11 oktober 1973

Dagboek 1973

(Dag 621) Ik ben dienst­plich­tig mi­li­tair en de­ze week ge­le­gerd in een ka­zer­ne in ’t Har­de op de Ve­lu­we. – Vrij­wel al­le on­der­de­len van het Ne­der­lands le­ger moe­ten één week wacht lo­pen in ’t Har­de, waar, zo ver­moedt de Vre­des­be­we­ging, Ame­ri­kaan­se atoom­kop­pen op­ge­sla­gen lig­gen. Wij, de dienst­plich­ti­ge mi­li­tai­ren, be­wa­ken slechts bun­kers en of er wat in ligt en wat dan, daar­van heb­ben we geen idee. – Af­ge­lo­pen dins­dag had ik te ho­ren ge­kre­gen dat mijn oma, na een mis­luk­te ope­ra­tie, over­le­den is. Daar­voor ga ik nu voor­tij­dig naar huis, want ze wordt vrij­dag a.s. be­gra­ven.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 11 oktober 1973.
Op wacht 02.00 tot 03.00 uur: post 3. Te­le­fo­nisch ge­ou­we­hoerd met PH. en HvE.
Limonade: f. 0,50.
04.00 op wacht op post 4 (ja, 4) tot 05.00. Van 6.00 tot 7.00 pa­trouil­le met HvE. (Ik draag de ra­dio: cir­ca 15 ki­lo.)
De aflossing is tien mi­nu­ten te laat. De groep die ons al­tijd af­lost is de groep waar GL. in zit, ook VVDM’er WA. en de meid, een van de eer­ste jon­gens die me hier op de ka­zer­ne op­viel.
Geslapen van 8.00 tot 9.30 uur. Ik moest op­staan want er kon wel eens alarm ko­men. Dit is ech­ter niet ge­ko­men.
Rond 12.00 plunje­zak in­ge­pakt. Ge­ge­ten. Cir­ca 14.20 weg uit ’t Har­de. Chauf­feur S. van de Staf-com­pag­nie en ser­geant M. van de C-com­pag­nie.
Om 15.20 in Arn­hem stad. Rond 16.00 OK. [Oran­je­ka­zer­ne in Schaars­ber­gen.] Kast ‘in­ge­pakt’, d.w.z. al­les er­in ge­gooid. Niet ge­ge­ten. Ik kreeg een ba­naan van WJ. Bus 17.00: f. 0,90.
Trein 17.32: vrij ver­voer. Via Den Bosch. Al­leen ge­reisd.
Niemand thuis, wan­neer ik opbel. Bus f. 1,15: 19.55. Thuis 20.15.
J. is thuis, is met taxi ge­ko­men. (F. 8,00) [Mijn broer J. is ook dienst­plich­tig mi­li­tair.]
Pap en Mam thuis: 20.30
Post doorgelezen. Brief PTT [mijn werk­ge­ver]: vanaf 7-11-73 krijg ik tach­tig pro­cent van mijn loon.
Gegeten. TV. Koffie. Douche. Dood­moe.
Op bed circa 22.30.
Veertien dagen al­leen naar plaat­jes van mooie meis­jes kun­nen kij­ken. Thuis be­vre­digd sinds veer­tien da­gen.
Nieuwe man op de kamer: RG. Nog niet ge­spro­ken of ge­zien.
Weer: steenkoud, kwam ook om­dat ik te wei­nig slaap heb ge­had. Veel re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 september 1973

