15 september 1973

Dagboek 1973

(Dag 595) Ik ben als dienst­plich­tig mi­li­tair bij het 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon. (12­pa­inf­bat), bij de Staf-Staf Ver­zor­gings­com­pag­nie. We zijn sinds maan­dag jl. op oe­fe­ning in Duits­land voor de groot­ste NATO / NAVO – oe­fe­ning sinds het ont­staan van die or­ga­ni­sa­tie: Big Fer­ro*. Dit is dus de zes­de dag dat we on­der­weg zijn. Voor al­le deel­ne­men­de mi­li­tai­re een­he­den geldt de zo­ge­naam­de ‘Zoe­loe­tijd’, waar­op al­le klok­ken ge­lijk­ge­steld zijn. – Ook tij­dens de­ze oe­fe­ning is mijn func­tie, even­als in Ne­der­land, me­de­wer­ker van het ma­ga­zijn voor re­ser­ve­on­der­de­len voor mi­li­tai­re voer­tui­gen.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 15 september 1973.
Alle tijden: zoeloetijd
Op 2.00. Wacht­lo­pen. Een wacht­woord is niet be­kend.
Weer: fris.
Circa 3.45 uur kwa­men er twee voer­tui­gen het kamp bin­nen. YP408 PWCO (Pant­ser Wiel Com­man­do). Die moes­ten brand­stof (die­sel) en re­ser­ve­de­len heb­ben. Na­me­lijk een scha­ke­laar 7-stan­den en re­flec­tor kop­lamp. Voer­tui­gen: S32 ging even la­ter weer weg. C2 bleef op het kamp. (Tot de laat­ste dag.)
Tegen 4.00 in bed. Rond 6.00 een de­ken in slaap­zak ge­daan. (Koud.)
Cira 9.00 Op­ge­staan. Niet ge­ge­ten.
Tot ongeveer 13.00 rond­ge­han­gen. Daar­na kon­den we dou­chen in de le­ger­plaats Hoh­ne (Ber­gen) in het ge­bouw van het Staf­es­ka­dron van het 41­Tank­ba­tal­jon. Er was daar al­leen maar koud wa­ter.
Terug op het kamp tegen 14.00. Rond­ge­han­gen en ge­ge­ten uit het voed­sel­pak­ket. Krant van vrij­dag ge­le­zen. (Cou­rant Nieuws van de Dag: aan­hang­sel van de Te­le­graaf.)
’s Avonds mijn wa­pen in­ge­le­verd bij Kor­po­raal Tech­nisch Spe­ci­a­list (Kpl TS) H. in diens YP408 PWVr. (Pant­ser Wiel Vracht) S35.
Vanaf 17.00 op wacht tot 17.30. Toen gaan eten. Sla, kom­kom­mer en twee stuk­ken vlees. Mes­tins om­spoe­len (na één week) in warm wa­ter. [Mes­tin: een mi­li­tair voer­der­bak­je.]
Tot 19.00 rondgehangen.
Café: drie pils, twee co­la. Sa­men met OW. en DH. die nu de bij­naam Den Dooie heeft. (Wat een ver­ve­len­de ke­rel.)
Circa 23.00 in bed.
Weer: overdag heer­lijk warm. ’s Avonds koud.

*
BIG FERRO: NATO / NAVO-oe­fe­ning on­der lei­ding van de Ne­der­land­se lui­te­nant-ge­ne­raal F. (Ferry) E. Meijn­derts.
– 12 – 21 sep­tem­ber 1973 in Hoh­ne, Duits­land.
– Hoogste aantal mi­li­tai­ren in vre­des­tijd op de been ge­bracht.
– 24.000 Ne­der­land­se mi­li­tai­ren.
– 8.000 Bel­gen, Ame­ri­ka­nen en Duit­sers.
– 120 ton le­vens­mid­de­len per dag.
– 1800 ton brand­stof per dag.
– 10.000 voer­tui­gen en tanks.

– Majoor Schuur­mans: ‘Je moet door die lan­ge ha­ren heen­kij­ken en dan zie je wat een pracht­ke­rels het zijn.’ [Lan­ge ha­ren: vrij­wel al­le Ne­der­land­se sol­da­ten heb­ben lan­ge ha­ren. Van de bui­ten­lan­ders geen één.]

