2 mei 1973

Dagboek 1973

(Dag 459) Ik ben als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Oranje­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 Pa­inf­bat), bij de Staf-Staf-Ver­zor­gings­com­pag­nie. Ik werk in het ma­ga­zijn van een ga­ra­ge.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 2 mei 1973.
Niet gegeten.
Twee keer appèl, in Eer­ste Grijs [of­fi­ci­eel uni­form]. De nieu­we bri­ga­de­com­man­dant kwam ken­nis­ma­ken. Wie het is weet ik niet. Doet niet zo­veel ter za­ke. Hij is een bri­ga­de­ge­ne­raal. Daar­na, tij­dens het om­kle­den, kre­gen we alarm, met daar­na in­spec­tie door de Over­ste. Ein­de alarm 11.30. Kast in­rui­men.
Gegeten.
We hebben een nieu­we man, JW., een ouwe beer [zwaait bij­na af]. Bij de vol­gen­de lich­ting gaat hij af. (Hij is van 72-2 [fe­bru­a­ri 1972].)
Kantine: een cola f. 0,60.
Magazijn tot 17.00.
Bloemkool, worst, twee keer yog­hurt en ge­stoof­de ap­pels.
Gangsterfilm f. 1,00 Slech­te film.
Bar: vier pils plus een ham­bur­ger

Het alarm van van­mor­gen was ge­pland op 3 mei en was al be­kend sinds het gro­te ka­zer­ne­alarm, een week of zes ge­le­den, maar i.v.m. de oe­fe­ning van en­ke­le com­pag­nies is het een dag ver­legd, zo­dat het nu op 2 mei viel.
Voor de enkeling die om die re­de­nen (alarm) op 3 mei ver­lof had ge­no­men (o.a. B.) was dat een gro­te te­gen­slag. Zij zul­len wel ge­baald heb­ben.
Weer: koud, droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

19 april 1973

Dagboek 1973

(Dag 446) Ik ben als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Oranje­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 Pa­inf­bat), bij de Staf-Staf-Ver­zor­gings­com­pag­nie en werk in het ma­ga­zijn van een ga­ra­ge. – Mijn (aar­di­ge) col­le­ga OW. werd door zijn ma­ten ge­naaid. – Wij mo­gen op don­der­dag naar huis en ik ga naar mijn ou­ders in Her­ken­bosch, want mor­gen is Goe­de Vrij­dag en dan vecht het Ne­der­lands le­ger niet!

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 19 april 1973.
Op rond 7.00. Een keer appèl.
Wij, magazijn­pikken, kon­den naar het werk. De an­de­ren moes­ten een be­ëdi­ging voor­be­rei­den, die la­ter door het slech­te weer niet door­ging. OW. en ik heb­ben in het Ma­ga­zijn ge­schil­derd. We zijn in de kan­ti­ne ge­weest: een [brood­je] kaas, een ham, een kof­fie: f. 1,30.
Tot circa 12.15. Ge­geten: sla, vlees, rijs­te­pap.
OW. kon nog niet naar huis, om­dat hij door een maat ge­naaid is. Nor­maal staat hij ’s mor­gens om half 7 op. Dat zeg­gen ook zijn maat­jes. Maan­dag ech­ter lag hij tus­sen de mid­dag even op bed en viel in slaap. B. tracht­te hem te wek­ken en toen dat niet luk­te heeft hij Elnt [Eer­ste Lui­te­nant] VdM. op­ge­beld. Die heeft hem wak­ker ge­maakt. OW. kreeg vier da­gen licht [ar­rest]. Dins­dag op de schiet­baan is hij ook door B. ge­naaid. Toen OW. bij de Ca­di-wa­gen stond [Ca­di: can­ti­ne­dienst], riep B. al­le men­sen van de [af­de­ling] BOG.
OW. had dat niet ge­hoord en in plaats dat ze hem rie­pen, reed ieder­een weg. Zo­dat hij de he­le dins­dag en de an­de­ren al­leen ’s mor­gens, ge­scho­ten heb­ben.
Met WJ. tot sta­tion Arn­hem en J. en ik zijn tot Nij­me­gen met HK. mee­ge­re­den. Trein 13.53 uur en daar op de trein naar Den Bosch ge­stapt. Van Nij­megen tot Den Bosch en van Den Bosch tot Eind­hoven in de hal [bal­kon] ge­ze­ten en van­af Eind­ho­ven tot Roer­mond ge­staan. In Roer­mond: 15.30. Met bus f. 1,15 van 15.55. cir­ca 16.30 thuis. Krant. Ge­ge­ten: sla, yog­hurt. TV.
Weer: re­gen, re­gen, re­gen. Daar­om ging de be­ëdi­ging niet door.
Op bed tegen 24.00.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
OW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 april 1973

