Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 12 juli 1994. Wij (Iris, Kim, Ka­ri­ma en ik) be­gin­nen van­och­tend met ons vrij­wil­li­gers­werk voor en in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di bi­blio­theek in de oude stad van Je­ru­za­lem. De­ze bi­blio­theek ligt aan de Ket­ting­poort­straat / Ta­riq Baab al-Sil­sila. Als men in de rich­ting van de Ket­ting­poort kijkt, dan ligt de bi­blio­theek aan de rech­ter­zij­de, niet ver van die poort ver­wij­derd, vlak bij de Klaag­muur, de Rots­koe­pel­mos­kee en al-Aq­sa-mos­kee. Van­daag duurt de jacht op ge­schik­te woon­ruim­te nog voort.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vier, zowel Iris, Karima, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier! Ka­ri­ma is nog ouder.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Dinsdag, 12 juli 1994

Dag 17 / 72: Jeruzalem.
Opstaan rond 5.45 uur, ge­wekt door het zon­licht en het ver­keers­la­waai. (Op het dak van het Cai­ro hos­tel.)
Douchen.
Rondhangen tot 9.00 uur, voor­dat de da­mes tot le­ven ko­men.

De Khalidi-bibliotheek

We gaan via het post­kan­toor, waar ik 500 S. opneem (f. 299,60) naar de Kha­li­di-bi­blio­theek. Aankomst rond 10.15 uur. Daar zijn Lar­ry Con­rad, die de lei­ding van dit pro­ject heeft, Tony Bish, Mark C. en David B. (Die drie laat­sten zijn pa­pier­con­ser­va­to­ren.)
We moeten de manuscripten op nummer­vol­gor­de plaat­sen.
Ik zeg dat dit “… een niet een bijs­ter in­te­res­san­te taak is, maar dat het on­ge­twij­feld zeer no­dig is.” Een uit­spraak die Lar­ry twee we­ken la­ter tij­dens een eten­tje aan­haalt. (En als po­si­tief er­va­ren heeft.)
Het is erg warm op dat ‘zolder’-ka­mer­tje on­der het dak van dit zeer oude Mam­me­luk­ken-ge­bouw in Je­ru­za­lem. Het zweet stroomt van mijn li­chaam. We drin­ken veel en eten wei­nig.

Woonruimte-jacht

We gaan naar de eigenaar van een ap­par­te­ment. Da­vid kent hem, maar de­ze vraagt 750 US$ voor een maand. Iris be­gint op kla­ge­ri­ge toon de man om be­grip te vra­gen voor on­ze moei­lij­ke si­tu­a­tie. (Ho­pen­de dat de­ze win­ke­lier / busi­ness-man over zijn hart zal strij­ken.) ‘Men­sen in nood wil­len al­les be­ta­len’, zal de han­de­laar mis­schien wel den­ken.
We nemen de kamer niet en een an­der rom­mel­hok, naast een ho­tel ne­men we ook niet, want de vrou­wen wil­len Da­vid en mij er niet bij heb­ben, na­tuur­lijk.
In pa­niek wordt Z. D. ge­beld. (Want ze had­den het Cai­ro hos­tel al op­ge­zegd, in vol­le­dig ver­trou­wen dat we het ap­par­te­ment voor 400 US$ zou­den krij­gen, zo­als Da­vid aan­van­ke­lijk be­weerd had.)
In de nieuwe stad gaan we naar het is­la­mi­tisch mu­se­um. Ik bel naar het Cai­ro hos­tel, maar de ka­mer is al weg en de ko­men­de da­gen niet meer be­schik­baar. (Ik kocht een te­le­foon­kaart voor 9,5 S.)

Ziek

Het museum is aardig, maar ik ben moe en loop wei­nig.
Drink appelsap.
De stad in. Ik heb last van diar­ree. De vrou­wen blij­ven on­der­weg bij een man staan en la­ten zich de Is­raë­li­sche po­li­tiek uit­leg­gen. Ik ga in het du­re King Da­vid Ho­tel naar het toi­let. Nie­mand vraagt me wat.

Telefoonkaart

Ik ga terug naar de politieke dis­cus­sie en daar­na gaan we een fa­la­fel eten, ijs­jes eten. Plot­se­ling her­in­ne­ren Iris en Kim zich dat ze Z. D. moe­ten bel­len en stui­ven weg. Over­al vra­gen ze of ze even mo­gen bel­len. Ik laat ze rond­ren­nen, want nie­mand laat hen bel­len en vraag dan qua­si on­we­tend wat ze aan het doen zijn. Dan geef ik hen mijn te­le­foon­kaart, met: “Als je ’s mor­gens weet dat je ’s avonds moet bel­len, moet je maat­re­ge­len ne­men.” Ik ben zo af­stan­de­lijk na hun de-so­li­da­ri­teit, eind-ver­le­den week, en om­dat ik er­van uit­ga (en zij ook, denk ik) dat de huis­ves­ting al­leen voor de vrou­wen be­stemd is en dat ik het maar moet uit­zoe­ken.

Sexy meiden

Z. D. is niet thuis. Zij gaan weer ijs eten.
We lopen naar het Cai­ro hos­tel, want hun ba­ga­ge is daar.
Onderweg komen we langs een kroeg waar Da­vid en Mark zit­ten. Prach­ti­ge sexy mei­den wer­ken er in de be­die­ning. Ik drink een pils (en ben daar­na van mijn diar­ree af) en ga met Da­vid in zee, die een ap­par­te­ment op cir­ca 10 km. bui­ten de stad heeft ge­von­den. (Zegt hij. Pas la­ter zal blij­ken dat hij meer praat dan goed is en meer be­weert dan hij waar kan ma­ken.) Het pand zou 300 US$ kos­ten.

Weer op een dak slapen!

De dames vertrouwen nog op Z. D. Hij zal voor hen een ap­par­te­ment in Beth­le­hem re­ge­len, 90% ze­ker en voor niets.
David brengt ons naar een ob­scuur hos­tel waar ik voor 15 S. per nacht op een dak mag sla­pen. Ik krijg een ma­tras en een slaap­zak, want het is steen­koud, ’s nachts. Ik be­taal voor 3 nach­ten. (45 S. totaal.) Ik heb nog 404 S. over als ik om cir­ca 23.00 uur in bed kruip, op een dak met een over­zicht over de stad.


Menu – 12/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat te­rug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalem.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence ConradMammelukken.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Con­ser­va­tion (Engels).


Menu – 12/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 12/07: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.