Voor een niet on­aan­zien­lijk deel dank­te men het suc­ces­vol­le ver­loop van Big Fer­ro aan het sta­biel zo­mer­se weer. Zon­dag­avond toen de een­he­den tus­sen Lü­ne­burg en Uel­zen de nieuwe po­si­ties voor fase II had­den in­ge­no­men, vie­len de eer­ste drup­pels, maar toen had het zon­net­je het mo­reel al zo hoog ge­hou­den, dat 40.000 man, die vier da­gen en nach­ten met 13.000 voer­tui­gen had­den rond­ge­re­den, niet één bur­ge­mees­ter­lij­ke klacht had­den ver­oor­zaakt. De scha­de be­perk­te zich tot en­ke­le licht be­scha­dig­de ber­men.

Big Ferro, het hu­za­ren­stuk van het Le­ger­korps is voor­bij.
Don­der­dag 20 sep­tem­ber om 13.00 uur geeft lui­te­nant-ge­ne­raal F.E. Meijn­derts het sig­naal ‘ein­de oe­fe­ning’. De com­man­dant van Eer­ste Le­ger­korps kan de ba­lans op­ma­ken van bij­na twee we­ken oe­fe­nen en de veer­tig­dui­zend deel­ne­mers kun­nen de tocht naar huis aan­van­gen. Te­vre­den, want hun in­zet heeft de­ze mam­moet­oe­fe­ning tot een ge­denk­waar­dig feit in de ge­schie­de­nis van de Ko­nink­lij­ke Land­macht ge­maakt.

Bron (originele tekst iets aan­ge­past): 13 ZVE.
Wikipedia: Luitenant-Generaal Ferry E. Meijnderts.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

2 september 1973

Dagboek 1973

(Dag 582) Ik ben als dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, maar het is van­daag zon­dag en ik ben bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch. Van­avond reis ik weer naar de ka­zer­ne. – Mijn oma heeft in ju­li jl., tij­dens een ope­ra­tie, een hart­stil­stand ge­had en ligt in coma. Zij is fei­te­lijk her­sen­dood. Mijn opa woont sinds­dien bij mijn ou­ders. Mijn moe­der gaat per week vaak naar het Sint An­na­dal Zie­ken­huis in Maas­tricht om haar moe­der te be­zoe­ken.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 2 september 1973.
Op 10.30. Douche. Eten. Dag­boek bij­wer­ken van 13.00 tot nu 15.30.
Samen met Opa, met de wa­gen, via de Don­der­berg [woon­wijk in Roer­mond] naar het sta­tion. Ma­ma daar op­ge­haald, die was naar Oma ge­weest. Oma gaat ach­ter­uit.
Thuis tegen 16.15.
Twee koffie en vlaai.
Tekenen.
Rond 18.05 gegeten.
Tekenen. Nu circa 19.30.

Vanaf 20.00 Tv ge­ke­ken, o.a. sport en van­af 20.20 tot 21.20 uur “Het meis­je met de blau­we hoed“, een klucht over het mi­li­tai­re le­ven in de ja­ren twin­tig. [Naar een ro­man van Jo­han Fa­bri­ci­us.]
Op de fiets naar Roer­mond. Fiet­sen­stal­ling f. 1,75.
Trein (ver­hoog­de prijs per 1 sep­tem­ber) 5,20. Was eerst f. 4.90 (Dit is de hal­ve prijs.) [De halve prijs is spe­ci­aal voor mi­li­tai­ren.]
Samen met V. en C. naar Arn­hem via Den Bosch.
Oranjekazerne tegen half een. AM. en RvS. wa­ren al op de ka­mer. Om 01.00 naar bed.
Weer: regen, regen, fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

