18 januari 1973

Dagboek 1973

(Dag 355) Ik ben sinds be­gin de­ze maand als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Krom­hout­ka­zer­ne te Ut­recht. Daar word ik op­ge­leid tot ma­ga­zijn­me­de­wer­ker: kan­toor­werk, dus, waar ik zo’n gro­te he­kel aan heb.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 18 januari 1973.
In slaap rond 01.45. Op 7.30. Niet ge­ge­ten. Theo­rie. Om 10.30 het wa­pen uit werk­plaats ge­haald en naar de wa­pen­bun­ker ge­bracht: FAL*(1) en een ge­deel­te van een mor­tier.
Eten: nasi goreng: re­de­lijk goed.
Appèl. (Zoals gewoonlijk 13.10) In het les­lo­kaal van­af 13.40 tot 14.00 met ser­geant Van O. en en­ke­le an­de­re ser­gean­ten spi­ri­tis­me*(2) be­dre­ven. Ik­zelf heb, even­als de vo­ri­ge keer, niet lij­fe­lijk mee­ge­daan.
Het laatste uur had­den we Gees­te­lij­ke Vor­ming. Met drie man wa­ren we daar. Raads­man T. heeft in gro­te lij­nen de Hu­ma­nis­ti­sche ge­dach­te uit­ge­legd.
Aan de CC Groot-Majoor K. ge­vraagd of ik naar Su­ri­na­me*(3) kan wor­den uit­ge­zon­den. Er was een he­le klei­ne kans en ik moest maar een ver­zoek­je schrij­ven.
Gelezen: sol­da­ten­krant van de Wit­te BVD*(4). Hu­ma­nis­ti­sche boek­jes.
Kantine: 20.00 tot 22.30. Een pils van H. die op O5*(5) is af­ge­keurd. (Splin­ter in de knie.)
Één Cola, één kof­fie plus koek f. 1,00
23.30 op bed.
Weer: fris, droog

*(1)
FAL: Fu­sil Auto­ma­ti­que Lé­ger: in het le­ger spreekt men van het wa­pen als het om een ge­weer gaat. In mijn ge­val is het ‘het wa­pen’ een FAL-ge­weer. Je mag ‘het wa­pen’ niet bij je hou­den in vre­des­tijd, maar het moet in de wa­pen­bun­ker op­ge­bor­gen wor­den.
Wikipedia: FAL.
Mijn wapen was ken­ne­lijk in de re­pa­ra­tie ge­weest, maar dat ver­meldt het dag­boek niet. Wat ik be­doel met en een ge­deel­te van een mor­tier weet ik (in 2018) niet meer.

Te­rug.

*(2)
Spiritisme. Eer­gis­te­ren tij­dens de les bij de les van Ser­geant Van O. werd een vorm van spi­ri­tis­me ge­pro­beerd. Een man met vier keer twee vin­gers op­til­len. Dat gaat niet. Dan ge­za­men­lijk de han­den bo­ven zijn hoofd be­we­gen en dan weer pro­be­ren en zie: het gaat. (Dit is vol­gens mij geen spi­ri­tis­me maar een soort zelf­hyp­no­se.)

Te­rug.

*(3)
Su­ri­na­me: Su­ri­na­me is in 1973 nog een on­der­deel van het Ko­nink­rijk Ne­der­land. Nu ik toch in mi­li­tai­re dienst ben, wil ik wel op staats­kos­ten naar de tro­pen. (Het is uit­ein­de­lijk niet ge­lukt.)
Wikipedia: Su­ri­na­me (Ko­nink­rijk der Ne­der­lan­den)
CC Groot-Majoor: CC = is de func­tie van de­ze mi­li­tair: Com­pag­nie-com­man­dant. Groot-Ma­joor: dit is de mi­li­tai­re rang van de­ze Com­pag­nie-com­man­dant.

Te­rug.

*(4)
Wit­te BVD. De Wit­te BVD is de Vak­bond voor Dienst­plich­ti­gen, an­ders dan de re­gu­lie­re en veel gro­te­re Ver­eni­ging van Dienst­plich­ti­ge Mi­li­tai­ren: VVDM.
Archief IISG: BVD.
Wikipedia: VVDM.

Te­rug.

