20 januari 1975

foto's
Links “The tree of forgiveness” van Sir Edward Burne-Jones (1833-1898) en rechts een foto van het meisjesidool van de jaren ’70 David Cassidy (1950-2017).

Dagboek 1975

(Dag 1087) Ik woon sinds eind de­cem­ber 1974 op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com. Om­dat ik bin­nen PTT ho­ger­op wil ko­men, volg ik de be­drijfs­cur­sus A4. Ik meld me van­daag ziek om­dat ik voor die cur­sus veel moet le­ren.

MenuFo­toIndex en het einde.

Maandag, 20 januari 1975.
Op 8.00 uur. Ziek gemeld bij JA. [Mijn chef.] Be­doe­ling is de he­le week te le­ren voor A4. Te­rug naar bed tot cir­ca 11.00 uur. Af­was­sen.
Gegeten en gedoucht. Met [col­le­ga] LL., die in Heer­len bij het Tech­nisch Over­zicht werkt, te­le­fo­nisch een stu­die­af­spraak voor van­avond ge­maakt.
Bij Freddy, hoek Wolf­straat / Ach­ter het Vlees­huis, een pos­ter voor f. 9,50 ge­kocht. (Geld van mijn ver­jaar­dag.) The Tree of For­give­ness van Sir Ed­ward Co­ley Bur­ne-Jo­nes (1833-1898)*(1).
Tribunal: twee Seven-up.
Nu circa 17.00 uur.
Weer: vanmorgen zon, van­mid­dag be­wolkt.
De laatste twee dagen heb ik soms rond het hart lich­te pijn. Een kou, of iets anders?
Gegeten.
Op de fiets naar het sta­tion. Stal­ling f. 0,50. Avond­re­tour Heer­len f. 3,25. Trein van 18.43 uur.
Bij LL. Or­ga­ni­sa­tie en Per­so­neels­za­ken ge­leerd en wat ge­ouwe­hoerd. LL. heeft me van het sta­tion ge­haald en te­rug­ge­bracht met zijn au­to.
Trein van 22.18 uur. Thuis: 23.00 uur.
Nu circa 23.20 uur.
Weer: in Heer­len re­gen­de het en in Maas­tricht woei veel wind weg. (Zo zegt [col­le­ga] JC. dat.) Het is erg fris. Af­ge­lo­pen nacht: vorst.
In de trein naar Heer­len en van­mid­dag in Maas­tricht: knap­pe jon­ge­man­nen en bij Fred­dy een mooie pos­ter van de su­per sexy Da­vid Cas­si­dy*(2).

*(1)
Sir Edward Coley Bur­ne-Jo­nes (1833-1898). Ed­ward Bur­ne Jo­nes was een Brit­se kun­ste­naar die schil­der­de in det stijl van de pre­ra­faë­lie­ten.
Wikipedia: Sir Edward Co­ley Bur­ne-Jo­nes.
Wikipedia: Pre­ra­faë­lie­ten.
Freddy. Op de hoek van de Wolf­straat / Ach­ter het Vlees­huis in het cen­trum van Maas­tricht zat de snuis­te­rij­en­win­kel Fred­dy, die ook pos­ters ver­kocht.

Te­rug.

*(2)
David Cas­si­dy (1950-2017) Voor het meis­jes­idool Da­vid Cas­si­dy had ik ook een zwak.
Wikipedia: David Cas­si­dy.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 januari 1975

Dagboek 1975

(Dag 1075) Ik woon sinds eind de­cem­ber 1974 op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht en ben as­sis­tent / in­ter­ne sta­gi­air bij een col­le­ga (JC.) die toe­zicht is, na­mens PTT-Te­le­com, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­aan­slui­tin­gen voor­be­reidt in nieuw­bouw­wij­ken. We be­zoe­ken di­ver­se ad­res­sen in Maas­tricht en om­ge­ving. – Om­dat ik bin­nen PTT ho­ger­op wil ko­men, volg ik ver­schil­len­de be­drijfs­cur­sus­sen die A4 heten. – Klerkx is een meu­bel­zaak in Maas­tricht. Daar kocht ik een kle­ren­kast en er was iets mis mee, dat ‘ze’ zou­den ko­men recht­zet­ten.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 8 januari 1975.
Op 7.15 uur. JC. kwam me thuis op­ha­len. Tot circa 11.00 uur in Gul­pen. Samen met Dré in Eijs­den wo­nin­gen aan het Von Geu­sau­plein ge­test. Te­rug naar Gul­pen rond 13.00 uur.
Van Dirk vijf kilo aard­ap­pe­len ge­kocht, wel­is­waar met radio­ac­tief kiem­smo­rend poe­der be­strooid (ge­rin­ge hoe­veel­heid.) De ou­ders van Dirk zijn “agra­riërs.”
Thuis tegen 17.00 uur. In­ko­pen bij V&D.
Bij ANC* Vrijt­hof een Song­boek van Led Zep­pe­lin: f. 4,00
Klerkx komt t.z.t. de kast om­bou­wen.
Gekookt: andijvie à la crème, aard­ap­pe­len en ko­te­let.
Afgewassen.
Van 20.30 tot 22.30 uur A4: Per­so­neels­za­ken.
Nu circa 23.35 uur.
Weer: veel zon en lek­ker (met de jas aan.)

