18 mei 1976

Dagboek 1976

(Dag 1571) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Sa­men met mijn col­le­ga SZ. ben ik be­zig in Lim­mel, nabij Maas­tricht. – Ik pro­beer Ara­bisch te le­ren.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 18 mei 1976.
Met SZ. mee.
Ik had het eerst gis­te­ren al wil­len schrij­ven, maar toen ben ik het ver­ge­ten: de laat­ste tijd kan ik het steeds be­ter met SZ. vin­den. Ik werk graag met hem.
’s Morgens naar Ga­ra­ge Schoen­ma­ker. De spui­ter, 27 jaar, f. 1.200,00 net­to, gehuwd, vond ik erg mooi. Lang met hem ge­praat. Circa één keer per mi­nuut keek hij om, om te zien of de baas niet zag dat hij niet werk­te.
Verder de hele dag, tot cir­ca 14.30 uur, de Sphinx te Lim­mel.
Administratie bij Sphinx Bosch­straat en Ge­meen­te Be­drij­ven Maas­tricht.
Thuis 17.00 uur.
Krant lezen.
Naar el-Berred: ge­slo­ten. [El-Ber­red is een Ma­rok­kaans res­tau­rant.]
Thuis eten en koek bak­ken.
Intensief Arabisch leren, van­af 20.15 tot 22.00 uur.
Nu 22.20 uur.
Weer: zomers, circa 25°C tot ongeveer 15.30 uur. Re­gen tot cir­ca 16.15 uur en harde re­gen van­af 20.30 tot 21.30 uur.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 april 1976

Dagboek 1976

(Dag 1545) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 22 april 1976.
Met [collega] SW. mee. On­der an­de­re [wer­ken bij] de Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij. De Lim­bur­ger [Dag­blad], De Brand­weer.
Thuis 17.00 uur.
Voor KM. ben ik bij Vo­gel­zang gaan vra­gen hoe je een drie-fa­sen mo­tor op 220 Volt moet aan­slui­ten. Een prach­tig stuk, niet F., hielp mij. Sa­men heb­ben we het uit­ge­zocht. Uit een boek­je. Een vrien­de­lij­ke mooie boy en zijn broek was re­de­lijk ge­vuld.
Eten.
Douche.
Een kop kof­fie bij KM.
Kamer opruimen.
Een Trappist drin­ken. Ho­mo­seks­blaad­je door­kij­ken.
Nu 23.35 uur.
Weer: de dag begon zo­mers. La­ter op de dag woei (waai­de) een hal­ve storm.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 april 1976

Dagboek 1976

(Dag 1532) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 9 april 1976.
Vannacht lekker klaar­ko­men na seks­fan­ta­sieën.
Gemeente Maas­tricht, Maag­den­dries (al­leen): op­ne­men van de aan­slui­ting van een se­rie-in­stal­la­tie. [Een soort te­le­foon­in­stal­la­tie.]
Bourgognestraat 29, Maas­tricht.
Om 15.00 uur moe. Bood­schap­pen doen en de au­to op­ge­ruimd.
Thuis 17.00 uur.
Old Dutch [café]. Seks­brok: trok zijn broek zo strak dat strak­ker niet ging. Was met een (Duit­se?) vriend. Lek­ke­re mooie boy.
Eten en afwassen met Ara­bi­sche mu­ziek. Vloer poet­sen met [mu­ziek van de] Strawbs.
Toilet poet­sen.
Arabische thee met KM. Ara­bi­sche en Iraan­se mu­ziek.
Nu 00.25 uur.
Weer: zomerse zon. Veel wind. Over­dag lek­ker, ’s avonds fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 maart 1976