Dagboek 1973

(Dag 608) Ik ben als dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon. (12painfbat) – Ik werk in het ma­ga­zijn voor au­to-on­der­de­len van een ga­ra­ge voor mi­li­tai­re voer­tui­gen. – Ik ben ac­tief lid van de sol­da­ten­vak­bond VVDM. – Het is week­einde en ik reis naar mijn ou­ders. In de trein zit ik te­gen­over een bij­zon­der aan­trek­ke­lij­ke en sexy jon­ge­man.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 28 september 1973.
Op 7.00. Gegeten.
Een keer appèl.
Bevolen dienst: om 9.00 wer­ken in het of­fi­ciers­ho­tel.
Eerst in het Ma­ga­zijn tot 8.45. Van­we­ge de hoe­veel­heid werk: uit­pak­ken van ma­te­ri­aal, pro­beer ik on­der de be­vo­len dienst uit te komen. Dat lukt niet.
Om 9.00 moet ik in of­fi­ciers­ho­tel de kel­der­bar ver­sie­ren (met ju­te). Er is een feest­je van de Gre­na­diers en Ja­gers: het 144-jarig be­staan. De lei­ding is in han­den van Elnt VD. van de A-Cie. [Elnt: Eers­te-lui­te­nant; A-Cie: A-com­pag­nie.]
Tot 11.00. Dan terug naar het Ma­ga­zijn.
Tot 12.15 materiaal uit­pak­ken.
Gegeten: stampot: (ma­tig), ker­sen­yog­hurt.
Een keer appèl.
Magazijn: verder met uit­pak­ken tot 16.00.
Geen inspectie meegemaakt. [Op de ka­mer?] Om­kle­den.
Eten: drie haringen, twee be­kers yog­hurt.
Samen met JvL. en AG. af­spra­ken voor de VVDM ge­maakt. Ik moet maan­dag de Ho­jel­ka­zer­ne [Utrecht] bel­len naar NvN.
Om 16.50 weg. Bus 0,75. Arn­hem: vrij ver­voer.
Trein van 17.32. Die was erg vol. Ik liep op zoek naar twee plaat­sen (HV. en ik) door. Ik vond twee plaat­sen. HV. bleef in de druk­te han­gen. Ik zat schuin te­gen­over een jon­gen, mis­schien wel de mooi­ste die ik in mijn le­ven heb ge­zien. Hij was niet in Arn­hem in­ge­stapt, maar eer­der. Hij had een en­gel­ach­tig ge­zicht. Mooie zicht­ba­re juk­been­de­ren, brui­ne ogen, krul­lend half­lang zwart haar. Was door de zon ge­bruind. Hij had slan­ke han­den. Zijn rech­ter­arm liet hij tus­sen zijn be­nen door naar be­ne­den han­gen. Hij had slan­ke be­nen en een strak­ke broek aan. Als hij zijn arm af en toe om­hoog deed zag ik dat hij een stij­ve pe­nis had (of die moest zo dik en groot zijn).
Hij was gekleed in een strak­ke licht­blau­we broek, een wit hemd en een zwart wol­len jas­je. Ik schat­te hem 17 à 18 jaar. Door zijn ma­ten, die er­gens an­ders za­ten en het over dienst had­den, ver­moed ik dat hij ook in [mi­li­tai­re] dienst zit.
Hij beantwoordde in het Maas­trichts en­ke­le vra­gen, maar bleef des­on­danks in Den Bosch in de trein naar Roo­sen­daal zit­ten. La­ter, toen hij zijn hand op­tilde was zijn pik klei­ner en dun­ner, dus hij had een stij­ve ge­had.
Omdat hij zulk een mooi ge­zicht had noem ik hem maar An­gel (En­gels voor en­gel.)
In ’s Hertogenbosch stap­ten wij uit. Hij niet. Ik zal hem wel­licht voor­lo­pig niet weer zien. Wat was dat een heer­lijk mooie jon­gen. Ik heb van zijn aan­blik, zijn mooie ge­zicht ge­no­ten. Ik wil­de dat ik een fo­to­gra­fisch ge­heu­gen had, zo­dat ik dat mooie ge­zicht nog ve­le ma­len te­ke­nen kon.
Tegen 19.30 in Roer­mond. Fiets naar huis. Rond 20.00 thuis. Kof­fie en tv: De bra­ve sol­daat Schweijk. Hoofd­rol: Fritz Mu­liar.
Van 22.00 tot 23.00 douche.
Bed 23.40.
Weer: koud, regenachtig.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

