15 september 1973

Dagboek 1973

(Dag 595) Ik ben als dienst­plich­tig mi­li­tair bij het 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon. (12­pa­inf­bat), bij de Staf-Staf Ver­zor­gings­com­pag­nie. We zijn sinds maan­dag jl. op oe­fe­ning in Duits­land voor de groot­ste NATO / NAVO – oe­fe­ning sinds het ont­staan van die or­ga­ni­sa­tie: Big Fer­ro*. Dit is dus de zes­de dag dat we on­der­weg zijn. Voor al­le deel­ne­men­de mi­li­tai­re een­he­den geldt de zo­ge­naam­de ‘Zoe­loe­tijd’, waar­op al­le klok­ken ge­lijk­ge­steld zijn. – Ook tij­dens de­ze oe­fe­ning is mijn func­tie, even­als in Ne­der­land, me­de­wer­ker van het ma­ga­zijn voor re­ser­ve­on­der­de­len voor mi­li­tai­re voer­tui­gen.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 15 september 1973.
Alle tijden: zoeloetijd
Op 2.00. Wacht­lo­pen. Een wacht­woord is niet be­kend.
Weer: fris.
Circa 3.45 uur kwa­men er twee voer­tui­gen het kamp bin­nen. YP408 PWCO (Pant­ser Wiel Com­man­do). Die moes­ten brand­stof (die­sel) en re­ser­ve­de­len heb­ben. Na­me­lijk een scha­ke­laar 7-stan­den en re­flec­tor kop­lamp. Voer­tui­gen: S32 ging even la­ter weer weg. C2 bleef op het kamp. (Tot de laat­ste dag.)
Tegen 4.00 in bed. Rond 6.00 een de­ken in slaap­zak ge­daan. (Koud.)
Cira 9.00 Op­ge­staan. Niet ge­ge­ten.
Tot ongeveer 13.00 rond­ge­han­gen. Daar­na kon­den we dou­chen in de le­ger­plaats Hoh­ne (Ber­gen) in het ge­bouw van het Staf­es­ka­dron van het 41­Tank­ba­tal­jon. Er was daar al­leen maar koud wa­ter.
Terug op het kamp tegen 14.00. Rond­ge­han­gen en ge­ge­ten uit het voed­sel­pak­ket. Krant van vrij­dag ge­le­zen. (Cou­rant Nieuws van de Dag: aan­hang­sel van de Te­le­graaf.)
’s Avonds mijn wa­pen in­ge­le­verd bij Kor­po­raal Tech­nisch Spe­ci­a­list (Kpl TS) H. in diens YP408 PWVr. (Pant­ser Wiel Vracht) S35.
Vanaf 17.00 op wacht tot 17.30. Toen gaan eten. Sla, kom­kom­mer en twee stuk­ken vlees. Mes­tins om­spoe­len (na één week) in warm wa­ter. [Mes­tin: een mi­li­tair voer­der­bak­je.]
Tot 19.00 rondgehangen.
Café: drie pils, twee co­la. Sa­men met OW. en DH. die nu de bij­naam Den Dooie heeft. (Wat een ver­ve­len­de ke­rel.)
Circa 23.00 in bed.
Weer: overdag heer­lijk warm. ’s Avonds koud.

*
BIG FERRO: NATO / NAVO-oe­fe­ning on­der lei­ding van de Ne­der­land­se lui­te­nant-ge­ne­raal F. (Ferry) E. Meijn­derts.
– 12 – 21 sep­tem­ber 1973 in Hoh­ne, Duits­land.
– Hoogste aantal mi­li­tai­ren in vre­des­tijd op de been ge­bracht.
– 24.000 Ne­der­land­se mi­li­tai­ren.
– 8.000 Bel­gen, Ame­ri­ka­nen en Duit­sers.
– 120 ton le­vens­mid­de­len per dag.
– 1800 ton brand­stof per dag.
– 10.000 voer­tui­gen en tanks.

– Majoor Schuur­mans: ‘Je moet door die lan­ge ha­ren heen­kij­ken en dan zie je wat een pracht­ke­rels het zijn.’ [Lan­ge ha­ren: vrij­wel al­le Ne­der­land­se sol­da­ten heb­ben lan­ge ha­ren. Van de bui­ten­lan­ders geen één.]

Voor een niet on­aan­zien­lijk deel dank­te men het suc­ces­vol­le ver­loop van Big Fer­ro aan het sta­biel zo­mer­se weer. Zon­dag­avond toen de een­he­den tus­sen Lü­ne­burg en Uel­zen de nieuwe po­si­ties voor fase II had­den in­ge­no­men, vie­len de eer­ste drup­pels, maar toen had het zon­net­je het mo­reel al zo hoog ge­hou­den, dat 40.000 man, die vier da­gen en nach­ten met 13.000 voer­tui­gen had­den rond­ge­re­den, niet één bur­ge­mees­ter­lij­ke klacht had­den ver­oor­zaakt. De scha­de be­perk­te zich tot en­ke­le licht be­scha­dig­de ber­men.