Dagboek 1976

(Dag 1519) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik maak­te een ge­schil­derd por­tret van mijn over­le­den oma, met be­hulp van een fo­to. Van­daag zet ik er een lijst om. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bi­sche cul­tuur en dus ook in die mu­ziek. – Ik ben ook ge­ïn­te­res­seerd in man­ne­lijk schoon.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 27 maart 1976.
Op 10.10 uur.
Eten. Koffie met mooie H-JS. Cir­ca een kwar­tier hier ge­praat.
Inkopen.
Schilderij van Oma in­lijs­ten. Ara­bi­sche mu­ziek.
Voor f. 25,00 – 10% PTT-korting: f. 22,50 een kap­zaag ge­kocht.
Eten.
Verder met het knut­sel­werk.
Krant gelezen.
Weer knutselen.
Tegen 00.15 uur Zee­zicht, vier pils. Veel sexy kont­jes.
Thuis 01.55 uur.
Eten.
Nu rond 02.55 uur.
Weer: fris, af en toe re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

14 maart 1976

Dagboek 1976

(Dag 1506) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bische taal, cul­tuur en mu­ziek. Ik wil Ara­bisch le­ren schrij­ven, maar had in Maas­tricht al­leen maar een stu­die­boek Far­si (Per­zisch) kun­nen vin­den. Om­dat die taal ook met Ara­bische let­ters ge­schre­ven wordt, ben ik daar­mee aan de slag ge­gaan. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Zondag, 14 maart 1976.
op 10.00 uur. Eten.
Perzisch leren.
Kamer poetsen en op­ruimen.
Met JM, KM. en MS. naar het Bon­ne­fan­ten­mu­se­um: een ex­po­si­tie van Sphinx Cé­ra­mi­que aar­de­werk en por­se­lein.
Tribunal: sinds Aswoensdag mijn eerste pils­je. (Een pils, een brood­je kaas.)
Venezia [ijssalon], Nieuw­straat: ijs.
Thuis tegen 17.45 uur.
Scrabble en domino.
Tegen 19.15 uur Chinees te­gen­over het Sta­tion: schran­sen.
Rond 20.30 uur: MS. op de trein ge­zet.
Festival [bioscoop], film, f. 6,00 Men­sen blij­ven bees­ten*, met als gru­we­lijk diep­te­punt het cas­tre­ren en scal­pe­ren van een in­diaan in Zuid-Ame­ri­ka. De in­di­aan leef­de nog. Ik heb slechts en­ke­le frag­men­ten ge­zien. Ik voel­de me niet goed wor­den en had be­hoef­te om iets te drin­ken. Het zweet brak me uit.
Met JM. en KM. on­der­weg en thuis nog lang na­ge­praat over de­ze film.
In de Stenenbrug P. ge­zien. We­der­zijd­se groet.
Circa 23.00 uur bij JM. en KM. on­ge­veer drie pils, tot 00.30 uur.
Nu 00.50 uur.
Weer: zomers, heer­lijk. Veel zon. Veel wol­ken.

*
Mensen blij­ven bees­ten: Ul­ti­me gri­da dal­la sa­va­na (1975) (Eng­lish: Fi­nal Cry of the Sa­van­na), al­so known as La Gran­de cac­cia and by its Eng­lish tit­le Sa­va­ge Man Sa­va­ge Beast, is a Mon­do do­cu­men­ta­ry di­rec­ted by An­to­nio Cli­ma­ti and Ma­rio Mor­ra. Fil­med all around the world, its cen­tral theme fo­cu­ses on hun­ting and the in­ter­ac­tion be­tween man and ani­mal. Mo­re spe­ci­fi­cal­ly, the film do­cu­ments various forms of hun­ting that can be found in the world and how hu­mans and ani­mals can both be­co­me the hun­ter or prey. Li­ke ma­ny Mon­do films, the film­ma­kers claim to do­cu­ment real, bi­zar­re and vio­lent be­ha­viour and cus­toms, al­though so­me scenes we­re ac­tual­ly sta­ged. It is nar­ra­ted by Ita­lian no­ve­list Al­ber­to Mo­ra­via. (Bron: Wikipedia.)
De film be­vat ook een scène waar­in een toe­rist, Pit Der­nitz, die leeu­wen in een na­tuur­park van na­bij wil fil­men, door die leeu­wen op­ge­vre­ten wordt. Die scè­ne is me be­ter bij­ge­ble­ven dan de scè­ne met de cas­tra­tie, om­dat ik daar maar een klein deel van ge­zien heb, na­tuur­lijk.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