Dagboek 1973

(Dag 433) Ik ben als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Oranje­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 Pa­inf­bat), bij de Staf-Staf-Ver­zor­gings­com­pag­nie en werk in het ma­ga­zijn van een ga­ra­ge. Het is vrij­dag en ik mag van­avond weer naar huis, naar Her­ken­bosch. Ik reis een groot deel met de trein.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 6 april 1973.
Op 7.00. Niet gegeten.
Inspectie op de kamer. Twee keer ap­pèl.
Magazijn.
In plaats van Gees­te­lij­ke Vor­ming krij­gen we Zelf­hulp, ka­me­ra­den­hulp: ZHKH en Nu­cleai­re, Bac­te­rio­lo­gi­sche, Che­mi­sche oor­log­voe­ring: NBC.
Gegeten: o.a. runder­lap­je, si­naas­ap­pel, bo­nen, va­nil­le­pud­ding.
Magazijn, tot circa 14.15 uur, samen met OW.
JS. is Ser­geant van de Dag. [JS. is de com­man­dant van het ma­ga­zijn, maar als ser­geant van de dag heeft hij een func­tie el­ders.]
Om 15.30 stren­ge in­spec­tie van ser­geant B. Ge­luk­kig niet lui­te­nant VdM., die ook in­spec­teer­de, maar an­de­re ka­mers.
Gegeten: zure ha­ring, run­der­lap­je, twee kren­ten­brood­jes, ba­naan.
Met de auto van HK. naar sta­tion Arn­hem (Ah). Weg uit Ah om 17.28. Vrij ver­voer. Sa­men met B. en de ka­me­raad van AQ. Ge­sla­pen tussen Box­meer en Ble­rick.
SS. [een col­le­ga van PTT te Maas­tricht] heb ik in Roer­mond ge­spro­ken. Hij was in Ven­lo in­ge­stapt. Hij in­for­meer­de o.a. naar mijn stu­die. Ik zei dat ik al emp2 was. [emp2: em­plo­yé 2e klas­se bij PTT.]
Pap stond met zijn auto aan het sta­tion.
TV van 20.00 tot ± 23.15. Douche tot cir­ca 23.40 uur.
Weer: fris en veel regen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

11 maart 1973

Dagboek 1973

(Dag 407) Het is zon­dag en ik lo­geer bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch. Door de week ben ik dienst­plich­tig mili­tair. Ik moet van­avond weer te­rug naar de Oran­je­ka­zer­ne in Schaars­ber­gen, maar ik heb daar niet veel zin in en zoek naar een re­den om thuis te kun­nen blij­ven. Uit­ein­de­lijk ga ik toch maar weer naar het le­ger. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken klikt u hier voor het ori­gi­ne­le ad­res van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Zondag, 11 maart 1973.
Op circa 10.30.
Koffie drinken.
Gekaart van 11.30 tot rond 14.00 uur, met een on­der­bre­king voor het eten. Om­dat ik niet kaar­ten kan en het wel­licht ook nooit zal le­ren, heb ik to­taal f. 2,00 ver­lo­ren met zwik­ken*(1). Niet veel, dus, maar ik word er wel ont­zet­tend duf van. Ik kan niet kaar­ten en ik weet ook niet wel­ke kaar­ten ik moet op­gooi­en om goed te spe­len. Maar ja, ik be­rust er maar in.
Daarna met de auto van Pap van 14.30 tot 15.30 door de bos­sen ge­re­den en naar de stil­te ‘ge­luis­terd’. Het re­gen­de en er wa­ren geen die­ren, dus ook geen vo­gels, te be­speu­ren. Erg ge­zel­lig was het niet.
Terug 15.30. Koffie. TV. On­ge­veer an­der­half uur met [broer] P. met zijn [elek­tri­sche] ra­ce­au­to’s ge­speeld. Toen TV.
Gegeten: kip, ap­pel­moes, li­mo­na­de, erw­ten en wor­tel­tjes.
TV tot circa 19.30 uur.
Ik ga vanavond niet terug [naar de ka­zer­ne]. Ik ga mor­gen­vroeg naar de dok­ter en ga pro­be­ren en­ke­le da­gen thuis te blij­ven. Of het zal luk­ken? Erg ze­ker daar­van ben ik niet, maar dan heb ik wel de zon­dag­avond ver­diend.