15 september 1973

Dagboek 1973

(Dag 595) Ik ben als dienst­plich­tig mi­li­tair bij het 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon. (12­pa­inf­bat), bij de Staf-Staf Ver­zor­gings­com­pag­nie. We zijn sinds maan­dag jl. op oe­fe­ning in Duits­land voor de groot­ste NATO / NAVO – oe­fe­ning sinds het ont­staan van die or­ga­ni­sa­tie: Big Fer­ro*. Dit is dus de zes­de dag dat we on­der­weg zijn. Voor al­le deel­ne­men­de mi­li­tai­re een­he­den geldt de zo­ge­naam­de ‘Zoe­loe­tijd’, waar­op al­le klok­ken ge­lijk­ge­steld zijn. – Ook tij­dens de­ze oe­fe­ning is mijn func­tie, even­als in Ne­der­land, me­de­wer­ker van het ma­ga­zijn voor re­ser­ve­on­der­de­len voor mi­li­tai­re voer­tui­gen.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 15 september 1973.
Alle tijden: zoeloetijd
Op 2.00. Wacht­lo­pen. Een wacht­woord is niet be­kend.
Weer: fris.
Circa 3.45 uur kwa­men er twee voer­tui­gen het kamp bin­nen. YP408 PWCO (Pant­ser Wiel Com­man­do). Die moes­ten brand­stof (die­sel) en re­ser­ve­de­len heb­ben. Na­me­lijk een scha­ke­laar 7-stan­den en re­flec­tor kop­lamp. Voer­tui­gen: S32 ging even la­ter weer weg. C2 bleef op het kamp. (Tot de laat­ste dag.)
Tegen 4.00 in bed. Rond 6.00 een de­ken in slaap­zak ge­daan. (Koud.)
Cira 9.00 Op­ge­staan. Niet ge­ge­ten.
Tot ongeveer 13.00 rond­ge­han­gen. Daar­na kon­den we dou­chen in de le­ger­plaats Hoh­ne (Ber­gen) in het ge­bouw van het Staf­es­ka­dron van het 41­Tank­ba­tal­jon. Er was daar al­leen maar koud wa­ter.
Terug op het kamp tegen 14.00. Rond­ge­han­gen en ge­ge­ten uit het voed­sel­pak­ket. Krant van vrij­dag ge­le­zen. (Cou­rant Nieuws van de Dag: aan­hang­sel van de Te­le­graaf.)
’s Avonds mijn wa­pen in­ge­le­verd bij Kor­po­raal Tech­nisch Spe­ci­a­list (Kpl TS) H. in diens YP408 PWVr. (Pant­ser Wiel Vracht) S35.
Vanaf 17.00 op wacht tot 17.30. Toen gaan eten. Sla, kom­kom­mer en twee stuk­ken vlees. Mes­tins om­spoe­len (na één week) in warm wa­ter. [Mes­tin: een mi­li­tair voer­der­bak­je.]
Tot 19.00 rondgehangen.
Café: drie pils, twee co­la. Sa­men met OW. en DH. die nu de bij­naam Den Dooie heeft. (Wat een ver­ve­len­de ke­rel.)
Circa 23.00 in bed.
Weer: overdag heer­lijk warm. ’s Avonds koud.

*
BIG FERRO: NATO / NAVO-oe­fe­ning on­der lei­ding van de Ne­der­land­se lui­te­nant-ge­ne­raal F. (Ferry) E. Meijn­derts.
– 12 – 21 sep­tem­ber 1973 in Hoh­ne, Duits­land.
– Hoogste aantal mi­li­tai­ren in vre­des­tijd op de been ge­bracht.
– 24.000 Ne­der­land­se mi­li­tai­ren.
– 8.000 Bel­gen, Ame­ri­ka­nen en Duit­sers.
– 120 ton le­vens­mid­de­len per dag.
– 1800 ton brand­stof per dag.
– 10.000 voer­tui­gen en tanks.

– Majoor Schuur­mans: ‘Je moet door die lan­ge ha­ren heen­kij­ken en dan zie je wat een pracht­ke­rels het zijn.’ [Lan­ge ha­ren: vrij­wel al­le Ne­der­land­se sol­da­ten heb­ben lan­ge ha­ren. Van de bui­ten­lan­ders geen één.]

Voor een niet on­aan­zien­lijk deel dank­te men het suc­ces­vol­le ver­loop van Big Fer­ro aan het sta­biel zo­mer­se weer. Zon­dag­avond toen de een­he­den tus­sen Lü­ne­burg en Uel­zen de nieuwe po­si­ties voor fase II had­den in­ge­no­men, vie­len de eer­ste drup­pels, maar toen had het zon­net­je het mo­reel al zo hoog ge­hou­den, dat 40.000 man, die vier da­gen en nach­ten met 13.000 voer­tui­gen had­den rond­ge­re­den, niet één bur­ge­mees­ter­lij­ke klacht had­den ver­oor­zaakt. De scha­de be­perk­te zich tot en­ke­le licht be­scha­dig­de ber­men.

