31 januari 1973

Dagboek 1973

(Dag 368) Ik ben sinds 8 ja­nu­a­ri jl. als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Krom­hout­ka­zer­ne te Ut­recht. Daar word ik op­ge­leid tot ma­ga­zijn­me­de­wer­ker: kan­toor­werk, dus, waar ik zo’n gro­te he­kel aan heb.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 31 januari 1973.
JB. die op onze ka­mer thuis­hoort slaapt over het al­ge­meen op ka­mer 107. Hij kruipt daar bij iemand in bed. Nu voel­de hij zich dins­dag­avond niet goed en kwam dus op zijn ei­gen bed lig­gen.
Op gegeven moment kwamen twee be­wo­ners van ka­mer 107, J. en W., en haal­den JB. (Lorre is zijn bij­naam, waar­om weet ik niet) op en brach­ten hem naar hun ka­mer. Even la­ter kwam een ser­geant-ma­joor en een ser­geant (Sgt) op onze ka­mer. (Het was on­ge­veer 0.30 uur.) Het licht moest uit en we moes­ten ons rus­tig hou­den. Hij ging naar de an­de­re ka­mer. Bij 107a stond een bed op de kas­ten en bij 107 stond JB. met zijn bed op de ta­fels. Hij was een si­naas­ap­pel aan het schil­len en zei te­gen de on­der­of­fi­cie­ren dat hij wak­ker werd en toen daar op de ta­fel stond, maar dat was na­tuur­lijk niet waar.
De jongens moesten hem te­rug­bren­gen en ie­der­een op die twee ka­mers 107 en 107a moest zich aan­kle­den. Ook die­ge­nen die al slie­pen en er niets mee te ma­ken had­den.
Circa 0.45 ston­den ze in ge­vechts­te­nue bui­ten en na een poos­je kwa­men ze weer naar bin­nen. Ze moes­ten zich om­kle­den in Eer­ste Grijs*(1) en helm op en kop­pel om. Ze moes­ten exer­ce­ren tot 01.10. Toen was de ko­me­die af­ge­lo­pen.
Ook op ka­mer 106 was een in­ci­dent voor­ge­val­len. Daar had­den ze ver­schil­len­de bed­den op scherp ge­zet en dat maak­te dus no­gal wat la­waai. Een van de bol­len die net te­rug­wa­ren van bi­vak en dus sla­pen wil­den, kwam woe­dend naar bo­ven en vroeg of ze stil wil­den zijn. De jon­gens moes­ten de bed­den weer in el­kaar zet­ten. Dat maak­te ook nog­al wat la­waai.
Toen kwam de­zelf­de bol (re­kruut) weer woe­dend naar bo­ven met een pio­niers­schop en heeft blijk­baar een ta­fel be­scha­digd.
Die bol moest op rap­port Cc*(2). (Uiter­aard.) Week­end bin­nen!!
Geslapen van rond 01.20 tot on­ge­veer 7.20
Op 7.30. Niet ge­ge­ten.
Theorie van Sgt Van O.: spel­let­jes. Pau­ze van 9.45 tot 10.30.
Theorie IGV [?] van Sgt-I. V. Ik had niet ge­leerd voor de test IGV. Van de vra­gen an­der­hal­ve be­ant­woord. Toch 47 pun­ten. Hoe dat kan weet ik niet.
Pauze van 11.00 tot 13.00.
Gegeten: erwten met wor­tel­tjes. Was goed eten.
Voordat ik ging spor­ten kreeg ik nog een dienst­fiets = dienst­bril. Sport was op de storm­baan [=hin­der­nis­baan] en bin­nen.
Om 14.45 heb ik me om­ge­kleed tot 15.10 en pau­ze van 15.10 tot 15.30 uur.
Opruimen lokaal 140, in ge­bouw Cc, on­der lei­ding van Sgt. V.d. L.
Toen naar de Gees­te­lij­ke Vor­ming. Ik ging naar geen van de drie gees­te­lij­ke vor­mers.
Ik werd door Sgt DH. voor de keu­ze ge­steld of de aal, [aal­moe­ze­nier] of de do­mi­nee, of de hu­ma­nist. Ik zei dat ik maar naar de aal ging. De an­de­re die ook ner­gens heen ging, moest mee op rap­port Cc. La­ter heeft hij ge­lijk ge­kre­gen. Hij hoef­de ner­gens heen.
Ik kon de aal niet vin­den en had daar ook geen be­hoef­te aan. Ik heb wat door het ge­bouw rond­ge­slen­terd en over het ka­zer­ne­ter­rein ge­wan­deld. Toen ben ik naar mijn ka­mer ge­gaan.
Omgekleed, ge­ge­ten en plun­je­baal in­ge­pakt.
Met L., S., V.d. B., A., een ka­mer­ge­noot van hen en ik, zijn we naar Pad­dys bar ge­gaan [in cen­trum Ut­recht]. Vijf pils, een co­la: f. 6,00
Naar het Ka­tho­liek Mi­li­tair Te­huis (KMT) ge­gaan en te­rug naar Pad­dys bar. Een pils, een co­la: f. 2,00 Een friet zon­der (ma­yo­nai­se) en kro­ket: f. 1,00
Op de kazerne 23.55 uur.
Iedereen behalve AK., MC. en JB., had zijn plun­je­zak in­ge­pakt. Al­leen J. en ik had­den ook de de­kens in­ge­pakt.
Weer: hele mor­gen zon, bij hel­de­re he­mel. Na de mid­dag be­wolkt, maar droog.
Maand­over­zicht.
Ja, wat zal ik schrij­ven?
Van Den Bosch naar Ut­recht. Van een stren­ge naar een slap­pe ka­zer­ne.
Veel mensen krij­gen op de Krom­hout tien of meer ke­ren een laat­ste waar­schu­wing en na een maand waar­schu­wen is in de laat­ste week twee of drie keer een straf uit­ge­deeld in de vorm van twee da­gen licht [licht arrest], om­dat be­tref­fen­de per­so­nen R. en W. (wie nog meer, weet ik niet) geen haar­net­je*(3) droe­gen.
In Den Bosch werd één keer een laat­ste waar­schu­wing ge­ge­ven en ver­der vol­gde straf, be­hal­ve die ene keer bij JG., die zijn ge­weer niet goed schoon had ge­maakt en een be­ris­ping kreeg.
Eén jaar dag­boek, pre­cies 1.100 blad­zij­des. Dit maand­over­zicht moet te­vens een jaar­over­zicht zijn, maar dat is me te­veel werk en over 99 jaar geef ik wel een eeuw­over­zicht.

