Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 10 juli 1994. Ik droomde van­nacht dat Mama over­le­den was, wat een ver­schrik­ke­lij­ke nacht­mer­rie op­le­ver­de. Ik ben er ge­tui­ge van hoe een Ame­ri­kaan woe­dend wordt op een lo­ke­tis­te van een post­kan­toor. We (Kim, Iris en ik) be­zoe­ken de (of zijn er meer?) Jood­se markt en een aan­tal an­de­re plek­ken in Je­ru­za­lem. Kim en ik ha­len in Tel Aviv on­ze der­de col­le­ga / vrij­wil­lig­ster Ka­rima af van het Ben Goe­rion vlieg­veld. Van­avond eten we een war­me maal­tijd die door Iris ge­kookt is.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim en Karima zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vier, zowel Iris, Karima, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier! Ka­ri­ma is nog ouder.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Zondag, 10 juli 1994

Dag 15 / 72: Jeruzalem.
Ik droomde dat Mama over­le­den was. Ik moest enorm hui­len. Het was een ver­schrik­ke­lij­ke bood­schap, die Pa me bracht, er­gens op een sta­tion waar tal­lo­ze bus­sen en trams ston­den, die al­le­maal naar Den Haag gin­gen. Op een ezel­kar­re­tje moest ik al­le­maal spul­len van Pa la­den. Zak­ken vol brood. Een po­li­tie­man in bur­ger kwam zeu­ren over wet­te­lij­ke voor­schrif­ten die in deze cha­os van ver­keer en trans­port ge­hand­haafd moes­ten wor­den, wat al­les nog veel dra­ma­ti­scher maak­te.

Duurder!

Ik schreef een brief naar Pa en Ma en bracht die naar het post­kan­toor. Ik pro­beer­de te bel­len, maar nie­mand ant­woord­de. Het pos­ten van een brief neemt veel tijd in be­slag. Een Ame­ri­kaan, die zijn post had la­ten we­gen, had naar de kos­ten ge­vraagd. Ver­vol­gens had hij er nog en­ke­le vel­let­jes pa­pier bij­ge­daan, maar nu viel zijn brief in het vol­gen­de ta­rief en dat was een stuk duur­der. Hij kon het maar niet be­grij­pen en wil­de die 20 S. (f. 12,00) niet be­ta­len. Eerst kost­te het maar 9 S. en nu, met slechts en­ke­le vel­let­jes er­bij, kost het 20 S.
De mensen werden ongeduldig en be­gon­nen daar­naast, naar goe­de oos­ter­se ge­woon­te, ook voor te drin­gen. Hij werd kwaad, maar de mooie Pa­les­tijn­se lo­ket­tis­te gaf geen krimp.

Boodschappen

Bruin brood kocht ik daarna bij een Palestijn. “Bruin”, zei hij, maar het was ge­woon wit­te­brood.
We gaan met z’n drieën de stad in, naar de Yehuda-markt, maar eerst waren we bij het Ameri­can Colony Ho­tel ge­weest en naar het ver­la­ten Pa­les­tijns Cul­tu­reel Cen­trum en ook nog door de ultra­or­tho­doxe Jood­se wijk ge­lo­pen. Op de markt kopen Kim en Iris groen­te en fruit voor een avond­maal­tijd, want Ka­ri­ma komt van­avond. (Ik klaag over de kos­ten, in­dach­tig een en ander van vrij­dag jl.)

Tel Aviv

Kim en ik gaan naar de luchthaven Ben Goerion in Tel Aviv, om Ka­ri­ma op­te­ha­len. We zijn er rond 15.45 uur. Ka­ri­ma komt pas te­gen 17.30 aan en staat niet veel la­ter dan 18.15 uur bui­ten.

Warme maaltijd

In Jeruzalem sjouw ik de loodzware kof­fer van Ka­ri­ma de hal­ve stad door, naar het ap­par­te­ment van me­vrouw Kha­lidi.
We eten dat wat Iris be­reid­de en met war­me bij­dra­ge van me­vrouw Kha­lidi (piz­za­brood met ei) en we doen dan niks meer voor­dat we naar bed gaan.


Menu – 10/07: BeginEinde.


Google Maps
Jeruzalem.


Wikipedia
Jeruzalem.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 10/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 10/07: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.