Big Ferro, het hu­za­ren­stuk van het Le­ger­korps is voor­bij.
Don­der­dag 20 sep­tem­ber om 13.00 uur geeft lui­te­nant-ge­ne­raal F.E. Meijn­derts het sig­naal ‘ein­de oe­fe­ning’. De com­man­dant van Eer­ste Le­ger­korps kan de ba­lans op­ma­ken van bij­na twee we­ken oe­fe­nen en de veer­tig­dui­zend deel­ne­mers kun­nen de tocht naar huis aan­van­gen. Te­vre­den, want hun in­zet heeft de­ze mam­moet­oe­fe­ning tot een ge­denk­waar­dig feit in de ge­schie­de­nis van de Ko­nink­lij­ke Land­macht ge­maakt.

Bron (originele tekst iets aan­ge­past): 13 ZVE.
Wikipedia: Luitenant-Generaal Ferry E. Meijnderts.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

2 september 1973

Dagboek 1973

(Dag 582) Ik ben als dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, maar het is van­daag zon­dag en ik ben bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch. Van­avond reis ik weer naar de ka­zer­ne. – Mijn oma heeft in ju­li jl., tij­dens een ope­ra­tie, een hart­stil­stand ge­had en ligt in coma. Zij is fei­te­lijk her­sen­dood. Mijn opa woont sinds­dien bij mijn ou­ders. Mijn moe­der gaat per week vaak naar het Sint An­na­dal Zie­ken­huis in Maas­tricht om haar moe­der te be­zoe­ken.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 2 september 1973.
Op 10.30. Douche. Eten. Dag­boek bij­wer­ken van 13.00 tot nu 15.30.
Samen met Opa, met de wa­gen, via de Don­der­berg [woon­wijk in Roer­mond] naar het sta­tion. Ma­ma daar op­ge­haald, die was naar Oma ge­weest. Oma gaat ach­ter­uit.
Thuis tegen 16.15.
Twee koffie en vlaai.
Tekenen.
Rond 18.05 gegeten.
Tekenen. Nu circa 19.30.

Vanaf 20.00 Tv ge­ke­ken, o.a. sport en van­af 20.20 tot 21.20 uur “Het meis­je met de blau­we hoed“, een klucht over het mi­li­tai­re le­ven in de ja­ren twin­tig. [Naar een ro­man van Jo­han Fa­bri­ci­us.]
Op de fiets naar Roer­mond. Fiet­sen­stal­ling f. 1,75.
Trein (ver­hoog­de prijs per 1 sep­tem­ber) 5,20. Was eerst f. 4.90 (Dit is de hal­ve prijs.) [De halve prijs is spe­ci­aal voor mi­li­tai­ren.]
Samen met V. en C. naar Arn­hem via Den Bosch.
Oranjekazerne tegen half een. AM. en RvS. wa­ren al op de ka­mer. Om 01.00 naar bed.
Weer: regen, regen, fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