*(5)
O5: De jon­ge­man werd op O5 af­ge­keurd. ‘O’ is de der­de let­ter uit het acro­niem: ABOH­ZIS. Tij­dens de keu­ring voor mi­li­tai­re dienst, maar ook er­na, als je al goed­ge­keurd was, kon je af­ge­keurd wor­den op een van de vol­gen­de on­der­de­len van je ge­zond­heid. O5 be­te­kent dat de jon­ge­man af­ge­keurd werd naar aan­lei­ding van een ge­brek of ziek­te aan / in zijn on­der­li­chaam.
A: Alge­meen.
B: Boven­lic­haam.
O: Onder­li­chaam.
H: Horen.
Z: Zien.
I: Intel­li­gen­tie.
S: Sta­bi­li­teit.
Wikipedia: ABOH­ZIS.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 januari 1973

Dagboek 1973

(Dag 343) Ik ben sinds no­vem­ber jl. dienst­plich­tig mi­li­tair, maar dit week­ein­de ben ik bij mij ou­ders, die in Roer­mond wo­nen. – Ik ga naar Maas­tricht, waar ik tot en­ke­le maan­den ge­le­den woon­de, om­dat ik daar nog steeds een post­bus be­zit.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 6 januari 1973.
Ik ben jarig. Word nu 22 jaar. Een ouwe bok. Nog steeds geen vrien­din.
Opgestaan cir­ca 8.30. Met trein van 10.30 naar Maas­tricht. Daar naar het post­kan­toor en f. 80,00 af­ge­haald.
Naar opticien Kramp. In drie uur was mijn bril klaar, f. 6,05.
Paddock: twee pils­jes, één brood­je.
Per 10 januari wordt het pils een stui­ver duur­der. De Pad­dock had de­ze prijs­ver­ho­ging nu reeds in­ge­voerd, zo­dat de kos­ten drie keer 0,85 = f. 2,55 wa­ren.
Een vlaai voor circa f. 5,50, een puz­zel­boek­je plus pot­lood = f. 2,45.
Een plaat van T-Rex [En­gel­se band] f. 13,90.
F. 15,00 van Oma, f. 5,25 van [broer] P., f. 10,00 van [broer] J. Een ka­len­der van Pa en Ma: voor mijn ver­jaar­dag.
In de trein van 15.53 tot Sit­tard met een ou­de­re heer zit­ten pra­ten. In Sit­tard stap­te de­ze met zijn vrouw uit. Ook een juf­frouw die schuin te­gen­over mij zat. Die ver­gat daar­bij haar Nieuwe Re­vue (week­blad) en De Lim­bur­ger [dag­blad]. Ik heb bei­de ge­pakt, na­dat ik ge­wacht had of zij te­rug zou ko­men.
Thuis tv ge­ke­ken en ge­puz­zeld.
Weer: koud, droog.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

6 november 1973

Dagboek 1973

(Dag 647) Ik ben als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Oranje­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12e Pa­inf­bat), bij de Staf-Staf-Ver­zor­gings­com­pag­nie. Ik werk daar in een ma­ga­zijn voor au­to-on­der­de­len. – Van­daag pro­beer ik, vruch­te­loos, on­der een ver­plich­te schiet­oe­fe­ning uit te ko­men.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 6 november 1973.
Op 6.30. Gegeten: brood, melk.
Zo vroeg op­staan: dit was ver­plich­te re­veil­le. De UZI-schut­ters had­den schiet­oe­fe­nin­gen.
Het appèl was bin­nen, want het re­gen­de en was koud.
In het Magazijn tot 12.00 uur ge­werkt.
AOOMb N. ligt na een hart­aan­val in het zie­ken­huis.
N. is op één na de hoog­ste baas bij 11 TD. (De eer­ste is Ma­joor VdK.) Hij was een ont­zet­ten­de druk­te­ma­ker, maar dan al­leen als er iets niet klop­te, wat bij ons no­gal eens voor­kwam. Toch kwam hij bij mij over als een soort va­der­fi­guur.
Gegeten: brood, melk.
Een keer appèl.
Rond 15.30 uur bij S4Tgv, Smi DG., tot 16.00. Daar hoor­de ik dat de Be­vo-schrij­vers, dat zijn WJ., GP., RG. en RvS. niet hoef­den te gaan schie­ten. Dit ver­tel­de de S4 te­le­fo­nisch aan de CSM.*
Toen ik bij de BOG kwam vroeg ik aan Ser­geant-ma­joor DJ. of hij dat voor mij ook re­ge­len kon.
Eerder deze week gaf hij toe­stem­ming, na veel pra­ten mij­ner­zijds, om naar het vor­mings­cen­trum De Vlas­ak­kers in Amers­foort te gaan. Van­daag zegt hij dat dit niet gaat, van­we­ge de hoe­veel­heid werk. Ser­geant M. vond het goed dat ik ging. Die da­gen zijn maan­dag 12, dins­dag 13 en woens­dag 14 no­vem­ber.
Toen ik dus aan DJ. vroeg of ik moest gaan schie­ten, zei hij: “Luis­ter, jij wilt drie da­gen gaan fees­ten…”
“Oké,” zei ik, “ik ga wel schie­ten.”
Tot 17.00 in het Ma­ga­zijn ge­ble­ven.
Gegeten: sla, worst: niet te eten. Melk, si­naas­ap­pel.
Van 18.00 tot 19.00 heb­ben GP. en ik het van­daag twee maan­den ou­de spin­nen­web af­ge­bro­ken [aan het pla­fond van onze kamer] en een nieuw ge­maakt van dik­ker, ge­kleurd en oran­je touw.
Tot 19.30 ge­was­sen en om­ge­kleed en daar­na tot 22.00 naar de VVDM.
De vergadering, bij­ge­woond door dis­tricts­co­ör­di­na­tor GvK, heeft, zoals ik la­ter van AG. hoor­de, tot cir­ca 01.15 ge­duurd.
Ik ben samen met AM. een ham­bur­ger gaan eten en een pils­je drin­ken in de Ost bar. Daar­na heb ik al­les klaar­ge­maakt om mor­gen te gaan schie­ten.
Rond 22.00 in de bar.
Bed circa 23.00 uur.
Weer: koud en heel veel re­gen. On­ge­veer vijf mi­nu­ten zon.

