17 mei 1975

Dagboek 1975

(Dag 1204) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 17 mei 1975.
Op 10.00 uur. Inkopen.
Old Dutch: twee cola.
Op het Vrijthof gezeten, door de “city” ge­wan­deld. Ik kwam PH. te­gen op de hoek Ka­poen­straat – Wit­ma­kers­straat.
Eén koffie in Zeezicht. Hij wil­de ei­gen­lijk door­lo­pen toen ik hem aan­sprak. Hij had geen zin in kof­fie (denk ik), maar ging toch mee. Thuis kon ik hem niet ont­van­gen, want ik­zelf heb nog geen stoel om op te zit­ten.
Hij vertelde mij, zon­der re­den, dat hij van­avond naar een flik­ker­feest van stu­den­ten in Aken gaat.

Ik kan PH. niet be­grij­pen. Hij kan lief doen, maar loopt naast mij zijn ver­ve­ling weg te flui­ten.
Van 17.00 tot 19.00 uur in Old Dutch een pils.
Gekookt: kotelet, spruit­jes, aard­ap­pe­len.
Afgewassen. Kamer op­ruimen.
Van 23.00 tot 01.00 twee Schuss [pil­se­ner met ca. 25% oud bruin] bij TK., sa­men met KM.
Weer: warm, veel wol­ken en toch veel zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

15 mei 1973

Dagboek 1973

(Dag 472) Ik ben als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Oranje­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 Pa­inf­bat), bij de Staf-Staf-Ver­zor­gings­com­pag­nie in het ma­ga­zijn van een ga­ra­ge. – In het bur­ger­le­ven werk ik bij PTT-Te­le­com en daar pro­beer ik ho­ger­op te ko­men. Daar­voor moet ik, zelfs ge­du­ren­de mijn mi­li­tai­re dienst, le­ren en huis­werk ma­ken. – Het ori­gi­ne­le dag­boek­ver­slag van van­daag staat ‘bol’ van de af­kor­tin­gen en ‘ste­no­gra­fi­sche’ me­de­de­lin­gen. Ik heb die uit­ge­werkt, zo­dat de tekst be­ter te be­grij­pen is.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 15 mei 1973.
Op rond 7.00 uur.
Geen ontbijt.
We hadden geen appèl ge­hoord, om­dat we de ra­dio hard had­den aan­staan. Kor­po­raal V. was Kor­po­raal van de Week en toen die om rond 8.00 op de ka­mer kwam, zei die dat de com­pag­nie al op het square stond. Dat was ook zo, want door het raam kon­den we dat zien. Toen zijn we naar het ‘werk’ ge­lo­pen.
Magazijn.
Twee broodjes f. 1,10.
Magazijn.
Lunch: onder an­de­re een kren­ten­bol.
Magazijn.
Avondeten: sla, ba­naan.
Samen met HK. van 19.00 tot rond 22.10 op zijn kan­toor bij de Aal­moe­ze­nier ge­ze­ten. Ge­leerd: on­geveer één uur. Rest ge­praat.
Smeltkroes [militaire bar]: twee pils (fles­jes) f. 1,40
Bar: drie pils f. 1,35. Twee ge­vul­de koe­ken f. 0,50. Één hot­dog f. 1,00
Weer: warm, een beetje re­gen.
rond 24.00 op bed. Een beet­je ziek, door die hot­dog. (Draai­e­rig.)

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

5 mei 1976

Dagboek 1976

(Dag 1558) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht. – Met mijn col­le­ga werk ik bij be­drij­ven, na­mens PTT, voor het aan­slui­ten of op­rui­men van te­le­foon­ap­pa­ra­tuur. – Met een an­de­re be­wo­ner van de Ta­fel­straat, KM. re­pa­reer ik de wa­ter­pomp die in de tuin van dat pand staat.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 5 mei 1976.
Personeels­bij­een­komst ten be­hoe­ve van [col­le­ga] MC., die een Ko­nink­lij­ke on­der­schei­ding in brons had ge­kre­gen. Hier­na naar Pa­re­ma Hoe­den­fa­briek: een se­rie-in­stal­la­tie op­ge­ruimd. Ver­vol­gens naar Pa­pier­fa­briek Gel­der­land Tie­lens te Weert. [Buurt­schap be­ho­rend tot de Ge­meen­te Meers­sen.]
Thuis 16.45 uur.
Eten met D. en M. bij KM.
G. [buur­jongen], heeft zijn rech­ter­hand in het ver­band zit­ten.
Met de PTT-bran­der, tot­dat het gas op was, de pomp ge­deel­te­lijk schoon­ge­brand.
Kamer opruimen van de werk­zaam­heden van gis­te­ren. [Ka­mer­in­de­ling ver­an­derd.]
Nu 23.20 uur.
Weer: zomers warm. Vrij­wel on­be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

4 mei 1975

Mijn oma, door mij geschilderd aan de hand van een foto. Olieverf op doek. (1976)

Dagboek 1975

(Dag 1191) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. De­ze avond be­zoek ik mijn opa in Meers­sen. – In de trein word ik ver­liefd op een meis­je. – Mijn opa heeft mij ken­ne­lijk ge­vraagd een por­tret van zijn, in 1973 over­le­den, vrouw, mijn oma, te schil­de­ren aan de hand van een fo­to van haar. – HB. was mijn ge­hei­me vlam (zon­der dat zij dat wist) in het mid­den van de jaren zes­tig.

