Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 14 juli 1994. Ook deze nacht sliepen we (Karima, Iris en Kim) weer in de jeugd­her­berg Alice’s Rush-in Hos­tel in St. Marks Street in de Ar­meen­se wijk van Je­ru­za­lem, ik op het dak en de vrou­wen in een ka­mer en ook de­ze dag doen we weer vrij­wil­li­gers­werk in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di-bi­blio­theek, on­der lei­ding van Lar­ry Con­rad.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vier, zowel Iris, Karima, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier! Ka­ri­ma is nog ouder.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Donderdag, 14 juli 1994

Dag 19 / 72: Jeruzalem.
Ik ben rond 6.00 uur wakker. Het is be­wolkt en fris.
Karima en ik gaan naar het post­kan­toor in de Salah al-Din-straat. We ko­pen post­ze­gels. (We ko­pen ook kaas, maar niet in het post­kan­toor!) On­der­weg eten we op een muur­tje.

De Khalidi-bibliotheek

We werken in de bibliotheek van circa 9.00 tot 14.00 uur: num­me­ren van blad­zij­den in ma­nus­crip­ten en an­der dom, maar nood­za­ke­lijk werk. Na de pauze (14.00 tot 15.00 uur) ‘onderzoeken’ Ka­ri­ma en ik de ei­ge­naars­ken­mer­ken van Soen’ Al­lah al-Kha­li­di in reeds be­staan­de ca­ta­lo­gi.
In deze bi­blio­theek val ik nog bo­ven de kou­de air­co in slaap. Volgens mij is er sprake van zuur­stof­ar­moe­de in de­ze broei­kas. De ra­men mo­gen niet open, want dan krui­pen er weer in­sec­ten in deze pas ge-gas-te boe­ken.

De Tempelberg

We pauzeren in het gras, in de zon, maar ook in de vol­le wind, op het ter­rein van de Ha­raam al-Sha­rief (de Tem­pel­berg), vlak­bij de Qoeb­bat al-Shakh­ra (de Rots­koe­pel­mos­kee). Jon­gens lo­pen er ach­ter een bal aan (voet­bal), meis­jes lopen er ook, maar niet ach­ter een bal aan.

Österreichische Hospiz

Met het ‘onderzoek’ naar Soen’ Al­lah al-Kha­li­di gaan Ka­ri­ma en ik na 17.00 verder op het ter­ras van het Öster­rei­chische Hos­piz (met kof­fie), eerst in de wind, maar al­ras ver­kas­sen we naar de luw­te.

Een ander overnach­tings­adres?

Karima en ik gaan op zoek naar een an­de­r over­nach­tings­adres, weg bij dit on­vrien­de­lij­ke en sme­ri­ge Alice’s Rush-in Hos­tel, maar we vin­den er geen.

Genot op een koud dak.

Weer lig ik op het dak, weer is het koud en weer waait het hard. Het is be­wolkt, maar soms kan ik de ster­ren zien. Ondanks dat al­les ben ik zeer geil en be­vre­dig me twee keer, be­ide ke­ren is het heerlijk, een ge­not, on­danks de kou.


Menu – 14/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalemTem­pel­bergRots­koe­pel­mos­kee.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bi­blio­theekLaw­ren­ce Con­radTem­pel­bergRots­koe­pel­mos­kee.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Con­ser­va­tion (Engels).


Menu – 14/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 14/07: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.