*
Ad­ju­dant On­der­of­fi­cier Ma­te­ri­aal­be­heer­der: AOOMb.
Tech­nische Dienst: 11 TD.
Sec­tie 4 Toe­ge­voegd: S4Tgv.
Ser­geant-ma­joor in­struc­teur: Smi.
Com­pag­nies­ser­geant-ma­joor: CSM.
Ba­tal­jons­on­der­houds­groep: BOG.
Bar van de On­der­steu­nings­groep: Ost bar.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

24 oktober 1973

Dagboek 1973

(Dag 634) Ik ben als dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon. (12painfbat), bij de Staf-Staf Com­pag­nie – Ik werk in het ma­ga­zijn voor au­to-on­der­de­len van een ga­ra­ge voor mi­li­tai­re voer­tui­gen. – Ik ben ac­tief lid van de sol­da­ten­vak­bond VVDM. – HK. is ook lid van het be­stuur van de VVDM. Hij werkt op kan­toor bij de lei­ding en wij be­gin­nen het ver­moe­den te krij­gen dat hij bij de Over­ste (Ba­tal­jons­com­man­dant) ‘op schoot’ zit. – In mijn oor­spron­ke­lij­ke dag­boek­ver­slag staan zo­veel dienst­af­kort­in­gen, dat de tekst bij­na on­be­grij­pe­lijk wordt, daar­om heb ik hier­be­ne­den die vrij­wel al­le­maal uit­ge­schre­ven, om het ver­haal nog een beet­je lees­baar te hou­den.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 24 oktober 1973.
Op 7.00 Gegeten: yog­hurt.
Twee keer appèl. Bij het ba­tal­jons­ap­pèl werd in­spec­tie ge­hou­den. On­der an­de­re door Ser­geant I, VB., die op mijn ko­per [ko­pe­ren ba­ret­em­bleem] zwar­te spik­kel­tjes con­sta­teer­de. De Over­ste [de Ba­tal­jons­com­man­dant] keek in mijn rich­ting toen ik stond te poet­sen. Ik kreeg de spik­kel­tjes er niet af.
‘Als we maar geen ins­pec­tie krij­gen,’ dacht ik, ‘want dan tik ik ‘m.’
Na het appèl zei de Over­ste: “Aan­van­gen met de mor­gen­dienst. De Staf­com­pag­nie blijft staan.” Toen wist ik zeker dat ik het week­end bin­nen zou zit­ten, maar we kre­gen geen in­spec­tie. We moes­ten exer­ce­ren en daar­na volg­de de be­vor­de­ring van en­ke­le Ja­gers I tot Kor­po­raal. Ook S., die mor­gen af­zwaait, werd per 1 no­vem­ber tot Kor­po­raal be­vor­derd.
Daarna af­mars door de nieuwe Be­vo-Ser­geant (ver­van­ger van D.) naar ach­te­ren. [Bevo: Be­voor­ra­ding.]
Dienstplichtig Ser­geant JS.* moet op rap­port. Hij zei gis­te­ren na­me­lijk: “Nee” te­gen de Com­pag­nies­com­man­dant en de­ze zei: “Jam­mer.”
Later heeft JS. te­le­fo­nisch ge­vraagd wat de uit­spraak van gis­te­ren be­te­kent: “De ge­vol­gen merk je nog wel”, zei de Com­pag­nies­com­man­dant.
Eerst zei Kapitein K. dat hij dit niet ge­zegd had en la­ter zei hij dat hij hier­mee het vol­gen­de be­doel­de. Als vrij­dag het Ma­ga­zijn niet over­ge­dragen kan wor­den, dan zal hij ver­slag aan de Ba­tal­jons­com­man­dant over­bren­gen en zij zul­len dan naar een mo­ge­lijk­heid zoe­ken om JS. hier te hou­den.