Big Ferro, het hu­za­ren­stuk van het Le­ger­korps is voor­bij.
Don­der­dag 20 sep­tem­ber om 13.00 uur geeft lui­te­nant-ge­ne­raal F.E. Meijn­derts het sig­naal ‘ein­de oe­fe­ning’. De com­man­dant van Eer­ste Le­ger­korps kan de ba­lans op­ma­ken van bij­na twee we­ken oe­fe­nen en de veer­tig­dui­zend deel­ne­mers kun­nen de tocht naar huis aan­van­gen. Te­vre­den, want hun in­zet heeft de­ze mam­moet­oe­fe­ning tot een ge­denk­waar­dig feit in de ge­schie­de­nis van de Ko­nink­lij­ke Land­macht ge­maakt.

Bron (originele tekst iets aan­ge­past): 13 ZVE.
Wikipedia: Luitenant-Generaal Ferry E. Meijnderts.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

2 september 1973

Dagboek 1973

(Dag 582) Ik ben als dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, maar het is van­daag zon­dag en ik ben bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch. Van­avond reis ik weer naar de ka­zer­ne. – Mijn oma heeft in ju­li jl., tij­dens een ope­ra­tie, een hart­stil­stand ge­had en ligt in coma. Zij is fei­te­lijk her­sen­dood. Mijn opa woont sinds­dien bij mijn ou­ders. Mijn moe­der gaat per week vaak naar het Sint An­na­dal Zie­ken­huis in Maas­tricht om haar moe­der te be­zoe­ken.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 2 september 1973.
Op 10.30. Douche. Eten. Dag­boek bij­wer­ken van 13.00 tot nu 15.30.
Samen met Opa, met de wa­gen, via de Don­der­berg [woon­wijk in Roer­mond] naar het sta­tion. Ma­ma daar op­ge­haald, die was naar Oma ge­weest. Oma gaat ach­ter­uit.
Thuis tegen 16.15.
Twee koffie en vlaai.
Tekenen.
Rond 18.05 gegeten.
Tekenen. Nu circa 19.30.

Vanaf 20.00 Tv ge­ke­ken, o.a. sport en van­af 20.20 tot 21.20 uur “Het meis­je met de blau­we hoed“, een klucht over het mi­li­tai­re le­ven in de ja­ren twin­tig. [Naar een ro­man van Jo­han Fa­bri­ci­us.]
Op de fiets naar Roer­mond. Fiet­sen­stal­ling f. 1,75.
Trein (ver­hoog­de prijs per 1 sep­tem­ber) 5,20. Was eerst f. 4.90 (Dit is de hal­ve prijs.) [De halve prijs is spe­ci­aal voor mi­li­tai­ren.]
Samen met V. en C. naar Arn­hem via Den Bosch.
Oranjekazerne tegen half een. AM. en RvS. wa­ren al op de ka­mer. Om 01.00 naar bed.
Weer: regen, regen, fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

20 augustus 1973

Dagboek 1973

(Dag 569) Ik ben als dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon. (12painfbat) – Ik werk in het ma­ga­zijn voor au­to-on­der­de­len van een ga­ra­ge voor mi­li­tai­re voer­tui­gen. – Om­dat het de laat­ste tijd zo warm was, hoef­den we geen ver­plicht hoofd­dek­sel (ba­ret) te dra­gen, maar van­af van­daag moet die weer op.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 20 augustus 1973.
Op rond 7.00. Niet gegeten.
Een keer appèl. Omdat onze com­pag­nie Com­pag­nie van Dienst was, be­stond het Ver­zor­gings­pe­lo­ton maar uit vijf of zes men­sen.
Ik ben naar de apo­theek ge­weest, maar mijn pil­len wa­ren nog niet aan­we­zig.
Magazijn: choco­la­de­melk f. 0,35. Twee brood­jes kaas f. 1,10.
In het Ma­ga­zijn heb ik de ban­den [au­to­ban­den] uit­ge­zocht voor wel­ke com­pag­nie­ën ze zijn.
Gegeten: o.a. roer­ei met to­maat: niet te eten. Brood, melk.
Een keer appèl.
Magazijn.
JS. is Ser­geant van de Dag: SvdD.
De CC. [Com­pag­nies­com­man­dant: CC.] ge­vraagd (te­le­fo­nisch) wan­neer mijn be­klag* be­han­deld wordt. Zo­dra ik tijd heb moest ik bij hem komen.
Twee flesjes Seven-up f. 1,30. Ik ben in de pau­ze in slaap ge­val­len.
Van circa 15.00 tot 16.00 naar 11 TD. [11e ba­tal­jon Tech­nische Dienst.]
Om 16.10 bij CC. ka­pi­tein K. en om 16.30 zei hij mij dat hij de Over­ste ge­spro­ken had. Ze wa­ren er nog mee be­zig. Het duur­de wel lang, zei de CC.
Rond 17.00 gewassen.
Gegeten 17.30: aard­ap­pe­len met jus, om­dat sa­vooie­kool in kaas­saus niet te eten is, ker­ry­soep, vlees, si­naas­ap­pel.
Voor JS. van 18.00 tot 18.50 op de Dag­ka­mer ge­ze­ten. Jan was SvdD.
Tegen 19.20 naar de VVDM, tot 22.30. Er wa­ren twee men­sen van de Sak­sen Wei­mar­ka­zer­ne [in Arn­hem] en GvK, dis­tricts­co­ör­di­na­tor VVDM. Ge­spro­ken is over de kom­pen­sa­tie-ak­tie.
Ost bar [bar van de On­der­steu­nings­com­pag­nie]: twee pils f. 1,00. Twee koe­ken: f. 0,60.
Grenadiersbar 11 Pa­inf­brig: één pils f. 0,45. Dit is een mooie, ge­zel­li­ge bar. [11 Painf­brig: 11e Pant­ser­in­fan­te­rie­bri­ga­de.]
Rond 23.30 In bed.
Weer: minder warm. Ba­ret­ten moe­ten weer ge­dra­gen wor­den, sinds een week.

