19 januari 1974

Dagboek 1974

(Dag 721) Ik ben dienst­plich­tig mili­tair, maar het is week­end en ik lo­geer bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 19 januari 1974.
Postkantoor: f. 50,00 af­ge­haald.
Twee sleutels voor de ach­ter­deur ge­kocht: f. 3,00.
Platen van The Who ge­draaid: Qua­dro­phe­nia*.
[Broer] J. is tijdens een uit­je gis­te­ren al zijn pa­pie­ren kwijt ge­raakt.
Weer: geheel be­wolkt, af en toe re­gen. Fris.
J. had niet goed in zijn au­to ge­zocht. Hij heeft zijn pa­pie­ren on­der een vloer­mat ge­von­den.

*
Quadrophenia. Qua­dro­phe­nia is de naam van een rock­opera van de Brit­se rock­band The Who, die in het na­jaar van 1973 ver­scheen op een dub­bel-LP. (LP = lang­speel­plaat: gram­mo­foon­plaat.)
Wikipe­dia: Qua­dro­phe­nia.
Wikipe­dia: The Who.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

7 januari 1974

Dagboek 1974

(Dag 709) Ik ben als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Oranje­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 Pa­inf­bat), bij de Staf-Staf-Ver­zor­gings­com­pag­nie. Ik werk daar in een ma­ga­zijn voor au­to-on­der­de­len. – Het af­ge­lo­pen week­ein­de bracht ik door bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch. Van­daag keer ik te­rug naar de ka­zer­ne. – Ik ben ac­tief in de Ver­eni­ging van Dienst­plich­ti­ge Mi­li­tai­ren (VVDM).

MenuIndex en het einde.

Maandag, 7 januari 1974.
Op 7.00.
Pa, [broer] P. en ik in de au­to: 8.00. P. gaat naar het zie­ken­huis: blin­de­darm­ope­ra­tie. Zijn vriend HS. moet voor het­zelf­de ook van­daag naar het zie­ken­huis.
Trein 8.30. Vrij vervoer. Via ’s Her­to­gen­bosch.
VAD-bus 0,90. 11.00 op kamer 108: Oran­je Ka­zer­ne. Om­ge­kleed, kast in­ge­ruimd.
Weer: miezerig, re­gen­ach­tig.
Sgt D. (beroeps) is de nieu­we be­heer­der Re­ser­ve­de­len.
Gegeten: snert.
Geen zin in VVDM-werk.
Bar van 19.30 tot 20.00 samen met WJ.: twee pils.
Tot volgende week maan­dag heb­ben we een nieu­we jon­gen op on­ze ka­mer. Een stil­le. JL. (Zijn naam is me pas sinds don­der­dag be­kend.) Hij doet me den­ken aan me­zelf om­dat ik in het be­gin ook zo stil was en met nie­mand con­tact had.
Deze jongen is af­ge­keurd en wacht op zijn uit­keu­ring, maan­dag of dins­dag. Dan ver­laat hij de dienst. Hij is van 73-6.
TV van 21.10 tot 21.50: 2e deel uit de serie Een mens van goe­de wil. Stuk voor­tij­dig uit­ge­zet, daar het ui­terst ver­ve­lend werd. Lang­dra­dig.
Bar van 22.00 tot 22.40: drie pils.
Bed 23.00.
Tot 24.00 veel lawaai op de gang. En­ke­len moes­ten zo no­dig rot­jes af­vu­ren. Het stonk erg naar kruit­damp.
Weer: veel, heel veel regen. Koud.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

7 november 1974

Dagboek 1974

(Dag 1013) Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht, bij de af­de­ling Stapn (Stan­daard­aan­sluit­pun­ten) en ben in de Maas­tricht­se nieuw­bouw­wijk Daal­hof aan het werk. De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd door een daar­in ge­spe­ci­a­li­seer­de aan­ne­mer en mijn col­le­ga JC. en ik zijn daar­bij (con­tro­le­rend) toe­zicht na­mens de PTT. De ‘uit­voer­der’ is de chef van de aan­ne­mer. – Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tan­darts T.J. Bot­ke. – In de avond­uren volg ik de PTT-be­drijfs­cur­sus A4.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 7 november 1974.
Op de fiets naar Daal­hof.
In een vracht­wa­gen met oud roest, (geen loe­me­le­boer*) een stuk, die ook in mij, blijk­baar, be­lang­stel­ling had, ge­zien zijn blik­ken.
Vanaf circa 10.00 tot 17.15 uur al­leen de za­ken ge­re­geld. Ook ge­gra­ven [in de grond] en ge­test: 50x4x0,5 een ge­pant­ser­de po­ly­etheen­ka­bel.
[Collega] JC. en uit­voer­der DM. wa­ren naar Beek.
A4-cursus van 19.00 tot 20.00 uur: T en T wet. [Te­le­graaf en Te­le­foon­wet.]
Thuis van 20.50 tot 21.20 uur: Voor­cal­cu­la­tie Huis­te­le­foon [be­stu­de­ren].
Tribunal: twee pils.
E. (of heet hij C.?) in een strak­ke broek en een an­der mooi stuk: mooi gezicht.
Nu 22.55 uur.
Weer: droog, veel zon, niet zo koud. Ei­gen­lijk: voor de tijd van het jaar, lekker.

