19 oktober 1981

Dagboek 1981

(Dag 3551) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF en ben daar pro­ject­lei­der. – PTT werkt met aan­ne­mers die het re­la­tief een­vou­di­ge werk uit­voe­ren. Die moe­ten voort­du­rend ge­con­tro­leerd wor­den. Dat is ook een taak van de pro­ject­lei­der. Dat werk hangt me de keel uit: ik klaag er­over, voor­al om­dat de aan­ne­mer nooit te ver­trou­wen is. Die geeft al­tijd meer werk op dan dat hij uit­ge­voerd heeft. – Van­daag blijkt dat je je col­le­ga (PTT-er) ook niet zo­maar blin­de­lings kunt ver­trou­wen. – Ik werk aan een UH200 bij de Rijks­po­li­tie in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 19 oktober 1981.
Op 7.00 uur. Dood­moe.
Op de fiets naar Maas­tricht: Zaak, Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] VW-bus.
Magazijn Maastricht.
Met de aannemer naar de Rijks­po­li­tie in Maas­tricht. Alexan­der Bat­ta­laan. Hij had 30 me­ter ka­bel op­ge­schre­ven. Ik had slechts 17 me­ter ge­me­ten, doch ik had op een ver­keerd toes­tel ge­me­ten. Hij had een an­der toes­tel aan­ge­slo­ten dan ik dacht, dus die 30 me­ter klop­te wel.
Europees Insti­tuut voor Be­stuurs­kun­de (EIB): Maas­tricht, On­ze Lie­ve Vrouwe­plein 22. De aan­ne­mer be­gint daar te wer­ken.
Van 10.00 tot 11.30 uur: Noor­man­nen­sin­gel. In­for­ma­tie over Vi­di­tel*(1), te­lex, te­le­fax en mo­bi­lo­foon.
Rijkspolitie. Ad­mi­ni­stra­tie.
Eten onder de Ken­ne­dy­brug.
Om 14.30 uur bij de Rijks­po­li­tie. [Col­le­ga] MJ. is er ook. We zul­len de ac­cu aan­slui­ten. Ver­le­den week had hij de plus en de min ver­wis­seld en ik ver­zocht hem die goed af te wer­ken. Hij had die ech­ter weer op de­zel­fde ma­nier aan­ge­slo­ten en ik ben te duf ge­weest om dat te con­tro­le­ren. Ik had bo­ven­dien lich­te hoofd­pijn, van het bier, gis­te­ren­avond.
Nu, bij het aansluiten van de ac­cu vonk­te het be­hoor­lijk en toen con­sta­teer­de ik de fout. De au­to­maat UH200 kreeg ik niet meer ge­start en om­dat ik niet wist waar ik de fout zoe­ken moest, liet ik [col­le­ga] JB. ko­men. Vier ze­ke­rin­gen in de au­to­maat spron­gen steeds. JB. vond de fout: twee dio­des in beide sig­na­len en de twee test­re­lais in het Cio [Cen­traal In­stel­or­gaan] wa­ren ka­pot. Die ben ik nieuw gaan ha­len op de Noor­man­nen­sin­gel bij de af­de­ling On­der­houd. Hier­na [na het mon­te­ren] was de au­to­maat in or­de.
De administratie af­ma­ken.
Zaak 16.40 uur. Fiets. Te­gen­wind. Thuis 17.15 uur.
Warm eten. Afwassen.
Lezen.
Financiën berekenen.
Jas: binnenzak ver­nieu­wen.
Nu 22.00 uur.
Ik baal van het werk bij de Rijks­po­li­tie en nog har­der van de aan­ne­mer. Leuk is het toe­zicht­werk niet. Mijn taak bij de PTT wordt steeds zwaar­der en de beurs steeds lich­ter. Het geld mo­gen ze hou­den, de aan­ne­mer ook. Al dat con­tro­le­ren van die steeds te veel op­ge­ge­ven ka­bel­leng­tes*(2): bah!
Weer: fris en droog. Weinig of geen zon. Har­de ZZW-wind, ze­ker kracht 4 tot 5.

*(1)
Viditel (Wi.) was een sys­teem waar­mee via de te­le­foon in­for­ma­tie op­ge­vraagd kon wor­den die dan werd weer­ge­ge­ven op een beeld­scherm. De dienst was be­schik­baar van 1980 tot sep­tem­ber 1989.

Te­rug.

*(2)
Het verschil in me­ters lijkt ge­ring, maar het gaat om het prin­ci­pe. De klant, in dit ge­val de Rijks­po­li­tie te Maas­tricht, moet de niet ver­werk­te, maar wel in re­ke­ning ge­brach­te me­ters ka­bel be­ta­len. Dat is op­lich­ting.
De prijs per meter ka­bel be­staat niet al­leen uit de kost­prijs van de ka­bel, maar ook uit de kos­ten van het aan­bren­gen en ver­wer­ken van die ka­bel.
Wanneer ik zou mee­wer­ken aan de wen­sen van de aan­ne­mer krijg ik fi­nan­ciële voor­deelt­jes, on­der an­de­re een roy­aal kerst­pak­ket en ro­ken­de col­le­ga’s hoe­ven nooit meer si­ga­ret­ten te ko­pen. Mijn su­pe­rieu­ren ont­van­gen va­kan­ties in het bui­ten­land of mo­gen naar de ‘vrouw­tjes‘. (Niet hun echt­ge­no­tes.) Het gaat dus om cor­rup­tie.
Wanneer ik zou toe­ge­ven aan de wen­sen van de aan­ne­mer, wordt ik chan­ta­bel. Dat wil ik niet. Ik wil on­af­han­ke­lijk blij­ven. Dat leidt uit­ein­de­lijk tot al­ler­lei con­flic­ten met mijn su­pe­rieu­ren.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.