Op advies van LH. [VVDM] heb ik di­rect na het mid­dag­ap­pèl de Ko­lo­nel E. [de Ka­zer­ne­com­man­dant] op­ge­beld en hem (ik was erg ze­nuw­ach­tig) zo goed en zo kwaad als het ging ver­teld hoe de vork in de steel zat. Hij zou kij­ken wat hij kon doen en vrij­dag heb ik ge­hoord dat er die­zelf­de mid­dag een on­der­zoek is ver­richt.
Gegeten om circa 12.30: brood en melk. Na het ap­pèl VVDM-hok. (Toen dus de Ko­lo­nel ge­beld), tot 14.00.
Magazijn tot 17.00. Niet naar Tech­nische Dienst ge­weest. Be­stel­lin­gen voor de C-Com­pag­nie ge­maakt.
Gegeten: nasi. Ik had geen tijd om fat­soen­lijk te eten, daar ik met SR. zo­veel te be­pra­ten had. On­der an­de­re over de recht­se (zich als af­de­lings­be­stuur­der uit­ge­ven­de HK. (Is ook af­de­lings­be­stuur­der.)) Hij on­der­mijnt de VVDM met zijn ge­slijm bij de Over­ste. On­der an­de­re schrijft hij in het Ba­tal­jons­bul­le­tin dat het een eer is voor de Char­ley Com­pag­nie om voor een maand naar Duits­land te moe­ten, maar de ma­ten balen zó, dat het niet nor­maal meer is.
De contri­bu­tie­lijs­ten na­ge­ke­ken, sa­men met SR. op de ad­mi­ni­stra­tie en tot de ont­dek­king ge­ko­men dat J., die zo erg te­gen de VVDM is, zelf wel lid is.
Om 18.15 naar ach­te­ren. [Ma­ga­zijn]
Om 20.00 tot 20.20 naar de kan­tine: pa­tat en li­mo­na­de.
Gewerkt tot 21.00. Be­stel­lin­gen ge­daan. (Zon­der [col­le­ga] OW.)
Van 21.30 in de douche tot 21.45 uur.
VVDM tot 22.00 uur.
Bar 11 TD [TD: Tech­nische Dienst] van cir­ca 22.15 tot on­ge­veer 22.45. Toen naar de Af­ter Five bar van de Staf Bat­te­rij KRA [Korps Rij­den­de Ar­til­le­rie: Ge­le Rij­ders = bij­naam: Kip­pen]. Vijf pils f. 2,25. Dit was de af­scheids­fuif van PB. en Stoe­pie (VdS.) van de Trans­port­groep.
AM. is even aan­we­zig ge­weest. Hij is ziek, hij heeft hart­pro­ble­men.
Samen met WJ. bij OW. op de ka­mer ge­ze­ten.
Bed rond 00.15.
Weer: fris en bewolkt.

*
Dienst­plich­tig ser­geant JS. is de com­man­dant van het Ma­ga­zijn, waar ik ook werk. Hij zwaait bin­nen­kort af: zijn dienst is dan be­ëin­digt. Hij moet er­voor zor­gen dat het Ma­ga­zijn goed over­ge­dra­gen wordt, maar men weet nog niet aan wie.
Bin­nen­kort komt er een zeer stren­ge in­spec­tie, die wel veer­tien da­gen kan du­ren. De ad­mi­ni­stra­tie van het Ma­ga­zijn is niet in or­de, om­dat er veel sleu­tels in om­loop zijn. Wan­neer het ma­ga­zijn­per­so­neel, mijn col­le­ga’s en ik, niet aan­we­zig zijn, haalt ie­der­een er wat van zijn ga­ding uit. Dat was nooit een pro­bleem, vond men, maar nu die stren­ge in­spec­tie komt, wil de com­pag­nies­com­man­dant Ka­pi­tein K., Ser­geant JS. voor dit pro­bleem ver­ant­woor­de­lijk ma­ken en wil hem dus dwin­gen lan­ger te blij­ven dan hij voor zijn dienst­plicht ver­plicht is. Hij moet de zon­de­bok wor­den, maar JS. wil niet lan­ger blij­ven en zei daar­om gis­te­ren dus “Nee!”, tegen Ka­pi­tein K.
Omdat ik via de VVDM ook toe­gang heb tot de Ka­zer­ne­com­man­dant, Ko­lo­nel E., stel ik die van de­ze gang van za­ken op de hoog­te.