20 augustus 1973

Dagboek 1973

(Dag 569) Ik ben als dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon. (12painfbat) – Ik werk in het ma­ga­zijn voor au­to-on­der­de­len van een ga­ra­ge voor mi­li­tai­re voer­tui­gen. – Om­dat het de laat­ste tijd zo warm was, hoef­den we geen ver­plicht hoofd­dek­sel (ba­ret) te dra­gen, maar van­af van­daag moet die weer op.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 20 augustus 1973.
Op rond 7.00. Niet gegeten.
Een keer appèl. Omdat onze com­pag­nie Com­pag­nie van Dienst was, be­stond het Ver­zor­gings­pe­lo­ton maar uit vijf of zes men­sen.
Ik ben naar de apo­theek ge­weest, maar mijn pil­len wa­ren nog niet aan­we­zig.
Magazijn: choco­la­de­melk f. 0,35. Twee brood­jes kaas f. 1,10.
In het Ma­ga­zijn heb ik de ban­den [au­to­ban­den] uit­ge­zocht voor wel­ke com­pag­nie­ën ze zijn.
Gegeten: o.a. roer­ei met to­maat: niet te eten. Brood, melk.
Een keer appèl.
Magazijn.
JS. is Ser­geant van de Dag: SvdD.
De CC. [Com­pag­nies­com­man­dant: CC.] ge­vraagd (te­le­fo­nisch) wan­neer mijn be­klag* be­han­deld wordt. Zo­dra ik tijd heb moest ik bij hem komen.
Twee flesjes Seven-up f. 1,30. Ik ben in de pau­ze in slaap ge­val­len.
Van circa 15.00 tot 16.00 naar 11 TD. [11e ba­tal­jon Tech­nische Dienst.]
Om 16.10 bij CC. ka­pi­tein K. en om 16.30 zei hij mij dat hij de Over­ste ge­spro­ken had. Ze wa­ren er nog mee be­zig. Het duur­de wel lang, zei de CC.
Rond 17.00 gewassen.
Gegeten 17.30: aard­ap­pe­len met jus, om­dat sa­vooie­kool in kaas­saus niet te eten is, ker­ry­soep, vlees, si­naas­ap­pel.
Voor JS. van 18.00 tot 18.50 op de Dag­ka­mer ge­ze­ten. Jan was SvdD.
Tegen 19.20 naar de VVDM, tot 22.30. Er wa­ren twee men­sen van de Sak­sen Wei­mar­ka­zer­ne [in Arn­hem] en GvK, dis­tricts­co­ör­di­na­tor VVDM. Ge­spro­ken is over de kom­pen­sa­tie-ak­tie.
Ost bar [bar van de On­der­steu­nings­com­pag­nie]: twee pils f. 1,00. Twee koe­ken: f. 0,60.
Grenadiersbar 11 Pa­inf­brig: één pils f. 0,45. Dit is een mooie, ge­zel­li­ge bar. [11 Painf­brig: 11e Pant­ser­in­fan­te­rie­bri­ga­de.]
Rond 23.30 In bed.
Weer: minder warm. Ba­ret­ten moe­ten weer ge­dra­gen wor­den, sinds een week.

*
Omdat het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers zich bij­zon­der voel­de en dus re­pre­sen­ta­tief voor de dag wil­de ko­men, wil­den de su­pe­ri­eu­ren dat de ko­pe­ren em­ble­men op de ba­ret­ten in de zon schit­ter­den. Daar­voor was ge­re­geld poet­sen met ko­per­poets nood­za­ke­lijk, maar de over­heid ver­strek­te geen ko­per­poets en het ba­tal­jon had geen geld om vol­doen­de ko­per­poets te ko­pen. Er kwam dus een dienst­be­vel dat de sol­da­ten zelf ko­per­poets moes­ten ko­pen.
Nu deed zich het pro­bleem voor dat su­pe­ri­eu­ren niet mo­gen be­slis­sen over de be­ste­ding van de wed­de [loon] van hun on­der­ge­schik­ten. Ik ging daar­om in be­klag te­gen dit dienst­be­vel en werd uit­ein­de­lijk in het ge­lijk ge­steld. Ik hoef­de geen ko­per­poets te ko­pen en als het ba­tal­jon blin­ken­de ba­ret­em­ble­men wil­de zien, moest het ko­per­poets aan de sol­da­ten ver­strek­ken, gra­tis en voor niets.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 juni 1973