Ik ga toch maar naar Schaars­ber­gen. Ik heb geen goe­de re­den [om thuis te blij­ven].
David Cas­si­dy*(2) treedt op in Rot­ter­dam.
Weg 21.30. In de bus (f. 1,15) zat reeds mijn maat uit Pos­ter­holt. In Roer­mond stap­te ook nog een kor­po­raal TS [Tech­nisch Spe­cia­list] in, die ik twee we­ken ge­le­den daar op het sta­tion was te­gen­ge­ko­men.
In Arnhem om 12.30 uur. [Ik koop de] Sol­da­ten­krant van de ex­treem link­se ‘wit­te’ BVD*(3): Bond van Dienstplichtigen.
Tegen 12.45: ka­zer­ne.
Weer: regen, koud. Hele dag be­wolkt.

*(1)
Zwik­ken: is een kaart­spel. Ik vind kaar­ten ver­ve­lend.
Wikipedia: Zwik­ken.

Te­rug.

*(2)
David Cassidy: ik vind de zan­ger en ac­teur Da­vid Cas­si­dy een aan­trek­ke­lij­ke jon­ge­man.
Hier staat hij op de fo­to, rechts, uiter­aard.
Wikipedia: Da­vid Cas­si­dy.

Te­rug.

*(3)
Wit­te BVD. De Wit­te BVD is de Vak­bond voor Dienst­plich­ti­gen, an­ders dan de re­gu­lie­re en veel gro­te­re Ver­eni­ging van Dienst­plich­ti­ge Mi­li­tai­ren: VVDM.
Archief IISG: BVD.
Wikipedia: VVDM.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 februari 1973

Dagboek 1973

(Dag 394) Ik ben als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 Pa­inf­bat), bij de Staf-Staf-Ver­zor­gings­com­pag­nie in het ma­ga­zijn van een ga­ra­ge. – In het bur­ger­le­ven werk ik bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht en ik ont­dek van­daag eerst de au­to van een col­le­ga en la­ter hem­zelf in de man­schap­pen­kan­ti­ne.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 26 februari 1973.
Op circa 7.10. Niet gegeten.
Appèl.
Magazijn: twee broodjes, f. 1,10.
Gegeten.
Magazijn. Ongeveer 16.00 moest ik naar de 11e Hrst. Cie TD [Her­stel­com­pag­nie Tech­ni­sche Dienst]. Ik ging samen met H. Toen wij de hoofd­poort uit­re­den zag ik een Ci­troën Dyane staan met een be­kend ken­te­ken. Nu wist ik dat dit het ken­te­ken was van de au­to van AQ. Hij moest dus in de ka­zer­ne zijn.
Het eten: snert, worst, si­nas­ap­pels. Rijs­te­pap.
Op de tv heb ik Top­pop ge­zien. Toen ben ik met B. naar een slech­te wes­tern ge­weest (f. 1,00) in de film­zaal.
Daarna ben ik alleen naar de kan­ti­ne ge­gaan en heb daar met AQ., die daar zat, sinds van­daag, drie pils ge­dron­ken. Hij was met een ka­mer­ge­noot, ook een Lim­bur­ger, uit Doen­ra­de, ge­loof ik.
Tot 10.15 in de kantine. AQ. zit bij de 131­ste Ver­bin­dings­dienst.
Weer: koud. In de zon is het wel te har­den. ’s Mor­gens en ’s avonds had het ge­vro­ren. Er lag ook wat sneeuw, ’s mor­gens.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

13 februari 1973

Dagboek 1973

(Dag 381) Ik ben als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Oranje­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 Pa­inf­bat), bij de Staf-Staf-Ver­zor­gings­com­pag­nie in het ma­ga­zijn van een ga­ra­ge. Van­daag krijg ik een nieu­we col­le­ga.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 13 februari 1973.
’s Morgens werd ik wak­ker en mijn hor­lo­ge wees 6.30 aan. RC. was op­ge­staan. Ik vroeg aan hem hoe laat het was en hij zei: “Ze­ven uur.” Ik stel­de mijn hor­lo­ge bij. Nu was, toen ik nog in Den Bosch lag [Isa­bel­la­ka­zer­ne], het twee keer voor­ge­ko­men dat mijn hor­lo­ge een half uur ach­ter liep. Dat kon nu dus ook zijn ge­beurd en ik stond op.
De kazer­ne­klok, die wij van­uit de on­ze kamer kun­nen zien wees vijf over half zes aan. Hij was vast­ge­vro­ren of zo­iets. Hij wees in geen ge­val de goe­de tijd aan.
Later informeerde ik bij een van de an­de­ren en die had het 7.45. Ik had het toen 8.15.
’s Morgens niet ge­ge­ten. Na het ap­pèl ging ik naar het Ma­ga­zijn. Brood­je (2x) bij de koffie f. 1,10.
Rond 11.00 kwam AM., nog een bol*, maar met een mu­ta­tie A3 voor zijn he­le dienst­tijd. Hij heeft het aan zijn hart. Hij komt on­ze ge­le­de­ren ver­ster­ken, wach­ten­de en ho­pen­de dat hij wordt af­ge­keurd.
Hij heeft ont­zet­ten­de last van ze­nu­wen en dat slaat soms op zijn hart. In dienst is dit er­ger dan in zijn bur­ger­le­ven. Vol­gens zijn ver­kla­ring.
In de pauze uiteraard ge­ge­ten. Na de mid­dag weer in het Ma­ga­zijn. En ’s avonds eten: boont­jes, aard­ap­pe­len, soep en een ap­pel.
Na het eten ben ik sa­men met de an­de­re Lim­lan­der [Lim­bur­ger] B. uit Ven­lo naar de film ge­gaan. f. 1,00 Cow­boy­film, of zo­als dat dan heet: een Wes­tern.
Ver­vol­gens naar com­pag­nies­bar. Drie pils: f. 0,95. Koek: f. 0,35. Het bier smaakt net zo slecht als in de kan­ti­ne.
Weer: vorst en dus koud.