20 augustus 1973

Dagboek 1973

(Dag 569) Ik ben als dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon. (12painfbat) – Ik werk in het ma­ga­zijn voor au­to-on­der­de­len van een ga­ra­ge voor mi­li­tai­re voer­tui­gen. – Om­dat het de laat­ste tijd zo warm was, hoef­den we geen ver­plicht hoofd­dek­sel (ba­ret) te dra­gen, maar van­af van­daag moet die weer op.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 20 augustus 1973.
Op rond 7.00. Niet gegeten.
Een keer appèl. Omdat onze com­pag­nie Com­pag­nie van Dienst was, be­stond het Ver­zor­gings­pe­lo­ton maar uit vijf of zes men­sen.
Ik ben naar de apo­theek ge­weest, maar mijn pil­len wa­ren nog niet aan­we­zig.
Magazijn: choco­la­de­melk f. 0,35. Twee brood­jes kaas f. 1,10.
In het Ma­ga­zijn heb ik de ban­den [au­to­ban­den] uit­ge­zocht voor wel­ke com­pag­nie­ën ze zijn.
Gegeten: o.a. roer­ei met to­maat: niet te eten. Brood, melk.
Een keer appèl.
Magazijn.
JS. is Ser­geant van de Dag: SvdD.
De CC. [Com­pag­nies­com­man­dant: CC.] ge­vraagd (te­le­fo­nisch) wan­neer mijn be­klag* be­han­deld wordt. Zo­dra ik tijd heb moest ik bij hem komen.
Twee flesjes Seven-up f. 1,30. Ik ben in de pau­ze in slaap ge­val­len.
Van circa 15.00 tot 16.00 naar 11 TD. [11e ba­tal­jon Tech­nische Dienst.]
Om 16.10 bij CC. ka­pi­tein K. en om 16.30 zei hij mij dat hij de Over­ste ge­spro­ken had. Ze wa­ren er nog mee be­zig. Het duur­de wel lang, zei de CC.
Rond 17.00 gewassen.
Gegeten 17.30: aard­ap­pe­len met jus, om­dat sa­vooie­kool in kaas­saus niet te eten is, ker­ry­soep, vlees, si­naas­ap­pel.
Voor JS. van 18.00 tot 18.50 op de Dag­ka­mer ge­ze­ten. Jan was SvdD.
Tegen 19.20 naar de VVDM, tot 22.30. Er wa­ren twee men­sen van de Sak­sen Wei­mar­ka­zer­ne [in Arn­hem] en GvK, dis­tricts­co­ör­di­na­tor VVDM. Ge­spro­ken is over de kom­pen­sa­tie-ak­tie.
Ost bar [bar van de On­der­steu­nings­com­pag­nie]: twee pils f. 1,00. Twee koe­ken: f. 0,60.
Grenadiersbar 11 Pa­inf­brig: één pils f. 0,45. Dit is een mooie, ge­zel­li­ge bar. [11 Painf­brig: 11e Pant­ser­in­fan­te­rie­bri­ga­de.]
Rond 23.30 In bed.
Weer: minder warm. Ba­ret­ten moe­ten weer ge­dra­gen wor­den, sinds een week.

*
Omdat het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers zich bij­zon­der voel­de en dus re­pre­sen­ta­tief voor de dag wil­de ko­men, wil­den de su­pe­ri­eu­ren dat de ko­pe­ren em­ble­men op de ba­ret­ten in de zon schit­ter­den. Daar­voor was ge­re­geld poet­sen met ko­per­poets nood­za­ke­lijk, maar de over­heid ver­strek­te geen ko­per­poets en het ba­tal­jon had geen geld om vol­doen­de ko­per­poets te ko­pen. Er kwam dus een dienst­be­vel dat de sol­da­ten zelf ko­per­poets moes­ten ko­pen.
Nu deed zich het pro­bleem voor dat su­pe­ri­eu­ren niet mo­gen be­slis­sen over de be­ste­ding van de wed­de [loon] van hun on­der­ge­schik­ten. Ik ging daar­om in be­klag te­gen dit dienst­be­vel en werd uit­ein­de­lijk in het ge­lijk ge­steld. Ik hoef­de geen ko­per­poets te ko­pen en als het ba­tal­jon blin­ken­de ba­ret­em­ble­men wil­de zien, moest het ko­per­poets aan de sol­da­ten ver­strek­ken, gra­tis en voor niets.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 juli 1974

Dagboek 1974

(Dag 893) Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Heer­len. Van­daag ben ik aan het werk in Bruns­sum. – Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tand­arts T.J. Bot­ke. – In mijn vrije tijd volg ik een schrif­te­lij­ke cur­sus Frans. – Ik heb een vruch­te­lo­ze po­ging on­der­no­men om te ver­ma­ge­ren door min­der te eten, maar ik drink ge­woon­lijk veel bier en ben me er ken­ne­lijk niet be­wust van dat ik daar de oor­zaak moet zoe­ken van mijn on­ge­wens­te ge­wichts­toe­na­me.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 10 juli 1974.
Hele dag in Bruns­sum. Be­stek 801 941 KA. Cir­ca 15 km. ge­re­den.
’s Avonds, sinds 17 juni 1974, weer eten ge­kookt. Ik had dit een tijd over­ge­sla­gen. Een (mis­luk­te) po­ging om te ver­ma­ge­ren.
Gedoucht.
Een broek­zak op mijn da­ge­lijk­se broek ge­naaid.
Een half uur­tje Frans ge­leerd.
Weer: veel bewol­king, druk­kend be­nauwd warm.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 juli 1973