MenuFotoIndex en het einde.

Zondag, 4 mei 1975.
Opgestaan 10.45 uur.
Bed verschoond.
Koffie met giste­ren ge­kocht ge­bak. Klas­sie­ke mu­ziek.
Vanmorgen in bed heb ik me­zelf af­ge­trok­ken. Hoe­wel ik niet erg heet was, was het toch wel lek­ker.
Vanmiddag wat ge­schil­derd en van­avond naar Opa.
Als ik mooie jon­gens zie die me wat doen schrijf ik dat op, om­dat er nie­mand is te­gen wie ik kan zeg­gen: “Kijk, wat een mooie jon­gen.”
Nu schrijf ik eens wat an­ders, maar het lijkt op het vo­ri­ge. Er stap­te ie­mand in de trein: “Een jon­gen met bors­ten”, dacht ik. Haar han­den, ge­laat, voe­ten, doen en la­ten: jon­gens­ach­tig. Haar lach. Ze leek op OW. Haar haar leek als dat van WJ. (Mi­li­tai­re dienst.) Ze snoep­te veel cho­co­la­de. Er was een ‘baard’ bij haar: een jon­ge­man. Ze is mooi. Jam­mer dat ze een meis­je is. Ze deed me wat.
Ik ga een por­tret van Oma schil­de­ren.
Uit de trein van 22.15 uur naar Heer­len stap­te HB. Ze was mooi. Ze deed me niets.
Nu 23.50 uur.
Weer: fris, af en toe zon, af en toe re­gen.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFotoBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 april 1975

Dagboek 1975

(Dag 1178) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht en ben as­sis­tent bij col­le­ga BF. die toe­zicht is, na­mens PTT-Te­le­com, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­aan­slui­tin­gen voor­be­reidt in nieuw­bouw­wij­ken. Wij zijn aan het werk in Beek. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Maandag, 21 april 1975.
Hele dag met BF. in Beek.
ROZ.
Afgewassen.
Marc Bolan en T-Rex* ge­draaid.
Gedoucht.
Bij FC., samen met KM., kof­fie­drin­ken. La­ter mijn rum met hun co­la. Ik heb twee rum­co­la ge­had.
Nu circa 00.30 uur.
Bij Gerard Dur­lin­ger een paar san­da­len ge­kocht, per che­que: f. 29,95
Weer: circa 18°C. Veel zon: ‘heer­lijk.’

*
Marc Bolan: Marc Bo­lan (Hack­ney (Lon­den), 30 sep­tem­ber 1947 – Bar­nes (Lon­den), 16 sep­tem­ber 1977) was een Brits pop­mu­si­cus, sin­ger-song­writ­er en gi­ta­rist en op­rich­ter van de glam­rock­groep T. Rex. Zijn ech­te naam was Mark Feld.
Wikipedia: Marc Bo­lan.
T-Rex: T. Rex (oor­spron­ke­lijk Ty­ran­no­sau­rus Rex, ook ge­schre­ven als T Rex of T-Rex) was een Brit­se rock­band uit de ja­ren zes­tig en ze­ven­tig van de twin­tig­ste eeuw, op­ge­richt door sin­ger-song­wri­ter en gi­ta­rist Marc Bo­lan. T. Rex wordt be­schouwd als een van de eer­ste en be­lang­rijk­ste glam­rock­bands. De sim­pe­le pop­struc­tuur van de band is van gro­te in­vloed ge­ble­ken op de la­te­re hard­rock, punk en new wave.
Wikipedia: T-Rex.
YouTube: Greatest Hits.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

8 april 1975

Dagboek 1975

(Dag 1165) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht. – Ha, ha, ha, een boek… Ik be­gin aan het twee­de deel. Van het eer­ste deel heb ik al 3,5 blad­zijde! Hoog tijd om met het twee­de deel te be­gin­nen. Ik plan al een der­de deel. Het zal vast een ‘pil’ wor­den, ze­ker 10 blad­zij­den! Te dik voor veel men­sen. Ik moet de tekst ze­ker in­kor­ten!

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 8 april 1975.
8 april 1975, dinsdag. Dagnummer: 1165]
Hele dag met [col­le­ga] TvdW., on­der an­de­re een drie­ling­in­stal­la­tie aan­ge­legd. [Een te­le­foon­in­stal­la­tie voor een klein kan­toor.]
Vanavond afwas­sen en ROZ.
Begonnen met het twee­de deel van een uit drie de­len be­staand boek. Van het eer­ste deel heb ik op nieuw­jaars­dag 3,5 blad­zij­de ge­schre­ven.
Hoe het derde deel zal gaan uit­zien, weet ik nog niet.
Nu 23.50 uur.
Weer: af en toe stra­lend zo­mer­weer, dan weer re­gen, ha­gel en nat­te sneeuw.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 maart 1975

Dagboek 1976

(Dag 1152) Ik woon sinds eind de­cem­ber 1974 op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling Huis­te­le­fo­nie. Dat is de af­de­ling die bij be­drij­ven en in­stel­lin­gen een­vou­di­ge te­le­foon­in­stal­la­ties aan­legt.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 26 maart 1976.
Dienstauto MB-24-20, begin­stand: 06.110, eind­stand: 06.156 km. De he­le dag in Maas­tricht. On­der an­de­re in de Ca­pu­cij­nen­straat 13B.
In TC Oost [Te­le­foon­cen­tra­le] cir­ca een half uur met MC. ge­praat. (Van de Bin­nen­dienst, ik ken hem van de Be­drijfs­school PTT.)