*
Bol / bollen. Dit zijn re­kru­ten, sol­da­ten die nog maar net in dienst zijn, ook wel fil­ler ge­noemd: een nieuw op­ge­lei­de re­kruut die po­si­tie in­neemt van een af­ge­zwaai­de ouwe stomp, een sol­daat die zijn dienst­tijd er­op heeft zit­ten. Er zijn nog meer ter­men voor al­ler­lei sol­da­ten in be­gin, mid­den of ein­de van de dienst­tijd, maar de mees­te ben ik ver­ge­ten.
Mutatie A3. De jon­ge­man AM. had de mu­ta­tie A3. De ‘A’ is de eer­ste let­ter uit het acro­niem: ABOH­ZIS. Tij­dens de keu­ring voor mi­li­tai­re dienst, maar ook er­na, als je al goed­ge­keurd was, kon je af­ge­keurd wor­den op een van de vol­gen­de on­der­de­len van je ge­zond­heid.
A3 be­te­kent dat de jon­ge­man ge­deel­te­lijk af­ge­keurd werd naar aan­lei­ding van een al­ge­meen ge­brek of al­ge­me­ne ziek­te. In de prak­tijk be­te­kent het dat hij zijn dienst­plicht wel moet ver­vul­len, maar dat hij geen in­span­nen­de werk­zaam­he­den hoeft te doen en dat hij vrij­ge­steld is van deel­na­me aan oe­fe­nin­gen.
A: Alge­meen.
B: Boven­lic­haam.
O: Onder­li­chaam.
H: Horen.
Z: Zien.
I: Intel­li­gen­tie.
S: Sta­bi­li­teit.
Wikipedia: ABOH­ZIS.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

