8 november 1975

Dagboek 1975

(Dag 1379) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bische taal en cul­tuur. – Er is een knap­pe jon­ge­man wiens naam ik niet weet en daar­om noem ik hem maar Pe­ter Pan.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 8 november 1975.
Op 9.30 uur. In­ko­pen in de stad. Sexy GC.
Eten. Afwassen. Kamer poet­sen, sinds drie we­ken.
Stad in, een kaart aan OW., die op 11-11 ja­rig is, op de Post.
Old Dutch, drie pils.
Peter Pan heet mis­schien L. Hij had een mooie vriend die echter niet veel tus­sen zijn be­nen heeft.
Thuis circa 19.00 uur.
Gegeten. Arabische mu­ziek. Douche.
Rond 21.30 uur dagboek en Ara­bische thee.
Nu 23.40 uur.

Zeezicht, ongeveer vijf pils, rond 00.30 uur. Een moei­lijk lo­pen­de con­ver­sa­tie met HJS.
Waarschijnlijk omdat hij mij zie­lig vond, daar zo al­leen te zit­ten kreeg ik van Loek (de ei­ge­naar) kort voor slui­tings­tijd een pils­je.
Thuis, circa 02.00 uur.
Weer: droog en koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

13 oktober 1975

Dagboek 1975

(Dag 1353) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling Ka­bel­sto­rin­gen. – De ar­beids­mo­raal bij de PTT in het Maas­tricht­se is nog­al los­jes: we gaan bier drin­ken in de mid­dag­pau­ze. – Cwu be­te­kent Chef­werk­uit­voe­ring. De heer JW. is mijn chef.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 13 oktober 1975.
[Werken]
Met TD. mee. Ber­ger­straat 36. Ca­fé Aait Sjaan, drie pils. (Tus­sen de mid­dag.)
Van circa 13.30 tot cir­ca 15.00 uur met MF., plaats­ver­van­gend Cwu ge­praat.
Van circa 15.15 tot 15.40 uur met Cwu JW.
Circa 17.00 uur thuis.
Groente op de Markt ge­kocht. Een sexy boy ge­zien.
F. 200,00 van de Giro.
Old Dutch, een kof­fie.
Mislukt macrobiotisch ge­ge­ten. Af­ge­was­sen. Douche.
Nu 23.05 uur.
Lion (Zee­zicht 3-8-75) heet Wil­ly van Doo­ren* en is dich­ter.
Weer: steenkoud, sneeuw­drei­ging.

*
Van Willy van Dooren / Wil­ly Van­dooren als dich­ter is mij maar één dicht­bun­del vam hem be­kend. De ti­tel is: ‘Voor wie de lucht ver­staat’. Ik kocht die bun­del.
(WorldCat.)
Ik had hem op 3 au­gus­tus jl. in café Zee­zicht ge­zien en ik vond hem knap. Hij stu­deert in 1975 af aan de To­neel­aca­de­mie Maas­tricht in de dis­ci­pli­ne ‘Do­cen­ten / re­gis­seurs’.
To­neel­aca­de­mie Maas­tricht 1975.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 september 1975

Dagboek 1975

(Dag 1340) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling Ka­bel­sto­rin­gen. – MS. is een knap­pe col­le­ga. – Him is een Duits ho­mo­tijd­schrift. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bische taal en cul­tuur. – Da­vy is een knap­pe jon­ge­man, wiens ech­te naam ik niet weet, daar­om ver­zon ik deze.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 30 september 1975.
[Werken.]
MS. gezien. Met TD. mee. Thuis circa 17.15 uur. Him, (f. 8,50) ge­kocht.

Gegeten: lekker. Af­was­sen. Ara­bi­sche mu­ziek.
Douche.
Old Dutch, een pils, een mooie jon­ge Ma­rok­kaan. Ik hoop­te Da­vy en JNN. te zien. Ook in de Tri­bu­nal, twee pils, wa­ren ze niet.
Thuis cir­ca 23.30 uur. Him be­kij­ken. Nu 00.05 uur.
Weer: tot cir­ca 1.30 uur (stort­re­gen­bui) be­nauwd warm.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

17 september 1975

Dagboek 1975

(Dag 1327) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling Ka­bel­sto­rin­gen. – MS. is een knap­pe col­le­ga. – Gis­te­ren raak­te ik in het uit­gaans­cir­cuit on­der de in­druk van een bij­zon­der sexy jon­ge­man.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 17 september 1975.
Nachtmerries en dro­men van die sexy boy. [Van gis­te­ren.]
MS. is nog steeds ziek. Met BM. mee op de las­wa­gen.
Circa 14.00 uur ka­bel­sto­ring Mo­len­weg, Heer. Stuk tus­sen een 20×4 las­sen.
Thuis circa 19.15 uur. Tot 20.45 uur ge­doucht.
De enige reden waar­om ik om cir­ca 21.15 uur naar de Ker­mis ging was die sexy boy [te zien]. Ik heb hem niet ge­zien. Old Dutch circa 22.00 tot 22.20 uur, één pils. Ik had ge­hoopt PH. nog te zien. Het is niet ge­beurd.
Bed cir­ca 22.45 uur.
Weer: lek­ker, la­ter een beet­je drup­pels, nog min­der dan mot­re­gen. Ik ben dood­moe.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

4 september 1975

Dagboek 1975

(Dag 1314) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. – Cees huurt ook een ka­mer in het pand aan de Ta­fel­straat 30. Van­daag kom ik ‘uit de kast’ bij hem en ver­tel dat ik bi­sek­su­eel ben.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 4 september 1975.
De rotzooibak [auto] van TD. werd mijn ver­voer­mid­del. Geen kof­fie [in de kan­ti­ne] bij de Post ge­dron­ken. [Ge­woon­lijk wel: ie­de­re och­tend.]
Ransdaal, Schin op Geul, Val­ken­burg, Grons­veld, Val­ken­burg, Maas­tricht. Thuis circa 17.30 uur.
Brood gegeten. Van W. van Horn in Ma­ka­do Beek, bracht de stof­kap van de Akai GX 221 [band­re­cor­der], be­steld op 9-5-75. Toen had ik f. 20,00 aan­be­taald, nu moest ik nog f. 17,50 [be­ta­len]. Ik heb f. 20,00 ge­ge­ven, dus fooi voor het bren­gen.
Circa 20.45 uur naar Jan. Hij is van­daag 36 jaar ge­wor­den. Hij was blij met de ca­deaus. Be­zoek was er: zijn moe­der, CR., de cir­ca 23-ja­ri­ge doch­ter van de Wet­hou­der, de heer en mevrouw L.
Ik dronk drie pils. Om cir­ca 23.30 uur thuis.
Ik lokte Cees naar bin­nen: stof­kap. De be­doe­ling was zijn re­ac­tie te pei­len op het Him – por­tret [van een mooie jon­ge­man], maar ei­gen­lijk was ik ook bang voor zijn re­ac­tie [en dat ik zou] blo­zen. Hij stond naar het por­tret te kij­ken en zei dat ik toch maar vreem­de fo­to’s had op­han­gen. We heb­ben toen over mijn ho­mo­fi­lie en bi­sek­su­a­li­teit ge­praat. (Had hij niet ver­wacht.)
Bed circa 01.00 uur.

In Ransdaal heb ik in de kleu­ter­school een vlin­der­pop ge­von­den. De­ze heb ik mee­ge­no­men.
Weer: warmer dan gisteren, af en soms zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.