Dagboek 1973

(Dag 527) Ik ben dienst­plich­tig mi­li­tair, maar ik heb va­kan­tie. Dit is de eer­ste dag van twee we­ken vrij. Ik lo­geer bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch, maar die gaan van­daag zelf met va­kan­tie naar Fries­land. Ik ben dus al­leen thuis.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 9 juli 1973.
Op rond 8.30.
Pa en Ma gin­gen met oom T. mee naar Fries­land. Ook [broer] P.
J. [broer] was gis­te­ren­avond al weer naar de En­gel­bert van Nas­sau­ka­zer­ne in Roo­sen­daal te­rug­ge­keerd.
Voor f. 6,00 heb ik 15 me­ter elek­tri­ci­teits­ka­bel ge­haald en heb de ex­tra bel [voor de te­le­foon] aan­ge­slo­ten.

Gezonnebaad. Een beet­je rood ge­wor­den. ’s Avonds voor f. 2,30 een por­tie friet ge­haald met mayo­nai­se, zuur­vlees en een ha­ring.
Blackie, de mar­mot van P., heb ik de he­le dag bui­ten la­ten lo­pen in een ren van bouw­ste­nen.
Het schil­de­rij Stil­le­ven waar­aan ik in sep­te­mber was be­gon­nen en eind april had ver­be­terd heb ik over­ge­schil­derd met het pa­let­mes en er zijn klei­ne roos­jes ont­staan, ge­maakt met het pa­let­mes.
Het dagboek heb ik ’s mid­dags bui­ten en la­ter op de avond van 20.00 tot 22.30 bij­ge­werkt
Gras gesproeid.
Even tot 23.00 tv ge­ke­ken en toen op bed.
Weer: redelijk goed. Zon­ne­bad weer. Af en toe be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 juni 1973