31 januari 1973

Dagboek 1973

(Dag 368) Ik ben sinds 8 ja­nu­a­ri jl. als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Krom­hout­ka­zer­ne te Ut­recht. Daar word ik op­ge­leid tot ma­ga­zijn­me­de­wer­ker: kan­toor­werk, dus, waar ik zo’n gro­te he­kel aan heb.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 31 januari 1973.
JB. die op onze ka­mer thuis­hoort slaapt over het al­ge­meen op ka­mer 107. Hij kruipt daar bij iemand in bed. Nu voel­de hij zich dins­dag­avond niet goed en kwam dus op zijn ei­gen bed lig­gen.
Op gegeven moment kwamen twee be­wo­ners van ka­mer 107, J. en W., en haal­den JB. (Lorre is zijn bij­naam, waar­om weet ik niet) op en brach­ten hem naar hun ka­mer. Even la­ter kwam een ser­geant-ma­joor en een ser­geant (Sgt) op onze ka­mer. (Het was on­ge­veer 0.30 uur.) Het licht moest uit en we moes­ten ons rus­tig hou­den. Hij ging naar de an­de­re ka­mer. Bij 107a stond een bed op de kas­ten en bij 107 stond JB. met zijn bed op de ta­fels. Hij was een si­naas­ap­pel aan het schil­len en zei te­gen de on­der­of­fi­cie­ren dat hij wak­ker werd en toen daar op de ta­fel stond, maar dat was na­tuur­lijk niet waar.
De jongens moesten hem te­rug­bren­gen en ie­der­een op die twee ka­mers 107 en 107a moest zich aan­kle­den. Ook die­ge­nen die al slie­pen en er niets mee te ma­ken had­den.
Circa 0.45 ston­den ze in ge­vechts­te­nue bui­ten en na een poos­je kwa­men ze weer naar bin­nen. Ze moes­ten zich om­kle­den in Eer­ste Grijs*(1) en helm op en kop­pel om. Ze moes­ten exer­ce­ren tot 01.10. Toen was de ko­me­die af­ge­lo­pen.
Ook op ka­mer 106 was een in­ci­dent voor­ge­val­len. Daar had­den ze ver­schil­len­de bed­den op scherp ge­zet en dat maak­te dus no­gal wat la­waai. Een van de bol­len die net te­rug­wa­ren van bi­vak en dus sla­pen wil­den, kwam woe­dend naar bo­ven en vroeg of ze stil wil­den zijn. De jon­gens moes­ten de bed­den weer in el­kaar zet­ten. Dat maak­te ook nog­al wat la­waai.
Toen kwam de­zelf­de bol (re­kruut) weer woe­dend naar bo­ven met een pio­niers­schop en heeft blijk­baar een ta­fel be­scha­digd.
Die bol moest op rap­port Cc*(2). (Uiter­aard.) Week­end bin­nen!!
Geslapen van rond 01.20 tot on­ge­veer 7.20
Op 7.30. Niet ge­ge­ten.
Theorie van Sgt Van O.: spel­let­jes. Pau­ze van 9.45 tot 10.30.
Theorie IGV [?] van Sgt-I. V. Ik had niet ge­leerd voor de test IGV. Van de vra­gen an­der­hal­ve be­ant­woord. Toch 47 pun­ten. Hoe dat kan weet ik niet.
Pauze van 11.00 tot 13.00.
Gegeten: erwten met wor­tel­tjes. Was goed eten.
Voordat ik ging spor­ten kreeg ik nog een dienst­fiets = dienst­bril. Sport was op de storm­baan [=hin­der­nis­baan] en bin­nen.
Om 14.45 heb ik me om­ge­kleed tot 15.10 en pau­ze van 15.10 tot 15.30 uur.
Opruimen lokaal 140, in ge­bouw Cc, on­der lei­ding van Sgt. V.d. L.
Toen naar de Gees­te­lij­ke Vor­ming. Ik ging naar geen van de drie gees­te­lij­ke vor­mers.
Ik werd door Sgt DH. voor de keu­ze ge­steld of de aal, [aal­moe­ze­nier] of de do­mi­nee, of de hu­ma­nist. Ik zei dat ik maar naar de aal ging. De an­de­re die ook ner­gens heen ging, moest mee op rap­port Cc. La­ter heeft hij ge­lijk ge­kre­gen. Hij hoef­de ner­gens heen.
Ik kon de aal niet vin­den en had daar ook geen be­hoef­te aan. Ik heb wat door het ge­bouw rond­ge­slen­terd en over het ka­zer­ne­ter­rein ge­wan­deld. Toen ben ik naar mijn ka­mer ge­gaan.
Omgekleed, ge­ge­ten en plun­je­baal in­ge­pakt.
Met L., S., V.d. B., A., een ka­mer­ge­noot van hen en ik, zijn we naar Pad­dys bar ge­gaan [in cen­trum Ut­recht]. Vijf pils, een co­la: f. 6,00
Naar het Ka­tho­liek Mi­li­tair Te­huis (KMT) ge­gaan en te­rug naar Pad­dys bar. Een pils, een co­la: f. 2,00 Een friet zon­der (ma­yo­nai­se) en kro­ket: f. 1,00
Op de kazerne 23.55 uur.
Iedereen behalve AK., MC. en JB., had zijn plun­je­zak in­ge­pakt. Al­leen J. en ik had­den ook de de­kens in­ge­pakt.
Weer: hele mor­gen zon, bij hel­de­re he­mel. Na de mid­dag be­wolkt, maar droog.
Maand­over­zicht.
Ja, wat zal ik schrij­ven?
Van Den Bosch naar Ut­recht. Van een stren­ge naar een slap­pe ka­zer­ne.
Veel mensen krij­gen op de Krom­hout tien of meer ke­ren een laat­ste waar­schu­wing en na een maand waar­schu­wen is in de laat­ste week twee of drie keer een straf uit­ge­deeld in de vorm van twee da­gen licht [licht arrest], om­dat be­tref­fen­de per­so­nen R. en W. (wie nog meer, weet ik niet) geen haar­net­je*(3) droe­gen.
In Den Bosch werd één keer een laat­ste waar­schu­wing ge­ge­ven en ver­der vol­gde straf, be­hal­ve die ene keer bij JG., die zijn ge­weer niet goed schoon had ge­maakt en een be­ris­ping kreeg.
Eén jaar dag­boek, pre­cies 1.100 blad­zij­des. Dit maand­over­zicht moet te­vens een jaar­over­zicht zijn, maar dat is me te­veel werk en over 99 jaar geef ik wel een eeuw­over­zicht.

