17 mei 1975

Dagboek 1975

(Dag 1204) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 17 mei 1975.
Op 10.00 uur. Inkopen.
Old Dutch: twee cola.
Op het Vrijthof gezeten, door de “city” ge­wan­deld. Ik kwam PH. te­gen op de hoek Ka­poen­straat – Wit­ma­kers­straat.
Eén koffie in Zeezicht. Hij wil­de ei­gen­lijk door­lo­pen toen ik hem aan­sprak. Hij had geen zin in kof­fie (denk ik), maar ging toch mee. Thuis kon ik hem niet ont­van­gen, want ik­zelf heb nog geen stoel om op te zit­ten.
Hij vertelde mij, zon­der re­den, dat hij van­avond naar een flik­ker­feest van stu­den­ten in Aken gaat.

Ik kan PH. niet be­grij­pen. Hij kan lief doen, maar loopt naast mij zijn ver­ve­ling weg te flui­ten.
Van 17.00 tot 19.00 uur in Old Dutch een pils.
Gekookt: kotelet, spruit­jes, aard­ap­pe­len.
Afgewassen. Kamer op­ruimen.
Van 23.00 tot 01.00 twee Schuss [pil­se­ner met ca. 25% oud bruin] bij TK., sa­men met KM.
Weer: warm, veel wol­ken en toch veel zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

15 mei 1973

Dagboek 1973

(Dag 472) Ik ben als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Oranje­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 Pa­inf­bat), bij de Staf-Staf-Ver­zor­gings­com­pag­nie in het ma­ga­zijn van een ga­ra­ge. – In het bur­ger­le­ven werk ik bij PTT-Te­le­com en daar pro­beer ik ho­ger­op te ko­men. Daar­voor moet ik, zelfs ge­du­ren­de mijn mi­li­tai­re dienst, le­ren en huis­werk ma­ken. – Het ori­gi­ne­le dag­boek­ver­slag van van­daag staat ‘bol’ van de af­kor­tin­gen en ‘ste­no­gra­fi­sche’ me­de­de­lin­gen. Ik heb die uit­ge­werkt, zo­dat de tekst be­ter te be­grij­pen is.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 15 mei 1973.
Op rond 7.00 uur.
Geen ontbijt.
We hadden geen appèl ge­hoord, om­dat we de ra­dio hard had­den aan­staan. Kor­po­raal V. was Kor­po­raal van de Week en toen die om rond 8.00 op de ka­mer kwam, zei die dat de com­pag­nie al op het square stond. Dat was ook zo, want door het raam kon­den we dat zien. Toen zijn we naar het ‘werk’ ge­lo­pen.
Magazijn.
Twee broodjes f. 1,10.
Magazijn.
Lunch: onder an­de­re een kren­ten­bol.
Magazijn.
Avondeten: sla, ba­naan.
Samen met HK. van 19.00 tot rond 22.10 op zijn kan­toor bij de Aal­moe­ze­nier ge­ze­ten. Ge­leerd: on­geveer één uur. Rest ge­praat.
Smeltkroes [militaire bar]: twee pils (fles­jes) f. 1,40
Bar: drie pils f. 1,35. Twee ge­vul­de koe­ken f. 0,50. Één hot­dog f. 1,00
Weer: warm, een beetje re­gen.
rond 24.00 op bed. Een beet­je ziek, door die hot­dog. (Draai­e­rig.)

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

5 mei 1976

Dagboek 1976

(Dag 1558) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht. – Met mijn col­le­ga werk ik bij be­drij­ven, na­mens PTT, voor het aan­slui­ten of op­rui­men van te­le­foon­ap­pa­ra­tuur. – Met een an­de­re be­wo­ner van de Ta­fel­straat, KM. re­pa­reer ik de wa­ter­pomp die in de tuin van dat pand staat.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 5 mei 1976.
Personeels­bij­een­komst ten be­hoe­ve van [col­le­ga] MC., die een Ko­nink­lij­ke on­der­schei­ding in brons had ge­kre­gen. Hier­na naar Pa­re­ma Hoe­den­fa­briek: een se­rie-in­stal­la­tie op­ge­ruimd. Ver­vol­gens naar Pa­pier­fa­briek Gel­der­land Tie­lens te Weert. [Buurt­schap be­ho­rend tot de Ge­meen­te Meers­sen.]
Thuis 16.45 uur.
Eten met D. en M. bij KM.
G. [buur­jongen], heeft zijn rech­ter­hand in het ver­band zit­ten.
Met de PTT-bran­der, tot­dat het gas op was, de pomp ge­deel­te­lijk schoon­ge­brand.
Kamer opruimen van de werk­zaam­heden van gis­te­ren. [Ka­mer­in­de­ling ver­an­derd.]
Nu 23.20 uur.
Weer: zomers warm. Vrij­wel on­be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