*
Omdat het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers zich bij­zon­der voel­de en dus re­pre­sen­ta­tief voor de dag wil­de ko­men, wil­den de su­pe­ri­eu­ren dat de ko­pe­ren em­ble­men op de ba­ret­ten in de zon schit­ter­den. Daar­voor was ge­re­geld poet­sen met ko­per­poets nood­za­ke­lijk, maar de over­heid ver­strek­te geen ko­per­poets en het ba­tal­jon had geen geld om vol­doen­de ko­per­poets te ko­pen. Er kwam dus een dienst­be­vel dat de sol­da­ten zelf ko­per­poets moes­ten ko­pen.
Nu deed zich het pro­bleem voor dat su­pe­ri­eu­ren niet mo­gen be­slis­sen over de be­ste­ding van de wed­de [loon] van hun on­der­ge­schik­ten. Ik ging daar­om in be­klag te­gen dit dienst­be­vel en werd uit­ein­de­lijk in het ge­lijk ge­steld. Ik hoef­de geen ko­per­poets te ko­pen en als het ba­tal­jon blin­ken­de ba­ret­em­ble­men wil­de zien, moest het ko­per­poets aan de sol­da­ten ver­strek­ken, gra­tis en voor niets.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

10 juli 1974

Dagboek 1974

(Dag 893) Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Heer­len. Van­daag ben ik aan het werk in Bruns­sum. – Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tand­arts T.J. Bot­ke. – In mijn vrije tijd volg ik een schrif­te­lij­ke cur­sus Frans. – Ik heb een vruch­te­lo­ze po­ging on­der­no­men om te ver­ma­ge­ren door min­der te eten, maar ik drink ge­woon­lijk veel bier en ben me er ken­ne­lijk niet be­wust van dat ik daar de oor­zaak moet zoe­ken van mijn on­ge­wens­te ge­wichts­toe­na­me.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 10 juli 1974.
Hele dag in Bruns­sum. Be­stek 801 941 KA. Cir­ca 15 km. ge­re­den.
’s Avonds, sinds 17 juni 1974, weer eten ge­kookt. Ik had dit een tijd over­ge­sla­gen. Een (mis­luk­te) po­ging om te ver­ma­ge­ren.
Gedoucht.
Een broek­zak op mijn da­ge­lijk­se broek ge­naaid.
Een half uur­tje Frans ge­leerd.
Weer: veel bewol­king, druk­kend be­nauwd warm.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

9 juli 1973

Dagboek 1973

(Dag 527) Ik ben dienst­plich­tig mi­li­tair, maar ik heb va­kan­tie. Dit is de eer­ste dag van twee we­ken vrij. Ik lo­geer bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch, maar die gaan van­daag zelf met va­kan­tie naar Fries­land. Ik ben dus al­leen thuis.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 9 juli 1973.
Op rond 8.30.
Pa en Ma gin­gen met oom T. mee naar Fries­land. Ook [broer] P.
J. [broer] was gis­te­ren­avond al weer naar de En­gel­bert van Nas­sau­ka­zer­ne in Roo­sen­daal te­rug­ge­keerd.
Voor f. 6,00 heb ik 15 me­ter elek­tri­ci­teits­ka­bel ge­haald en heb de ex­tra bel [voor de te­le­foon] aan­ge­slo­ten.

Gezonnebaad. Een beet­je rood ge­wor­den. ’s Avonds voor f. 2,30 een por­tie friet ge­haald met mayo­nai­se, zuur­vlees en een ha­ring.
Blackie, de mar­mot van P., heb ik de he­le dag bui­ten la­ten lo­pen in een ren van bouw­ste­nen.
Het schil­de­rij Stil­le­ven waar­aan ik in sep­te­mber was be­gon­nen en eind april had ver­be­terd heb ik over­ge­schil­derd met het pa­let­mes en er zijn klei­ne roos­jes ont­staan, ge­maakt met het pa­let­mes.
Het dagboek heb ik ’s mid­dags bui­ten en la­ter op de avond van 20.00 tot 22.30 bij­ge­werkt
Gras gesproeid.
Even tot 23.00 tv ge­ke­ken en toen op bed.
Weer: redelijk goed. Zon­ne­bad weer. Af en toe be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.