Dagboek 1973

(Dag 514) Ik ben als dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon. (12painfbat) – Ik werk in het ma­ga­zijn voor au­to-on­der­de­len van een ga­ra­ge voor mi­li­tai­re voer­tui­gen. – Onder dat ma­ga­zijn loopt een ri­ool, dat niet goed af­ge­slo­ten is en stinkt bij warm weer of bij ver­an­de­rend weer, wan­neer de lucht­druk ver­an­dert. Ook de ac­cu’s die daar zijn op­ge­sla­gen stin­ken. Om­dat het ma­ga­zijn een af­ge­slo­ten ruim­te in de ga­ra­ge is, (waar geen ver­se / fris­se lucht naar bin­nen kan), komt bij de ove­ri­ge stank ook nog eens de uit­laat­gas­sen van de di­ver­se voer­tui­gen wan­neer de mo­to­ren ge­start wor­den. Ik wil er niet meer wer­ken en schreef gis­te­ren een be­klag over mijn werk­plek. – Op 14 juni jl. had ik de Ar­beids­in­spec­tie in Arn­hem op­ge­beld en hen over mijn slech­te werk­om­stan­dig­he­den in­ge­licht.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 26 juni 1973.
Op rond 7.00. Niet ge­ge­ten. Een keer ap­pèl.
Tegen 8.45 naar de tand­arts. Ik had nog pijn aan een tand die ver­le­den week be­han­deld was. Ge­deel­te­lijk op­ge­lost. Bij erg zoet spul, bijv. jam*, doet hij erg pijn.
WZZ: Volks­krant f. 0,35.
Toen ik terug was van de tand­arts bel­de HK. op en ver­tel­de dat ik op de­ze re­de­nen niet zo­maar in be­klag kon gaan. Ik moest een dienst­be­vel krij­gen.
Binnen een uur had ik een dienst­be­vel van de Elnt [Eer­ste Lui­te­nant] Van der M.
Dat ging als volgt.
Iedereen die wat uit het ma­ga­zijn moest heb­ben heb ik ge­zegd dat ik het ma­ga­zijn niet zou be­tre­den, om­dat het stonk. Het re­sul­taat hier­van was dat Sm [Ser­geant-ma­joor] P. op­belde, na circa 20 tot 30 mi­nu­ten na de eer­ste wei­ge­ring. Hij zou zijn baas op­bel­len.
Ongeveer 5 minuten later bel­de Elnt Van der M. en gaf mij na een poos­je pra­ten op­dracht het ma­ga­zijn te be­tre­den. Ik had hem op het (la­ter weer­leg­de) ge­vaar ge­duid dat de accu’s als ge­volg van knal­gas zou­den kun­nen ex­plo­de­ren. La­ter bleek dat knal­gas al­leen bij ko­ken­de ac­cu’s ont­staat. (La­den.)
Na deze bewering hoef­de ik niet meer in het ma­ga­zijn.
Sm P. hoor­de dat en bel­de Van der M. Hij zou de BOG [Ba­tal­jons On­der­houds­groep] stil­leg­gen. Hij kon niet wer­ken. Dat er knal­gas ont­stond was niet waar.
Elnt Van der M. gaf mij op­dracht het ma­ga­zijn bin­nen te gaan.
“Is dat een dienst­be­vel?” vroeg ik.
“Ja, dat is een dienst­be­vel!” En hij leg­de de hoorn op. Het heeft me meer dan 20 mi­nu­ten pra­ten ge­kost om een dienst­be­vel te krij­gen.
Hierna ben ik gaan wer­ken en heb HK. op­ge­beld.
Gegeten: broodje le­ver: ver­schrik­ke­lijk.
Een keer appèl.
Magazijn.
De BOG ging zwemmen. Ik had niet zo­veel zin. (Geen goe­de zwem­broek.)
Administratie: Wed­de (f. 304,25) op­ge­haald.
Tot 16.20 in het ma­ga­zijn.
Naar de kamer. Omgekleed en gaan dou­chen. Toen ik te­rug­kwam was er een con­tra-ap­pèl ge­weest. Ik was niet aan­we­zig. Men mel­de dat ik nog in het zwem­bad was. (Niet waar, ui­ter­aard.)
Gegeten: een si­naas­ap­pel, an­dij­vie, vlees, soep > niet te eten.
Buiten in het gras ge­le­gen.
In de Dagkamer ge­ze­ten. [Bij de Ser­geant van de Dag.]
Feest bij de ou­we be­ren van de 11e bri­ga­de Gar­de Gre­na­diers.
Poging tot te­ke­nen.
Naar het kantoor van de Aal [Aal­moe­ze­nier]: HK.
Van 22.00 tot 24.00 feest bij de hos­pik­ken, waar on­der an­de­ren JW. ou­we beer was. Ook in de bar van de Char­ley [Char­ley Com­pag­nie] waar C. (van zon­dag­avond in de trein), bar­kee­per was. Een ge­wel­dig mooie fuif.
Op bed rond mid­der­nacht.
De fuif was buiten. Dat kon met dit weer.
Weer: zon, zon, zon.

*
Ik weet nog dat de tan­darts zei: “Dan eet je maar geen jam!”

Te­rug.

Hos­pik is de in­for­me­le mi­li­tai­re be­na­ming voor me­disch en ver­pleeg­kun­dig per­so­neel.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

13 juni 1973

Dagboek 1973

(Dag 501) Ik ben als dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon. Ik werk daar in het ma­ga­zijn voor au­to-on­der­de­len van een ga­ra­ge voor mi­li­tai­re voer­tui­gen. – Ik ‘druk’ me van­daag voor al­ler­lei tes­ten, maar ben wel een beet­je ze­nuw­ach­tig daar­over. (Om­dat ik vrees dat daar straf van kan ko­men: nooit leuk en al­tijd in het vrije week­ein­de.)