4 mei 1975

Mijn oma, door mij geschilderd aan de hand van een foto. Olieverf op doek. (1976)

Dagboek 1975

(Dag 1191) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. De­ze avond be­zoek ik mijn opa in Meers­sen. – In de trein word ik ver­liefd op een meis­je. – Mijn opa heeft mij ken­ne­lijk ge­vraagd een por­tret van zijn, in 1973 over­le­den, vrouw, mijn oma, te schil­de­ren aan de hand van een fo­to van haar. – HB. was mijn ge­hei­me vlam (zon­der dat zij dat wist) in het mid­den van de jaren zes­tig.

MenuFotoIndex en het einde.

Zondag, 4 mei 1975.
Opgestaan 10.45 uur.
Bed verschoond.
Koffie met giste­ren ge­kocht ge­bak. Klas­sie­ke mu­ziek.
Vanmorgen in bed heb ik me­zelf af­ge­trok­ken. Hoe­wel ik niet erg heet was, was het toch wel lek­ker.
Vanmiddag wat ge­schil­derd en van­avond naar Opa.
Als ik mooie jon­gens zie die me wat doen schrijf ik dat op, om­dat er nie­mand is te­gen wie ik kan zeg­gen: “Kijk, wat een mooie jon­gen.”
Nu schrijf ik eens wat an­ders, maar het lijkt op het vo­ri­ge. Er stap­te ie­mand in de trein: “Een jon­gen met bors­ten”, dacht ik. Haar han­den, ge­laat, voe­ten, doen en la­ten: jon­gens­ach­tig. Haar lach. Ze leek op OW. Haar haar leek als dat van WJ. (Mi­li­tai­re dienst.) Ze snoep­te veel cho­co­la­de. Er was een ‘baard’ bij haar: een jon­ge­man. Ze is mooi. Jam­mer dat ze een meis­je is. Ze deed me wat.
Ik ga een por­tret van Oma schil­de­ren.
Uit de trein van 22.15 uur naar Heer­len stap­te HB. Ze was mooi. Ze deed me niets.
Nu 23.50 uur.
Weer: fris, af en toe zon, af en toe re­gen.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFotoBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 april 1975

Dagboek 1975

(Dag 1178) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht en ben as­sis­tent bij col­le­ga BF. die toe­zicht is, na­mens PTT-Te­le­com, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­aan­slui­tin­gen voor­be­reidt in nieuw­bouw­wij­ken. Wij zijn aan het werk in Beek. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Maandag, 21 april 1975.
Hele dag met BF. in Beek.
ROZ.
Afgewassen.
Marc Bolan en T-Rex* ge­draaid.
Gedoucht.
Bij FC., samen met KM., kof­fie­drin­ken. La­ter mijn rum met hun co­la. Ik heb twee rum­co­la ge­had.
Nu circa 00.30 uur.
Bij Gerard Dur­lin­ger een paar san­da­len ge­kocht, per che­que: f. 29,95
Weer: circa 18°C. Veel zon: ‘heer­lijk.’

*
Marc Bolan: Marc Bo­lan (Hack­ney (Lon­den), 30 sep­tem­ber 1947 – Bar­nes (Lon­den), 16 sep­tem­ber 1977) was een Brits pop­mu­si­cus, sin­ger-song­writ­er en gi­ta­rist en op­rich­ter van de glam­rock­groep T. Rex. Zijn ech­te naam was Mark Feld.
Wikipedia: Marc Bo­lan.
T-Rex: T. Rex (oor­spron­ke­lijk Ty­ran­no­sau­rus Rex, ook ge­schre­ven als T Rex of T-Rex) was een Brit­se rock­band uit de ja­ren zes­tig en ze­ven­tig van de twin­tig­ste eeuw, op­ge­richt door sin­ger-song­wri­ter en gi­ta­rist Marc Bo­lan. T. Rex wordt be­schouwd als een van de eer­ste en be­lang­rijk­ste glam­rock­bands. De sim­pe­le pop­struc­tuur van de band is van gro­te in­vloed ge­ble­ken op de la­te­re hard­rock, punk en new wave.
Wikipedia: T-Rex.
YouTube: Greatest Hits.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.