Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 18 juli 1994. Werken in de Kha­li­di-bi­blio­theek en bood­schap­pen doen in West-Je­ru­za­lem. Ik hoor van­daag hoe­lang ik ge­acht wordt in Je­ru­za­lem te blij­ven. Ook de­ze nacht slaap ik weer bui­ten, op de bin­nen­plaats van ons ap­par­te­ment, en word ge­wekt door de ge­beds­op­roep. (Daar­voor is die ook be­doeld, na­tuur­lijk: men­sen wek­ken.)

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vier, zowel Iris, Karima, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier! Ka­ri­ma is nog ouder.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Maandag, 18 juli 1994

Dag 23 / 72: Jeruzalem.
Ik droomde weer dat Ma dood was, ge­luk­kig duur­de dat maar kort, want ik moest hui­len.

Verkouden gebedsoproep

Om 04.00 uur werd ik wakker door de azaan. De moeëz­zin*1 was ver­kou­den en stik­te in zijn woor­den. Hij moest een paar keer op­nieuw be­gin­nen.
Opstaan om 7.00 uur. Af­ge­lo­pen nacht was er wei­nig be­wol­king en het waai­de ook min­der dan de af­ge­lo­pen da­gen. Nu schijnt de zon en is het al­weer warm.

De Arabische wereld

De moeder van Kim en haar broer ko­men op 9 au­gus­tus a.s. naar Je­ru­za­lem en wil­len tot de 16e blij­ven. Ka­ri­ma blijft tot 13 au­gus­tus. Zo­lang blijf ik in elk ge­val.
We wil­len tot 8 au­gus­tus in de bi­blio­theek wer­ken. Aan­ge­zien Kim, als vriend van de Ara­bie­ren, voor geen goud al­leen door de Ara­bi­sche we­reld wil rei­zen, moet ik dus tot 16e blij­ven.
Werken in de bibliotheek.
Tussen de middag eten we nabij de twee mos­keeën (Al-Aq­sa­mos­kee en de Rots­koe­pel­mos­kee) op de Tem­pel­berg en gaan te­gen 17.00 uur naar huis.

Joodse markt / Subway

Om 19.00 uur zullen we naar de Jood­se markt gaan, maar Iris ziet on­der­weg een Sub­way en we eten er een sand­wich, die 12,30 S. kost. (Per stuk!) We blijven tot don­ker, dan is de Jood­se markt al ge­slo­ten.
Ik kan het niet goed begrij­pen: we zul­len naar de markt gaan (Ka­ri­ma houdt er­van), maar im­puls­aan­ko­pen gaan voor, zon­der re­ke­ning te hou­den met de an­de­ren.
We lopen door enkele super­mark­ten. Er zijn daar mooie en voor­al rond­bors­ti­ge jon­ge vrou­wen, op­val­lend sexy ge­kleed, maar ook en­kele knap­pe jon­gen­man­nen.
Thuis rond 22.00 uur. Buiten thee drin­ken en klet­sen.

De Poetspater

Pater X heeft het hele huis gepoetst. We voe­len ons (een beet­je) schul­dig.
Bed 23.30 uur.
Weer: het is veel min­der fris dan twee da­gen ge­leden.


Menu – 18/07: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Azaan: de islamitische gebedsoproep: ten­min­ste vijf keer per dag wordt tot het ge­bed op­ge­roe­pen door mid­del van de azaan. De moeëz­zin is de is­la­mi­ti­sche mos­kee­func­tio­na­ris die de ge­beds­op­roep doet.

Retour noot 1.


Menu – 18/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalem.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKha­li­di-bi­blio­theekLaw­rence Con­radMoeëz­zinAzaanal-Aqsa­mos­keeRots­koe­pel­mos­keeTem­pel­berg.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels).


Menu – 18/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 18/07: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.