*(1)
Eerste Grijs. Het Eer­ste grijs is het bes­te uni­form van de mi­li­tair dat hij draagt bij spe­ci­a­le ge­le­gen­he­den. In an­de­re si­tu­a­ties loopt hij rond in ge­vechts­te­nue of in een over­all, in de kleur le­ger­groen.

Te­rug.

*(2)
Bol / bollen. Dit zijn re­kru­ten, sol­da­ten die nog maar net in dienst zijn, ook wel fil­ler ge­noemd: een nieuw op­ge­lei­de re­kruut die po­si­tie in­neemt van een af­ge­zwaai­de ouwe stomp, een sol­daat die zijn dienst­tijd er­op heeft zit­ten. Er zijn nog meer ter­men voor al­ler­lei sol­da­ten in be­gin, mid­den of ein­de van de dienst­tijd, maar de mees­te ben ik ver­ge­ten.
Raport Cc: De Cc is de com­pag­nies­com­man­dant. Rap­port Cc be­te­kent dat je vol­gens een (on­der­)of­fi­cier iets straf­baars hebt uit­ge­haald en de com­pag­nies­com­man­dant be­paalt dan de straf, of spreekt je vrij. Een aan­tal da­gen licht ar­rest, of zwaar ar­rest, of een week­ein­de bin­nen, zo­dat je niet naar huis kunt. Bij licht ar­rest wordt je niet op­ge­slo­ten, maar mag je ’s avonds geen bur­ger­kle­ding aan­trek­ken en moet je je voor een be­paald tijd­stip één of meer­de­re ke­ren bij de wacht­com­man­dant mel­den. Je mag na­tuur­lijk ook niet de ka­zer­ne ver­la­ten.

Te­rug.

*(3)
Haarnetjes: sinds 1971 mag een dienst­plich­tig sol­daat zijn haar zo lang dra­gen als hij wil, maar bij het uit­voe­ren van de dienst zijn haar­net­jes ver­plicht, wan­neer de leng­te van het haar ge­vaar­lijk kan zijn.
Op 15 maart 1971 meld­den zich 388 dienst­plich­ti­gen bij het Ar­til­le­rie Op­lei­dings­cen­trum in Ber­gen op Zoom. Eén van de jon­ge re­kru­ten is de twin­tig­ja­ri­ge Ri­nus Wehr­mann uit Den Haag. Hij, en veer­tien an­de­ren, krij­gen di­rect te ho­ren dat ze naar de dienst­kap­per moe­ten. Ri­nus ver­tikt het zijn schou­der­lan­ge ma­nen af te la­ten knip­pen. Wehr­mann gaat op zijn eer­ste dag me­teen in ar­rest we­gens het wei­ge­ren van een dienst­be­vel. De krijgs­raad ver­oor­deelt hem op 26 mei tot één jaar en ne­gen maan­den cel. Nog geen maand la­ter is niet al­leen Ri­nus Wehr­mann vrij, maar ook de mi­li­tai­re haar­dracht. Tot ver­bijs­te­ring van de le­ger­lei­ding. Hoe had het zo ver kun­nen ko­men?
Bron: is­ge­schie­de­nis. Hip­pie­le­ger.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.