Dagboek 1973

(Dag 514) Ik ben als dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon. (12painfbat) – Ik werk in het ma­ga­zijn voor au­to-on­der­de­len van een ga­ra­ge voor mi­li­tai­re voer­tui­gen. – Onder dat ma­ga­zijn loopt een ri­ool, dat niet goed af­ge­slo­ten is en stinkt bij warm weer of bij ver­an­de­rend weer, wan­neer de lucht­druk ver­an­dert. Ook de ac­cu’s die daar zijn op­ge­sla­gen stin­ken. Om­dat het ma­ga­zijn een af­ge­slo­ten ruim­te in de ga­ra­ge is, (waar geen ver­se / fris­se lucht naar bin­nen kan), komt bij de ove­ri­ge stank ook nog eens de uit­laat­gas­sen van de di­ver­se voer­tui­gen wan­neer de mo­to­ren ge­start wor­den. Ik wil er niet meer wer­ken en schreef gis­te­ren een be­klag over mijn werk­plek. – Op 14 juni jl. had ik de Ar­beids­in­spec­tie in Arn­hem op­ge­beld en hen over mijn slech­te werk­om­stan­dig­he­den in­ge­licht.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 26 juni 1973.
Op rond 7.00. Niet ge­ge­ten. Een keer ap­pèl.
Tegen 8.45 naar de tand­arts. Ik had nog pijn aan een tand die ver­le­den week be­han­deld was. Ge­deel­te­lijk op­ge­lost. Bij erg zoet spul, bijv. jam*, doet hij erg pijn.
WZZ: Volks­krant f. 0,35.
Toen ik terug was van de tand­arts bel­de HK. op en ver­tel­de dat ik op de­ze re­de­nen niet zo­maar in be­klag kon gaan. Ik moest een dienst­be­vel krij­gen.
Binnen een uur had ik een dienst­be­vel van de Elnt [Eer­ste Lui­te­nant] Van der M.
Dat ging als volgt.
Iedereen die wat uit het ma­ga­zijn moest heb­ben heb ik ge­zegd dat ik het ma­ga­zijn niet zou be­tre­den, om­dat het stonk. Het re­sul­taat hier­van was dat Sm [Ser­geant-ma­joor] P. op­belde, na circa 20 tot 30 mi­nu­ten na de eer­ste wei­ge­ring. Hij zou zijn baas op­bel­len.
Ongeveer 5 minuten later bel­de Elnt Van der M. en gaf mij na een poos­je pra­ten op­dracht het ma­ga­zijn te be­tre­den. Ik had hem op het (la­ter weer­leg­de) ge­vaar ge­duid dat de accu’s als ge­volg van knal­gas zou­den kun­nen ex­plo­de­ren. La­ter bleek dat knal­gas al­leen bij ko­ken­de ac­cu’s ont­staat. (La­den.)
Na deze bewering hoef­de ik niet meer in het ma­ga­zijn.
Sm P. hoor­de dat en bel­de Van der M. Hij zou de BOG [Ba­tal­jons On­der­houds­groep] stil­leg­gen. Hij kon niet wer­ken. Dat er knal­gas ont­stond was niet waar.
Elnt Van der M. gaf mij op­dracht het ma­ga­zijn bin­nen te gaan.
“Is dat een dienst­be­vel?” vroeg ik.
“Ja, dat is een dienst­be­vel!” En hij leg­de de hoorn op. Het heeft me meer dan 20 mi­nu­ten pra­ten ge­kost om een dienst­be­vel te krij­gen.
Hierna ben ik gaan wer­ken en heb HK. op­ge­beld.
Gegeten: broodje le­ver: ver­schrik­ke­lijk.
Een keer appèl.
Magazijn.
De BOG ging zwemmen. Ik had niet zo­veel zin. (Geen goe­de zwem­broek.)
Administratie: Wed­de (f. 304,25) op­ge­haald.
Tot 16.20 in het ma­ga­zijn.
Naar de kamer. Omgekleed en gaan dou­chen. Toen ik te­rug­kwam was er een con­tra-ap­pèl ge­weest. Ik was niet aan­we­zig. Men mel­de dat ik nog in het zwem­bad was. (Niet waar, ui­ter­aard.)
Gegeten: een si­naas­ap­pel, an­dij­vie, vlees, soep > niet te eten.
Buiten in het gras ge­le­gen.
In de Dagkamer ge­ze­ten. [Bij de Ser­geant van de Dag.]
Feest bij de ou­we be­ren van de 11e bri­ga­de Gar­de Gre­na­diers.
Poging tot te­ke­nen.
Naar het kantoor van de Aal [Aal­moe­ze­nier]: HK.
Van 22.00 tot 24.00 feest bij de hos­pik­ken, waar on­der an­de­ren JW. ou­we beer was. Ook in de bar van de Char­ley [Char­ley Com­pag­nie] waar C. (van zon­dag­avond in de trein), bar­kee­per was. Een ge­wel­dig mooie fuif.
Op bed rond mid­der­nacht.
De fuif was buiten. Dat kon met dit weer.
Weer: zon, zon, zon.