*(1)
Eerste Grijs. Het Eer­ste grijs is het bes­te uni­form van de mi­li­tair dat hij draagt bij spe­ci­a­le ge­le­gen­he­den. In an­de­re si­tu­a­ties loopt hij rond in ge­vechts­te­nue of in een over­all, in de kleur le­ger­groen.

Te­rug.

*(2)
Bol / bollen. Dit zijn re­kru­ten, sol­da­ten die nog maar net in dienst zijn, ook wel fil­ler ge­noemd: een nieuw op­ge­lei­de re­kruut die po­si­tie in­neemt van een af­ge­zwaai­de ouwe stomp, een sol­daat die zijn dienst­tijd er­op heeft zit­ten. Er zijn nog meer ter­men voor al­ler­lei sol­da­ten in be­gin, mid­den of ein­de van de dienst­tijd, maar de mees­te ben ik ver­ge­ten.
Raport Cc: De Cc is de com­pag­nies­com­man­dant. Rap­port Cc be­te­kent dat je vol­gens een (on­der­)of­fi­cier iets straf­baars hebt uit­ge­haald en de com­pag­nies­com­man­dant be­paalt dan de straf, of spreekt je vrij. Een aan­tal da­gen licht ar­rest, of zwaar ar­rest, of een week­ein­de bin­nen, zo­dat je niet naar huis kunt. Bij licht ar­rest wordt je niet op­ge­slo­ten, maar mag je ’s avonds geen bur­ger­kle­ding aan­trek­ken en moet je je voor een be­paald tijd­stip één of meer­de­re ke­ren bij de wacht­com­man­dant mel­den. Je mag na­tuur­lijk ook niet de ka­zer­ne ver­la­ten.

Te­rug.

*(3)
Haarnetjes: sinds 1971 mag een dienst­plich­tig sol­daat zijn haar zo lang dra­gen als hij wil, maar bij het uit­voe­ren van de dienst zijn haar­net­jes ver­plicht, wan­neer de leng­te van het haar ge­vaar­lijk kan zijn.
Op 15 maart 1971 meld­den zich 388 dienst­plich­ti­gen bij het Ar­til­le­rie Op­lei­dings­cen­trum in Ber­gen op Zoom. Eén van de jon­ge re­kru­ten is de twin­tig­ja­ri­ge Ri­nus Wehr­mann uit Den Haag. Hij, en veer­tien an­de­ren, krij­gen di­rect te ho­ren dat ze naar de dienst­kap­per moe­ten. Ri­nus ver­tikt het zijn schou­der­lan­ge ma­nen af te la­ten knip­pen. Wehr­mann gaat op zijn eer­ste dag me­teen in ar­rest we­gens het wei­ge­ren van een dienst­be­vel. De krijgs­raad ver­oor­deelt hem op 26 mei tot één jaar en ne­gen maan­den cel. Nog geen maand la­ter is niet al­leen Ri­nus Wehr­mann vrij, maar ook de mi­li­tai­re haar­dracht. Tot ver­bijs­te­ring van de le­ger­lei­ding. Hoe had het zo ver kun­nen ko­men?
Bron: is­ge­schie­de­nis. Hip­pie­le­ger.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

18 januari 1973

Dagboek 1973

(Dag 355) Ik ben sinds be­gin de­ze maand als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Krom­hout­ka­zer­ne te Ut­recht. Daar word ik op­ge­leid tot ma­ga­zijn­me­de­wer­ker: kan­toor­werk, dus, waar ik zo’n gro­te he­kel aan heb.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 18 januari 1973.
In slaap rond 01.45. Op 7.30. Niet ge­ge­ten. Theo­rie. Om 10.30 het wa­pen uit werk­plaats ge­haald en naar de wa­pen­bun­ker ge­bracht: FAL*(1) en een ge­deel­te van een mor­tier.
Eten: nasi goreng: re­de­lijk goed.
Appèl. (Zoals gewoonlijk 13.10) In het les­lo­kaal van­af 13.40 tot 14.00 met ser­geant Van O. en en­ke­le an­de­re ser­gean­ten spi­ri­tis­me*(2) be­dre­ven. Ik­zelf heb, even­als de vo­ri­ge keer, niet lij­fe­lijk mee­ge­daan.
Het laatste uur had­den we Gees­te­lij­ke Vor­ming. Met drie man wa­ren we daar. Raads­man T. heeft in gro­te lij­nen de Hu­ma­nis­ti­sche ge­dach­te uit­ge­legd.
Aan de CC Groot-Majoor K. ge­vraagd of ik naar Su­ri­na­me*(3) kan wor­den uit­ge­zon­den. Er was een he­le klei­ne kans en ik moest maar een ver­zoek­je schrij­ven.
Gelezen: sol­da­ten­krant van de Wit­te BVD*(4). Hu­ma­nis­ti­sche boek­jes.
Kantine: 20.00 tot 22.30. Een pils van H. die op O5*(5) is af­ge­keurd. (Splin­ter in de knie.)
Één Cola, één kof­fie plus koek f. 1,00
23.30 op bed.
Weer: fris, droog