1 maart 1976

Dagboek 1976

(Dag 1493) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com. – Het is Car­na­vals­maan­dag. Van dienst­we­ge krij­gen we bij Car­na­val op maan­dag en dins­dag een hal­ve dag vrij. Voor de an­de­re helft heb ik twee keer een hal­ve dag va­kan­tie­ver­lof op­ge­no­men. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bische taal en cul­tuur.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 1 maart 1976.
Op 11.30 uur.
Arabische muziek.
Eten. Afwassen.
Jan G. [kunstschilder] even hier.
Geschminkt. Met JM. en KM. naar J. en ML. J. en ML. wa­ren gis­te­ren al in de op­tocht mee ge­weest en wil­den maan­dag niet meer. Ik wil­de wel en KM. ook wel. Ik ben toen op de Ou­de Brug ach­ter de wa­gen van de Ke­me­leers*(1) in de op­tocht ge­stapt. Al­leen. Het is be­ter als je met een groep gaat. Nu was het min­der mooi dan ik me had voor­ge­steld.
Ik durfde niemand recht in het ge­zicht te kij­ken, bang dat ik uit het rit­me, dat ik toch al bij­na niet had, zou wor­den ge­bracht.
Meegelopen tot over het Vrijt­hof, bij de Ban­que de Pa­ris et Pays Bas. Ver­der de op­tocht uit­ge­ke­ken met JG.
PvdH. gezien.
Tegen 17.20 uur thuis. P. (broer) en zijn vriend FH. wa­ren, zo­als eer­der af­ge­spro­ken, hier.
ROZ: luisteren naar het Car­na­val in Hèr­le en Kirsj­rao [Heer­len en Kerk­ra­de], daar­na Ara­bische mu­ziek. (P. en FH. gaan samen uit.)
Tegen 21.00 uur weer al­leen op stap.
Carnaval: hoofd­za­ke­lijk in de Old Dutch dan­sen en hos­sen in rij­en on­der an­de­re met een lie­ve mooie ‘zee­man.’ Ik ben ook in de Koe­straat en de Her­be­nus­straat ge­weest, ach­ter een Zaat Her­me­nie­ke*(2), maar dat vond ik niet zo leuk.
D. was op het Amors­plein (niet ver­kleed) en het mid­del­punt van en­ke­le meis­jes.
Thuis tegen 2.00 uur. Heer­lij­ke avond, na een be­gin met wei­nig zin.
Ook deze maan­dag is de leuk­ste ge­weest, net als ver­le­den jaar. Ik had spijt dat het Car­na­val mor­gen­avond al af­ge­lo­pen is.
Marokkanen en Chi­ne­zen had­den ook veel ple­zier.
Bed circa 03.00 uur.
Weer: fris, droog. In de zon heer­lijk, uit de zon: fris.

*(1)
Kemeleers. De Ke­me­leers is de naam van een van de Car­na­vals­ver­eni­gin­gen van Maas­tricht. Het Car­na­val in Maas­tricht heet daar Vas­te­lao­vend.
Wikipedia: Ke­me­leers. (Web­site in het Mes­treechs: het dia­lect van Maas­tricht.)
Wikipedia: Car­na­val in Maas­tricht.

Te­rug.