*
Ik weet nog dat de tan­darts zei: “Dan eet je maar geen jam!”

Te­rug.

Hos­pik is de in­for­me­le mi­li­tai­re be­na­ming voor me­disch en ver­pleeg­kun­dig per­so­neel.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

13 juni 1973

Dagboek 1973

(Dag 501) Ik ben als dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon. Ik werk daar in het ma­ga­zijn voor au­to-on­der­de­len van een ga­ra­ge voor mi­li­tai­re voer­tui­gen. – Ik ‘druk’ me van­daag voor al­ler­lei tes­ten, maar ben wel een beet­je ze­nuw­ach­tig daar­over. (Om­dat ik vrees dat daar straf van kan ko­men: nooit leuk en al­tijd in het vrije week­ein­de.)

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 13 juni 1973.
Op rond 7.00. Twee keer appèl. Van­daag was er een test NBC, ZHKH, GID, Tank Herk. GZHZ.*
Zowel PB. als HW. en ik be­slo­ten om naar de dok­ter te gaan.
Ik had last van mijn keel. PB. kwam na mij aan de beurt en was een goe­de der­de. HW. kwam het laat­ste aan de beurt. PB. en ik zijn daar tot 9.20 blij­ven zit­ten en zijn toen naar de kan­ti­ne gegaan. Toen bleek dat er van­af 10.00 tot 10.30 pau­ze was. Samen met PB. ben ik toen naar de Be­vo [af­de­ling Be­voor­ra­ding] ge­wan­deld en we heb­ben daar een sleu­tel af­ge­ge­ven. Te­rug naar de Com­pag­nie. Om­dat ik naar de WC ging ben ik PB. kwijt­ge­raakt. Ook HW., die in­mid­dels van de dok­ter was te­rug­ge­keerd.
OW. was ook bij de dok­ter ge­weest. Niet we­ten­de wat ik moest doen ben ik naar de plaats­ver­van­gen­de Csm** ge­weest, Ser­geant-ma­joor D., en heb ge­vraagd wat te doen. Hij wist het niet en van JW. kreeg ik een idee: boek­jes le­zen bij de WZZ. Dat heb ik tot 12.00 ge­daan. Ik had wel een beet­je last van mijn ze­nu­wen.
Gegeten: warm worstje, kren­ten­bol.
Een keer appèl. Ma­ga­zijn. Ge­werkt!!! Bon­nen ver­werkt tot 17.00.
Gegeten: boon­tjes, ra­bar­ber, kip. Een goe­de maal­tijd.
Omdat JW. don­der­dag en vrij­dag ver­lof had, heb ik zijn brand­pi­ket over­ge­no­men. Hij had mij ook ge­matst met een don­der­dag ‘nacht­wacht­je’ op 17-5-73, zo­dat ik vrij­dags vrij had.
[Sergeant] JS. was com­man­dant brand­pi­ket en de OKP [Of­fi­cier Ka­zer­ne Pi­ket] was Ser­geant-ma­joor Smit van JHK. [Jacht­hoorn­korps: mu­ziek­korps.]
Even moesten we spuiten. Van 18.45 tot 19.15 zijn we met die he­le flau­we­kul be­zig ge­weest. Rond­om de ka­zer­ne ge­wan­deld. Naar de Wes­ter­kan­ti­ne. Twee ge­vul­de koe­ken: f. 0,50 en een co­la: f. 0,60 en een Boun­ty: 0,40 = f. 1,50.
Radio ge­luis­terd, ge­puz­zeld. Bar, pils­jes, Op bed rond 10.30 uur.
Weer: mooi, warm.

*
NBC: Nucleaire, Bi­o­lo­gische en Che­mi­sche oor­log­voe­ring.
ZHKH: Zelf­hulp, Ka­me­ra­den­hulp.
GID: Ge­vechts In­lich­tin­gen Dienst.
Tank Herk.: Tank­her­ken­ning.
GZHZ: Ge­zond­heids­zorg.

Te­rug.

**
CSM: Com­pag­nies-Ser­geant-ma­joor. Het hoofd van de ad­mi­ni­stra­tie van een com­pag­nie en de be­lan­grijk­ste man in dat on­der­deel. Ook wel de ‘Moe­der van de com­pag­nie’ ge­noemd.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.