8 april 1975

Dagboek 1975

(Dag 1165) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht. – Ha, ha, ha, een boek… Ik be­gin aan het twee­de deel. Van het eer­ste deel heb ik al 3,5 blad­zijde! Hoog tijd om met het twee­de deel te be­gin­nen. Ik plan al een der­de deel. Het zal vast een ‘pil’ wor­den, ze­ker 10 blad­zij­den! Te dik voor veel men­sen. Ik moet de tekst ze­ker in­kor­ten!

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 8 april 1975.
8 april 1975, dinsdag. Dagnummer: 1165]
Hele dag met [col­le­ga] TvdW., on­der an­de­re een drie­ling­in­stal­la­tie aan­ge­legd. [Een te­le­foon­in­stal­la­tie voor een klein kan­toor.]
Vanavond afwas­sen en ROZ.
Begonnen met het twee­de deel van een uit drie de­len be­staand boek. Van het eer­ste deel heb ik op nieuw­jaars­dag 3,5 blad­zij­de ge­schre­ven.
Hoe het derde deel zal gaan uit­zien, weet ik nog niet.
Nu 23.50 uur.
Weer: af en toe stra­lend zo­mer­weer, dan weer re­gen, ha­gel en nat­te sneeuw.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 maart 1975

Dagboek 1976

(Dag 1152) Ik woon sinds eind de­cem­ber 1974 op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling Huis­te­le­fo­nie. Dat is de af­de­ling die bij be­drij­ven en in­stel­lin­gen een­vou­di­ge te­le­foon­in­stal­la­ties aan­legt.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 26 maart 1976.
Dienstauto MB-24-20, begin­stand: 06.110, eind­stand: 06.156 km. De he­le dag in Maas­tricht. On­der an­de­re in de Ca­pu­cij­nen­straat 13B.
In TC Oost [Te­le­foon­cen­tra­le] cir­ca een half uur met MC. ge­praat. (Van de Bin­nen­dienst, ik ken hem van de Be­drijfs­school PTT.)

Gegeten.
Afgewassen en ROZ.
Twee derde van de vloer schoon­ge­maakt door het stof uit de ri­chels tus­sen de plan­ken te ha­len. Tot 23.00 uur en daar­na af­ge­trok­ken.
Nu circa 00.10 uur. Moe.
Weer: hele dag regen. Erg koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

25 maart 1974

Dagboek 1974

(Dag 786) Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tand­arts T.J. Bot­ke. – Ik werk bij PTT-Te­le­com op kan­toor in Heer­len. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Maandag, 25 maart 1974.
De Volkskrant f. 0,40.
[Met de trein van­uit Maas­tricht naar Heer­len v.v.]
Tussen de mid­dag met [col­le­ga] LL. de stad in.
In Maastricht: Sta­tion [Sta­tions­res­tau­ra­tie] ge­ge­ten. Bief­stuk, aard­ap­pe­len en erw­ten. In­clu­sief bier en fooi: f. 10,00; (f. 7,75 en f. 1,15 en f. 1,10.)
Sekstant: f. 1,95*.
Paddock, waar een vij­an­dig sfeer­tje heer­ste: één pils, f. 0,90. Tri­bu­nal: drie pils, f. 2,25.
23.30 uur in bed.
Weer: zomers, circa 15°C.

*
Sekstant. Seks­tant is het ver­eni­gings­blad van de Ne­der­land­se Ver­eni­ging voor Sek­su­e­le Her­vor­ming.
Koninklijke Bi­blio­theek: Seks­tant.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

13 maart 1975

Dagboek 1975

(Dag 1139) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik ben sinds gis­te­ren ziek thuis, om­dat ik me moet voor­be­rei­den op het be­drijfs­exa­men A4. Daar­voor moet ik ook thuis le­ren, on­der an­de­re over Huis­te­le­fo­nie.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 13 maart 1975.
Op circa 11.00 uur.
Dagboek van woens­dag ge­schre­ven, tot cir­ca 12.00
Weer: droog.
Bij de Old Dutch: twee Se­ven-up, een tosti. E. kwam er ook bin­nen. Slechts ge­groet.
Bij Meijer-Dupuits [boek­han­del]: een ca­ta­lo­gus van een ex­po­si­tie van Da­li in 1970 / 71 in Rot­ter­dam: f. 15,90
Van 15.00 tot 17.00. Van 18.15 tot 19.00. Van 20.00 tot 21.15 uur, to­taal vier uur A4 Huis­te­le­fo­nie.
Van 19.00 tot 20.00 uur: ROZ en af­ge­was­sen.
Van 21.30 tot 23.00 uur: Tri­bu­nal, drie pils, waar­van een van TK. P. was er ook en an­de­re lek­ke­re stuk­ken.
Nu 23.30 uur.
Weer: droog, fris. De hele dag be­wolkt.
Ik ben een beetje echt ziek: ril­le­rig.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 februari 1975

Dagboek 1975

(Dag 1126) Ik woon sinds eind de­cem­ber 1974 op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht en ben as­sis­tent / in­ter­ne sta­gi­air bij een col­le­ga (JC.) die toe­zicht is, na­mens PTT-Te­le­com, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­aan­slui­tin­gen voor­be­reidt in nieuw­bouw­wij­ken. Ik werk op di­ver­se ad­res­sen in Mar­gra­ten

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 28 februari 1975.
Vandaag één jaar geleden: mijn laat­ste dag als sol­daat.
Op de fiets naar kan­toor.
De hele dag in Margra­ten ge­werkt.
Mijn laatste dag bij JC., met wie ik al­tijd heel erg graag ge­werkt heb. Veel la­chen.
Laatste dag van de sym­pa­thieke PU. bij ons.
Om 17.20 uur onder aan de Fran­cis­cus Ro­ma­nus­weg dacht ik dat ik mijn sleu­tels ver­lo­ren had. Te­rug naar de kan­toor, waar ik ze in mijn bin­nen­zak vond.
Thuis circa 17.40 uur. In­ko­pen bij V&D.
In Margraten had ik f. 100,00 van de Gi­ro ge­haald.
Gekookt: aardappelen, ro­de kool, bief­stuk.
ROZ. [geluisterd.]
Afgewassen, ge­doucht.
Eén flesje Grolsch.
In slaap gevallen in de stoel.
Om circa 23.40 uur ziek! In bed.
Weer: heerlijk warm en zo­mers.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.