Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 15 juli 1994. Ook deze nacht slie­pen we (Ka­ri­ma, Iris en Kim) weer in de jeugd­her­berg Alice’s Rush-in Hos­tel in St. Marks Street in de Ar­meen­se wijk van Je­ru­za­lem, ik op het dak en de vrou­wen in een ka­mer en ook de­ze dag doen we weer vrij­wil­li­gers­werk in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di-bi­blio­theek, on­der lei­ding van Lar­ry Con­rad. Het lukt on­ze ken­nis, Z. D. om een ap­par­te­ment voor on­ze groep te re­ge­len. Een daar reeds wo­nen­de gees­te­lij­ke houdt er vreem­de me­tho­des op na. Van­avond komt het con­flict, dat ver­le­den week vrij­dag tus­sen Iris en Kim ener­zijds en mij an­der­zijds, be­gon weer tot uit­bars­ting, me­de door mijn toe­doen. (Ik ben niet di­plo­ma­tiek ge­noeg en wil per­se mijn ge­lijk ha­len.) We leg­gen het, voor­lo­pig, ook weer bij.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vier, zowel Iris, Karima, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier! Ka­ri­ma is nog ouder.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Vrijdag, 15 juli 1994

Dag 20 / 72: Jeruzalem.
Wakker 05.30 uur. Geheel bewolkt, veel wind en fris.
Rond 7.00 uur sta ik voor de deur van een an­der hos­tel om een ka­mer te be­spre­ken, maar ik haal de ei­ge­naar uit bed en ik zeg dan dat ik la­ter zal te­rug­ko­men.
Douchen.
Rond 7.30 uur met Ka­ri­ma bij de Jaf­fa-poort een ont­bijt ge­brui­ken. Terug naar ons hos­tel.

Werk en eten

Rond 9.15 uur op het werk (Kha­li­di-bi­blio­theek) tot circa 14.30 uur.
We zijn bij Haifa Kha­li­di uit­ge­no­digd voor het eten en dat doen we tot 15.30 uur. Ik ga daar naar het toi­let en van­af de pot kan ik zo op het gro­te plein voor de Klaag­muur kij­ken. Zeer bij­zon­der!

Een woning

Rond 15.45 uur ontmoeten we Z. D. die woon­ruim­te voor ons ge­von­den heeft. Te­gen 16.15 uur komt de ei­ge­na­res­se en brengt ons naar een ap­par­te­ment waar al een pa­ter woont, maar waar nog een grote ka­mer vrij is. Je kan (en mag) bui­ten sla­pen, op de bin­nen­plaats, maar niet op het dak.
Het appartement kost 350 US$, maar Z. D. dingt af tot 325 US$. 65$ per persoon*1.
Met enige voldoening merk ik op dat hoe­wel Iris en Kim pre­ten­de­ren het Ara­bisch goed te be­heer­sen en nu zeg­gen dat ze de on­der­han­de­lin­gen be­gre­pen heb­ben, dat dit in het geval van Kim niet zo blijkt te zijn. Als Z. D. zegt: “Ver­tel dan wat je hoor­de.”, zit ze er fa­lie­kant naast.
325 US$ is goedkoop voor Jeruzalem, maar ook voor el­ders, denk ik, want we heb­ben dou­che, toi­let, keu­ken en een was­ma­chi­ne. Al­les moe­ten we de­len met een Roe­meen­se or­tho­do­xe pries­ter die in de kerk van de maagd Ma­ria in Get­se­ma­ne werkt: Père X.
De dames gaan naar het fees­tje ter ere van de Fran­se Re­vo­lu­tie neer het Fran­se Con­su­laat. (Voor tweede­rangs bur­gers, want de Re­vo­lu­tie wordt na­tuur­lijk op Qua­tor­ze Juil­let ge­vierd en niet op Quin­ze Juil­let!)
De auto is te klein om mij ook nog mee te ne­men. Ze gaan met de zus van de Leid­se uni­ver­si­tair do­cent A.J.
Ik haal onze spullen op in Alice Rush-in Hos­tel, dat op nog geen der­tig me­ter af­stand blijkt te lig­gen!
Toen ik daar Arabisch pro­beer­de te spre­ken wer­den ze boos.
Ik maak de bedden ge­reed, ook mijn bed, bui­ten.
Douchen. Daarna ik maak in­stant soep.

Pater X

De pater begint direct over be­sne­den Jo­den te pra­ten, loopt met zijn gulp open en doet erg nich­te­rig. ’s Avonds drukt hij zijn vin­ger in mijn hand­palm. (Dat is toch het ge­baar van: ik wil je neu­ken / ik wil seks me jou!) Ik vind hem af­sto­tend.
Hij is ook professeur aan de He­breeuw­se Uni­ver­si­teit van Je­ru­za­lem, waar hij re­li­gi­eu­ze mu­ziek on­der­wijst.
Hij spreekt Roe­meens (na­tuur­lijk), He­breeuws en een beet­je Frans.