*
Een loe­me­le­boer is een Lim­burgs dia­lect­woord voor een vod­den­man / lor­ren­boer.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

25 oktober 1974

Dagboek 1974

(Dag 1000) Ik werk bij PTT-Te­le­com, sinds 1 ok­to­ber jl. in Maas­tricht en sinds 15 ok­to­ber jl. bij de af­de­ling Stapn (Stan­daard­aan­sluit­pun­ten) en ben on­der an­de­re in Neer­beek en Els­loo be­zig. – Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tan­darts T.J. Bot­ke. – Van­daag schrijf ik de dui­zend­ste dag van mijn dag­boek.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 25 oktober 1974.
1000ste DAG
1 dag dagboek: 30 ja­nu­a­ri 1972, blz.: 1;
100 dagen dagboek: 8 mei 1972, blz.: 293;
200 dagen dagboek: 16 aug 1972, blz.: 596;
300 dagen dagboek: 24 nov 1972, blz.: 909;
400 dagen dagboek: 4 maart 1973, blz.: 1.166;
500 dagen dagboek: 12 juni 1973, blz.: 1.412;
600 dagen dagboek: 20 sept 1973, blz.: 1.770;
700 dagen dagboek: 29 dec 1973, blz.: 2.050;
800 dagen dagboek: 8 april 1974, blz.: 2.225;
900 dagen dagboek: 17 juli 1974, blz.: 2.378;
1.000 dagen dagboek: 25 okt 1974, blz.: 2.562;
Ik wilde voor deze dag een feest­je voor me­zelf or­ga­ni­se­ren en / of el­ke 100ste dag op­nieuw op één blad­zij­de be­kij­ken, maar in bei­de heb ik geen zin en ik ben niet in een feest­stem­ming. (Slecht weer.)
Gedenk 25 oktober 1974: 1.000 da­gen dag­boek is hier­mee voor­bij.
Zonder de waarheid of de (be­trek­ke­lij­ke) ob­jec­ti­vi­teit ge­weld aan te doen heb ik het klaar ge­speeld om 25 ok­to­ber 1974 in een nieuw schrift te be­gin­nen.
[Ik werk in] Neerbeek.
Circa 16.00 uur: Elsloo.
Thuis: inkopen bij V&D.
Zelfbevrediging.
In verband met de kou in de douche, me op mijn ka­mer ge­was­sen.
D. even op zijn rug gezien.
Nu ± 23.00 uur.
Moe, ik ga op bed.
De verwarming werkt niet goed, ge­volg: erg fris.
Weer: koud, af en toe regen.
Weer:

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

12 oktober 1974

Dagboek 1974

(Dag 987) Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tan­darts T.J. Bot­ke. – Mijn Oma over­leed één jaar ge­le­den. Ter her­in­ne­ring daar­aan is er in haar vroe­ge­re woon­plaats Hout­hem een ka­tho­lie­ke mis, die ‘Jaar­dienst’ heet. Mijn Opa is slecht ter been en kan er niet heen. – In 1974 ge­brui­ken we nog de cent, blijkt uit de prijs die ik in het wa­ren­huis V&D be­taal. – Ik ben ver­liefd op een jon­ge­man wiens ech­te naam ik niet weet en daar­om Davy heb ge­noemd.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 12 oktober 1974.
Op 8.00 uur.
Met de trein van 9.08 uur naar Hout­hem. (Re­tour: f. 2,00) Bij­dra­ge aan de res­tau­ra­tie van de kerk: f. 2,00 [Sint Ger­la­chus­kerk]
Jaardienst ter ere van Oma.
Met Papa en Mama te­rug naar Maas­tricht via Opa [Meers­sen]. (Circa één uur bij hem ge­weest.)
Inkopen bij V&D: f. 27,01.
[Vogelzang:] Stofkap [Akai band­re­cor­der] was er nog niet. Mooie F. wel. Hij deed me niet zo­veel als de vo­ri­ge maal.
Band voor de recorder: f. 29,95. Hi­Fi show in de Schouw­burg: f. 2,50
Twee LP’s van Led Zep­pe­lin I en II, f. 27,00
Tribunal: twee pils.
Door de stad geslenterd: een­zaam ge­voel. Jon­gen ± 18-19 jaar (of jonger) erg mooi: ik had hier­door een stijve.
Van ± 19.00 uur platen opnemen op band 3 tot en met nu, 22.40 uur.

Bagatelle, circa 23.15 tot ± 00.15 uur: drie pils. Pas na on­ge­veer een half uur zag ik de mooi­ste jon­gen van Maas­tricht: Davy. Hij was er on­ge­twij­feld al voor mij. Cir­ca 00.15 uur ging hij weg. Ik ook. Ik raak­te op Vrijt­hof zijn spoor bijs­ter. Er wa­ren in de Ba­ga­tel­le nog meer mooie jon­gens.
Nu 01.05 uur. Ik “pleeg” nog een plaat­op­na­me van Emer­son, La­ke and Pal­mer.
Weer: koud, veel regen.

*

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.