Te­rug.

Ge­le Rij­ders. Wi. Mi­li­tai­ren van het Korps Rij­den­de Ar­til­le­rie wor­den, op grond van hun ga­la-uni­form, ook ‘Ge­le Rij­ders’ ge­noemd, maar ze wor­den ook wel ‘Kip­pen’ ge­noemd, om­dat het hoofd­dek­sel van hun ge­vechts­te­nue, met enige fan­ta­sie, op een ‘ha­nen­kam’ lijkt.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

11 oktober 1973

Dagboek 1973

(Dag 621) Ik ben dienst­plich­tig mi­li­tair en de­ze week ge­le­gerd in een ka­zer­ne in ’t Har­de op de Ve­lu­we. – Vrij­wel al­le on­der­de­len van het Ne­der­lands le­ger moe­ten één week wacht lo­pen in ’t Har­de, waar, zo ver­moedt de Vre­des­be­we­ging, Ame­ri­kaan­se atoom­kop­pen op­ge­sla­gen lig­gen. Wij, de dienst­plich­ti­ge mi­li­tai­ren, be­wa­ken slechts bun­kers en of er wat in ligt en wat dan, daar­van heb­ben we geen idee. – Af­ge­lo­pen dins­dag had ik te ho­ren ge­kre­gen dat mijn oma, na een mis­luk­te ope­ra­tie, over­le­den is. Daar­voor ga ik nu voor­tij­dig naar huis, want ze wordt vrij­dag a.s. be­gra­ven.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 11 oktober 1973.
Op wacht 02.00 tot 03.00 uur: post 3. Te­le­fo­nisch ge­ou­we­hoerd met PH. en HvE.
Limonade: f. 0,50.
04.00 op wacht op post 4 (ja, 4) tot 05.00. Van 6.00 tot 7.00 pa­trouil­le met HvE. (Ik draag de ra­dio: cir­ca 15 ki­lo.)
De aflossing is tien mi­nu­ten te laat. De groep die ons al­tijd af­lost is de groep waar GL. in zit, ook VVDM’er WA. en de meid, een van de eer­ste jon­gens die me hier op de ka­zer­ne op­viel.
Geslapen van 8.00 tot 9.30 uur. Ik moest op­staan want er kon wel eens alarm ko­men. Dit is ech­ter niet ge­ko­men.
Rond 12.00 plunje­zak in­ge­pakt. Ge­ge­ten. Cir­ca 14.20 weg uit ’t Har­de. Chauf­feur S. van de Staf-com­pag­nie en ser­geant M. van de C-com­pag­nie.
Om 15.20 in Arn­hem stad. Rond 16.00 OK. [Oran­je­ka­zer­ne in Schaars­ber­gen.] Kast ‘in­ge­pakt’, d.w.z. al­les er­in ge­gooid. Niet ge­ge­ten. Ik kreeg een ba­naan van WJ. Bus 17.00: f. 0,90.
Trein 17.32: vrij ver­voer. Via Den Bosch. Al­leen ge­reisd.
Niemand thuis, wan­neer ik opbel. Bus f. 1,15: 19.55. Thuis 20.15.
J. is thuis, is met taxi ge­ko­men. (F. 8,00) [Mijn broer J. is ook dienst­plich­tig mi­li­tair.]
Pap en Mam thuis: 20.30
Post doorgelezen. Brief PTT [mijn werk­ge­ver]: vanaf 7-11-73 krijg ik tach­tig pro­cent van mijn loon.
Gegeten. TV. Koffie. Douche. Dood­moe.
Op bed circa 22.30.
Veertien dagen al­leen naar plaat­jes van mooie meis­jes kun­nen kij­ken. Thuis be­vre­digd sinds veer­tien da­gen.
Nieuwe man op de kamer: RG. Nog niet ge­spro­ken of ge­zien.
Weer: steenkoud, kwam ook om­dat ik te wei­nig slaap heb ge­had. Veel re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.