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 13 juni 1973.
Op rond 7.00. Twee keer appèl. Van­daag was er een test NBC, ZHKH, GID, Tank Herk. GZHZ.*
Zowel PB. als HW. en ik be­slo­ten om naar de dok­ter te gaan.
Ik had last van mijn keel. PB. kwam na mij aan de beurt en was een goe­de der­de. HW. kwam het laat­ste aan de beurt. PB. en ik zijn daar tot 9.20 blij­ven zit­ten en zijn toen naar de kan­ti­ne gegaan. Toen bleek dat er van­af 10.00 tot 10.30 pau­ze was. Samen met PB. ben ik toen naar de Be­vo [af­de­ling Be­voor­ra­ding] ge­wan­deld en we heb­ben daar een sleu­tel af­ge­ge­ven. Te­rug naar de Com­pag­nie. Om­dat ik naar de WC ging ben ik PB. kwijt­ge­raakt. Ook HW., die in­mid­dels van de dok­ter was te­rug­ge­keerd.
OW. was ook bij de dok­ter ge­weest. Niet we­ten­de wat ik moest doen ben ik naar de plaats­ver­van­gen­de Csm** ge­weest, Ser­geant-ma­joor D., en heb ge­vraagd wat te doen. Hij wist het niet en van JW. kreeg ik een idee: boek­jes le­zen bij de WZZ. Dat heb ik tot 12.00 ge­daan. Ik had wel een beet­je last van mijn ze­nu­wen.
Gegeten: warm worstje, kren­ten­bol.
Een keer appèl. Ma­ga­zijn. Ge­werkt!!! Bon­nen ver­werkt tot 17.00.
Gegeten: boon­tjes, ra­bar­ber, kip. Een goe­de maal­tijd.
Omdat JW. don­der­dag en vrij­dag ver­lof had, heb ik zijn brand­pi­ket over­ge­no­men. Hij had mij ook ge­matst met een don­der­dag ‘nacht­wacht­je’ op 17-5-73, zo­dat ik vrij­dags vrij had.
[Sergeant] JS. was com­man­dant brand­pi­ket en de OKP [Of­fi­cier Ka­zer­ne Pi­ket] was Ser­geant-ma­joor Smit van JHK. [Jacht­hoorn­korps: mu­ziek­korps.]
Even moesten we spuiten. Van 18.45 tot 19.15 zijn we met die he­le flau­we­kul be­zig ge­weest. Rond­om de ka­zer­ne ge­wan­deld. Naar de Wes­ter­kan­ti­ne. Twee ge­vul­de koe­ken: f. 0,50 en een co­la: f. 0,60 en een Boun­ty: 0,40 = f. 1,50.
Radio ge­luis­terd, ge­puz­zeld. Bar, pils­jes, Op bed rond 10.30 uur.
Weer: mooi, warm.

*
NBC: Nucleaire, Bi­o­lo­gische en Che­mi­sche oor­log­voe­ring.
ZHKH: Zelf­hulp, Ka­me­ra­den­hulp.
GID: Ge­vechts In­lich­tin­gen Dienst.
Tank Herk.: Tank­her­ken­ning.
GZHZ: Ge­zond­heids­zorg.

Te­rug.

**
CSM: Com­pag­nies-Ser­geant-ma­joor. Het hoofd van de ad­mi­ni­stra­tie van een com­pag­nie en de be­lan­grijk­ste man in dat on­der­deel. Ook wel de ‘Moe­der van de com­pag­nie’ ge­noemd.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

31 mei 1973

Dagboek 1973

(Dag 488) Ik ben Dienst­plich­tig mi­li­tair, maar van­daag bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch, want het is He­mel­vaarts­dag en mor­gen heb ik een dag com­pen­sa­tie­ver­lof.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 31 mei 1973.
Opgestaan tegen 12.00 – He­mel­vaarts­dag – VVDM-krant ge­le­zen. Ge­ge­ten: brood. Dag­boek ge­schre­ven.
Koffiedrinken rond 16.00. TV tot 17.00.
Pa met de au­to ge­hol­pen tot cir­ca 18.00
Gegeten: soep en co­te­let en brood. Pa ver­der ge­hol­pen.
We hielden tegen 19.30 op. Bui­ten ge­ze­ten tot 20.00. Ra­dio-op­na­mes tot 21.00 en dag­boek bij­wer­ken.
Koffie. TV tot mid­der­nacht
Boven getekend tot 02.00. Toen op bed.
Weer: vandaag: bewolkt, stil en toch mooi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.