*(1)
FAL: Fu­sil Auto­ma­ti­que Lé­ger: in het le­ger spreekt men van het wa­pen als het om een ge­weer gaat. In mijn ge­val is het ‘het wa­pen’ een FAL-ge­weer. Je mag ‘het wa­pen’ niet bij je hou­den in vre­des­tijd, maar het moet in de wa­pen­bun­ker op­ge­bor­gen wor­den.
Wikipedia: FAL.
Mijn wapen was ken­ne­lijk in de re­pa­ra­tie ge­weest, maar dat ver­meldt het dag­boek niet. Wat ik be­doel met en een ge­deel­te van een mor­tier weet ik (in 2018) niet meer.

Te­rug.

*(2)
Spiritisme. Eer­gis­te­ren tij­dens de les bij de les van Ser­geant Van O. werd een vorm van spi­ri­tis­me ge­pro­beerd. Een man met vier keer twee vin­gers op­til­len. Dat gaat niet. Dan ge­za­men­lijk de han­den bo­ven zijn hoofd be­we­gen en dan weer pro­be­ren en zie: het gaat. (Dit is vol­gens mij geen spi­ri­tis­me maar een soort zelf­hyp­no­se.)

Te­rug.

*(3)
Su­ri­na­me: Su­ri­na­me is in 1973 nog een on­der­deel van het Ko­nink­rijk Ne­der­land. Nu ik toch in mi­li­tai­re dienst ben, wil ik wel op staats­kos­ten naar de tro­pen. (Het is uit­ein­de­lijk niet ge­lukt.)
Wikipedia: Su­ri­na­me (Ko­nink­rijk der Ne­der­lan­den)
CC Groot-Majoor: CC = is de func­tie van de­ze mi­li­tair: Com­pag­nie-com­man­dant. Groot-Ma­joor: dit is de mi­li­tai­re rang van de­ze Com­pag­nie-com­man­dant.

Te­rug.

*(4)
Wit­te BVD. De Wit­te BVD is de Vak­bond voor Dienst­plich­ti­gen, an­ders dan de re­gu­lie­re en veel gro­te­re Ver­eni­ging van Dienst­plich­ti­ge Mi­li­tai­ren: VVDM.
Archief IISG: BVD.
Wikipedia: VVDM.

Te­rug.

*(5)
O5: De jon­ge­man werd op O5 af­ge­keurd. ‘O’ is de der­de let­ter uit het acro­niem: ABOH­ZIS. Tij­dens de keu­ring voor mi­li­tai­re dienst, maar ook er­na, als je al goed­ge­keurd was, kon je af­ge­keurd wor­den op een van de vol­gen­de on­der­de­len van je ge­zond­heid. O5 be­te­kent dat de jon­ge­man af­ge­keurd werd naar aan­lei­ding van een ge­brek of ziek­te aan / in zijn on­der­li­chaam.
A: Alge­meen.
B: Boven­lic­haam.
O: Onder­li­chaam.
H: Horen.
Z: Zien.
I: Intel­li­gen­tie.
S: Sta­bi­li­teit.
Wikipedia: ABOH­ZIS.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 januari 1973

Dagboek 1973

(Dag 343) Ik ben sinds no­vem­ber jl. dienst­plich­tig mi­li­tair, maar dit week­ein­de ben ik bij mij ou­ders, die in Roer­mond wo­nen. – Ik ga naar Maas­tricht, waar ik tot en­ke­le maan­den ge­le­den woon­de, om­dat ik daar nog steeds een post­bus be­zit.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 6 januari 1973.
Ik ben jarig. Word nu 22 jaar. Een ouwe bok. Nog steeds geen vrien­din.
Opgestaan cir­ca 8.30. Met trein van 10.30 naar Maas­tricht. Daar naar het post­kan­toor en f. 80,00 af­ge­haald.
Naar opticien Kramp. In drie uur was mijn bril klaar, f. 6,05.
Paddock: twee pils­jes, één brood­je.
Per 10 januari wordt het pils een stui­ver duur­der. De Pad­dock had de­ze prijs­ver­ho­ging nu reeds in­ge­voerd, zo­dat de kos­ten drie keer 0,85 = f. 2,55 wa­ren.
Een vlaai voor circa f. 5,50, een puz­zel­boek­je plus pot­lood = f. 2,45.
Een plaat van T-Rex [En­gel­se band] f. 13,90.
F. 15,00 van Oma, f. 5,25 van [broer] P., f. 10,00 van [broer] J. Een ka­len­der van Pa en Ma: voor mijn ver­jaar­dag.
In de trein van 15.53 tot Sit­tard met een ou­de­re heer zit­ten pra­ten. In Sit­tard stap­te de­ze met zijn vrouw uit. Ook een juf­frouw die schuin te­gen­over mij zat. Die ver­gat daar­bij haar Nieuwe Re­vue (week­blad) en De Lim­bur­ger [dag­blad]. Ik heb bei­de ge­pakt, na­dat ik ge­wacht had of zij te­rug zou ko­men.
Thuis tv ge­ke­ken en ge­puz­zeld.
Weer: koud, droog.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 november 1973