Gegeten.
Afgewassen en ROZ.
Twee derde van de vloer schoon­ge­maakt door het stof uit de ri­chels tus­sen de plan­ken te ha­len. Tot 23.00 uur en daar­na af­ge­trok­ken.
Nu circa 00.10 uur. Moe.
Weer: hele dag regen. Erg koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

25 maart 1974

Dagboek 1974

(Dag 786) Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tand­arts T.J. Bot­ke. – Ik werk bij PTT-Te­le­com op kan­toor in Heer­len. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Maandag, 25 maart 1974.
De Volkskrant f. 0,40.
[Met de trein van­uit Maas­tricht naar Heer­len v.v.]
Tussen de mid­dag met [col­le­ga] LL. de stad in.
In Maastricht: Sta­tion [Sta­tions­res­tau­ra­tie] ge­ge­ten. Bief­stuk, aard­ap­pe­len en erw­ten. In­clu­sief bier en fooi: f. 10,00; (f. 7,75 en f. 1,15 en f. 1,10.)
Sekstant: f. 1,95*.
Paddock, waar een vij­an­dig sfeer­tje heer­ste: één pils, f. 0,90. Tri­bu­nal: drie pils, f. 2,25.
23.30 uur in bed.
Weer: zomers, circa 15°C.

*
Sekstant. Seks­tant is het ver­eni­gings­blad van de Ne­der­land­se Ver­eni­ging voor Sek­su­e­le Her­vor­ming.
Koninklijke Bi­blio­theek: Seks­tant.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

13 maart 1975

Dagboek 1975

(Dag 1139) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik ben sinds gis­te­ren ziek thuis, om­dat ik me moet voor­be­rei­den op het be­drijfs­exa­men A4. Daar­voor moet ik ook thuis le­ren, on­der an­de­re over Huis­te­le­fo­nie.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 13 maart 1975.
Op circa 11.00 uur.
Dagboek van woens­dag ge­schre­ven, tot cir­ca 12.00
Weer: droog.
Bij de Old Dutch: twee Se­ven-up, een tosti. E. kwam er ook bin­nen. Slechts ge­groet.
Bij Meijer-Dupuits [boek­han­del]: een ca­ta­lo­gus van een ex­po­si­tie van Da­li in 1970 / 71 in Rot­ter­dam: f. 15,90
Van 15.00 tot 17.00. Van 18.15 tot 19.00. Van 20.00 tot 21.15 uur, to­taal vier uur A4 Huis­te­le­fo­nie.
Van 19.00 tot 20.00 uur: ROZ en af­ge­was­sen.
Van 21.30 tot 23.00 uur: Tri­bu­nal, drie pils, waar­van een van TK. P. was er ook en an­de­re lek­ke­re stuk­ken.
Nu 23.30 uur.
Weer: droog, fris. De hele dag be­wolkt.
Ik ben een beetje echt ziek: ril­le­rig.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 februari 1975

Dagboek 1975

(Dag 1126) Ik woon sinds eind de­cem­ber 1974 op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht en ben as­sis­tent / in­ter­ne sta­gi­air bij een col­le­ga (JC.) die toe­zicht is, na­mens PTT-Te­le­com, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­aan­slui­tin­gen voor­be­reidt in nieuw­bouw­wij­ken. Ik werk op di­ver­se ad­res­sen in Mar­gra­ten

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 28 februari 1975.
Vandaag één jaar geleden: mijn laat­ste dag als sol­daat.
Op de fiets naar kan­toor.
De hele dag in Margra­ten ge­werkt.
Mijn laatste dag bij JC., met wie ik al­tijd heel erg graag ge­werkt heb. Veel la­chen.
Laatste dag van de sym­pa­thieke PU. bij ons.
Om 17.20 uur onder aan de Fran­cis­cus Ro­ma­nus­weg dacht ik dat ik mijn sleu­tels ver­lo­ren had. Te­rug naar de kan­toor, waar ik ze in mijn bin­nen­zak vond.
Thuis circa 17.40 uur. In­ko­pen bij V&D.
In Margraten had ik f. 100,00 van de Gi­ro ge­haald.
Gekookt: aardappelen, ro­de kool, bief­stuk.
ROZ. [geluisterd.]
Afgewassen, ge­doucht.
Eén flesje Grolsch.
In slaap gevallen in de stoel.
Om circa 23.40 uur ziek! In bed.
Weer: heerlijk warm en zo­mers.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.