*(2)
Zaat Hermenieke. Een Zaat Her­me­nie­ke (meer­voud: Za­te Her­me­nie­kes) is een dron­ken (zaat / zat) har­mo­nie­or­kest­je.
Wikipedia Zate Her­me­nie­kes.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

16 februari 1976

Dagboek 1976

(Dag 1479) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bische taal, cul­tuur en mu­ziek. Ik wil Ara­bisch le­ren schrij­ven, maar had in Maas­tricht al­leen maar een stu­die­boek Far­si (Per­zisch) kun­nen vin­den. Om­dat die taal ook met Ara­bische let­ters ge­schre­ven wordt, ben ik daar­mee aan de slag ge­gaan.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 16 februari 1976.
[Collega] WF. is ziek. Ik ga alleen aan het werk. Tus­sen de mid­dag, thuis, Per­zisch le­ren.
Thuis om circa 17.15 uur.
Eten maken. Afwas­sen. Ge­dicht voor Pa z’n ver­jaar­dag (20 fe­bru­a­ri) ma­ken.
Douche.
Het gedicht in “het net” schrij­ven.
Perzisch leren.
Nu 00.15 uur.
Weer: koud, circa 2°C. Droog.


De eerste keer
Het vinden van een ge­schikt ver­jaars­ca­deau
bezorgt mij meest­al gro­te moei­lijk­he­den.
Als ik dan na lang pie­ke­ren en den­ken
toch iets vond dat ik kan schen­ken
stelde ik meestal vast: hij of zij is toch te­vre­den,
maar dees maal dacht ik: “Iets voor Pa? Dat gaat zo!”

Op eerste Kerstdag
Tijdens het feest­ge­lag
vertelde Broer dat zijn ver­jaar­dag slechts der­tig gul­den had op­ge­bracht.
en jij, Pa, antwoordde: “Der­tig gul­den?
Ik heb op een ver­jaar­dag nog nooit der­tig gul­den ge­kre­gen.
Ik wilde dat er iemand was, die mij eens zo­veel gaf.”

Wie had dat verwacht,
Ik beschouwde deze uit­spraak als een ze­gen.
Geen pieker en denk­werk meer te doen.
Ik geef pa ge­woon die poen.

Papa, dit is de eer­ste keer,
Dat er dertig tege­lijk, met een ver­jaar­dag, jouw beurs vul­den.

Er is echter nog meer,
Want geld alleen is zo maf,
Je vindt het vast fijn,
hier is ook nog twee keer een fles wijn.

Hartelijk gefeliciteerd met je 53ste ver­jaar­dag.
Proost..

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

3 februari 1976

Dagboek 1976

(Dag 1466) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com. Voor dit be­drijf werk ik ge­woon­lijk in ver­schil­len­de plaat­sen in Zuid-Lim­burg, van­daag in Beek. – Als hob­by volg ik een schrif­te­lij­ke cur­sus Frans.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 3 februari 1976.
Beek, hele dag.
Thuis tegen 17.00 uur.
F. 200,00 van de Gi­ro.
Eten
Frans leren.
Douchen.
Weer: vannacht -7°C. Over­dag dooi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 januari 1976

Dagboek 1976

(Dag 1453) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com. Voor dit be­drijf werk ik ge­woon­lijk in ver­schil­len­de plaat­sen in Zuid-Lim­burg, van­daag in Meers­sen. – Ik wil graag Ara­bisch le­ren en be­gin van­daag in mijn dag­boek met het ge­bruik van die taal, in La­tijns schrift. – Ik schreef mijn dag­boek in een soort ste­no, om­dat wat ik te mel­den had, ie­de­re dag on­ge­veer het­zelf­de was. Nu, na meer dan veer­tig jaar, blijkt de tekst toch wel erg sum­mier te zijn en is mij niet al­tijd meer (he­le­maal) dui­de­lijk wat ik toen be­doel­de.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 21 januari 1976.
Met [collega] JM. mee.
In het Koffiemeuleke* met M. ge­spro­ken.
Gasthuisstraat [Meers­sen] 300″ [drie­hon­derd-dub­bel: 150x4x0,5] be­scha­digd. De gis­te­ren door Opa be­stel­de cog­nac, door mij gekochte Rémy Martin (f. 28,95 voor 0,7 liter), bij hem af­ge­le­verd.
Emmaweg 54, (ar­ba’a wa kham­sien: [vier en vijf­tig]) bij abon­nee G. het bui­ten­werk ge­maakt. [We kre­gen:] li­mo­na­de, kof­fie, bier.
Thuis rond 17.00 uur.
Krant lezen. Sla­pen met mijn hoofd op de ta­fel.
Rond 19.00 uur komt [broer] P. op be­zoek.
Arabische muziek luis­te­ren.
Circa 21.50 uur Old Dutch, een pils.
Zeezicht, een pils, twee mooie stu­den­ten van de To­neel­aca­de­mie.
Thuis tegen 22.55 uur.
Rond 23.05 uur gaat P. weg. Nu 23.35 uur.
Weer: fris, hele dag droog en veel wind.