Dagboek 1973

(Dag 647) Ik ben als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Oranje­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12e Pa­inf­bat), bij de Staf-Staf-Ver­zor­gings­com­pag­nie. Ik werk daar in een ma­ga­zijn voor au­to-on­der­de­len. – Van­daag pro­beer ik, vruch­te­loos, on­der een ver­plich­te schiet­oe­fe­ning uit te ko­men.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 6 november 1973.
Op 6.30. Gegeten: brood, melk.
Zo vroeg op­staan: dit was ver­plich­te re­veil­le. De UZI-schut­ters had­den schiet­oe­fe­nin­gen.
Het appèl was bin­nen, want het re­gen­de en was koud.
In het Magazijn tot 12.00 uur ge­werkt.
AOOMb N. ligt na een hart­aan­val in het zie­ken­huis.
N. is op één na de hoog­ste baas bij 11 TD. (De eer­ste is Ma­joor VdK.) Hij was een ont­zet­ten­de druk­te­ma­ker, maar dan al­leen als er iets niet klop­te, wat bij ons no­gal eens voor­kwam. Toch kwam hij bij mij over als een soort va­der­fi­guur.
Gegeten: brood, melk.
Een keer appèl.
Rond 15.30 uur bij S4Tgv, Smi DG., tot 16.00. Daar hoor­de ik dat de Be­vo-schrij­vers, dat zijn WJ., GP., RG. en RvS. niet hoef­den te gaan schie­ten. Dit ver­tel­de de S4 te­le­fo­nisch aan de CSM.*
Toen ik bij de BOG kwam vroeg ik aan Ser­geant-ma­joor DJ. of hij dat voor mij ook re­ge­len kon.
Eerder deze week gaf hij toe­stem­ming, na veel pra­ten mij­ner­zijds, om naar het vor­mings­cen­trum De Vlas­ak­kers in Amers­foort te gaan. Van­daag zegt hij dat dit niet gaat, van­we­ge de hoe­veel­heid werk. Ser­geant M. vond het goed dat ik ging. Die da­gen zijn maan­dag 12, dins­dag 13 en woens­dag 14 no­vem­ber.
Toen ik dus aan DJ. vroeg of ik moest gaan schie­ten, zei hij: “Luis­ter, jij wilt drie da­gen gaan fees­ten…”
“Oké,” zei ik, “ik ga wel schie­ten.”
Tot 17.00 in het Ma­ga­zijn ge­ble­ven.
Gegeten: sla, worst: niet te eten. Melk, si­naas­ap­pel.
Van 18.00 tot 19.00 heb­ben GP. en ik het van­daag twee maan­den ou­de spin­nen­web af­ge­bro­ken [aan het pla­fond van onze kamer] en een nieuw ge­maakt van dik­ker, ge­kleurd en oran­je touw.
Tot 19.30 ge­was­sen en om­ge­kleed en daar­na tot 22.00 naar de VVDM.
De vergadering, bij­ge­woond door dis­tricts­co­ör­di­na­tor GvK, heeft, zoals ik la­ter van AG. hoor­de, tot cir­ca 01.15 ge­duurd.
Ik ben samen met AM. een ham­bur­ger gaan eten en een pils­je drin­ken in de Ost bar. Daar­na heb ik al­les klaar­ge­maakt om mor­gen te gaan schie­ten.
Rond 22.00 in de bar.
Bed circa 23.00 uur.
Weer: koud en heel veel re­gen. On­ge­veer vijf mi­nu­ten zon.

*
Ad­ju­dant On­der­of­fi­cier Ma­te­ri­aal­be­heer­der: AOOMb.
Tech­nische Dienst: 11 TD.
Sec­tie 4 Toe­ge­voegd: S4Tgv.
Ser­geant-ma­joor in­struc­teur: Smi.
Com­pag­nies­ser­geant-ma­joor: CSM.
Ba­tal­jons­on­der­houds­groep: BOG.
Bar van de On­der­steu­nings­groep: Ost bar.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.