17 september 1975

Dagboek 1975

(Dag 1327) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling Ka­bel­sto­rin­gen. – MS. is een knap­pe col­le­ga. – Gis­te­ren raak­te ik in het uit­gaans­cir­cuit on­der de in­druk van een bij­zon­der sexy jon­ge­man.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 17 september 1975.
Nachtmerries en dro­men van die sexy boy. [Van gis­te­ren.]
MS. is nog steeds ziek. Met BM. mee op de las­wa­gen.
Circa 14.00 uur ka­bel­sto­ring Mo­len­weg, Heer. Stuk tus­sen een 20×4 las­sen.
Thuis circa 19.15 uur. Tot 20.45 uur ge­doucht.
De enige reden waar­om ik om cir­ca 21.15 uur naar de Ker­mis ging was die sexy boy [te zien]. Ik heb hem niet ge­zien. Old Dutch circa 22.00 tot 22.20 uur, één pils. Ik had ge­hoopt PH. nog te zien. Het is niet ge­beurd.
Bed cir­ca 22.45 uur.
Weer: lek­ker, la­ter een beet­je drup­pels, nog min­der dan mot­re­gen. Ik ben dood­moe.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

4 september 1975

Dagboek 1975

(Dag 1314) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. – Cees huurt ook een ka­mer in het pand aan de Ta­fel­straat 30. Van­daag kom ik ‘uit de kast’ bij hem en ver­tel dat ik bi­sek­su­eel ben.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 4 september 1975.
De rotzooibak [auto] van TD. werd mijn ver­voer­mid­del. Geen kof­fie [in de kan­ti­ne] bij de Post ge­dron­ken. [Ge­woon­lijk wel: ie­de­re och­tend.]
Ransdaal, Schin op Geul, Val­ken­burg, Grons­veld, Val­ken­burg, Maas­tricht. Thuis circa 17.30 uur.
Brood gegeten. Van W. van Horn in Ma­ka­do Beek, bracht de stof­kap van de Akai GX 221 [band­re­cor­der], be­steld op 9-5-75. Toen had ik f. 20,00 aan­be­taald, nu moest ik nog f. 17,50 [be­ta­len]. Ik heb f. 20,00 ge­ge­ven, dus fooi voor het bren­gen.
Circa 20.45 uur naar Jan. Hij is van­daag 36 jaar ge­wor­den. Hij was blij met de ca­deaus. Be­zoek was er: zijn moe­der, CR., de cir­ca 23-ja­ri­ge doch­ter van de Wet­hou­der, de heer en mevrouw L.
Ik dronk drie pils. Om cir­ca 23.30 uur thuis.
Ik lokte Cees naar bin­nen: stof­kap. De be­doe­ling was zijn re­ac­tie te pei­len op het Him – por­tret [van een mooie jon­ge­man], maar ei­gen­lijk was ik ook bang voor zijn re­ac­tie [en dat ik zou] blo­zen. Hij stond naar het por­tret te kij­ken en zei dat ik toch maar vreem­de fo­to’s had op­han­gen. We heb­ben toen over mijn ho­mo­fi­lie en bi­sek­su­a­li­teit ge­praat. (Had hij niet ver­wacht.)
Bed circa 01.00 uur.

In Ransdaal heb ik in de kleu­ter­school een vlin­der­pop ge­von­den. De­ze heb ik mee­ge­no­men.
Weer: warmer dan gisteren, af en soms zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 augustus 1975

Dagboek 1975

(Dag 1301) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. – MS. is een zeer knap­pe col­le­ga. – Ik maak in mijn ka­mer een eta­ge om daar­op het bed te plaat­sen, zo­dat het woon­ge­deel­te van mijn ka­mer gro­ter wordt. Daar­voor koop ik van­daag hout.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 22 augustus 1975.
[Werken.]
[Collega] MS.
F. 200,00 van de Giro.
Hout [kopen], f. 26,95
Circa 17.30 uur thuis.
Tot 21.30 uur gewerkt aan de eta­ge voor het bed.
Slapen.
Bed circa 23.00 uur.
Weer: fris, geheel bewolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