Conflict: 2e episode

De dames zijn tegen 20.00 uur terug. Ik zeg dat de pater een ket­ting­ro­ker is.
Iris gaat meteen kla­gen dat ze erg veel last heeft van haar lucht­we­gen en door die rook krijgt ze pro­ble­men met haar adem­ha­ling.
Op de reis naar Damascus had een jon­gen haar zijn adres ge­ge­ven en toen hij haar het ha­re vroeg, had ze ge­wei­gerd. Daar­over had­den we ge­spro­ken en ik had ver­on­der­steld dat ze be­ter een fake adres zou kun­nen op­ge­ven. Dat vond ze niet. “Je moet al­tijd eer­lijk zijn”, had zij en ook Kim te­gen mij ge­zegd.
Ik vraag nu aan Iris wat het ver­schil was tus­sen te zeg­gen dat je van rook last krijgt van je adem­ha­ling en een vals adres op­ge­ven.
Zij begint zich me­teen om­stan­dig te ver­de­di­gen. Daar­na gaan bei­den naar bin­nen, Iris en Kim.
Na een poosje komt Kim naar bui­ten met de vraag of ik niet even bin­nen wil ko­men pra­ten. Ze had­den span­nin­gen ge­merkt en dat kon maar be­ter uit­ge­praat wor­den.
Ik vertel hun van hun be­wus­te ge­brek aan so­li­da­ri­teit op vrij­dag 8/7 jl.*2 en haal ook het ge­val van Gö­re­me aan. Iris wil als­nog het ver­schil bij­lap­pen, maar zij be­grijpt niet dat het daar he­le­maal niet over gaat.
Zij (Kim en Iris) ver­wij­ten mij pas­si­vi­teit, zij zoch­ten een wo­ning en ik deed niets. (Ik ver­geet te zeg­gen dat ik dat wel deed, voor mij­zelf, zo­als zij ook voor zich­zelf zoch­ten.)
Zij verwijten mij dat ze mij in de ge­le­gen­heid stel­den een uit­je voor de groep te or­ga­ni­se­ren, maar dat ik niets on­der­nam. (Pas eind sep­tem­ber zal ik er­aan den­ken dat zij al twee maan­den in de­ze stad ge­woond hadden (in 1993) en dat al­les voor mij nieuw was. Over­don­de­rend nieuw. “Laat me eerst ac­cli­ma­ti­se­ren!”, had ik moe­ten zeg­gen, maar zo­als ge­zegd, ik dacht er niet aan.)
Nog wat ver­wij­ten en ik be­sluit, om er­ger te voor­ko­men, in te schik­ken.
Kim zegt dat ze me in Lei­den aar­dig vond en hoopt dat dat zo blijft.
Ik zeg dat ik me weer zo zal pro­be­ren te ge­dra­gen als in Lei­den. Zand er­over, over de af­ge­lo­pen week.

Diverse dingen

Thee drinken. We discussiëren (met Ka­ri­ma) over de is­lam en over de apa­thie van veel Ara­bie­ren voor za­ken die voor ons be­lang­rijk zijn.
Bed.
De pater gaf me toen die hand met zijn vin­ger in mijn hand­palm en vroeg me­teen of ik nog wat met hem wil­de drin­ken. Ik wil hem al­leen maar weg heb­ben, want ik vind hem af­sto­te­lijk.
Over mijn bed spreid­de ik open­ge­sne­den Ne­der­land­se vuil­nis­zak­ken, die ik mee­bracht, te­gen de re­gen­drup­pels.


Menu – 15/07: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Deze prijs (65 US$ per persoon) is voor vijf men­sen, want Hen­na zal er bin­nen­kort ook nog bij­ko­men, maar dat weet de ei­ge­na­res­se niet. Wan­neer die er ach­ter komt, leidt dat ook tot een con­flict met haar, die ei­ge­na­res­se, waar­na we meer moe­ten be­ta­len, en een con­flict on­der­ling, want de an­de­ren vin­den dan dat ik (die toe­val­lig aan­we­zig is) niet goed on­der­han­deld heb, maar dat ligt nog in het ver­schiet.

Retour noot 1.

2.) Zie het begin van dit con­flict op vrij­dag 8 juli, als Iris en Kim plot­se­ling be­slui­ten dat we de kos­ten niet meer sa­men hoe­ven te de­len, zo­als we tot nu toe de­den (met uit­zon­de­ring van twee nach­ten in Gö­re­me, Tur­kije) op het mo­ment dat er voor hen, vrou­wen, mo­ge­lijk gra­tis, of zeer goed­koop, over­nach­tings­mo­ge­lijk­heid in het ver­schiet ligt. Conflict 8 juli jl.

Retour noot 2.


Menu – 15/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalemOrthodoxe Kerk.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence ConradGetsemaneOrthodoxe kerk.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels) – Orthodoxe kerk.


Menu – 15/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 15/07: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.