*
Koffiemeuleke. In het Kof­­fie­­meu­­le­­ke [Kof­fie­mo­len­tje] aan de Markt in Maas­­tricht gaan we ’s och­­tends op ie­de­re wer­k­dag kof­­fie drin­­ken, voor­­dat we naar het werk gaan. (Zie ook: 30 ok­to­ber 1975.)

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 januari 1976

Dagboek 1976

(Dag 1441) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com. Voor dit be­drijf werk ik ge­woon­lijk in ver­schil­len­de plaat­sen in Zuid-Lim­burg, van­daag in Ule­stra­ten. – Er is feest in Maas­tricht. De Rijks­uni­ver­si­teit Lim­burg wordt ge­o­pen­d door ko­ning­in Ju­li­ana.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 9 januari 1976.
Opgehaald door [col­le­ga] WF. We ge­ven JP. op de Fran­cis­cus Ro­ma­nus­weg een lift.
Met de wagen naar Van Straa­ten*(1). Er werkt daar een flik­ker. Van ge­zicht ken ik hem van de Ba­ga­tel­le. Hij is niet le­lijk, maar een schoon­heid… Wel was er een an­de­re mooie boy. (Door­smeer­der.)
’s Middags in Ule­stra­ten te­gen­over per­ceel 48 Eu­ro­pa­straat: LD1 sol­de­ren*(2).
Thuis circa 17.00 uur.
Inkopen in de stad. PvdH. loopt met me mee.
Krant lezen.
van 18.30 tot 19.30 uur op bed sla­pen.
Soep (aduki-bonen) ko­ken tot circa 22.30 uur.
Met J. en CM. naar de Eurohal. Er is feest ter ere van de ope­ning van de Rijks­uni­ver­si­teit Lim­burg, van­daag, door de ko­nin­gin*(3). Voor “het volk” vol­gens [dag­blad] De Lim­bur­ger.
Onderweg komen we (sexy) B. en A. (vrien­den van CM.) te­gen. Zij gaan mee.
In de Euro­hal tal van sexy boys. Lie­ve [col­le­ga] M. was er ook. Met hem on­ge­veer een half uur ge­spro­ken.
Aan PvdH. f. 10,00 ge­leend.
Zat. Om 03.30 uur weg. (Cir­ca acht pils.)
Op de Markt zie ik JN. met zijn vriend.
De Dik­ke Dra­gon­der, niets ge­dron­ken. In ver­band met de ope­ning van de uni­ver­si­teit geldt geen ca­fé­slui­tings­tijd.
Thuis circa 04.30 uur.
Gegeten (brood en kaas) bij J. en CM.
Bed circa 05.00 uur.
Weer: fris, af en toe re­gen.

*(1)
Van Straaten. Dit be­drijf (Volks­wa­gen­dea­ler) in Maas­tricht ver­zorgt de ser­vi­ce aan de dienst­au­to’s van het merk Volks­wa­gen.

Te­rug.

*(2)
LD1. LD1 is een lo­den mof en be­te­kent Lo­den Door­las­mof, num­mer 1. Zie voor ver­de­re uit­leg Ka­bels en las­sen.

Te­rug.

*(3)
Koningin Ju­li­ana. Ko­nin­gin Ju­li­ana was het staats­hoofd van Ne­der­land van­af 1948 tot me­dio 1980. Zie Wi­ki­pe­dia: Ju­li­ana der Ne­der­lan­den.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.