen.
Arabische thee met KM. Ara­bi­sche en Iraan­se mu­ziek.
Nu 00.25 uur.
Weer: zomerse zon. Veel wind. Over­dag lek­ker, ’s avonds fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 maart 1976

Dagboek 1976

(Dag 1519) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik maak­te een ge­schil­derd por­tret van mijn over­le­den oma, met be­hulp van een fo­to. Van­daag zet ik er een lijst om. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bi­sche cul­tuur en dus ook in die mu­ziek. – Ik ben ook ge­ïn­te­res­seerd in man­ne­lijk schoon.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 27 maart 1976.
Op 10.10 uur.
Eten. Koffie met mooie H-JS. Cir­ca een kwar­tier hier ge­praat.
Inkopen.
Schilderij van Oma in­lijs­ten. Ara­bi­sche mu­ziek.
Voor f. 25,00 – 10% PTT-korting: f. 22,50 een kap­zaag ge­kocht.
Eten.
Verder met het knut­sel­werk.
Krant gelezen.
Weer knutselen.
Tegen 00.15 uur Zee­zicht, vier pils. Veel sexy kont­jes.
Thuis 01.55 uur.
Eten.
Nu rond 02.55 uur.
Weer: fris, af en toe re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

14 maart 1976

Dagboek 1976

(Dag 1506) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bische taal, cul­tuur en mu­ziek. Ik wil Ara­bisch le­ren schrij­ven, maar had in Maas­tricht al­leen maar een stu­die­boek Far­si (Per­zisch) kun­nen vin­den. Om­dat die taal ook met Ara­bische let­ters ge­schre­ven wordt, ben ik daar­mee aan de slag ge­gaan. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Zondag, 14 maart 1976.
op 10.00 uur. Eten.
Perzisch leren.
Kamer poetsen en op­ruimen.
Met JM, KM. en MS. naar het Bon­ne­fan­ten­mu­se­um: een ex­po­si­tie van Sphinx Cé­ra­mi­que aar­de­werk en por­se­lein.
Tribunal: sinds Aswoensdag mijn eerste pils­je. (Een pils, een brood­je kaas.)
Venezia [ijssalon], Nieuw­straat: ijs.
Thuis tegen 17.45 uur.
Scrabble en domino.
Tegen 19.15 uur Chinees te­gen­over het Sta­tion: schran­sen.
Rond 20.30 uur: MS. op de trein ge­zet.
Festival [bioscoop], film, f. 6,00 Men­sen blij­ven bees­ten*, met als gru­we­lijk diep­te­punt het cas­tre­ren en scal­pe­ren van een in­diaan in Zuid-Ame­ri­ka. De in­di­aan leef­de nog. Ik heb slechts en­ke­le frag­men­ten ge­zien. Ik voel­de me niet goed wor­den en had be­hoef­te om iets te drin­ken. Het zweet brak me uit.
Met JM. en KM. on­der­weg en thuis nog lang na­ge­praat over de­ze film.
In de Stenenbrug P. ge­zien. We­der­zijd­se groet.
Circa 23.00 uur bij JM. en KM. on­ge­veer drie pils, tot 00.30 uur.
Nu 00.50 uur.
Weer: zomers, heer­lijk. Veel zon. Veel wol­ken.

*
Mensen blij­ven bees­ten: Ul­ti­me gri­da dal­la sa­va­na (1975) (Eng­lish: Fi­nal Cry of the Sa­van­na), al­so known as La Gran­de cac­cia and by its Eng­lish tit­le Sa­va­ge Man Sa­va­ge Beast, is a Mon­do do­cu­men­ta­ry di­rec­ted by An­to­nio Cli­ma­ti and Ma­rio Mor­ra. Fil­med all around the world, its cen­tral theme fo­cu­ses on hun­ting and the in­ter­ac­tion be­tween man and ani­mal. Mo­re spe­ci­fi­cal­ly, the film do­cu­ments various forms of hun­ting that can be found in the world and how hu­mans and ani­mals can both be­co­me the hun­ter or prey. Li­ke ma­ny Mon­do films, the film­ma­kers claim to do­cu­ment real, bi­zar­re and vio­lent be­ha­viour and cus­toms, al­though so­me scenes we­re ac­tual­ly sta­ged. It is nar­ra­ted by Ita­lian no­ve­list Al­ber­to Mo­ra­via. (Bron: Wikipedia.)
De film be­vat ook een scène waar­in een toe­rist, Pit Der­nitz, die leeu­wen in een na­tuur­park van na­bij wil fil­men, door die leeu­wen op­ge­vre­ten wordt. Die scè­ne is me be­ter bij­ge­ble­ven dan de scè­ne met de cas­tra­tie, om­dat ik daar maar een klein deel van ge­zien heb, na­tuur­lijk.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.