11 juli 1975

Dagboek 1975

(Dag 1259) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. BF, MS. en SJ. zijn collega’s. – Het pand Ta­fel­straat 30 be­vat cir­ca acht ka­mers en JM., CM. en TK. hu­ren er elk één van. Zij zijn dus me­de­be­wo­ners. – In de tijd dat er nog geen elek­trische boor­ma­chi­nes be­ston­den, kon men ook ga­ten ma­ken in mu­ren, met een ron­de steen­bei­tel door er met een for­se ha­mer op te slaan. Die me­tho­de pas ik van­daag toe in mijn ka­mer. In de gang valt daar­om een steen uit de muur. – MD. is de huis­baas. – Ik heb, nog niet zo lang ge­le­den, eerst een koud­wa­ter- en la­ter ook nog een warm­wa­ter­lei­ding aan­ge­legd in mijn ka­mer en sa­men met me­de­be­wo­ner CM. in zijn ka­mer.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 11 juli 1975.
BF. en MS. heb­ben va­kan­tie. Col­le­ga SJ. heeft me ge­hol­pen.
Bij het Post­kan­toor lag een lijk. De Po­li­tie con­sta­teer­de een sla­pe­ri­ge, maar toch nog le­ven­de Ma­rok­kaan. Hij werd mee­ge­no­men.
Tussen de mid­dag veel sexy boys aan de Geus­selt­vij­ver.
Om 17.15 uur thuis. Van­af Wil­hel­mi­na­brug ge­lo­pen: lek­ke band.
Inkopen bij V&D. Lie­ve boy: af­ge­stu­deerd aan de de­tail­han­dels­school. Va­kan­tie­werk bij V&D. Ziet het niet zit­ten in dat vak. Woont bij zijn ou­ders. Heeft van hen een au­to ge­kre­gen.
Thee bij CM.
Gat in de muur met rawl­plug­bei­tel om plank­je te be­ves­ti­gen: in de gang viel er een steen uit de muur.
Om 20.30 uur naar Asia, Brus­sel­se­straat: Chi­ne­se rijst­ta­fel voor vier per­so­nen, met JM., TK. en CM. Op mijn re­ke­ning, ter com­pen­sa­tie van mijn eten bij CM. en TK. Kost. f. 60,90 in­clu­sief fooi: f. 65,00.
Een pils bij Speak Easy.
In de Ka­poen­straat The Dancer; hij keek naar me.
Bed 00.30 uur.

Weer: veel regen en erg warm. Over­dag veel zon.
De Chinees betaald van de f. 110,00 die ik in de warm­wa­ter­lei­ding had ge­sto­ken en die ik via CM. van MD. heb te­rug­ge­kre­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 juni 1975

Dagboek 1975

(Dag 1246) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 28 juni 1975.
Op 10.00 uur, na twee keer af­trek­ken. De eer­ste keer op [fo­to’s van] boys uit mijn di­ver­se dag­boek­en, de twee­de keer op foto’s van naakt vrou­we­lijk schoon.
Inkopen in de stad, on­der an­de­re het boek Sjengs­ke van Bèr Hol­le­wijn, f. 14,90 bij Vel­de­ke Boek­han­del.
Bij Lei­ter-Ny­pels: Jo­na­than Li­ving­ston Zee­meeuw van Ri­chard Bach, f. 17,50.*
Van circa 15.30 tot 18.00 uur dag­boek bij­wer­ken en het hou­ten toi­let­rek­je bruin ge­schil­derd.
Nu circa 18.00 uur.
Tussen de mid­dag bij Old Dutch: twee Se­ven-up.
Tijdens het dag­boek-schrij­ven kof­fie ge­dron­ken, met klas­sie­ke mu­ziek op de ra­dio.
Ik ben eigenlijk acht da­gen te laat met te schrij­ven dat ik vrij­dag 20-6-75 een jon­gen heb ge­zien die ik op de MULO al sek­su­eel aan­trek­ke­lijk vond.
Ik fantaseerde over hem. We be­leef­den sa­men avon­tu­ren, ook sek­su­ele.

Hij zit nu bij de Lucht­macht in de Can­ner­berg [NAVO-Hoofd­kwar­tier].
Het korte haar en blau­we uni­form ma­ken hem er niet mooi­er op. Hij heet PG. en woont in A. Als ik me goed her­in­ner deed zijn va­der in drank en vol­gens de Te­le­foon­gids woont hij dan: …straat-N in A.
Twee bekende knap­pe jon­ge­man­nen ge­zien.
Gegeten: gebak­ken to­ma­ten.
Afgewassen.
Sjengske ge­le­zen.
Werkbroek ge­naaid.
Circa 01.00 uur op bed.
Weer: geheel bewolkt, fris.

*
Sjeng­ske van Lam­ber­tus (Bèr) Hol­le­wijn.
Sjengske (DBNL). Het boek Sjeng­ske is een so­ci­a­le ro­man. Het gaat om de ‘avon­tu­ren’ van Sjeng­ske, een jon­gen die op­groeit in Maas­tricht aan het ein­de van de ne­gen­tien­de eeuw. De tekst is in het Ne­der­lands ge­schre­ven, maar be­vat wel uit­druk­kin­gen zo­als die in het di­a­lect van Maas­tricht voor­ko­men. Aan bod ko­men on­der an­de­re Kin­der­ar­beid en Volks­buur­ten. De au­teur, Bèr Hol­le­wijn, schreef dit boek on­der het pseu­do­niem ‘Sjes­co Orenz’.
Sjeng is de Lim­burg­se uit­spraak van de jon­gens­naam ‘Jan’.

Jonathan Li­ving­ston Zee­meeuw van Ri­chard Bach. (Een Ne­der­land­se ver­ta­ling van Jo­na­than Li­ving­ston Sea­gull). Wi­ki­pedia.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.