*
ANC: Athe­ne­um Nieuws­cen­trum. Een boek­han­del, ge­le­gen aan het Vrijt­hof in Maas­tricht.
Led Zep­pe­lin: een En­gel­se Rock­band. Wi­ki­pe­dia: Led Zep­pe­lin.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 november 1975

Dagboek 1975

(Dag 1379) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bische taal en cul­tuur. – Er is een knap­pe jon­ge­man wiens naam ik niet weet en daar­om noem ik hem maar Pe­ter Pan.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 8 november 1975.
Op 9.30 uur. In­ko­pen in de stad. Sexy GC.
Eten. Afwassen. Kamer poet­sen, sinds drie we­ken.
Stad in, een kaart aan OW., die op 11-11 ja­rig is, op de Post.
Old Dutch, drie pils.
Peter Pan heet mis­schien L. Hij had een mooie vriend die echter niet veel tus­sen zijn be­nen heeft.
Thuis circa 19.00 uur.
Gegeten. Arabische mu­ziek. Douche.
Rond 21.30 uur dagboek en Ara­bische thee.
Nu 23.40 uur.

Zeezicht, ongeveer vijf pils, rond 00.30 uur. Een moei­lijk lo­pen­de con­ver­sa­tie met HJS.
Waarschijnlijk omdat hij mij zie­lig vond, daar zo al­leen te zit­ten kreeg ik van Loek (de ei­ge­naar) kort voor slui­tings­tijd een pils­je.
Thuis, circa 02.00 uur.
Weer: droog en koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

13 oktober 1975

Dagboek 1975

(Dag 1353) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling Ka­bel­sto­rin­gen. – De ar­beids­mo­raal bij de PTT in het Maas­tricht­se is nog­al los­jes: we gaan bier drin­ken in de mid­dag­pau­ze. – Cwu be­te­kent Chef­werk­uit­voe­ring. De heer JW. is mijn chef.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 13 oktober 1975.
[Werken]
Met TD. mee. Ber­ger­straat 36. Ca­fé Aait Sjaan, drie pils. (Tus­sen de mid­dag.)
Van circa 13.30 tot cir­ca 15.00 uur met MF., plaats­ver­van­gend Cwu ge­praat.
Van circa 15.15 tot 15.40 uur met Cwu JW.
Circa 17.00 uur thuis.
Groente op de Markt ge­kocht. Een sexy boy ge­zien.
F. 200,00 van de Giro.
Old Dutch, een kof­fie.
Mislukt macrobiotisch ge­ge­ten. Af­ge­was­sen. Douche.
Nu 23.05 uur.
Lion (Zee­zicht 3-8-75) heet Wil­ly van Doo­ren* en is dich­ter.
Weer: steenkoud, sneeuw­drei­ging.

*
Van Willy van Dooren / Wil­ly Van­dooren als dich­ter is mij maar één dicht­bun­del vam hem be­kend. De ti­tel is: ‘Voor wie de lucht ver­staat’. Ik kocht die bun­del.
(WorldCat.)
Ik had hem op 3 au­gus­tus jl. in café Zee­zicht ge­zien en ik vond hem knap. Hij stu­deert in 1975 af aan de To­neel­aca­de­mie Maas­tricht in de dis­ci­pli­ne ‘Do­cen­ten / re­gis­seurs’.
To­neel­aca­de­mie Maas­tricht 1975.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 september 1975

Dagboek 1975

(Dag 1340) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling Ka­bel­sto­rin­gen. – MS. is een knap­pe col­le­ga. – Him is een Duits ho­mo­tijd­schrift. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bische taal en cul­tuur. – Da­vy is een knap­pe jon­ge­man, wiens ech­te naam ik niet weet, daar­om ver­zon ik deze.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 30 september 1975.
[Werken.]
MS. gezien. Met TD. mee. Thuis circa 17.15 uur. Him, (f. 8,50) ge­kocht.

Gegeten: lekker. Af­was­sen. Ara­bi­sche mu­ziek.
Douche.
Old Dutch, een pils, een mooie jon­ge Ma­rok­kaan. Ik hoop­te Da­vy en JNN. te zien. Ook in de Tri­bu­nal, twee pils, wa­ren ze niet.
Thuis cir­ca 23.30 uur. Him be­kij­ken. Nu 00.05 uur.
Weer: tot cir­ca 1.30 uur (stort­re­gen­bui) be­nauwd warm.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.